Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Витрати підприємства та їх характеристика
Підприємство будь-якої форми власності під час своєї діяльності здійснює різноманітні види витрат (матеріальні, нематеріальні, грошові, трудових ресурсів), що пов'язані з простим і розширеним відтворенням основних і оборотних коштів, виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг, виконанням робіт, вкладанням коштів у ринкові фінансові інструменти, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо.

Відповідно до ПКУ витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Витрати підприємства, зумовлені різними операціями, поділяються на операційні та інші (адміністративні, збутові, інші операційні, інші звичайні, фінансові).

До складу витрат операційної діяльності відносяться собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг і витрати банківських установ. (див рис. 9.1).


 

 

 


Рис. 9.1. Складові операційних витрат підприємства

Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт і наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

Основні елементи та складові інших витрат наведено на рисунку 9.2

Операційні витрати підприємства, відповідно до їх економічного змісту, групуються за такими загальноприйнятими економічними елементами:

1. Матеріальні витрати.

2. Витрати на оплату праці.

3. Відрахування на соціальні потреби.

4. Амортизаційні відрахування.

5. Інші витрати.


Таблиця 9.1

Склад інших витрат

Адміністративні   - загальні витрати; - на відрядження і утримання персоналу - на утримання ОЗ, інших необоротних матеріальних активів; - винагороди за послуги для забезпечення господарської діяльності - на оплату послуг зв‘язку; - амортизація загальногоспо-дарських. НА; - судові витрати; - плата за послуги банків; - інші витрати загального призначення.
Витрати на збут   - на пакувальні матеріали; - на ремонт тари; - оплата праці робітникам, що забезпечують збут; - на рекламу, маркетинг, передпродажну підготовку товарів - на відрядження; - на утримання ОЗ, інших необоротних матеріальних активів збуту; - різні транспортні витрати; - витрати на гарантійний ремонт, обслуговування - транспортування готових товарів між підрозділами; - інші витрати на збут.
Інші операційні   - витрати на операції в інвалюті; - амортизація наданих в оперативну оренду необоротних активів; - на інформаційне забезпечення господарської діяльності; - суми нарахованих податків і зборів; - інші витрати операційної діяльності.
Інші звичайні   - витрати на створення резерву сумнівної дебіторської заборгованості; - витрати на придбання ліцензій і інших спецдозволів, виданих держорганами; - витрати як результат продажу, вибування ОЗ, землі; - витрати на залишки продукції (зберігання, утилізація, захоронення…) - сума грошей, надана на створення нацфільмів, аудіо творів -інші, не заборонені ПКУ
Фінансові   - витрати на сплату відсотків - інші витрати підприємства у рамках, встановлених ПКУ, пов’язані з позиками.

Матеріальні витрати включають вартість витрачених у виробництві сировини та матеріалів, що були придбані “на стороні”, вартість палива та енергії всіх видів, що були витрачені як на технологічні цілі, так і на обслуговування виробництва (опалення, освітлювання тощо). Із суми витрат матеріальних ресурсів виключається вартість повернених із виробництва відходів (залишків сировини, матеріалів, які втратили повністю або частково свої споживчі властивості вихідного продукту і внаслідок цього не можуть бути використані за прямим призначенням).

До витрат на оплату праці належать витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, включаючи премії робітникам і службовцям за виробничі результати, стимулюючі та компенсаційні виплати, а також витрати на оплату праці позаштатних робітників, зайнятих в основній діяльності.

У відрахуваннях на соціальні потреби відображаються обов'язкові відрахування на соціальне страхування (до Пенсійного фонду, Фонду страхування на випадок безробіття, Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві тощо). Величина цих відрахувань встановлюється в законодавчому порядку і визначається у відсотках від суми витрат підприємства на оплату праці. З 1 січня 2011 р. замість платежів до чотирьох різних соціальних фондів введено Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Розмір ЄСВ (від 36,76% до 49,7% від суми заробітної плати) залежить від класу професійного ризику виробництва.

До елементу амортизація основних фондів відносять суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів підприємства, що визначається за їх балансовою вартістю та встановленими нормами амортизації.

Усі інші витрати, що не ввійшли до наведених вище елементів витрат, відображаються в елементі інші витрати. Це витрати на страхування майна, винагороди за винахідництво, оплата робіт із сертифікації продукції, оплата послуг зв'язку, послуг аудиторської та консалтингової фірм, митні платежі, податок із власників транспортних засобів, плата за використання природних ресурсів тощо.

Не визнаються витратами:

- суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;

- витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 181; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты