Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальна підсумкова оцінка з дисципліни
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІЖДИСЦИ ПЛІНАРНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ
  4. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
  5. Види і загальна характеристика форм правління.
  6. Види транспорту. Загальна характеристика.
  7. Види цінних паперів та їх загальна характеристика
  8. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням
  9. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання екзаменаційних завдань і не може перевищувати 100 балів. Результати виконання екзаменаційних завдань враховуються в загальній підсумковій оцінці лише за умов, якщо екзаменаційні відповіді оцінені не менше ніж 30 балів. В разі, коли за результати складання іспиту студент одержав менше ніж 30 балів, він отримує незадовільну загальну підсумкову оцінку. В такому випадку результати поточного контролю не враховуються.

В заліково-екзаменаційній відомості виставляються результати поточного контролю, іспиту і загальна підсумкова оцінка за 100-бальною системою та оцінка в 4-х бальній системі .

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS для фіксації в нормативних документах університету здійснюється в такому порядку:

Оцінка за системою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУСКУ Оцінка за національною шкалою Якісні критерії оцінки знань
А 86-100 5 (відмінно) Глибокі знання, можлива незначна кількість помилок
В 79-85 4 (добре)   Міцні знання з можливими кількома помилками
С 71-78   Достатні знання з можливими кількома грубими помилками
D 66-70 3 (задовільно) Непогані знання, але є значна кількість недоліків
E 60-65 Мінімальні знання
FX 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту Недостатні знання, слабо засвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст
F 0-34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни Невміння осмислити зміст теми і публічно чи письмово представити його

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 20 до 45 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 15 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни.

 


Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни “демографія”

 

Форма роботи Вид роботи Бали
1. Навчальна 1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності 4. Інші       5-10
2. Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках 2. Участь в наукових студентських клубах 3. Участь в наукових магістерських семінарах 4. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 5. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 6. Інші 15-20   15-30   15-30 5-15
3. Інші Підготовка презентацій, кросвордів 5-10
Разом   30*

*Максимальна кількість додаткових балів – 30.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты