Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКритерії оцінювання результатів практики при захисті звіту
Читайте также:
  1. F i t – критерії
  2. II. Материалы судебной практики
  3. IV. Функції юридичної практики
  4. V. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
  5. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  6. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
  7. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  8. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  9. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
  10. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
Рівень компетент-ності Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою Критерії оцінки
Шкала оцінювання Середньо- зважений бал за національ-ною шкалою Оцін-ка
Високий А (EXCELLENT), відмінне виконання з незначними помилками. 90-100 балів відмінно Відповіді на запитання демонструють, що студент: - цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на поставлені запитання; - уміє пов'язувати теорію з практикою: розв'язує практичні задачі, виробничі ситуації; самостійно оцінює різноманітні виробничі облікові ситуації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисте рішення; виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості; - розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, досконало володіє професійними навиками та уміннями, вміє безпомилково організувати первинний облік, скласти необхідні розрахунки, здійснити перевірку, бухгалтерську обробку документів, складати і читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки, збирати і систематизувати результати; - демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну термінологію; - вільно та аргументовано висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, вміє самостійно здобувати знання; - демонструє здібності аналітичного міркування, вміння робити порівняння, моделювати дії і події, аналізувати різну інформацію з питання і знаходити вірне рішення проблеми; - використовує свої знання в науковій роботі, виявляє творчі здібності;

 

 

Продовження додатку Л

          - звіт з переддипломної практики склав і оформив відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових, контрольних і аналітичних робіт. Їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтер-ськими документами та розрахунками, представлено для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базового підприємства та рецензію керівника практики від навчального закладу); - виконано 100% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових, контрольних і аналітичних робіт зроблені і представлені у звіті ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 3 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт на базовій установі.
Достатній (конструкт-тивно-варіатив-ний) В (VERY GOOD) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками 80-89 балів 4,5 – 4,99 добре Відповіді на запитання демонструють, що студент: - розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, демонструє культуру спеціаль-ної економічної мови і використовує сучасну термінологію, добре володіє професійними навичками та уміннями, вміє організувати первинний облік, здійснити перевірку, бухгалтерську обробку документтів, складати і читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки, збирати і систематизувати результати власних досліджень; - демонструє цілісність, системність, логічну послідовність виконання завдання; - демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, аналізувати різну інформацію, може виконувати необхідні розрахунки; - звіт з переддипломної практики склав і оформив відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представивши для перевірки своєчасно, має позитивний відгук керівника практики від базової установи;

  Продовження додатку Л

          - виконав не менше 90% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових, контрольних і аналітичних робіт зроблені і представлені у звіті ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 2-3 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових, контрольних і аналітичних робіт на базовій установі; - припускає одну-дві несуттєві помилки, самостійно виправляє їх, добираючи переконливі аргументи на підтвердження своїх дій; - форма і зміст відповіді мають окремі неточності;
Достатній   С (GOOD) – в цілому змістовна робота зі значними помилками 75-79 балів 4 -4,49 добре Відповіді на запитання демонструють, що студент: - розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, демонструє культуру спеціальної економічної мови, використовує сучасну термінологію, володіє профе-сійними навиками та уміннями, вміє робити необхідні розрахунки, організувати первинний облік, здійснити перевірку, бухгалтерську обробку документів, складати і читати регістри обліку, форми звітності та довідки, збирати і систематизувати результати власних досліджень; - здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклали на підтвердження певних тверджень; - вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, застосовувати її на практиці, контролювати власну навчальну діяльність; - звіт з переддипломної практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представлений для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базової установи; - грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; студент припускає дві-три не принципові помилки, які вміє виправити під впливом керівника;

 Продовження додатку Л

          - виконав не менше 80% програми практики; на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових, контрольних і аналітичних робіт студентом зроблені і представлені у звіті ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 2 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт.
Середній (репродук-тивний) D (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками 70-74 балів 3,5 – 3,99 Задові-льно Відповіді на запитання демонструють, що студент: - розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових робіт, але не достатньо розуміє зміст бухгалтерських документів; - володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні; - завдання виконує, але припускає 1-2 методологічні помилки; - з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти припущені помилки; - звіт з переддипломної практики склав і оформив відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових, контрольних і аналітичних робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представивши для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу до захисту студентом усунено; - виконано не менше 70% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт зроблені і представлені у звіті висновки та розроблено не менше ніж 1 пропозицію щодо підвищення якості і ефективності облікових, контрольних і аналітичних робіт на базовій установі.
Середній Е (SUFFICIENT) – виконання 60-69 балів 3 – 3,49 задові-льно Відповіді на запитання демонструють, що студент: - розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, не впевнено користується бухгалтерським понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових, контрольних і аналітичних робіт, але не достатньо розуміє зміст бухгалтерських документів;

 

Продовження додатку Л

  відповідає мінімальним критеріям       - виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки; - завдання виконує але припускає 2-3 методологічні помилки; - з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти припущені помилки але при цьому відповідає не на всі додаткові питання викладача; - звіт з практики склав і оформив відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових, контрольних і аналітичних робіт, їх виконання підтверджене прикладеними документами та розрахунками), представивши для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, недоліки і зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу до захисту студентом усунено, шляхом доопрацювання; - виконано не менше 60% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт зроблені і представлені у звіті висновки та розроблені декілька загальних пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових, контрольних або аналітичних робіт, які не носять прикладний характер.
Низький (репродук-тивно- родуктив-ний) FX (FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування роботи 20-59 балів 2,5 – 2,99 незадо-вільно з можливим повтор-ним складан-ням Відповіді на запитання демонструють, що студент: - має розрізнені безсистемні знання; - володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями; - припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривлення їх змісту; - практичні завдання виконує при порушенні методологічної (логічної) послідовності, припускає помилки, які призводять до порушення чинного законодавства, не володіє методикою складання форм звітності підприємства і не розуміє змісту облікових регістрів;

 

Продовження додатку Л

          - припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не правильно виконує необхідні розрахунки; - студент не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та додаткові питання викладача; - звіт з практики склав і оформив з порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник містить перелік виконаних студентом під час практики облікових робіт без їх описання, їх виконання, не в достатній кількості, підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представивши для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, який містить суттєві зауваження щодо знань та умінь студента, його професійних навичок, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу недоліки до захисту студентом не усунено; - виконано більше 50% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт не зроблені і не представлені у звіті висновки, відсутні будь-які пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт на базовій установі.
Дуже низький (без компе-тентний) F (FAIL) – потребується велика робота в майбутньому 1 – 19 балів 2 – 2,49 Незадо-вільно з обов’яз-ковим повторним курсом Студент: - відмовляється від відповіді (або виконання облікових, контрольних або аналітичних робіт) без будь-яких аргументів; - звіт з практики складено і оформлено зі значними порушеннями вимог (звіт не має всіх структурних елементів, щоденник не містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання під-тверджене незначною кількістю прикладених бухгалтерських документів), представлено для перевірки своєчасно, має негативний відгук керівника практики від базового підприємства, зауваження, зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу до захисту студентом не усунено, програма практики до захисту звіту студентом не доопрацьована; - виконано менше 50% програми практики; - студентом не зроблені і не представлені у звіті висновки, відсутні будь-які пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт на базовій установі, програма практики студентом не виконана.

Додаток М

Модель методики внутрішнього контролю операцій з виробничими запасами

Об’єкти контролю Суб’єкти контролю Від фактографічної інформації Мета та зміст контрольних процедур Засоби та прийоми контролю Періо-дичність конт-ролю Техніка контролю Адреса одержувача інформації
1. Своєчасність надходження та вибуття виробничих запасів - контрольно-ревізійний відділ; - головний бухгалтер та його заступник Договір на поставку, довіреність, прибутковий ордер, лімітно- забірна картка, картка складського обліку, податкова накладна, звіт про рух матеріальних цінностей, оборотна відомість по виробничих запасів, журнали-ордери за рах. 20, 26. 1. Встановити: - своєчасність надходження та вибуття виробничих запасів; - дотримання дисципліни руху виробничих запасів; - ритмічність поставок виробничих запасів. Органолептичний метод: службове розслідування; інвентаризація. Розрахунково – аналітичний: стати-стичні розрахунки; економіко – математичний метод. Доку-ментальний контроль: дос-лідження доку-ментів за формою та змістом; аналітична та синтетична перевірка операцій; вибіркова перевірка; зустрічна перевірка.     За мірою оброб-ки доку-ментів; Зіставлення даних про надходження запасів з виробни-чим планом та даними договорів. Начальник відділу постачан-ня, головний бухгалтер.

 

Продовження моделі

        Арифметична, логічна перевірки, узагальнення і реалізація результатів контролю.      
2. Повнота надходження виробничих запасів. - контрольно-ревізійний відділ; - головний бухгалтер та його заступник. Договір, прибутковий ордер, лімітно-забірна картка, картка складського обліку, оборотна відомість по виробничим запасам, податкова накладна, журнали-ордери за рах.20, 63. 1. Встановити: - дотримання критерію визнання виробничих запасів; - загальну суму надходження виробничих запасів та за конкретними постачальниками й найменуваннями; - порівнянність з планом виробництва та заказами.     Органолептичний метод: службове розслідування; експертиза, інвентаризація. Розрахунково – аналітичний: економічний аналіз; статистичні розрахунки; економіко – математичний метод. Документальний контроль: дослідження документів за формою та змістом; аналітична та синтетична Кожен місяць   Перевірка надходжень-ня запасів за первинними документа-ми на постачання за допомогою інвентариза-ції та документа-льної перевірки. Заступник головного бухгалтера по роботі з запасами, Начальник відділу постачання.

Продовження моделі

        перевірка операцій; вибіркова перевірка; зустрічна перевірка. Арифметична, логічна перевірки, узагальнення і реалізація результатів контролю.      
3. Правильність списання виробничих запасів на складі. - контрольно - ревізійний відділ; - головний бухгалтер та його заступник. Видатковий ордер, лімітно-забірна картка, картка складського обліку, оборотна відомість по виробничих запасів, журнали-ордери за рах.20, 23, наказ про обліково-економічну політику, розрахункові відомості за списанням. 1. Встановити: - дотримання положень обліково- економічної політики; - правильність розрахунку суми списання виробничих запасів; 2. Попередити надмірне або неправомірне списання виробничих запасів. Документальний контроль: дослідження документів за формою та змістом; аналітична та синтетична перевірка операцій; вибіркова перевірка; зустрічна перевірка. Арифметична, логічна перевірки, узагальнення і реалізація наслідків контролю.   Кожен місяць   Визначення методів списання запасів на складі та їх співставлень-ня з даними, визначени-ми у Наказі про облікову політику. Заступник головного бухгалтера по роботі з запасами.

Продовження моделі


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты