Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 

 

10.1. Структура звіту з виробничої переддипломної практики на промислових підприємствах

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми виробничої переддипломної практики на промислових підприємствах та індивідуального завдання.

Звіт про виробничу переддипломну практику на промислових підприємствах складається відповідно до діючої з програми (Додаток А). У Звіті слід узагальнити основні моменти вивченого досвіду організації і техніки облікових робіт на кожній ділянці (з тем програм), а також зазначити положення, інструкції і інші нормативні документи, якими необхідно керуватись на кожній з цих ділянок при організації обліку, контролю та аналізу.

У звіті непотрібно:

а) викладати загальнотеоретичні положення з обліку, переписувати нормативно-законодавчі документи;

б) наводити бухгалтерські записи за окремими господарським операціям, давати економічну характеристику бухгалтерським рахункам;

в) описувати зміст документів, облікових реєстрів, форм звітності;

г) викладати відповідні розділи підручників.

Необхідні документи і облікові реєстри треба прикладати до звіту у заповненому вигляді, як ілюстрацію до його змісту. Вони повинні бути пов’язані між собою, тобто бути за один звітний період. У текстовій частині звіту треба посилатися на відповідні додатки (документи, реєстри, розрахунки тощо), наприклад, таким чином: (Додаток А…).

При автоматизації обліку у текстовій частині необхідно відобразити:

- порядок кодування облікової інформації (які показники кодуються, хто проставляє коди, у яких документах);

- які створюються довідники;

- діючий порядок перенесення інформації до машинної пам’яті;

- строки отримання машинограм, порядок їх перевірки і взаємоув’язки.

Структурно звіт має такі частини: вступну, основну частину, висновки, список літератури і додатки.

Вступна частина містить: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначок (при необхідності).

Титульний лист (перша сторінка) оформлюється відповідно до загальних правил і повинен мати підпис керівника переддипломної практики від підприємства, завірений печаткою (Додаток Д).

Зміст звіту повинен відповідати графіку проходження практики. У змісті послідовно перераховують назви розділів і підрозділів, а також указують номери початкових сторінок. Зміст повинен містити усі заголовки роботи, у тому числі і додатків. Всі заголовки у змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці.

У розділах основної частини звіту детально розглядається: ознайомлення з базою практики; методика і техніка ведення обліку, контролю та аналізу на підприємствах. Більш детально це питання було розглянуто у п. 4.

Після викладення основної частині слід сформувати відповідні висновки, навести перелік літературних джерел та прикласти додатки.

 

 

10.2. Оформлення звіту

Загальні вимоги

Звіт може бути написаним: державною мовою або російською; від руки або бути надрукованим. Загальний об’єм текстової частини звіту має бути у межах 50 – 60 сторінок надрукованого тексту. При використанні ПК при написанні слід урахувати такі вимоги: шрифт має бути Times New Roman, розміром 14, міжрядковий інтервал 1,5; відступи: зверху та знизу 20 мм, праворуч 25 мм, ліворуч 15 мм.

Друкарські помилки, описки та графічні неточності, які виявлені у процесі виконання роботи, допускається виправляти коректором з нанесенням на те ж місце виправленого тексту рукописним способом, але не більше двох виправлень на сторінку.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, згідно змісту.

Заголовки розділів друкують симетрично тексту великими літерами. Заголовки підрозділів друкують з абзацу малими літерами (крім першої великої). Перенесення слів у заголовках не допускається. Крапка у кінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом має бути рівною 3-4 міжрядковим інтервалам. Підкреслювати заголовок не допускається.

Нумерація

Нумерація сторінок має бути наскрізною, включаючи ілюстрації. Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами. Титульний лист та зміст звіту включають у загальну нумерацію роботи, але номер не ставиться. На подальших сторінках номер проставляють праворуч у верхньому куті починаючи зі 3 стор. (після змісту).

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і повинні обозначатися арабськими цифрами з крапкою у кінці, наприклад: «1.» (перший розділ). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і підрозділу, розділений точкою. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: «2.3» (третій підрозділ другого розділу).

 

Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки), які розташовані на окремій сторінці звіту, включають у загальну нумерацію сторінок. Таблиці, малюнки або креслення, розмір яких перевищує формат А4, враховують як одну сторінку.

Ілюстрації (крім таблиць) позначають словом «рис.» и нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу, наприклад, «рис. 2.3 –» (третій рисунок другого розділу). Ілюстрації повинні бути розташовані безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. При посиланнях на ілюстрацію слід писати «...у відповідності з рис. 2.3».

 

Таблиці

Цифровий матеріал в звіті оформлюють у вигляді таблиць. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу. Праворуч у верхньому куті над таблицею вміщують напис «Таблиця» з вказівкою номеру таблиці. Нижче друкують змістовий заголовок. Номер таблиці повинний складатися з номеру розділу и порядкового номеру таблиці, розділений точкою, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Додатки

Додатки розміщують після текстової частини, як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток починають з нової сторінки: в правому верхньому кутку друкують слово «Додаток» з великої літери, а потім слід позначати код додатку великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додатки повинні бути розташованими так, щоб їх було зручно розглядати без повороту звіту або з поворотом по годинній стрілці. Додатки розташовують в порядку першого посилання на них.

Наприкінці текстової частини звіту має бути дата і підпис виконавця.

 

 

10.3. Порядок ведення щоденника з виробничої переддипломної практики на промислових підприємствах

Щоденник з виробничої переддипломної практики студент заповнює щоденно, відповідно до календарно-тематичного плану, на підставі виконаних робіт.

Кожний день роботи фіксується на окремому аркуші (додаток В), в якому студент записує:

в графі 1 – дату виконання роботи;

в графі 2 – номер завдання робочої програми з переддипломної практики, за яким працював студент цієї дати;

в графі 3 – зміст фактично виконаних робіт: короткі відомості про самостійно виконані завдання робочої програми практики, застосовані при цьому засоби автоматизації; студент фіксує особисті спостереження; указує, які заняття були з ним проведені ведучими спеціалістами підприємства, за якими темами і від кого він отримав консультації. Після переліку робіт студент додає складені відповідно до завдання робочої програми переддипломної практики первинні документи, облікові регістри, форми бухгалтерської (фінансової) та податкової звітності, аналітичні (розрахункові) таблиці, ілюстрації допоміжного характеру тощо. Всі додатки повинні бути пронумеровані суцільним методом.

Наприкінці робочого дня студент надає керівнику переддипломної практики від підприємства заповнений аркуш щоденника разом з додатками для перевірки і оцінювання своєї роботи. Керівник переддипломної практики від підприємства опитує студента за темою проведеного дослідження і виконаними ним обліковими, контрольними і аналітичними роботами, робить зауваження або схвалює роботу студента, робить відмітку в графі 4 щоденника (Додаток В) та ставить свій підпис.

Свою оцінку і зауваження щодо роботи студента керівник переддипломної практики від навчального закладу, виставляє в графу 5 щоденника після ознайомлення з записами студента за темою дослідження, а також за результатами співбесіди зі студентом під час проведення консультацій з виробничої практики за графіком кафедри або під час відвідування студента за місцем проходження виробничої переддипломної практики на промислових підприємствах.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты