Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


G. leri
bu g.

iyi g. ler

g. gündüz 10, 10 d. geç 6, 73

g. kalmak geçenlerde 12, 3 t. geçinmek 11, 45 geçirmek 6, 23

vakit g. geçmek 7, 34

sınıfı g.

geçmiş olsun gelecek 9, 73 gelişmek 13, 16 gelmek 5, 11 gemi 14, 3 genç 4, 25

g. adam

g. kız gene 6, 45 genel 12, 71 genellikle 9, 27 geniş 4, 6


gerçek 10, 48

g.ten

gerçi 11,44 gerek 5, l

g-lı

g.i gibi 11, 3 d.

neme g. 14, 8 d.

g.hkll,8 gereksinim 12,61 geri 9, 13

g. dönmek

g. kalmak

g. vermek getirmek 6,21 gezi 14,50

g. yapmak gezimi gezmek 9,70 girinti 14, 5 t.

g.li çıkılıntı girmek 5,12 gişe 14,66 gitar 9, 78 gitmek 5, 13 giymek 9,40 gök 10,41

gökyüzü göl 10,41 gömlek 12, 51

kısa koflu g.

don g.

göndermek 11,5i gönül 14, 69 görgü 5,48

g.lü

görmek 6,19 görünüş 14, 6 t. göstermek 7, 16

yardım g. götürmek 6, 20 göz 7,63

g.den geçirmek


İkig.üml3, lOd. gramer 5,74 grup 3, 30 güç 5,75

ona g. geliyor güç II 10,33

g.lü

güle güle 3, 2 d. gülmek 9,32 gümrük 14,75 gün 4, 31

g. aydın

bir g. 6, 6 d.

önceki g.8, 15 d.

tatil g.ü 9, 20

öbür g. 9, 2 d.

ertesi g. 12, l

bu g.lerde 12,6d. gündüz 6,72

g.len

güneş 8,60 güney l i, 29 gür 10,49 Gürcüstan 14.c. İl gürüitü 8, 27

g. çıkarmak

g.lü

güz 10,İS güzel 3, 24

g.lik sağlık 4,4 d.

h

ha 7,77 haber 11, И

son b.ler hadi 11, 9 hadise 12, 14 hafta 7. 5

gelecek h. 9, 73 hak 11, 78

hakkınız var


haklı

hakikat* 10,48 hal 11, 17

herh.de

oh.de

h. tercümesi

çokh.lerde 13,2 d. hala 8, 48 hâlâ 9,47 halbuki 12, 5 t. halen 5, 56 halk 8,55

ev h.ı

hamal 14, 78 hangi 3, 25 hanım 2,50

h.efendi

küçük h. hani 10,45 hararet* 10,60 hareket 11,25

h. etmek hariç 14,76 harita, harta 2,42 harp* 11,22

Büyük Anayurt h.i hasta 4, 34

h. olmak 8, 3 t. hatır H, 20

h.ı için

h.lamak hatta 7, 37 hava 4,18 havuz 5,55 hay:h.h. 13,51 hayat 11,18 haydi 11,9 hay ir 2, 18

hayır II: h.lar* 4, 4 d. hayvan 9, 4 haziran 10, 9 hazır 8. 16


h. bulunmak h. lık

hediye 10,39

iı. etmek hele 7, 51 hem 5, 67

h. ...h-de hemen 7,52 henüz 8,40 hep 6, 54

h. İmiz

h. birden 11.9 d.

(bana) lı.si bir 13, 3d. her 5, 71

h.gün (sabah, aksaiü, zaman)

h. yere (yerde, yerden, şey) 6, n.

h. şeyden Önce 7, 5 d.

h. hangi (bir) herkes 5,44 hesap 13, 80

h.görmek

h.a almak (katmak) 14,9 d. hey 7,36 heyet 12,67

musiki h.i 12,68 hiç 4,64; 8, 2 t.

h. bir 6, n.

h. değilse (olmazsa) 12,id. hikâye 8,76

uzun h.

hayal h.si 11, 17 hizmet 11,53

h. etmek hoca3, 32 hokka 2,21 hoş 11,57

h. geldiniz


h. bulduk

h.uma gider hoşbeş; h.ten sonra 11,44

hoşlanmak 12, l t. hudut 14,18 husus 12,69

bu h.ta

h.î

hususiyet 14, 8 t. hüküm 14.40

h. sürmek

h. vermek hükümet 6,48

ı

ılık 4,21 Irak 14, c. 15 ırmak 14,33 ısı 10, 60 ısmarlamak 13,77 ısrar 12,9 ı. etmek

i

ibarcl 12,8 iç 5, 31 içmek 8, 8 idare 8. î l

ı. etmek iğri bkz. eğri ihtiyaç* 12,61 ihtiyar 4, 26 iki 2,44

ikidebir(de)ll,6d. iklim 13,42 ikram 9,55

i. etmek ileri 9, 12

i de

i, gitmek


i. l emek İlgi 7,25 ilim 6, 65 diski 12, 15

i. kurmak ilk 7,5ü ilkbahar 10, 18 imkân* 9,35 imtihan* 6, 5 inanmak 10,44 ince 4, 3 inek 13,34 İngilizce 5,58 inkişaf etmek* 13, 16 inkilâp*10,22 inmek 9,41 insan 1.19

kimi ı.lar 10,5 d. Iran 14, c. H in 3,65 İsım* 1,17 İstasyon 14, 77 İstatistik 13. 13

i.ler

istek 11, l O t. istemek 5, 14

ister istemez 14,4 d.

istemez 12, 6 t.

ister ... ister ... 12, 10 d.

istep 14,44 isüdath* 5,69 istikamet* 14, 10 istirahat etmek* 5, S iş 5,51

işine bakmak

iş görmek 7, l d.

işbaş: yapmak 10, 81. işaret 14,80

i. etmek

i. vermek işçi 4, 43


işitmek 10,46 işlek 6, 51 işlemek 6,50 iştah 13,53

i. açmak İşte 4, 17

iştirak etmek* П, 23 itiraz 11,76

i. etmek İye 12,35 iyi 2,36

iyileştirmek 11, 7 t. izah 14,60

i. etmek

izahat izin 11,4

i. vermek

i.li

izlemek 14,24 jimnastik 6,28

k

kabul 9,36

kabulüm

k. etmek kaç 4, 50

k. yılındayız 6, l d.

kaça? 7 gr kaçmak 12,79 kadın 2,13 kâfi* 4,67 Kafkasya 14, c. 10 kâğıt 4,39 kahvaitı 7,42

k. etmek kahve 11,72

sade k. kaide 11, 69 kalabalık 12,12 kaldırmak 11, 66

derse k.


kalem 2, 5 kalın 4,4 kalkmak 5, 15 kalmak 5,16 kalorifer 12, 72 kanun* 10,26

toprak k.u 13, 26 kânun;

İlk k. 10,14'

son k. 10,4 kap 10,77 kapalı 4,2 kapamak 9, 66 kapı 2, 8 kapkacak 12,40 kaplamak 10,77 kar 10,54

kardan adam kara l 3,46 karalü4, 8 karanlık 3,27 karar 11,65

k. vermek kardeş 4,27

kızk.

erkekk. kare 14,12

kilometre k. kan 8,24

koçak. 8,26 karın 13,4

k.ı aç

k. mı doyurmak karışmak 14,47 karyola 9,42 kasaba 8, 58 kasım 6,7 kaşık 13,58 kat 4,47

k. k. 6, 8 d.

iki (üç) k. 11, 9 d. katedral 6,34


katmak 11,23

katılmak kayak 9,59

k. yapmak

k. çı

kaytarmak 14, 58 kebap 13,73 kedi 2,56 kelime* 11, c. keman 9, 77 kenar 14,23

pencere k. ı kendi 5,50 kent 5,38

başk.

k.H7,5t. ker(r)e7,4 kesmek ] 1,64

kısa k. keyif 12,22

k. i yerinde

k.siz kez 7,4 kır 10,70

k.a gitmek kırk 3,54 kırmızı 2,26 kısa 2, 39

sözün k.sı kısım 11,39 kış 10,16

kara k.

yaz k. kışın 10, 16 kıt 13,27 kıyı 12,77 kıymet* 10,38

k.h kız 3,41

kızım kızıl 6,42

K. meydan


Kızılırmak 14, с. 24 kızmak 13,9 kilogram 8,4 kilometre 8,3 kim 2,4

kiminiz var 3, 3 d

kimin nesi 12, 96 kimse 3,43

k.si yok kişi 5,63 kitap 2, 22 kitaplık 3,22 koca 8,25

karı k,

kocaman 8, 28 kokmak 13,52

koku kol 9, 16

dil k.u kolay 5, 70 koltuk î 2, 53 komakWz. koymak komite 6, 61 komşu 4,28 konak 6,49

hüküm et k. ı konfor 12, 55 konser 6, 75 kontrol 11,62

k. altına aîmak konuk 9, 21

k. gitmek konuşmak 5, 17 koridor 2, 9 korkmak 9,33

korkutmak koşmak 6,52 koşul 11,55 koymak 12,57 koyun 13,7 köfte 13, 72 köpek 5,77


köprü 5, 54 körfez 14,37 köşe 12,39

k. başı kötü 3,23 köy 8, 51 köylü 3,36 kullanmak 11,48 kulüp 6, 18 kumaş 11,40 kural 11,69

k. olarak kurmak 10,23 kurşun 4. 13

k. kalem kura 14,41

kurak

kurul 12,67 kurum 13,5 kuş 9,24 kuşku 11,35

k.süz kut 10,19

k.lu

k.lamak kuvvet* 10,33

k.lı kuzey 11,30

K. Anadolu dağlan 14, c. 17 küçük 4. l

k. bey

k, hanım kültür 6, 56 kütüphane* 3,22

I

lâmba 4,42 lâtife 14, 55

1. etmek

l.ci lâyık 10,38


lâzım* 5, l liman 14,64 lira l, 45 lise 1.3 6 liste 13,62

yemek İ. s ı lokanta 3, 6 lokma 13,49 lütfen 7, 27 lüzum* 5, l

m

maalesef?, 73 macun 12,47

diş m.u maç 6, 69 madem(ki) 12,26 mağaza 4,41 mahrum* 13,17 mahsul* 13,26 makale 12,4 makina S, 72

çamaşır m.sı 12,43 maksat* 12,21 mal l, 4 malûm 11,60

m.âl

manzara 14;51 Marmara denizi Î4,c. 19

mart 10,6 masa 1,5 maşallah 14,57 mavi 2,27 mayıs 10, 8 mecbur 14,61

m. i y et

mecmua* 12, 54 meğer 13 (bkz -mış) mektep* 3, 7 mektup 6,30 memleket* 8,56


memnun 5,72 memnuniyet 13.2 t. memnunluk 13,2 t. memur 2, 14 merak?. 25

m.lı

m, etmek merhaba 2, 55 merkez 5,39 mesafe 14, 16 meselâ* 7, 53 mesele* 8, 64 meslek 11,50 meşgul 12, 59

m. etmek meşhur 6, 58 metin H.c metre 8, 2 metro 6,37 mevcut 11, 77 mevki 14,62 mevsim 10, 15 meydan 6, 12

m.a getirmek 14,3 d. meyva 10,73 mezun 11,52 mmtakall,37 mısır 13,40 miktar 13,20 millet 10,31

ne m.ten?

m.lerarası milyar4, 63 milyon 4,62 minare 12,56 misafir* 9,2! misal* 5,66 mobilya 9.43 model 12,48 modern 8,70 muallim* 3, 32 muavin 11,4 t. muayene 14,74


m. elmck

gümrük m.si 14,75 muazzam* 8., 28 muhakkak 12,25 muharebe* 11, 22 muhtaç 13, 18 musiki 12,68 musluk 12,38 mutfak 12, 34 mutlaka 9, 5 i müdür* 3,63 müddet 11,54 müessese 13, 5 mühendis 8, 10

yüksek m. mühim* 10,21 mükâfat* i O, 39 mükemmel 10,30 mümkün 9, 35 münasebel* 12. 15

bu m.Ie

nem.

müracaat etmek 12,30 mürekkep 4,14 müsaade 11,4

m.siyle

m. etmek müsait* 10,68 'müşteri 13, 56 mütehassıs* 13, 6 mütekait* 11, 11 t. mütercim* 7, 56 müze 6, 39

n

nafile* 10, 7 t. nam* l, 17

n.ma 9, l d. nasıl 1,14

n.siniz 4, 8 d. ne l, 49

ne var9 4, 2 d.


ne var ne yok? 4, 3 d.

neniz (neyiniz) var? 4, 6 d.

ne ayındayız? 6, 2 d

ne bileyim 8, 14 d.

ne gıbî? 8, 8 d.

ne kadar (da) 8,5 d.

ne o? 9, 3 d. nebat 13,37 neci 8, 13 neden 11,6

bu n.le

nedense 12, 31 nehir 6,67 nerede l, 50 nereli 7,2 t. neresi 3, 5 netice 11,27

n.ye varmak nevi 9, 2 niçin 8, 57 nihayet 9, 61

en n

nisan 10, 7 nitekim 13.21 niyet 13,30 Noel: N. ağacı 10,2 d. nokta 11,10 not 13,75

n. etmek

n. almak (tutmak)

n. vermek nöbetçi 8, 6 numara 3, 39

(on)n h (oda) nüfus 11. 34

o

o,2,3

o kadar 8, 7 d-


ocak I 10,4 ocakll 12,36

(hava)gaz(ı)o.ı 12, 37

oda 2, 7 oğlan 3, 42 oğul 3,40

o.kim! okul 3,7

ilk o. 7,50 okumak 5, 18 okyanus 14,32 olanak 9, 35 olanaklı 9, 35 olay 12,14 oldukça 4, 8 olgu 12, 14 olmak 7, 14; 8, l y.

olmaz! 11,8 d.

olur biter 14, 5 d.

oluşturmak l û, 76 on 2,45 onlar 3, 13 opera 9,8 orada 3,3 oralı 7, 41.

o. değil orası 3,4

o.nı bilmiyorum 7,6 d.

ordu 10,32 orman l O, 69 orta 7, 13

o.da

ortalama İ 4,2 t. ortalık 10, 3 î.

o ta

otel 6, 64 otobüs 6, 35 oto(mobü) 6,2 oturmak 5, 19


ova 14, 28 alçak o.

oynamak9,15; 14,121 oysa(ki) 12, 5 î. oyun 13, 8 t,

ö

öbür3, 64 ödev 7,60 ödül lO, 39

öğle 7, П öğrenci 3, 31 öğrenmek 7, l

öğrenim 1!,3 t. öğretmen 3, 32 öküz 13,33 ölmek 8,14 ön 5,32 önce 7,23

ilk o. 7,50

her şeyden ö. 7, 5 d. önem 10;21

Ö.li önermek 9, 34

öneri

önümüzdeki 9, 5 t. örnek 5,66 örneğin 7, 53 örtmek 14,43 örtü

sofra örtüsü Öte 6,47

ö.de

öykü 8, 76 Öyie6,70

öyleyse öz 8, 33

Özü=kendisi özel* 12,69 Özellik 14, 8 t.


P

paha 13,79

p.l,

p.lılık paket 14,72

p.lemek palto 9, 38 pamuk 11, 14 pantalon 12,49 para 2,15 paralel 14,13 parça 11,3

bir p. park 6, 57

kültür p.{ı) parti 6, 60 patinaj 9, 71

p. yapmak pazar 7, 6 pazartesi 7, 7 pek 2, 34; 8, 6 y. pekâlâ bkz. âlâ pekı3, 17 pencere 4, 15 perşembe?, î û peynir 13, 64

taze p. 13, 65 pis 2,41 piyano 9, 74

p. çalmak piyes 14, 5 plân 9, 52 posta 11,19

p.ne profesör 5,49

r

radyo 2, 23 raf 12,41 rahat 11,56


r.ı kaçtı 12,79 rahatsız 7,43

r. etmek rasgele 33. 4 t. ras(l)gelmek, rastlamak 9.58 razı 9,3 i

r. olmak

Allah sizden r. olsun refika 8,22 renk 2, 54

ne r.(tedır)? resim l, 37 ret 14,58

ıcddetmek пса 12,7

r. etmek rol 14.6

r oynamak

r e çıkmak roman 6, 13 ruble 2, 16 Rus 3,48 Rusya 3.49 ıÜ7gâr10,62

s

saadet 10,19 saat 4, 46

s. kurmak 10,23 babalı 5,42

bu s.

s. lan

sabun 12,44 saç 7, 72 sade 1,30 sağ 3, 33 sağlık 13,5 t. saha* 12,63 sahi, sahiden 10,48 sahifebk. sayfa


sahil* 12,77 sahip* 12,35 sakınmak 7,65

sakın

salata 13.70 salı 7, 8 salon 2. 10 sanay:l î,38 sandalye 2, 24 sanmak 10, l saray 6, 59 sarı l, 7 satıh 14,21 satınalmakS, 66 satmak 8, 65 satranç 9, 63

s. oynamak savaş П. 22 sayfa 12, 10 saymak 11, 58

sayı

sebep İ l, 6 sebze 13,28 seçkin 12,7 t. seçmek 11,59 sedir 1,38 sekiz 3, 58 seksen 4, 60 selâm 7. 54

s. vermek selâmlamak 12.21. semt 6,55 sen 1,42 sene* 6, 8 sergi 12, 75 serin 1.31 sert l O, 3 servis 14, 79 ses l, 39

yüksek s.le 11, l O d. sevgi 10, 2 t.

yurt s.si


sevinmek 14,53

sevinç sevmek 8, 32 seyahat* 14.50 seyrek 10, 75 seyretmek 9,65

seyirci sıcak 4, 19 sıfır 3,60 sığ 14.38 sıhhat* 13, 5 t. sık 10,66

s.s sıkı 7, 58

s.s. sıkmak 12,24

sıkılmak

içim sıkılıyor

can sıkıntısı sınav 6, 5

s. vermek sınıf 3, 8 sınır 14, 18 sıra 1,12

os.(Iar)dall,2d.

dağ s sı 14, 2 d. sırf 13, 14 sigara 9, 69

s. içmek silâh 10.34 sinema 1,40 sistem 14,25 sivil 3,3 8 siyah 2,28 siz3, 12 ski* 9,59

s. yapmak sofa 12, 32 sofra 13. 55

s. kurmak

s.(yi) toplamak soğuk 4, 20


s. almak İ0,8d. sokak 6, 17

ara s.

kenar s. 14, 23 sol 3,34 son 7, 30 sonra 7, 22 sonuç 11,27

s.a varmak

s.süz

sormak 6, l O sorun 8, 64 sovyet 3, 47 Sovyetler Birliği soy 3,44

soyadı

söylemek 7,59 söz 7,57

s.ün kısası

ata(lar)s.ü 10,4 d. sözcük 11 c. spor 6, l

s. yapmak stad, stadyom 9, 76 su 9, 54

suya düşmek

sulu

su gibi bilir 11,5 d.

et suyu 13, 8 sual* 6, l ] subay 2, 31 sucuk 13, 66 Suriye 14, c. 16 susmak 11,5 suvare12,16 süre 11, 54

bir s. sürmek 13,11

(çift) s. 13,12

öne s. süs 10,35

süslemek süt 11,74

s. liman 14, 7 d.


Ş

şapka 9,39 şarap 13, 74

beyaz (kırmızı) ş. şark 11,31 şart 11,55 şaşmak 9,46 sefil, 12 şehir* 5, 38 şeker И, 73 şekil 14,22

bu ş.de şen 12,18

ş.lik şey 4, 22

ş....

bir ş.

birş. değil?, 8 d. şiddet 10,61

ş.H

şimal* 11,30 şimdi 4,30

ş.lik 14,9 t. şişe 13,76 şöyle 6, 71

ş. böyle 12, 2 d. şu 2, 2 şubat 10,5 şüphe 11, 35

ş.siz

t

tâ 8, 15 tabak 13,57 tabiat 10, 61. tabii 4,38 tablo 3, 9 tahsil* 11,3 t.

t. görmek tahta 2, 33

kara t.


yazı t. s ı takım 13,54

sofra 1.1 13, 55

bir t. takip 14, 24

t. etmek taksi 6, 41 takvim 8, l talebe* 3,31 tam 7,29 tamam 11,49

t.iyle

t.lamak tane 7, 26 tanıdık 13, 71. tanımak 7,68

yakından t. tanışık 13. 7 t. Tanrı 10,47 tarafll, l

her t. ta tarım 11,36 tarih 6,44

t.li

tarla 13,31 taş 9, 3 taşımak l1,42

taşınmak tat 13,47

t.ma doyulmaz

t.h

ağız t.iyle 13,48 tatil 9, 20

t.günü tavan 3, 10 taze 13,65 tebesir4, 16 tebrik etmek 10, 19 tecim 14,9

t.el tecrübe* 5,48

t.li tek 14,39


çorabı 171. i teklif 9,34

t. etmek

t. s izceteknik 8,62 tekrar 7,18

t. etmek

t.lamak telefon 12,20

t. etmek

televizyon 9,64 tembel 5,65 temenni* 10, 36 temiz 2,40

t. hava almak 10, l d.

temmuz ÎO, 10 temrin 11, c. teneffüs?, 61 terbiye 8, 39

(. etmek

t.li

tercih etmek* 11, 75 tercüme* 7, 56

t. etmek

tercüman termometre 10,51 teşekkür ederim 4,9 d. teşkil etmek* 10,76 teşrin*: son t. 6, 7

ilk 1.10,13 teyp 8, 77 teyze 8,47 tıraş 7, 40

t. etmek

t. olmak ticaret )4, 9

ticari tifo 8, 30 tip 9, l tiyatro 6, 14 tok 13,2 ton 8, 5


toplamak 9, 37 toplantı 4, 49 toprak 13,25 Toroslarl4,c. 18 Trakya 14, c.6 tren 11.13 troleybüsö, 36 tuhaf8,52

t.ma gidiyor turist (2,66

tik tutmak 9,9

üstün t. 10, 6 d. tuz 14,45

t.lu

tümce 7, 2 türk 3,50 türkçe 5, 57 Türkiye 3,51 türlü 8, 61

1.1.

bir t.

başka t. tütün 13,41

t. içmek

u

ucuz 13,78 uç 14, 14

kalem ucu

bir ucundan bir ucuna ufak 3,56

u. para

u. tefek (şeyler) 12, 4 d.

uğramak 6,74 uğraşmak 6, 33 uğur 10, 19

u.lu u!uslO, 31

u.lararası


umumî* 12, 71

u. harp

umumiyetle 9,27 unutmak 7,78 usta 8,20 uyanmak 7, 38 uyku l O, 57 uyumak 7,62 uzak 5,41

u. ta

uzanmak 14,11. uzman 13,6 uzun 2,38

ü

üç 4, 55 ülke 6,61 üniversite 6, 62 ünlü 6, 58 ürün 13,26 üst 5, 33

ü. baş 12, 5 d. üşümek 10,79 üvey 8,34

ü. ana üzer 5,34 İİ2raek H, 61

üzülmek üzüm 13,43

v

vaka*î 2,14 vakit 5, 59

v.im yok

v.İYide8,2 d.

v.iyleS, l d.

v.v. 9, 5 d. vallahi 8, 74 Van 14, c. 21 vapur 14,4 var 2, 52


varmak 7,45 vasati 14, 2 t. vasıta 14, 31

... v.siyle vatan l O, 2 vazife* 7,60 vaziyet* 11, 16 ve 2,37 vermek 6,4

ders v. veya 5,62 video 8, 78 vitrin 8, 67 vurmak 12,30

baş v.

У

ya3,18;8,4y.

ya ... ya da 6, 7 d. yabancı 11,15

buranın y.sı yağ 13,67

terey.ı

yağmak 10,42 yağmur 10,43 yahu 10,50 yahut* 5,62 yakın 5,40

y.lar

y.da 12, 4 ı. yaklaşmak 14, 19 yalan 7, 69

y. söylemek yalnız 8, 31 yan 5, 35

y.ımagel 6, IO d. yani 5,46 yanılmak?, 20 yanıt 6. 15

y. vermek yanlış 7, 21

y. anlamak


yapı 5,36 yapmak 5, 20 yaprak 4, 66 yarar 13,46

y.l,

y. l an m ak yardım 5, 23

y. etmek

y. göstermek 7, 16

y.cı 11,41. yarı 11,68

gece y.sı yanın?, 31

y. saat

saat y.

yanmada 14, 11 yarın 9.22 yasa 10,26 yasak 9, 26

y. etmek yaş 6,9

... y.ma girdi 8,4 d. yaşam 11,18 yasamak 8, 53 yaşlı 4, 35

y. başlı 5, 37 yatak 7, 39

y. a girmek yatmak 10,80 yavaş 9,56

У-у.

yay 14, 36 yaya 5,45 yayla 14,27 yaymak 13,43 yaz l O, 17

ilkyaz 10,18 yazı 2,32 yazık 9,72

y.lar olsun yazın 10, 17 yazmak 5,21 yedi 3,57


y.sinden yetmişine kadar 12, 7 d. yeğlemek 11. 75 yemek 7,33

öğle y.i

akşam y.i

y. yemek yemekhane 3,67 yengi 10,28 yeni 3, 14 yer 6, 32

y. yüzünde, üstünde

işy.i

y.ine getirmek 13. 6 d.

y.inde 11,9 t. y.li7,6t.

yeşil 4, 9

y.ük 11, l t. Ycşihrmak 14, c. 25 yeter 4, 67

y.ki 14, 6 d. yetişmek 13. 19

yetiştirmek 'yetkin 10,30 yetmiş 4, 59 yıkamak 7.41 yıl 6, 8 yılbaşı 10, l t.

y. gecesi yıldönümü 10,25 yine 6, 45 yirmi 3,52 yok 2,53

y. değiidır 13, 5 d. yoksa 4,32 yoksun 13, 17 yol 7, 35

y.unda

y.unuz açık olsan 10,4(1

y.a koyulmak 13,7d. yoldaş 2, 51


yormak 11, 71

yorulmak yön 14, 10 yönetim 8, 11 yönetmek 8, 12 yönetmen 3, 63 yukarı 10, 52 yumurta 13, 68 yumuşak 10, 65 Yunanistan 14, c. yurt l0, 2

öğrenci y. u

y. taş yüksek 3, 28

y. okul yükselmek 6, 46


yükselti 14, 3 t. yükümlü 14, 61

y. lük

yürümek 9, 57 yüz 13, 61

bu y. den 14, l d. yüz II 3, 62 yüzey 14, 21 yüzmek 14, 56 yüzyıl 13, 35

z

zade 8, 41 zafer 10, 28 z. almak zaman 5, 52


z. z. 9, 5d.

z. ında 8, 2 d.

z. la 9, 4 t.

o z. 8, 3 d.

her z. ki gibi 13, 6 d. zannetmek* 10, l zarar 9, 50

z. (ı) yok

z. vermek zaten 12, 13 zengin 8, 46 zevk 12, 74 zil 7, 48 ziraat* 11, 36 zor 11, 46

-mak zorundaПоделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 145; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты