Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка фінансово-економічного стану підприємства
Читайте также:
  1. IX-тарау. Радиоактивті ластанудың көздері
  2. Адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде жер беті және жер асты сулардың ластануы.
  3. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  7. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  8. Атмосфералық ауа ластануының гигиеналық маңызы.
  9. Аудит стану екологічного менеджменту
  10. Аумақтың радиоактивті ластануы

Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем її прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов'язаннями.

Для оцінки фінансово-економічного стану підприємства необхідна відповідна інформаційна база, якою виступає баланс та звіт про фінансові результати діяльності – підсумкові синтетичні документи про склад засобів діяльності підприємства та джерела їх формування в грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року).

Баланс підприємства складається з 2 частин: активу та пасиву.

В активі балансу підприємства виділені чотири розділи:

1. необоротні активи (нематеріальні активи; незавершені капітальні інвестиції; основні засоби; довгострокові фінансові інвестиції);

2. оборотні активи (виробничі запаси; незвершене виробництво; готова продукція; дебіторська заборгованість; поточні інвестиції; грошові кошти та їхні еквіваленти);

3. витрати майбутніх періодів;

4. необоротні активи та групи вибуття

Пасив балансу підприємства складається з п'яти окремих розділів:

1. власний капітал (статутний капітал; пайовий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток);

2. забезпечення наступних витрат і платежів (забезпечення виплат персоналу; інші забезпечення; цільове фінансування);

3. довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити банків; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання);

4. поточні зобов'язання (короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; векселі видані; кредиторська заборгованість; інші поточні зобов'язання);

5. доходи майбутніх періодів.

Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу мають важливе економічне значення та використовуються для оцінки й діагностики фінансового стану підприємства.

Загальноприйнятими та популярними групами показників для оцінки фінансово-економічного стану підприємства є наступні:

1. показники для оцінки прибутковості;

2. показники для оцінки ділової активності;

3. показники для оцінки фінансової стійкості

4. показники для оцінки ліквідності.

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками: прибутком та рентабельністю. При цьому, рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках:1. рентабельність капіталу, що обчислюється за допомогою рентабельності активів (Ра) та рентабельності власного (акціонерного) капіталу (РВК), які розраховуються за формулами (11.11) та (11.12) відповідно;

2. рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут та розраховується за формулами (11.7) та (11.8).

Ділова активність підприємства включає практично всі аспекти його роботи та характеризується таким показниками:

1. оборотність активів(Оа) – показник кількості оборотів активів підприємства за певний період (за рік):

, (11.13)

де В – виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний період, грн;

Ка – середня величина активів за певний період, грн.

2. оборотність товарно-матеріальних запасів (Отмз) виражається, кількістю оборотів за певний період:

, (14.11)

де Ср - повна собівартість реалізованої продукції за певний період, грн;

Мз - середня величина запасів, грн.3. величини дебіторської та кредиторської заборгованості, які характеризують середні терміни оплати дебіторської та кредиторської заборгованості.

Середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства (Тодз) обчислюється за формулою:

, (14.12)

де Зд - дебіторська заборгованість (заборгованість покупців), грн;

Дк - кількість календарних днів у періоді, за який обчислюється показник (рік - 360, квартал - 90);

Qпр - обсяг продажу продукції за розрахунковий період, грн.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам визначається співвідношенням:

, (14.13)

де Зк – сума кредиторської заборгованості постачальникам, грн; М - обсяг закупівлі сировини і матеріалів за розрахунковий період, грн.

Фінансова стійкість підприємства характеризується співвідношенням власного й залученого капіталу:

1. коефіцієнт автономії (Кавт) обчислюється діленням власного капіталу на підсумок балансу підприємства:

, (14.14)

де Кв – власний капітал підприємства, грн;

Кб – підсумок балансу (сума всіх джерел фінансування), грн.

Збільшення значення коефіцієнта автономії зумовлює підвищення фінансової незалежності та зменшення ризику порушення фінансової стійкості підприємства.

2. коефіцієнт забезпечення боргів (Кзб) є модифікацією коефіцієнта автономії та визначається як співвідношення власного й залученого капіталу:

, (14.15)

де Кз – боргові зобов'язання підприємства (залучений капітал), грн.

Нормальною вважають ситуацію, коли Кзб ≥ 1.

Платоспроможність підприємства представляє здатність підприємства вчасно розраховуватися з боргами та визначається за допомогою коефіцієнтів ліквідності(загальної, термінової та абсолютної), які показують, наскільки короткострокові зобов'язання покриваються ліквідними активами:1. коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) (інша назва коефіцієнт покриття) - відношення оборотних активів (розділи 2 і 3 активу балансу) до короткострокових пасивів (розділ 3 пасиву): Він показує, скільки грошових одиниць поточних активів приходиться на одну грошову одиницю поточних зобов'язань:

, (14.16)

де Ао – оборотні активи підприємства, грн;

Пкз – кор.откострокова заборгованість підприємства, грн.

Якщо Кзл < 2, то платоспроможність підприємства вважається низькою й існує певний фінансовий ризик. За надто високого його значення (Кзл > 3 - 4), може виникнути сумнів в ефективності використання оборотних активів. Нормальним вважається співвідношення 2:1, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатися в межах 1,5 – 2,5.

На оптимальну величину Кзл, помітно впливає частка товарно-матеріальних запасів у оборотних активах.

2. коефіцієнт термінової ліквідності (Ктл) (інша назва коефіцієнт поточної ліквідності) обчислюється як відношення оборотних активів високої ліквідності до короткострокових пасивів:

, (14.17)

де Ао - оборотні активи високої (термінової) ліквідності, до яких відносять оборотні активи за мінусом товарно-матеріальних запасів (запасів і витрат), грн.

Коли Ктл < 1, то платоспроможність підприємства низька.

3. коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – відношення абсолютно ліквідних активів до короткострокових пасивів. Коефіцієнт показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно:

, (14.18)

де Ал – абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких належать гроші та короткострокові фінансові вкладення (ліквідні цінні папери), грн.

Нормальною можна вважати ситуацію, коли Кал ≥ 0,25.

Тести

1. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

а) задоволення попиту;

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в) перевищення доходів над витратами;

г) виконання всіх своїх зобов'язань перед споживачами.

2. Прибуток від реалізації продукції – це:

а) грошове вираження вартості товару;

б) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю;

в) виручка від реалізованої продукції;

г) витрати на виробництво реалізованої продукції.

3. Рентабельність – це:

а) відносний показник ефективності діяльності підприємства;

б) різниця між виручкою та прямими витратами;

в) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції.

4. Рентабельність підприємства – це:

а) валовий прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції;

б) відносна доходність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат капіталу;

в) одержуваний підприємством прибуток;

г) відношення прибутку до середньорічної вартості основних фондів та оборотних коштів.

5. Рентабельність власного капіталу визначається як відношення:

а) чистого прибутку до власного капіталу;

б) балансового прибутку до власного капіталу;

в) балансового прибутку до виручки від реалізації продукції;

г) прибутку від реалізації до власного капіталу.

6. Факторами підвищення ефективності виробництва є:

а) зростання кількості працівників;

б) удосконалення організації праці та виробництва;

в) зростання обсягу сировини, яка використовується у виробництві;

г) зростання матеріаломісткості продукції;

7. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється:

а) як відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

б) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до собівартості виробу;

в) відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

г) відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

8. Рентабельність сукупних активів характеризує:

а) ефективність використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів;

б) ефективність використання основних фондів підприємства;

в) ефективність використання основних фондів підприємства;

г) ефективність використання оборотних коштів.

9. Зростання якого показника забезпечує зростання ефективності підприємства:

а) продуктивності праці;

б) фондомісткості;

в) матеріаломісткості;

г) енергомісткості.

10. Фірма може застосовувати такі методи ціноутворення:

а) середні витрати плюс рентабельність;

б) середні витрати плюс ПДВ;

в) на базі аналізу беззбитковості й отримання цільового прибутку;

г) собівартість плюс ПДВ.

11. Максимально можлива ціна виробу визначається:

а) наявністю унікальних достоїнств виробу;

б) собівартістю;

в) рівнем цін на ринку;

г) курсом гривні.

12. Скоригований валовий дохід – це:

а) валовий дохід за винятком акцизного збору, ПДВ та податку із доходу фізичних осіб;

б) дохід від реалізації товарів, послуг;

в) дохід від реалізації товарів, послуг плюс доходи від інших операцій;

г) дохід від реалізації товарів, послуг за винятком акцизного збору та ПДВ.

13. Факторами підвищення ефективності виробництва є:

а) збільшення розміру заробітної плати;

б) збільшення кількості працівників;

в) збільшення обсягу сировини, що споживається;

г) удосконалення організації праці й виробництва.

14. Кошти резервного фонду використовують:

а) для фінансування науково-дослідних робот;

б) виплати матеріальної допомоги;

в) виплати дивідендів;

г) покриття збитків звітного періоду.

Задачі

1. Визначити валовий прибуток, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, рентабельність реалізованої продукції та рентабельність виробництва.

Виручка від реалізації продукції за відпускними цінами (без ПДВ) – 36 млн грн. Повна собівартість реалізованої продукції – 33 млн грн. Інший прибуток – 155 тис. грн, позареалізаційні доходи – 40 тис. грн, позареалізаційні витрати – 35 тис. грн Вартість основних фондів на початок року – 64 млн грн з 1 липня вводяться основні фонди вартістю 8 млн грн, а з 1 жовтня вибувають основні фонди вартістю 2 млн грн. Середньорічна вартість оборотних коштів – 5 млн грн.

Розв’язання

Визначимо валовий прибуток як різницю між чистою виручкою від реалізації та собівартістю реалізованої продукції:

.

Розрахуємо прибуток від звичайної діяльності до оподаткування як алгебричну суму загального прибутку від операційної діяльності (який підприємство отримало від реалізації продукції, робіт, послуг) та доходів і втрат від іншої діяльності:

Визначимо рентабельність реалізованої продукції за формулою

.

Для визначення рентабельності виробництва спочатку потрібно розрахувати середньорічну вартість основних фондів за формулою

Розрахуємо рентабельність виробництва за формулою

.

2. Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах із урахуванням податку на додану вартість – 56 млн грн. Собівартість реалізованої продукції – 28 млн грн, у тому числі витрати на оплату праці – 4 млн грн. Дохід від реалізації майна – 1,2 млн грн дохід від здавання майна в оренду – 24 тис. грн. Дохід від реалізації цінних паперів – 39 тис. грн дохід від інших позареалізаційних операцій – 13 тис. грн позареалізаційні витрати – 8 тис. грн.

Визначити: загальну величину доходу підприємства, прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції, прибуток підприємства, чистий прибуток.

3. Розрахувати відпускну ціну на товар і суму акцизного збору, якщо відомо, що виробнича собівартість становить 250 грн, комерційні витрати – 50 грн, рентабельність виготовлення продукції – 10%, ставка акцизного збору – 5%, податок на додану вартість – 20%.

4. Дохід від реалізації продукції на підприємстві за звітний період складає 1,2 млн грн. Податок на додану вартість – 20%. Продукція, що виготовляється на підприємстві не є підакцизна. Собівартість реалізованої продукції – 760 тис. грн.

Визначити: чистий дохід, прибуток від реалізації, рентабельність реалізованої продукції.

5. Визначити прибуток від реалізації товарної продукції на плановий рік, якщо залишки нереалізованої продукції на початок планового року за відпускними цінами (без ПДВ) – 800 тис. грн, за виробничою собівартістю – 740 тис. грн. Річний плановий випуск товарної продукції за відпускними цінами підприємства (без ПДВ) – 10 400 тис. грн, за повною собівартістю – 8 900 тис. грн. Очікувані залишки нереалізованої продукції за відпускними цінами підприємства (без ПДВ) – 600 тис. грн, за повною собівартістю – 540 тис. грн.

6. Визначити прибуток від реалізації продукції, загальний прибуток, середньорічну вартість основних фондів, рентабельність реалізованої продукції та рентабельність виробництва.

Виручка від реалізації продукції за відпускними цінами (без ПДВ) – 36 млн грн. Повна собівартість реалізованої продукції – 21 млн грн. Інший прибуток – 155 тис. грн, позареалізаційні доходи – 40 тис. грн, позареалізаційні витрати – 35 тис. грн. Вартість основних фондів на початок року – 64 млн грн з
1 червня вводяться основні фонди вартістю 8 млн грн, а з 1 листопада вибувають основні фонди вартістю 2 млн грн. Середньорічна вартість оборотних коштів – 5 млн грн.

7. Чиста виручка від реалізації продукції складає 4,5 млн грн. Собівартість реалізованої продукції – 2,7 млн грн. Інший прибуток – 200 тис. грн. Сума позареалізаційних доходів складає – 50 тис. грн, а позареалізаційних витрат – 40 тис. грн. Податок на прибуток – 25%. Відрахування від прибутку в резервний фонд – 5%, у фонд споживання – 50%, у фонд накопичення – 35% і 10% на виплату частини прибутку засновникам.

Визначити суму чистого прибутку і розподілити його за фондами.

8. Чистий дохід від реалізації продукції – 32 млн грн, собівартість реалізованої продукції – 20 млн грн, прибуток від реалізації матеріальних цінностей – 300 тис. грн, доходи від позареалізаційних операцій – 55 тис. грн, а витрати від позареалізаційних операцій – 15 тис. грн. Інший прибуток – 10 тис. грн. Сплата відсотків за кредит – 200 тис. грн, податок на прибуток – 25%. Середньорічна вартість активів підприємства 82 млн грн, середньорічна вартість власного капіталу – 34 млн грн.

Визначити: загальний прибуток, чистий прибуток, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу підприємства й рентабельність реалізованої продукції.

9. Для виготовлення виробу використовується сталь ціною 2 грн/кг., вага виробу становить 1,5 кг., коефіцієнт використання матеріалу дорівнює 0,85, ціна відходів, що реалізуються, – 0,4 грн/кг. Норма часу на виготовлення виробу – 8 год. Розряд робіт – IV. Часова тарифна ставка розряду становить 3,48 грн. Додаткова заробітна плата складає 15%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 200% від основної заробітної плати. Загальновиробничі та загальногосподарські витрати становлять відповідно 200% та 250% від основної заробітної плати. Позавиробничі витрати – 3% від виробничої собівартості. Рентабельність продукції – 23%.

Розрахувати суму податку на прибуток, яку необхідно сплатити після реалізації 100 виробів.

10. Розрахувати показники рентабельності окремих виробів, рентабельність продукції та загальну рентабельність виробництва за наведеними даними:

Вироби Річний обсяг реалізації, т. шт Повна собівартість виробу, грн Оптова ціна, грн
A 0,63 0,75
B 0,49 0,55
С 0,43 0,50
D 0,23 0,30

 

Середньорічна вартість основних виробничих фондів – 145 тис. грн і нормованих оборотних коштів – 20,5 тис. грн

11. У січні підприємство отримало передоплату в розмірі 50 тис. грн за продукцію, яка буде відвантажена в лютому. Також від покупців надійшло 28 тис. грн за продукцію, яка була відвантажена у грудні минулого року. Протягом січня покупцям була відвантажена продукція на 60 тис. грн, із яких у січні оплачено 40 тис. грн Визначте за касовим методом та методом нарахувань операційний дохід підприємства в січні.

12. Підприємство в січні відвантажило покупцям 300 пилососів. Собівартість одного пилососа – 340 грн, прибуток, який підприємство може отримати за існуючого рівня ринкових цін – 130 грн, ставка податку на додану вартість – 20%. Товар не належить до підакцизних.

Визначити ціну реалізації пилососа та дохід підприємства в січні за методом нарахувань.

13. Підприємство "Балтика" – співзасновник спільного підприємства "Веста" та асоціації "Київ". Частка внесків "Балтики" до статутних капіталів цих підприємств становить 40 та 34 % відповідно. За показниками року спільне підприємство "Веста" отримало прибутки в розмірі 130 тис. грн. Асоціація "Київ" понесла збитки в розмірі 60 тис. грн.

Визначити доходи і втрати підприємства "Балтика" від фінансово-інвестиційної діяльності за методом участі в капіталі.

14. У березні підприємство відвантажило продукцію та виставило покупцям рахунки на суму 54 тис. грн, у т.ч. податок на додану вартість – 9 тис. грн. Виробнича собівартість відвантаженої продукції становила 25 тис. грн Дохід підприємства від здавання в оренду приміщення під офіс іншій фірмі – 2,1 тис. грн, сума дооцінки вартості запасів сировини – 3 тис. грн. Витрати, пов'язані з утриманням адміністративно-управлінського персоналу та іншими загальногосподарськими потребами становили 10,5 тис. грн. Витрати, спричинені реалізацією продукції через фірмові магазини підприємства та проведенням рекламної кампанії, – 7 тис. грн Витрати, пов'язані зі створенням резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів боржників підприємства, – 1 тис. грн. За користування банківською позичкою підприємство нарахувало до сплати відсотки в розмірі 1,5 тис. грн, за внесками на депозитні рахунки банків отримано відсотки у розмірі 0,7 тис. грн.

Визначити чистий дохід, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства в першому кварталі.

15. Визначити товарну, реалізовану й валову продукцію, собівартість товарної продукції, прибуток за виробами, рентабельність виробів, рентабельність реалізованої продукції, фондовіддачу й фондомісткість.

Продукт Обсяг випуску, грн Оптова ціна підприємства, грн Собівартість продукту, грн
А
Б
В

 

Заплановано також, що завод виготовить напівфабрикатів на суму 1500 грн, у тому числі напівфабрикатів, призначених для реалізації – 1000 грн; виконає робіт промислового характеру на суму 27000 грн. Незавершене виробництво на початок року – 3000 грн, на кінець року – 4500 грн Вартість готової продукції, що зберігається на складі на початок року, – 6000 грн, на кінець року – 2000 грн, середньорічна вартість основних фондів – 175 тис. грн.

 

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 67; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты