Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛІТЕРАТУРА. 1. Про вищу освіту: закон України від 17.01.2002 р
Читайте также:
  1. Б. Основна література
  2. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
  3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  5. Додаткова література
  6. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  7. Додаткова література 1 страница
  8. Додаткова література 2 страница
  9. Додаткова література 3 страница
  10. Додаткова література 4 страница

 

1. Про вищу освіту: закон України від 17.01.2002 р. № 2984 –ІІІ із змінами та доповненнями

2. Про освіту: Постанова КМУ від 08.08.2001 р. № 950 згідно зі статтею 51 закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060 –ХІІ із змінами і доповненнями.

3. Положення про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України від 08.04.1993 р. № 93.

4. Практична підготовка студентів: Інструкція системи управління якістю ДонДУЕТ, ІСУЯ 7.5.-03-06/УН. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2004.

5. Статут університету. – Донецьк, 2003.

6. Положення про практичну підготовку студентів університету - Донецьк, 2004.

7. Лукашова, І.О. Переддипломна практика: [Текст] : Робоча прогр. і метод. рек. щодо проходж. виробничої переддипломної практики з бухгалтерського обліку, аналізу і контролю для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. »Облік і аудит» ОКР »спеціаліст» і „Магістр” / І.О. Лукашова, Е.С. Гейєр, О.М. Головащенко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. бухгалтерського обліку. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 60 с.

 

Нормативні матеріали МОНМС і ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського

 

1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. - Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004.- 18с.

2. ІСУЯ 7.5.1 - 03.01/УН «Загальні вимоги до організації процесу проведення, навчальних занять».

3. ІСУЯ 7.5.1 - 03.02/УН «Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін».

4. ІСУЯ 7.5.1 - 03.03/УН «Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань».

5. ІСУЯ 7.5.1 - 03.04/УН «Загальні вимоги до організації СРС».

6. ІСУЯ 7.5.1-03.05/УН «Загальні вимоги до організації НДРС».

7. ІСУЯ 7.5.1 - 03.07/УН «Загальні вимоги до організації поточного контролю».

8. ІСУЯ 7.5.1 - 03.08/УН «Загальні вимоги до організації підсумкового контролю»

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Графік

проходження виробничої переддипломної практики

з бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності на промислових підприємствах

№ з/п Найменування робіт Кількість днів
д.ф.н. з.ф.н.
1 «Загальне|спільне| ознайомлення з|із| організаційною структурою підприємства, організацією обліку|урахування|, внутрішнього контролю і аналізу господарської діяльності» 2 2
1.1 Дослідження: організаційної структури; організаційної структури бухгалтерського служби; регламентів діяльності підприємства.
1.2 дослідження організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу (нормативно-правові документи, План рахунків, форма обліку, графіки облікових робіт і документообігу)|урахування|
2 дослідження методики і техніки бухгалтерського обліку 11 8
2.1 Облік виробничих запасів, МШП та витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
2.2 Облік готової продукції і її реалізації
2.3 Облік грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів
2.4 Облік розрахунків, поточних і довгострокових зобов'язань
2.5 Облік основних засобів, нематеріальних активів, МНМА
2.6 Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
2.7 Облік власного капіталу
2.8 Облік доходів, витрат і фінансових результатів
2.10 Облік доходів і витрат згідно ПКУ
2.11 Фінансова і податкова звітність
3 «Дослідження процесу організації і методики внутрішнього контролю» 5 4
3.1 Внутрішній контроль операцій із запасами
3.2 Внутрішній контроль формування витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 0,5
3.3 Внутрішній контроль операцій реалізації готової продукції 0,5 0,5
3.4 Внутрішній контроль операцій з основними засобами 0,5 0,5
3.5 Внутрішній контроль операцій з грошовими коштами 0,5 0,5
3.6 Внутрішній контроль операцій, пов'язаних з оплатою праці 0,5 0,5
3.7 Внутрішній контроль операцій формування доходів, витрат, фінансових результатів 0,5
4 дослідження процесу організації і методики аналізу господарської діяльності 9 9

Продовження графіку

4.1 Аналіз матеріально-технічної бази підприємства і ефективності їївикористання
4.2 Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
4.3 Аналіз випуску і реалізації готової продукції
4.4 Аналіз праці, продуктивності праці і фонду оплати праці
4.5 Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства
4.6 Аналіз фінансового стану підприємства й ефективності господарської діяльності
5.1 Охорона праці на підприємстві 0,3 0,3
5.2 Цивільний захист на підприємстві 0,3 0,3
5.3 Виконання індивідуального завдання 0,4 0,4
6 завершальний етап 2 1
6.1 систематизація інформації і завершення написання Звіту практики
6.2 Оформлення звіту про проходження практики, надання його на перевірку, захист звіту

 
Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты