Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА – БАЗИ ПРАКТИКИ
Читайте также:
  1. I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
  2. II. Материалы судебной практики
  3. IV. Функції юридичної практики
  4. V. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
  5. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  6. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  7. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  8. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  9. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
  10. Аналіз ділової активності підприємства

На «______»_______________________20___р.

Повна назва  
Скорочена назва  
Код ЄДРПОУ  
Види діяльності: Виробнича діяльність в фері…..
   
   
   
Юридична адреса  
Телефон  
Керівник  
Гол. бухгалтер  

Інформація про наявні об’єкти бухгалтерського обліку:

Найменування об’єкту Відмітка про наявність
основні засоби  
нематеріальні активи  
малоцінні необоротні акиви  
інвестиційна нерухомість  
незавершені капітальні інвестиції  
фінансові інвестиції  
готова продукція  
незавершене виробництво  
сировина і матеріали  

Продовження паспорту

дебіторська заборгованість за розрахунками з контрагентами в національній та іноземній валюті (підкреслити)  
грошові кошти в національній та іноземній валюті  
власний капітал підприємства (уставний, додатковий, резервний)  
нерозподілений прибуток (збитки)  
забезпечення майбутніх витрат  
цільове фінансування  
заборгованість за кредитами  
кредиторська заборгованість за розрахунками з контрагентами в національній та іноземній валюті (підкреслити)  
витрати від реалізації продукції, послуг (підкреслити)  
витрати загальновиробничі  
витрати адміністративні  
витрати на збут  
витрати інші операційні  
витрати фінансові  
витрати від інвестиційної діяльності  
витрати від надзвичайних подій  
витрати на податок на прибуток  
доходи від реалізації продукції, послуг (підкреслити)  
доходи інші операційні  
доходи від участі в капіталі  
доходи фінансові  
доходи від інвестиційної діяльності  
доходи від надзвичайних подій  
фінансові результати від операційної діяльності  
фінансові результати від фінансової діяльності  
фінансові результати від іншої операційної діяльності  
фінансові результати від надзвичайних подій  
Наявність відділу, що здійснює бухгалтерський облік  
Кількість працівників  
Наявність відділу, що здійснює внутрішній контроль  
Кількість працівників  
Наявність відділу, що здійснює аналіз діяльності  
Кількість працівників  
Наявність відділу, що відповідає за техніку безпеки та охорону праці  
Кількість працівників  

  

Додаток Б

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАВОДЯТЬСЯ У ДОДАТКАХ ДО ЗВІТУ ПО ОКРЕМИХ ЕТАПАХ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Організаційна структура підприємства та бухгалтерської служби:

1.1. Статут підприємства;

1.2. Наказ про організацію бухгалтерського обліку і облікової політики підприємства;

1.3. Положення про бухгалтерську службу підприємства;

1.4. Посадова інструкція головного бухгалтера;

1.5. Структура підприємства і структура бухгалтерії;

1.6. Графіки документообігу;

2. Облік грошових коштів:2.1. Виписка банку;

2.2. Касова книга;

2.3. Платіжне доручення;

2.4. Платіжна вимога - доручення (за наявності);

2.5. Чеки (за наявності);

2.6. Акредитиви (за наявності);

2.7. Журнал реєстрації прибуткових і витратних касових документів;

2.8. Прибутковий касовий ордер;

2.9. Витратний касовий ордер;

2.10. Книга реєстрації прибуткових і витратних касових ордерів;

2.11. Відомість по рахунку 30 «Каса»;

2.12. Регістр синтетичного обліку по рахунку 30 «Каса»;

2.13. Регістри синтетичного обліку по рахунку 31, 33;

2.14. Регістри аналітичного обліку по рахунках 31, 33;

3. Облік розрахунково-кредитних операцій:

3.1.Рахунки на оплату;

3.2. Договір кредитування (за наявності);

3.3. Виписка банку з кредитного рахунку (за наявності);

3.4. Звіт про використання грошових коштів;

3.5. Претензійний лист (за наявності);

3.6. Податкова накладна;

3.7. Реєстр виданих і одержаних податкових накладних;

3.8. Журнал обліку довіреності (ксерокопія одного листа);

3.9. Декларація по ПДВ;

3.10. Декларація про прибуток;

3.11. Розрахунок комунального податку;

3.12. Розрахунок транспортного податку;

3.13. Розрахунок земельного податку;

3.14. Журнали-ордери по рахунках розрахунків;

4. Облік капітальних інвестицій (за наявності):

4.1. Договір купівлі – продажи;

4.2. Накладна;

4.3. ТТН;

4.4. Податкова накладна;

4.5. Рахунок до оплати;

4.6. Відомість визначення первинної вартості об'єктів необоротних активів;

4.7. Відомість 4.1. «Аналітичний облік капітальних інвестицій»;

4.8. Регістри синтетичного обліку по рахунках: 63, 68, 15 65, 66;

5. Облік основних засобів:Типові форми:

5.1. ОЗ - 1 «Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»;

5.2. ОЗ - 2 «Акт приймання - здача відремонтованих, реконструйованих і
модернізованих об'єктів»;

5.3. ОЗ - 3 «Акт на списання основних засобів»;

5.4. ОЗ - 4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

5.5. ОЗ - 5 «Акт на установку, пуск і демонтаж будівельних машин»;

5.6. ОЗ -6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»;

5.7. ОЗ - 7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів»;

5.8. ОЗ -8 «Картка обліку руху основних засобів»;

5.9. ОЗ -9 «Інвентарний список основних засобів»;

5.10. ОЗ - 15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)»;

5.11.ОЗ - 16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту»;

5.12. Журнал № 4. Розділ 1 «Вибуття ОС». Розділ 2 «Введення в експлуатацію» (при використанні наказу МФУ № 356. Регістр синтетичного обліку по рахунку 10 (журнал-ордер);

5.13. Відомість визначення первинної вартості об'єкту основних засобів;

5.14. Акт переоцінки об'єкту основних засобів;

6. Облік нематеріальних активів:

6.1. ОЗ - 1 «Акт приймання - передачі нематеріальних активів»;

6.2. ОЗ - 6 «Інвентарна картка обліку нематеріальних активів»;

6.3. НА -1 «Акт введення в господарський оборот об'єкту права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

6.4.НА - 2 «Інвентарна картка обліку об'єкту права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

6.5. НА - 3 «Акт вибуття об'єкту права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

6.6. НА - 4 «Інвентаризаційний опис об'єкту права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

6.7. Відомість 4.3. аналітичного обліку нематеріальних активів (при використанні наказу МФУ № 356;

6.8. ВНА - 1 «Відомість обліку нематеріальних активів нарахованої амортизації»;

6.9. Журнал - ордер по рахунку 12 «Нематеріальні активи»;

7. Облік необоротних активів:

7.1. Відомість по рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

7.2. Журнал - ордер по рахунку 11 « Інші необоротні матеріальні активи»;

7.3. Регістри синтетичного обліку по рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

7.4. Регістри аналітичного обліку по рахунку 11;

8. Облік МШП:

8.1. Довіреність (М-2);

8.2. Прибутковий ордер (М-4);

8.3. Лімітний - огорожна картка (М-8, М-9);

8.4. Накладна - вимога на відпустку і внутрішнє переміщення матеріалів (М-11);

8.5. Картка складського обліку матеріалів (М-12).
8.6. МШ -1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів»;

8.7. МШ -2 «Картка обліку МШП»;

8.8. МШ - 4 «Акт вибуття МШП»;

8.9. МШ - 6 «Особиста картка обліку спецодягу, спецвзутті»;

8.10. МШ - 7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзутті»;

8.11. МШ - 8 «Акт списання МБП»;

8.12. Матеріальний звіт;

9. Облік запасів:

9.1. М-1 «Журнал обліку одержаного вантажу»;

9.2. М-2, М-26 «Довіреність»;

9.3. М-2а «Акт списання бланків довіреності»;

9.4. М-3 «Журнал реєстрації довіреності»;

9.5. М-4 «Прибутковий ордер»;

9.6. М-7 «Акт про приймання матеріалів»;

9.7. М-8 «Лімітний - огорожна картка (для багаторазової відпустки одного номенклатурного номера матеріалів за місяць);

9.8. М-10 «Акт - вимога на заміну (додаткова відпустка) матеріалів»;

9.9. М-11 «Накладна-вимога на відпустку (внутрішнє переміщення) матеріалів»;

9.10. М-12 «Картка складського обліку матеріалів»;

9.11. М-13 «Реєстр прийому - здача документів»;

9.12. М-14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі»;

9.13. М-15 «Акт про ухвалення устаткування»;

9.14. М-15а «Акт про ухвалення - передачі устаткування до монтажу»;

9.15. М-16 «Матеріальний ярлик»;

9.16. М-17 «Акт про виявлення дефектів устаткування»;

9.17. М-19 «Матеріальний звіт»;

9.18. М-20 «Накладна на відпустку товарно-матеріальних цінностей»;

9.19. М-21 «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей»;

9.20. М-23 «Акт про витрачання давальницьких матеріалів»;

9.21. Калькуляція фактичної собівартості продукції (робіт);

9.22. Акт списання на використані виробничі запаси;

9.23. виробничий звіт;

9.24. акт про брак;

9.25. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат;

9.26. Облікові регістри по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23, 91;

9.27. Акт приймання виконаних робіт, послуг;

9.28. метод обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції (вказати найменування);

9.29. Лімітна карта;

10. Облік розрахунків по оплаті праці:

10.1. Розрахунково-платіжна відомість;

10.2. Штатний розклад;

10.3 Табель облікового часу;

10.4. Наряди на виконання робіт;

10.5. Особиста картка працівника;
10.6.»Ведомость розрахунку відрахувань від заробітної платні;

10.7. Журнал - ордер по рахунку 661 «Розрахунки по заробітній плате», 65 «Розрахунки по страхуванню»;

10.8. Довідка - розрахунок бухгалтерії;

10.9. Відомість по рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платні», 65 «Розрахунки по страхуванню»;

11. Облік доходів витрат і фінансових результатів:

11.1. Первинні документи;

11.2. Платіжні документи;

11.5 Регістри синтетичного і аналітичного обліку в розрізі рахунків доходів і витрат;

12. Облік власного капіталу:

12.1 Засновницький договір;

12.2 Статут;

12.3. Первинні документи по зміни власного капіталу;

12.4. Регістри обліку;

13. Фінансова, податкова звітність:

13.1. Головна книга, Оборотно - сальдова відомість;

13.2. Форма 1. Баланс;

13.3. Форма 2. Звіт про фінансові результати;

13.4. Форма 3. Звіт про рух грошових коштів;

13.5. Форма 4. Звіт про власний капітал;

13.6. Форма 5. Примітки до фінансової звітності;

13.7. Податкова звітність;

13.8. Соціальна звітність;

13.9. Статистична звітність;

13.10. Звіт згідно П(С)БО 25.

 

 

Додаток В

 

Фрагмент щоденника з проходження переддипломної

виробничої практики

 

Дата № завдання Зміст виконаних робіт Оцінка та зауваження керівника практики
від установи від навчального закладу
__.__.__р. Ознайомилась з установчими та організаційними документами підприємства (установи). Здійснила екскурсію по підприємству: ознайомилась зі структурою підприємства. Склала організаційну характеристику підприємства. Ознайомилась зі структурою бухгалтерії, посадовими інструкціями облікових працівників, змістом наказів про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику. Додатки: А1 – А7 Завдання виконане. Практичний матеріал опрацьовано. Підпис керівника практики.  
         
         

 

 

Примітки:

Керівник практики проставляє в щоденник оцінку за роботу студента по заданій темі керуючись встановленими критеріями оцінки знань.

 


Додаток Д


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 71; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты