Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕфективність діяльності підприємства
Читайте также:
  1. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Аналіз небезпеки підприємства
  5. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  6. Анотування в інформаційній діяльності
  7. Безпека підприємницької діяльності.
  8. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств
  9. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  10. Визначення фінансового результату діяльності підприємства

Для характеристики ефективності господарювання підприємства, окрім доходу та прибутку, використовують показник ефективності або рентабельності. Даний показник дозволяє оцінити результати господарювання, його ефективність, ефективність використання складових процесу виробництва, за допомогою яких отримано прибуток.

Рентабельність – відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень прибутковості (окупності) відповідних складових процесу виробництва або сукупних затрат підприємства.

Показники рентабельності розраховуються як відношення різноманітних показників прибутку і вкладеного капіталу, обсягу продажу до використаних ресурсів, здійснених витрат. У практиці господарювання розраховуються такі показники рентабельності: рентабельність продукції; рентабельність інвестованих ресурсів; рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, рентабельність основних фондів; рентабельність оборотних фондів; рентабельність виробництва.

Рентабельність продукції можна розрахувати за всією реалізованою продукцією та за окремими її видами:

1) Рентабельність продукції: розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво та збут і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

, (11.7)

де ВПз – валовий прибуток, грн;

СТ – повна собівартість товарної продукції, грн;

2) Рентабельність певного виробу:

, (11.8)

де Ці, Сі – відповідно ціна та собівартість і-го виробу, грн.

3) Рентабельність діяльності (рентабельність продажу) розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.

Рентабельність інвестованих ресурсів розраховується:

1) Загальний рівень рентабельності підприємства, який відображає загальну ефективність діяльності підприємства та показує, наскільки раціонально використовуються матеріальні ресурси підприємства:

, (11.9)

де Пз – прибуток від звичайної діяльності, грн;

СВ – загальна виробнича собівартість, грн;

ОФср – середньорічна вартість основних фондів, грн;ОбК – середньорічна вартість оборотних коштів, грн.

2) Рентабельність виробничих фондів (РВФ):

. (11.10)

3) Рентабельність сукупних активів (Ра) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства та обчислюється за формулою:

, (11.11)

де А – середньорічна сума активів балансу підприємства, грн.

Цей показник використовується для оцінки минулих інвестиційних рішень. Якщо він нижчий за відсоткову ставку за довгостроковими кредитами – фінансовий стан підприємства незадовільний.

4) Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (РВК), який передусім цікавить акціонерів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів, та характеризує ефективність вкладання коштів до даного підприємства:

, (11.12)

де Пч – чистий прибуток, грн; ВК – сума власного капіталу, грн.

Межі для показників рентабельності не встановлюються.

Ефективність використання основних фондів розраховується за допомогою таких показників: фондовіддача, фондомісткість та рентабельність основних виробничих фондів.

Ефективність використання оборотних фондів вимірюється показниками: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість обороту та рентабельність оборотних фондів.Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві розраховується за допомогою таких показників: продуктивність праці, трудомісткість праці (виробіток) та фондоозброєність.

Усі показники рентабельності можуть бути:

- плановими, передбачені планом виробництва підприємства;

- фактичними, які фактично отримані в результаті виробничої діяльності підприємства.

Фактори, які забезпечують зростання прибутку та рентабельності підприємства:

1. зростання продуктивності праці;

2. економія матеріальних ресурсів;

3. підвищення фондовіддачі та рівна технічного прогресу (механізація та автоматизація трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва).

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты