Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання Звіту з виробничої переддипломної практики з бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності

Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини
  2. Amp; 1. Модель життєдіяльності людини
  3. Amp; 3. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід в БЖД
  4. Amp; 3. Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності
  5. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. Amp; Методичні вказівки
  9. Amp; Методичні вказівки
  10. Amp; Методичні вказівки

 

У методичних рекомендаціях основна увага приділяється порядку написання другого, третього та четвертого розділів Звіту з виробничої переддипломної практики на промислових підприємствах. Порядок написання першого розділу детально приведено у п. 4.

 

6.1. Методичні рекомендації щодо порядку написання другого розділу Звіту: «Дослідження методики і техніки бухгалтерського обліку»

 

Результати вивчення постановки бухгалтерського обліку|урахування| і формування бухгалтерської звітності повинні мати методичний і прикладний характер|вдачу|. Основними напрямами|направленнями| дослідження є|з'являються| організація первинного обліку|урахування| і технологія обробки облікової інформації, вживані методи ведення бухгалтерського обліку|урахування|, |урахування|характер|вдача| і зміст|вміст| бухгалтерської звітності.

Облік виробничих запасів, МШП та витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Проходження практики на підприємствах промисловості передбачає вивчення таких питань:

- організацію синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів,

- документальне оформлення надходження, приймання і відпуску запасів,

- розглянути склад виробничих витрат та їх відображення в облікових регістрах,

- порядок збору інформації про прямі та непрямі витрати,

- порядком калькулювання собівартості продукції, формування фактичної собівартості.

Необхідно ознайомитись з організацією системи матеріальної відповідальності, придбати навички документального оформлення надходження, приймання і відпуску виробничих запасів, вивчити порядок складання і подання звітності матеріально-відповідальними особами про рух виробничих запасів, синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів.

У місцях зберігання виробничих запасів студенту-практиканту необхідно:

- взяти участь у прийманні матеріалів за кількістю і якістю;

- засвоїти порядок документального оформлення нестач та псування матеріалів, які виявлено під час приймання товарів;

- опанувати порядок відпуску виробничих запасів зі складу;

- скласти декілька матеріальних звітів по складу;

- ознайомитись з обліком виробничих запасів в місцях зберігання.

В бухгалтерії підприємства (організації) студент повинен:- виписати декілька доручень на одержання виробничих запасів, зареєструвати їх і зробити (у подальшому) відмітки про їх використання;

- прийняти матеріальні звіти від матеріально-відповідальних осіб, перевірити звіти та документи, які до них прикладені, здійснити бухгалтерську обробку і записати у відповідні облікові регістри або використати для цього засоби автоматичної обробки документів;

- зробити взаємоперевірку даних аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів, а також з іншими регістрами синтетичного обліку за кореспондуючими рахунками;

- прийняти участь у проведенні інвентаризації виробничих запасів, скласти інвентаризаційний опис, акти на списання матеріалів, оформити результати інвентаризації і відобразити їх в облікових регістрах.

При вивченні обліку безпосередньо на виробничих ділянках підприємства необхідно розглянути склад виробничих витрат та їх відображення в облікових регістрах, приділити увагу порядку збору інформації про прямі та непрямі витрати, розподілу непрямих витрат, порядку калькулювання собівартості продукції, формування фактичної собівартості.

Облік готової продукції і її реалізації 

Під час проходження практики на виробничому підприємстві студент вивчає документальне оформлення, порядок випуску і обліку готової продукції, а також її реалізації. Для цього необхідно ознайомитись з:

- організацією аналітичного обліку готової продукції;

- організацією матеріальної відповідальності і звітністю матеріально-відповідальних осіб;

- документуванням приймання готової продукції на склад, її відвантаження, відпуску покупцям і реалізації;

- відображення руху готової продукції в регістрах бухгалтерського обліку; визначення собівартості, нарахування ПДВ.

Облік грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів

 

При вивченні обліку грошових коштів у касі, у дорозі та на рахунках у банку слід звернути увагу на:

- нормативні документи, які регламентують такі операції,

- документальне оформлення руху грошових коштів,

- порядок складання і обробки звіту касира і виписок з банківських рахунків,

- порядок складання облікових регістрів на цій ділянці та їх взаємоконтроль,

- строки, порядок проведення і оформлення інвентаризації грошових коштів і відображення в обліку її результатів.

Облік розрахунків, поточних і довгострокових зобов'язань

 

При вивченні розрахункових операцій та зобов’язань необхідно ознайомитись з формами безготівкових розрахунків, які застосовуються в умовах сучасного стану економіки, з постачальниками та покупцями, з бюджетом, органами соціального страхування, з іншими дебіторами і кредиторами. Студент вивчає зміст і порядок оформлення розрахункових документів, набуває навичок з обробки документів і складання облікових регістрів за розрахунковими операціями.

Особливу увагу слід звернути на організацію обліку зобов’язань перед постачальниками, боргів покупців з реалізації товарів (готової продукції, робіт, послуг), фінансовим вкладенням, ознайомитись з методикою оцінки дебіторської заборгованості, утворення і використання резерву сумнівних та безнадійних боргів.

При вивченні обліку розрахунків з покупцями за відвантажені товари (готову продукцію) необхідно розглянути порядок пред’явлення документів до оплати, організацію синтетичного і аналітичного обліку надходження платежів, складання облікових регістрів, порядок контролю за своєчасністю погашення заборгованості.

З обліку зобов’язань перед постачальниками слід ознайомитись з оформленням згоди на оплату платіжної вимоги-доручення, розрахунками в умовах попередньої оплати, організацією контролю за повнотою оприбуткування сплачених товарів (сировини, матеріалів), порядком синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками. Студент набуває навичок з складання відповідних облікових регістрів.

З обліку розрахунків з бюджетом і органами соціального страхування студент вивчає строки і порядок визначення розміру платежів, виписує платіжні доручення на перерахування відповідних сум платежів, відображає їх в облікових регістрах, засвоює порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з бюджетом і органами соціального страхування.

Студент повинен вивчити порядок розрахунків з підзвітними особами: нормативні документи, що регламентують ці розрахунки, складати, перевіряти і обробляти авансові звіти, складати регістри синтетичного і аналітичного обліку, контролювати правильність використання підзвітних сум.

З обліку розрахунків за претензіями і відшкодуванням матеріальних збитків, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами необхідно ознайомитись з порядком документального оформлення таких операцій, організацією синтетичного і аналітичного обліку, взяти участь у звірянні розрахунків з 2-3 організаціями.

При вивченні кредитних операцій студент повинен засвоїти діючий порядок кредитування підприємств, порядок документального оформлення, синтетичного і аналітичного обліку кредитних операцій.

Якщо базою практики є акціонерне товариство, студент повинен ознайомитись з обліком цінних паперів і виділити у звіті про виробничу практику окремий розділ, присвячений таким питанням.

Облік основних засобів, нематеріальних активів, МНМА

На цій ділянці роботи слід ознайомитись з документальним оформленням руху основних засобів, нематеріальних активів, МНМА, МШП, порядком обліку амортизації, обліком витрат на ремонт основних засобів, обліком орендних операцій при оперативній і фінансовій оренді.

Для цього необхідно:

- вивчити первинні документи з надходження основних засобів, нематеріальних активів, МНМА;

- ознайомитись з організацією аналітичного обліку таких активів;

- розрахувати за звітний місяць амортизаційні відрахування згідно з П(С)БО;

- вивчити порядок обліку витрат на поліпшення основних засобів та порядок їх списання;

- прийняти участь у складанні акту про ліквідацію основних засобів;

- навчитись відображати господарські операції по надходженню, вибуттю, амортизації таких активів в облікових регістрах.

Студенту слід ознайомитись з основними положеннями про склад капітальних інвестицій, організацією обліку. Для цього на цій ділянці розглядається:

- склад капітальних інвестицій,

- первинна документація операцій з витрат на будівництво, придбання об’єктів та введення їх в дію,

- вивчається порядок обліку капітальних інвестицій, що здійснюються підрядним і господарським способами,

- порядок складання регістрів синтетичного і аналітичного обліку.

У випадку відсутності капітальних інвестицій на підприємстві в період проходження практики для вивчення цієї теми можна використати документи і регістри з обліку капітальних інвестицій за минулі звітні періоди, про що необхідно вказати у звіті.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 53; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗМІСТ виробничої переддипломної практики з бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ | Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты