Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційні джерела
Читайте также:
  1. Анотування в інформаційній діяльності
  2. Будова Сонця та джерела його енергії
  3. Вибір джерела фінансування
  4. Джерела (форми) права скандинавських країн
  5. Джерела авторського права і суміжних прав
  6. Джерела вивчення історії України та її історіографія.
  7. Джерела вивчення культури Київської Русі
  8. Джерела викидів забруднюючих речовин як об’єкт моніторингу.
  9. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  10. Джерела випромінювання

1. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 126-148.

2. Медков В.М. Демография: Учебник. – М.: Инфра-М, 2005. – С. 41-93.

3. Основы демографии. Под ред. В.А.Ионцева, Б.А.Суслакова. – М., 1997. – С. 92-98.

4. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – С. 231-247.


ЗАпитання до модульного контролю.

МОДУЛЬ І

Теоретичні засади демографії

1. Об’єкт, предмет і завдання демографічної науки.

2. Характеристика методів дослідження демографії.

3. Система знань про народонаселення та її структура.

4. Народонаселення як центральна категорія системи знань про народонаселення.

5. Загальна теорія народонаселення, її головні функції та наукові проблеми. Предмет загальної теорії народонаселення.

6. Мова демографії.

7. Головні поняття й категорії демографії.

8. Об'єкт і предмет демографії як науки.

9. Атрибутивна ознака для населення як предмету демографії.

10. Яку з двох груп – студенти і дворяни – можна назвати населенням, а яку ні?

11. Хто є автором терміну «демографія»? Які ще терміни пропонувалися як назва для нової науки?

12. Хто першим поставив питання про відтворення населення як предмет демографії?

13. У чому полягають основні відмінності вузького і широкого трактування демографії як науки?

14. У чому полягає відмінність між демографією і наукою про (народо) населення?

15. Історія демографічної думки в Україні.

16. Демографія як центральна частина системи знань про народонаселення.

17. Структура системи демографічних наук.

18. Різновиди руху населення. Дві точки зору на предмет демографії.

19. Місце демографії в системі наук.

20. Прикладні демографічні дослідження.

21. Соціально-демографічне прогнозування.

22. Теоретичні засади демографічної політики.

23. Загальнометодологічні науки в системі знань про народонаселення

24. Окремі науки й наукові напрямки, які вивчають народонаселення.

25. Які основні напрями взаємодії демографії з іншими науками?

26. Які критерії класифікації демографічних наук?

27. Відмінності між соціологічною демографією і демографічною соціологією.

28. Критерій розрізнення демографічних і недемографічних структур населення.29. Основні критерії побудови демографії як системи наук.

30. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.

31. Переписи населення та їх сутність.

32. Пробні переписи населення та їх завдання, мікропереписи населення.

33. Обстеження населення та їх класифікація, анамнестичне обстеження населення.

34. Поточний облік демографічних подій.

35. Поточний облік міграції населення.

36. Реєстр населення.

37. Цілі й завдання демографічного аналізу.

38. Поперечний аналіз і поздовжній аналіз – традиційні методи вивчення демографічних процесів.

39. Реальна та гіпотетична генерації як поняття традиційного демографічного аналізу.

40. Теорія стабільного населення.

41. Стабільне населення – центральний елемент системи теоретичних населень. Їх класифікація в залежності від зміни у часі головних характеристик режиму відтворення населення.

42. Потенційна демографія – новий напрямок демографічного аналізу.

43. Життєвий потенціал як узагальнюючий показник потенційної демографії.

44. Структура життєвого потенціалу: часткові потенціали для різних вікових груп, на окремі періоди життя, окремі періоди часу, за цивільним станом, для населення, яке бере участь у міграційних процесах, на період трудової діяльності.45. Соціологічні методи в демографії, взаємодія статистичної традиції та соціологічного аналізу в демографії.

46. Методологічні проблеми використання соціологічних опитувань у демографічному аналізі.

47. Динаміка чисельності населення світу і України.

48. Поняття про відтворення населення.

49. Концепція демографічного переходу.

50. Історичні типи відтворення населення.

51. Демографічні революції та їх зміст. Перша і друга демографічні революції.

52. Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій.

53. Модифікації концепції демографічного переходу та їх зміст.

54. Демографічна рівновага, демографічний гомеостазис, демографічний механізм, демографічні відносини.

55. Історичні типи відтворення населення: архетип, традиційний, сучасний (раціональний).

56. Демографічний вибух: причини та наслідки.

57. Демографічне постарішання – об’єктивний, історично зумовлений процес.

МОДУЛЬ ІІ

Демографічні процеси та їх дослідження

58. Поняття режиму відтворення населення. Нетто-коефіцієнт та брутто-коефіцієнт відтворення населення.

59. Розмежування понять типу та режиму відтворення населення.

60. Народжуваність у демографічному вимірі.

61. Плідність як біологічне підґрунтя народжуваності.

62. Продуктивність шлюбу.

63. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація.

64. Потреба в дітях як соціальна потреба особистості.

65. Внутрішньосімейне регулювання народжуваності. Перехід до малодітності.

66. Диференційна народжуваність.

67. Планування сім'ї та світовий демографічний вибух.68. Вимірювання народжуваності: загальний та інтервальні коефіцієнти.

69. Таблиці народжуваності.

70. Стандартизовані коефіцієнти та індекси народжуваності.

71. Сумарний коефіцієнт народжуваності.

72. Коефіцієнт гіпотетичного мінімуму природної народжуваності.

73. Динаміка народжуваності в Укоаїні.

74. Народжуваність, смертність і природний приріст.

75. Методи вимірювання народжуваності і смертності населення.

76. Поняття про телегонію.

77. Здоров’я населення. Здоровий спосіб життя суспільства. Взаємозв’язок психічного і фізичного здоров’я із духовним станом.

78. Смертність у демографічному вимірі.

79. Екзогенні та ендогенні причини смертності.

80. Перехід до сучасного типу смертності.

81. Тривалість життя.

82. Диференційна смертність.

83. Смертність за причинами смерті.

84. Вимірювання смертності: загальний, вікові, стандартизовані коефіцієнти смерт ності.

85. Часткові коефіцієнти смертності, показник смертності серед немовлят.

86. Таблиці смертності та середньої тривалості життя.

87. Табличний коефіцієнт смертності; показники, що характеризують тривалість життя.

88. Динаміка смертності в Україні.

89. Міграції: сутність і причини.

90. Історія формування Східної і Західної української діаспори.

91. Основні міграційні потоки у світі та в Україні.

92. Законодавство країн щодо регулювання зовнішніх і внутрішніх міграцій населення.

93. Проблема біженців у світі. Нелегальна міграція.

94. Класифікація міграцій.

95. Міграційні потоки та міграційні когорти.

96. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація.

97. Міграції як просторова самоорганізація населення.

98. Приживаність новоселів, адаптація переселенців, облаштування переселенців.

99. Міграції та відтворення населення.

100. Диференційна міграція.

101. Вимірювання міграцій населення.

102. Міграції в Україні.

103. Демографічна політика: сутність, причини, наслідки.

104. Історія демографічної політики.

105. Сучасна демографічна політика.

106. Демографічна політика в окремих країнах світу, СНД, Україні: спільні та відмінні риси.

107. Концепція “золотого” мільярда.

108. Населення України, його динаміка, структура та регіональні особливості формування.

109. Сучасна демографічна ситуація в Україні та шляхи вирішення основних демографічних проблем.

110. Трудові ресурси України, їх структура та особливості формування.

111. Основні проблеми трудозабезпеченості та раціонального використання трудових ресурсів України.

112. Тенденції в динаміці чисельності населення України.

113. Визначення природного приросту (скорочення) населення.

114. Соціальна структура населення.

115. Статево-вікова структура населення.

116. Зміст демографічної кризи.

117. Фемінізація як соціальне явище.

118. Охарактеризуйте демографічну політику окремих країн, в тому числі України.

119. Види демографічних прогнозів.

120. Роль функціональних прогнозів в плануванні розвитку країни.

121. Основні методи демографічного прогнозування.

122. Особливості методу компонент.

123. Метод пересування віків.

124. Поняття про розселення населення. Системи розселення.

125. Розселення населення України та Полтавської області.

126. Етапи світової урбанізації. Особливості урбанізації в Україні.

127. Щільність населення в країнах світу та Україні.

128. Сільське розселення у світі та Україні.

129. Статево-віковий склад населення світу.

130. Статево-віковий склад населення України і Полтавської області.

131. Расовий склад населення світу.

132. Мовний склад населення світу.

133. Релігійний склад населення світу.

134. Види демографічних прогнозів.

135. Роль функціональных прогнозів у плануванні розвитку.

136. Основні методи демографічного прогнозування.

137. Математичні функції, що використовуються в демографічному прогнозуванні.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты