Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шляхи зниження собівартості продукції в умовах ринкової економіки
Основним шляхом зниження рівня собівартості продукції підприємства є скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі. Їх зменшення може відбуватися під впливом низки таких факторів:

- підвищення технічного рівня виробництва;

- удосконалення організації виробництва і праці;

- зміна структури та обсягу продукції;

- вплив галузевих та інших чинників.

Підвищення технічного рівня виробництва може сприяти економії витрат унаслідок дії таких двох факторів:

1) зниження норм витрат матеріалів. У цьому разі економія обчислюється за формулою:

, (9.11)

де Ем – економія за рахунок зниження норм витрат матеріалів, грн;

H0 та Н1норма витрат матеріалів до і після здійснення заходу відповідно;

Цм – ціна матеріального ресурсу, грн;

Nі – обсяг випуску продукції після здійснення заходу, шт.

2) зростання продуктивності праці, тобто зниження трудомісткості продукції:

(9.12)

Вдосконалення організації виробництва і праці на підприємстві зумовлює економію витрат за рахунок поглиблення спеціалізації і розширення кооперування, яка визначається так:

, (9.13)

де Еспекономія витрат унаслідок поглиблення спеціалізації та розширення кооперування, грн;

Ссп собівартість одиниці виробів, виробництво яких планується розмістити на спеціалізованих підприємствах, грн/од;

Ц – ціна виробу, виготовленого на спеціалізованому підприємстві, грн;

Вт.з – транспортно-заготівельні витрати на одиницю виробу, грн/од.;

N – кількість виробів, отриманих по кооперації зі спеціалізованих підприємств із моменту проведення спеціалізації до кінця року, нат. од.

Зміна структури й обсягу продукції зумовлює відносне зниження умовно-постійних витрат підприємства, яке можна обчислити так:

(9.14)

Загальний вплив зазначених факторів на собівартість продукції визначається так:

. (9.15)

Зниження собівартості продукції за наведеними вище факторами обчислюють у такій послідовності:

1.Визначають витрати на 1 грн товарної продукції в базовому році.

(9.16)

2. Обчислюють собівартість товарної продукції в плановому році на рівні витрат базового року

3. Визначають економію витрат, спричинену техніко-економічними факторами, методом прямого розрахунку.

4. Обчислюють планову собівартість продукції.

5. Визначають рівень витрат на 1 грн товарної продукції в плановому році:

6. Обчислюють відсоток зниження витрат на 1 грн товарної продукції в плановому році порівняно з базовим.

Тести

1. До собівартості продукції підприємства відносять:

а) поточні витрати на виробництво;

б) капітальні витрати;

в) виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції;

г) витрати на сировину, матеріали та заробітну плату робітників.

2. Класифікації витрат на виробництво за економічними елементами витрат призначена:

а) для розрахунку собівартості одиниці конкретного типу продукції;

б) встановлення основи для складання кошторису витрат на виробництво;

в) обчислення витрат на матеріали;

г) встановлення ціни виробу.

3. Класифікація за калькуляційними статтями витрат призначена :

а) для визначення ціни виробу;

б) обчислення прямих та накладних витрат;

в) для розрахунку собівартості одиниці конкретного типу продукції;

г) вона – основа для складання кошторису витрат на виробництво.

4. До групування витрат за економічними елементами відносять витрати:

а) на паливо та енергію на технологічні цілі;

б) основну заробітну плату виробничих робітників;

в) амортизацію основних фондів;

г) витрати на підготовку та освоєння виробництва.

5. Розподіл витрат на змінні та постійні здійснюються з метою:

а) визначення для кожної конкретної ситуації об’єму реалізації, який забезпечує беззбиткову діяльність;

б) складання бізнес-плану;

в) виділення загальногосподарської та повної собівартості;

г) прогнозування імовірності банкрутства.

6. Загальновиробнича собівартість продукції включає витрати:

а) цеху на виконання технологічних операцій і управління ним;

б) підприємства на виробництво даного типу продукції;

в) цеху на управління виробництвом;

г) цеху на виконання технологічних операцій;

7. Загальногосподарська собівартість продукції включає:

а) загальновиробничу собівартість і загальнозаводські витрати;

б) витрати цеху на виробництво даного типу продукції;

в) витрати на виробництво та збут продукції;

г) витрати цеху на виконання технологічних операцій та управління ним.

8. Яка з наведених статей собівартості включає тільки змінні витрати:

а) заробітна плата основних робітників;

б) витрати на реалізацію продукції;

в) адміністративні та управлінські витрати;

г) амортизаційні відрахування.

9. Амортизаційні відрахування не входять до складу статті:

а) на утримання та експлуатацію устаткування;

б) купівельні вироби, напівфабрикати, виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій;

в) загально виробничі витрати;

г) загальногосподарські витрати.

10. До непрямих витрат можна віднести:

а) витрати на сировину та матеріали;

б) куповані комплектні вироби;

в) загальновиробничі витрати;

г) основну заробітну плату.

11. Витрати на поштові, телефонні та телеграфні послуги входять до складу такого економічного елемента:

а) інші витрати;

б) відрахування в соціальні фонди;

в) на амортизацію основних фондів і нематеріальних активів;

г) матеріальні витрати.

12. До умовно-постійних витрат належать:

а) витрати на опалення, освітлення, напівфабрикати, заробітну плату допоміжного персоналу та ІТР;

б) амортизаційні відрахування, основна зарплата виробничого персоналу, витрати на матеріально-технічне забезпечення;

в) грошові витрати на адміністративно-господарські потреби, амортизаційні відрахування, освітлення й опалення;

г) витрати на основні матеріали, напівфабрикати, основну заробітну плату.

13. Витрати за статтями калькуляції – це витрати:

а) на виробництво окремих типів продукції, які можуть бути включені до їх собівартості;

б) економічно-однорідні;

в) обсяг яких збільшується (зменшується) залежно від зміни випуску продукції;

г) які здійснюються періодично (період – більше місяця) та направляються на забезпечення виробничого процесу протягом тривалого часу.

14. Величина єдиного соціального внеску обчислюється:

а) у встановлених нормах залежно від величини основної зарплати;

б) у встановлених нормах залежно від величини тарифного заробітку;

в) у встановлених нормах залежно від величини додаткової зарплати;

г) у встановлених нормах залежно від витрат на оплату праці.

15. Витрати на 1 грн товарної продукції визначають:

а) як відношення прибутку до собівартості;

б) відношення собівартості товарної продукції до обсягу товарної продукції;

в) відношення собівартості товарної продукції до обсягу реалізованої продукції;

г) різницю між доходом від реалізації та собівартістю товарної продукції.

16. Калькулювання – це визначення собівартості:

а) валової продукції;

б) товарної продукції;

в) окремих типів продукції;

г) реалізованої продукції.

17. Калькуляція собівартості продукції складається :

а) на певний період;

б) у розрізі комплексних статей витрат;

в) за економічними елементами;

г) за статтями витрат.

18. Доцільність зміни обсягу виробництва продукції оцінюють на основі:

а) середніх витрат;

б) загальних витрат;

в) постійних витрат;

г) граничних витрат.

19. Які витрати слід додати до виробничої собівартості, щоб отримати повну собівартість:

а) позавиробничі витрати;

б) витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

в) витрати на сировину й матеріали;

г) цехові витрати.

20. Укажіть витрати, що не залежать від обсягів виробництва:

а) змінні;

б) постійні;

в) середні;

г) накладні.

Задачі

1. Витрати на основні матеріали – 2 грн, напівфабрикати “зі сторони” – 2,5 грн, паливо q енергію – 1 грн, основну заробітну плату робітників – 4 грн, додаткову заробітну плату – 1 грн, єдиний соціальний внесок – 39%.

Річні витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 200 тис. грн, загальновиробничі витрати – 380 тис. грн, загальногосподарські – 180 тис. грн, фонд основної заробітної плати робітників – 100 тис. грн

Позавиробничі витрати складають 14% від виробничої собівартості. Розрахувати повну собівартість одиниці продукції.

Розв’язання

Визначимо суму витрат на утримання та експлуатацію обладнання, що мають бути включені до собівартості виробу:

Визначимо суму загальновиробничих витрат, що мають бути включені до собівартості виробу:

Визначимо суму загальногосподарських витрат, що мають бути включені до собівартості виробу:

Складемо калькуляцію виробничої собівартості:

Розрахуємо суму позавиробничих витрат:

Повна собівартість одиниці виробу дорівнюватиме

2. Визначити затрати на 1 грн товарної продукції та відсоток зниження собівартості продукції за такими даними:

Вироби Річний випуск, шт Собівартість одиниці продукції, грн/шт Оптова ціна за одиницю, грн/шт
Звіт План Звіт План
А
B

Розв’язання

Визначимо витрати на 1 грн товарної продукції у звітному році:

.

Розрахуємо витрати на 1 грн товарної продукції в плановому періоді

.

Визначимо відсоток зниження собівартості товарної продукції

.

За планом собівартість повинна знизитися на 5,32%.

3. За попередніми розрахунками витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу повинні скласти, кг: сталі – 3,2; бронзи – 0,8. Купівельна ціна цих матеріалів дорівнює 980 і 4000 грн за 1 т відповідно. Основна заробітна плата виробничих робітників – 1,5 грн, додаткова — 12% від основної. Відрахування на соціальне страхування встановлено на рівні 39,55% від основної та додаткової зарплат. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування передбачаються в розмірі 90 %, загальновиробничі витрати — 60 % від основної заробітної плати.

Скласти прогнозну калькуляцію одиниці продукції.

4. У звітному році підприємство мало такі витрати в розрахунку на одну пральну машину: сировина і матеріали, технологічна енергія – 132 грн, основна зарплата виробничих робітників – 95 грн, додаткова зарплата виробничих робітників – 30 грн, відрахування у фонди соціального страхування – 39,35%, витрати на утримання та експлуатацію устаткування –76 грн, куповані вироби і напівфабрикати – 8 грн, загальвиробничі витрати – 14,6 грн, загальногосподарські витрати – 17грн, інші виробничі витрати – 2 грн, позавиробничі (комерційні) витрати – 72,50 грн.

Визначити абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробництво пральних машин, виробничу і повну собівартість виготовлення однієї пральної машини.

5. Встановити можливий відсоток зниження собівартості річного випуску виробу А за рахунок зростання обсягу виробництва:

випуск виробу А за рік, шт. – 50000;

зростання обсягу продукції в наступному році, % – 20;

умовно-постійні витрати на річний випуск виробу А

у звітному році, грн. – 35000;

зростання умовно-постійних витрат у наступному році, % – 4;

загальні витрати на виробництво (собівартість)

одиниці продукції у звітному році, грн – 6,6.

6. Визначити відпускну ціну автомобіля за такими даними його виробництва:

- витрати на сировину, матеріали становлять 285 ум. од,

- витрати на інші додаткові комплектyі вироби, напівфабрикати та послуги інших підприємств із урахуванням ПДВ становлять 950,5 ум. од,

- основна заробітна плата робітників становить 620 ум. од,

- витрати на підготовку та освоєння виробництва становлять 70% від основної заробітної плати робітників,

- відшкодування зношування інструментів, пристроїв цільового призначення та спецвитрати становлять 65 ум. од,

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування становлять 45% до основної заробітної плати робітників;

- цехові витрати становлять 55% до основної заробітної плати робітників,

- інші виробничі витрати становлять 63 ум. од,

- позавиробничі витрати становлять 1% до виробничої собівартості;

- можливий рівень прибутковості підприємства, яке є монополістом у виробництві даного автомобіля в Україні, встановлюється у розмірі 30% до собівартості;

- на автомобіль встановлений Акцизний податок у розмірі 660 ум. од.

7. Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 230 грн за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 грн. Загальна величина постійних витрат – 550000 грн. Унаслідок зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшилися на 8%.

Визначити, як збільшення постійних витрат вплине на точку беззбитковості.

8. Ціна на виріб, що становила в першому кварталі 100 грн, у другому кварталі зросла на 10%. Постійні витрати складають 20 000 грн. Питомі змінні витрати дорівнюють 60 грн.

Розрахувати, як зміна ціни вплине на точку беззбитковості.

9. У першому кварталі року підприємство реалізувало 5000 виробів за ціною 80 грн за один виріб, що покрило витрати підприємства, але не дало прибутку. Загальні постійні витрати складають 70000 грн. В другому кварталі було виготовлено і реалізовано 6000 виробів. У третьому кварталі планується збільшити прибуток на 10% у порівнянні з другим.

Скільки повинно бути додатково реалізовано продукції, для збільшення прибутку на 10%?

10. За рік підприємство виготовило 2000 виробів загальною собівартістю 72 тис. грн, причому питома вага основної заробітної плати виробничих робітників становить 20%. Розрахувати величину загальногосподарських витрат, які були включені в калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їх загальна сума дорівнює 36 тис. грн.

11. За звітними даними в механічному цеху було виготовлено 1150 виробів А, 1750 виробів Б і 2200 виробів В. Основна заробітна плата на виготовлення одного виробу А складає 3,5 грн, Б – 2,4 грн, В – 1,6 грн. Визначити суму загальновиробничих витрат, що підлягають включенню в собівартість кожної деталі, якщо їх загальна сума складає 18200 грн.

12. Визначити суму загальногосподарських витрат, що повинна бути включена в собівартість виробу, якщо відомо, що сума загальногосподарських витрат за кошторисом складає 60 тис. грн; основна заробітна плата виробничих робітників цеху – 25 тис. грн і за діючим технологічним процесом за повне виготовлення виробу основна заробітна плата складає 2,8 грн/од.

13. Визначити фактичний і плановий рівні витрат на 1 грн товарної продукції підприємства, а також їх зміну відносно витрат звітного періоду, якщо у звітному періоді підприємство випустило 1200 т/рік із собівартістю – 150 грн/т. Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції на 15% і знизити її собівартість на 5%. Оптова ціна продукції – 180 грн/т.

14. Розрахувати відсоток зниження витрат на виробництво продукції, якщо відомо, що виробнича програма підприємства становить 500 виробів А, 800 виробів Б, собівартість яких відповідно дорівнює 80 і 200 грн Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск виробів А на 10%, Б – на 20%. Виробнича оптова ціна продукції А – 100 грн, Б – 240 грн.

15. У звітному році собівартість товарної продукції склала 250 млн грн, а витрати на 1 грн. товарної продукції – 0,8 грн/грн. У плановому році витрати на 1 грн. товарної продукції встановлені у розмірі 0,78 грн. Обсяг виробництва продукції збільшиться на 20%.

Визначте собівартість товарної продукції у плановому році.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 386; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты