Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовний перелік тем курсових робіт з курсу “Теорія держави і права”. Методика підготовки курсової роботи.
Читайте также:
  1. II. Методика и порядок составления родословной
  2. II. МЕТОДИКА “СЛОЖНАЯ АНАЛОГИЯ”.
  3. IV. Класифікація методів дослідження держави і права
  4. V. Перелік практичних навичок
  5. V. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ВСЕМУ КУРСУ
  6. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  7. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  8. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  9. А. Государственное управление в России. Усиление самодержавия
  10. Анализ состава и структуры затрат Факторы изменения общей суммы операционных расходов Методика расчета и оценки их влияния

1. Теорія держави і права як наука: особливості предмету, методології, структури.

2. Державознавство і правознавство: поняття і співвідношення.

3. Держава і право: поняття, співвідношення, взаємодія.

4. Інститут держави в умовах сьогодення.

5. Державна влада: поняття, функції, механізм здійснення.

6. Державний орган як основний елемент механізму держави.

7. Ієрархічний принцип побудови державного механізму.

8. Функції держави: поняття і класифікація.

9. Форма держави: основні складові. Стисла характеристика форми

держави Україна та можливі перспективи її розвитку.

10. Устрій держави. Основні елементи державного механізму.

11. Принцип розподілу державної влади: сутність, значення, сучасна

практика.

12. Реалізація принципу розподілу державної влади в сучасній Україні.

13. Держава як правовий суб’єкт.

14. Принципи і форми співіснування держав.

15. Право в системі соціального регулювання.

16. Право та інші способи соціально-нормативного регулювання: співвідношення і взаємодія.

17. Право як тип соціального регулювання: основні особливості.

18. Право та його основні функції.

19. Право та закон: співвідношення понять.

20. Правове регулювання: поняття, особливості, механізм.

21. Поняття правової системи. Основні елементи сучасної правової

системи.

22. Типологія правових систем.

23. Правові системи сучасності: характерні особливості (одна на вибір).

24. Механізм правового регулювання в сучасному суспільстві: основні

елементи.

25. Правові відносини: поняття, зміст, види.

26. Суб’єкт права: поняття, різновиди. Явище правосуб’єктності.

27. Юридичні факти: поняття, значення, класифікація.

28. Правові норми: поняття, ознаки, особливості. Категорія логічної

норми права та її структурні елементи.

29. Система джерел права в правовій системі (Система джерел права сучасної України).

30. Система нормативних актів сучасної України: проблема удосконалення.

31. Закон і законодавство: співвідношення понять.

32. Особливості застосування норм права як форми їх реалізації.

33. Тлумачення в праві: поняття, передумови, значення.

34. Правові колізії: поняття, різновиди, способи подолання.

35. Поняття правового порядку.37. Право як явище культури.

38. Практична юриспруденція. Юрист як професія.

39. Основні юридичні доктрини сучасності (за вибором).

40. Суд як специфічно правовий інститут суспільства.

 

 

Методика підготовки курсової роботи

 

Підготовка курсової роботи має на меті поглиблене опанування студентом актуальних питань державно-правової теорії, розвиток навичок до самостійної аналітичної роботи і до викладання власних думок з приводу опрацьованого теоретичного матеріалу.

Курсова робота є самостійно виконаною письмовою роботою обсягом від 25 до 30 аркушів рукописного або 20-25 машинописного або комп’ютерного тексту. На титульній сторінці зазначається місце виконання роботи, тема, автор, науковий керівник, час виконання. Робота містить: план, вступ, в якому мотивується обрання студентом конкретної теми, основний текст, структурований відповідно до плану, короткі висновки по роботі, список використаних нормативних, літературних та інших джерел. Робота супроводжується коректними посиланнями на використані джерела за текстом (підстрочні зноски) з вказівкою автора, назви роботи, місця та часу видання, сторінка цитати; якщо використовується нормативний акт, вказується його точна назва, дата прийняття, номер, джерело офіційного видання; при посиланні на джерело з Інтернет-ресурсів вказується точна Інтернет-адреса.У встановлений термін робота подається на кафедру, реєструється, перевіряється науковим керівником і публічно захищається з виставленням відповідної оцінки.

Робота може бути підготовлена за запропонованою темою або за темою, обраною самостійно і погодженою з викладачем. Її підготовка передбачає консультації з науковим керівником з приводу джерельної основи та методики написання.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты