Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення фінансового результату діяльності підприємства
Прибуток підприємства визначається з урахуванням фінансових результатів як операційної, так і іншої його діяльності.

Порядок визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства поданий на рис. 10.2. Він складається із двох етапів: на першому обчислюється прибуток (збитки) від операційної діяльності, на другому – фінансові результати з урахуванням фінансової та інвестиційної діяльності.

Розглянемо послідовність здійснення розрахунків.


 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
-   Доходи та витрати від операційної діяльності підприємства
Податок на додану вартість  
Акцизний податок  
Інші збори або податки з обороту  
Інші відрахування з доходу  
=  
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
-  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  
=  
Валовий прибуток (збиток)  
+  
Інші операційні доходи  
-  
Адміністративні витрати  
Витрати на збут  
Інші операційні витрати  
=  
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)    
+   Доходи та витрати від іншої звичайної діяльності підприємства
Дохід від участі в капіталі  
Інші фінансові доходи  
Інші доходи  
-  
Фінансові витрати  
Витрати від участі в капіталі  
Інші витрати  
=  
Фінансовий результат – прибуток або збиток – від звичайної діяльності до оподаткування    
Прибуток Збиток    
-    
Податок на прибуток    
=    
Фінансовий результат від звичайної діяльності    
       

Рис.11.2. Схема визначення фінансового результату звичайної діяльності підприємства

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це загальний дохід підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) із урахуванням сум непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість) та без урахування наданих покупцям знижок, вартості повернених ними товарів.

Зменшення доходу підприємства на суму зазначених податків, зборів і відрахувань дає змогу отримати чистий дохід (виручку)

Визначимо валовий прибуток (збиток) підприємства. Для цього необхідно від чистого доходу підприємства відняти виробничу собівартість реалізованої ним продукції.

До валового прибутку (збитку) додаються отримані підприємством інші операційні доходи. До них відносять доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), доходи від надання в оренду майна тощо.

Для обчислення фінансового результату операційної діяльності підприємства валовий прибуток зменшується: на адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства; витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією продукції, товарів: витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари; оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, робітникам відділу збуту та складів, водіям тощо; витрати на рекламу та дослідження ринку; інші витрати, пов'язані зі збутом (відрядження, транспортування продукції підприємства покупцям, страхування доставки тощо);

- інші операційні витрати включають: собівартість реалізованих виробничих запасів; витрати на формування резерву для покриття сумнівних (безнадійних) боргів дебіторів (боржників) підприємства; втрати від знецінення запасів; інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства, крім тих, які входять до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Різниця між валовим прибутком (збитком) та зазначеними витратами становить фінансовий результат від операційної діяльності підприємства. Він коригується на суми таких доходів та витрат, що пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю:

- дохід від участі в капіталі – це дохід, отриманий підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі;

- інші фінансові доходи: отримані підприємством дивіденди та інші доходи від здійснених ним фінансових операцій;

- інші доходи – це дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів; інші доходи, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;

- фінансові витрати включають витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позичкового капіталу;

- втрати від участі в капіталі – це збиток підприємства, спричинений його інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.

Інші витрати підприємства включають: собівартість реалізованих фінансових інвестицій; балансову вартість необоротних активів, майнових комплексів; втрати від зниження курсу валюти, якою підприємство володіє на банківських рахунках (і яка не використовується ним під час операційної діяльності); втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, що виникають у процесі нормального функціонування підприємства, але які не пов'язані з його операційною діяльністю.

Таким чином, отримуємо фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності підприємства до оподаткування.

Якщо підприємство отримало прибуток, він підлягає оподаткуванню. Ставка податку на прибуток в Україні з 01.01.2011 р. дорівнює 23%. З 01.01.2012 р. передбачено її зниження до 21%, з 01.01.2013 р. - 19%, а з 01.01.2014 р. – 16% від суми отриманого прибутку. Різниця між отриманим підприємством прибутком та сумою податку на прибуток становить чистий прибуток підприємства, або фінансовий результат його діяльності.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты