Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкладання фінансової звітності про виконання бюджету.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  3. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  4. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  5. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  6. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  7. Визнання і виконання рішень іноземних судів
  8. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій
  9. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді
  10. Виконання вправ на професійну ідентифікацію

 

Як зазначалося в попередньому пункті, органи Державного казначейства, згідно з визначеною нормативною базою бухгалтерського обліку, складають та надають у відповідні органи щоденну, місячну, квартальну та річну звітність щодо виконання Державного бюджету. Кожний з видів звітності містить набір стандартних форм.

Розглянемо детальніше порядок складання та зміст форм річної звітності про виконання Державного бюджету.

Форма № 1 «Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)» складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку за рахунками 1—5 класів Плану рахунків бух­галтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів.

Форма № 2 «Звіт про результат виконання державного бюджету за 2010 рік» включає три розділи: «Операційні доходи», «Операційні витрати», «Фінансування».

Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» має такі підрозділи: «Операційна діяльність», «Інвестиційна діяльність», «Нерозподілені видатки» та «Фінансова діяльність».

У пояснювальній записці наводять основні фактори, що вплинули на виконання Державного бюджету за доходами та видатками.

Форма № 1 «Сальдовий баланс рахунків» складається органами Державного казначейства на підставі даних синтетичного обліку, звірених до заповнення балансу з даними аналітичного обліку за всіма рахунками 1—9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Умовою складання якісного та достовірного балансу виступає тотожність його даних аналогічним даним інших форм звітності.

Форма № 2 дб «Звіт про виконання державного бюджету за 2010 рік» складається з трьох розділів:

І. Доходи.

ІІ. Видатки.

ІІІ. Фінансування Державного бюджету України.

Розділ I «Доходи» складається органами Державного казначейства по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету з виділенням негрошових операцій на підставі даних аналітичного обліку доходів, що мають бути звірені з даними органів Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби та Державного казначейства України. Означений розділ містить такі позиції за загальним та спеціальним фондами: «Планові показники», «Надійшли з початку року», (у тому числі «грошові операції», «негрошові операції»); а також підсумки щодо загальної суми за фондами в розрізі надходжень з початку року за грошовими та негрошовими операціями відповідно.Розділ II «Видатки» складається в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі даних аналітичного обліку, звірених з даними синтетичного обліку видатків органів Державного казначейства та звітами розпорядників бюджетних коштів за формами № 2 дб «Звіт про виконання загального фонду кошторису установи», № 4—1 д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надходять бюджетними установами № 4—2 д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ», № 4—3 д «Звіт про рух інших надходжень спеціального фонду». Зазначений розділ за зведеним показником «Видатки» містить наступні позиції за касовими видатками в розрізі спеціального, загального фондів та їх суми: «всього», «з них негрошових операцій». Другий розділ складається з таких підрозділів:

2.1. Видатки загального фонду бюджету містить позиції:«затверджено на рік з урахуванням змін», «бюджетні асигнування з урахуванням змін», «залишок коштів на початок року», «надійшло коштів з початку року», «касові видатки», «залишок коштів на кінець року».

2.2. Видатки спеціального фонду бюджету містить позиції: «затверджено на рік», «бюджетні асигнування з урахуванням змін», «залишок коштів на початок року», «надійшло коштів з початку року», «касові видатки: усього; з них негрошових операцій», «залишок коштів на кінець року».

2.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

2.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ;

2.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки;

Розділ III «Фінансування Державного бюджету України» складається тільки на центральному рівні Державним казначейством у розрізі підрозділів:

3.1 за типом кредитора

3.2 за типом боргового зобов’язання які, у свою чергу, виключають частки:

- внутрішнє фінансування;

- зовнішнє фінансування;

Форма № 2 — валюта «Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності України за 2010 рік» складається Державним казначейством України в розділі КВКВ, КФКВ та КЕКВ на підставі звітів «Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України») головних розпорядників коштів, що отримують бюджетні кошти в іноземній валюті.

Форма № 7 «Звіт про бюджетну заборгованість за 2010 рік» складається за загальним і спеціальним фондами окремо у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків на підставі відповідних звітів розпорядників коштів бюджету, звірених за окремими даними з обліком органів Державного казначейства і містить два розділи:I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників.

II. Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету.

Звіт складається на підставі звітів розпорядників коштів: № 7 д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» та № 8 д «Звіт про фінансові зобов’язання бюджетних установ».

Розділ 1. «Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників» містить позиції: «дебіторська заборгованість: «на початок року», «на звітну дату: “всього”», «з неї: термін позовної давності якої минув; що перебуває на балансі більше одного місяця”»»; «списана»»; «кредиторська заборгованість: “на початок року”; “на звітну дату: “усього”», «з неї: “термін позовної давності якої минув”»; “списана”»;

Розділ 2. «Звіт про фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» містить позиції: «кошторисні призначення з урахуванням змін», «кредиторська заборгованість РБК на початок року», «зобов’язання на початок року: “зареєстровані: усього; з них кредиторська заборгованість”»; «незареєстровані (кредиторська заборгованість)»; «зняті з обліку фінансові зобов’язання»; «зареєстровані зобов’язання з початку року»; «касові видатки з початку року»; «зобов’язання на звітну дату»; «кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів на звітну дату, усього»; «зареєстровані»; “усього”, у тому числі: кредиторська заборгованість, формальні зобов’язання ; «незареєстровані “кредиторська заборгованість”».

Довідка про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету за 2010 рік, складається органами Державного казначейства в розрізі загального та спеціального фондів Державного бюд­жету на підставі даних аналітичного обліку коштів, що надійшли в рахунок повернення бюджетних кредитів.

Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році складається як додаток до відповідних частин розділу 2 звіту форми № 2 дб «Звіт про виконання державного бюджету за 2010 р.» за умов перерахування у поточному році залишку, що склався на кінець минулого року на відповідному рахунку розпорядника бюджетних коштів у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.

Довідка про перераховані кошти Державного бюджету транзитними управліннями Державного казначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2010 рік складається базовими управліннями Державного казначейства окремо по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету. Зазначені Довідки складаються на підставі даних бухгалтерського обліку в розрізі типів операцій (грошові кошти тощо) і подається Державному казначейству управліннями через засоби електронного зв’язку в термін до 12.01.2010 з обов’язковим підтвердженням у письмовій формі.

Розшифровка надходжень по коду 24121000 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами» та розшифровка надходжень по коду 24122000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» складаються на всіх рівнях системи органів Державного казначейства в розрізі кодів програмної класифікації видатків на підставі звітів розпорядників коштів».

Довідка про звірку доходів Державного та місцевих бюджетів за 2010 рік складається окремо по загальному та спеціальному фондах на підставі даних обліку доходів у органах Державного казначейства, та податкових органах. Державне казначейство України консолідує інформацію, наведену в довідках управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та звіряє її з Державною податковою адміністрацією України.

Довідка про депозитні операції відбиває інформацію про однойменні трансакції бюджетних установ.

Інформація про виконання захищених статей видатків Держав­ного бюджету України за 2010 рік складається Державним казначейством України на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету. Дана звітна форма складається тільки на центральному рівні в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету, згідно зі ст. 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України за 2010 рік формується в розрізі кодів економічної класифікації видатків загального фонду Державного бюджету органами Державного казначейства на підставі даних бухгалтерського обліку по загальному фонду Державного бюджету.

Довідка про кредиторську заборгованість складається органами Державного казначейства України на підставі наданих розпорядником коштів однойменних Довідок. У довідці на водяться суми списаної протягом року відповідно до нормативних актів кредиторської заборгованості. У разі невиконання вимог, визначених відповідним нормативним полем, а саме: наказом Державного казначейства України від 08.05.01 № 73 «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.02. № 961 «Про затвердження Порядку списання заборгованості бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів на 1.01.01 перед суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, яким заборгованість платежів до бюджету описана у відповідних обсягах», причини невиконання наводяться у пояснювальній записці.

Інформація про стан державного боргу складається на центральному рівні по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету в розрізі кодів класифікації боргу за типом кредитора на підставі даних аналітичного обліку державних боргових зобов’язань, які виникли та погашені в межах поточного бюджетного періоду.

Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань за 2010 рік, складається на центральному рівні на підставі даних обліку на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком позабалансового обліку 9811 «Гарантії, що надані банкам» Плану рахунків, по кредитах та операціях, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, у т. ч. у валюті кредиту.

Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’я органів Державного казначейства за 2010 рік складається однойменними установами банків, в яких на ім’я відповідних органів Державного казначейства відкриті рахун­ки. Означена звітна форма підтверджує залишки коштів, на рахун­ках 257 групи, що склались на 01.01.2011 на цих рахунках.

У пояснювальній записці відображається така інформація в розрізі загального та спеціального фондів:

1) дані про кількість розпорядників коштів бюджету, одержувачів та інших клієнтів; кількість відкритих реєстраційних, спеціальних реєстраційних та особових рахунків у органі державного казначейства;

2) дані про наявність відмов у оплаті рахунків (кількість відмов та на яку суму) та причини відмов;

3) дані про наявність випадків несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до Державного бюджету платежів, відшкодування сум ПДВ та сплачених штрафних санкцій.

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть види бюджетної звітності.

2. Яку звітність готують органи Державного казначейства України?

3. Назвіть квартальні і річні форми звітності про виконання Державного бюджету України.

4. Охарактеризуйте порядок подання звітності про виконання бюджету вищим виконавчим органам.

5. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV.

2. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 року № 2456-ІVІ.

3. Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затверджений наказом ДКУ від 11.08.2008 N 327.

4. Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затверджений наказом ДКУ від 14.12.2007 N 233.

5. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, №119 від 28.11.2000.

6. Желюк Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – 306 с.

7. Свірко С. В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ С.В. Свірко — К.: КНЕУ, 2004. — 195 с.

8. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник./ С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.-590 с.

 

Додаткова:

9. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. / О.О. Сунцова – К.; центр навчальної літератури, 2005. – 560с.

10. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За зач. ред. В. Федосова. – К.; КНЕУ, 2004. – 864 с.

11. “Економіка України”, політико-економічний журнал Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національної Академії наук України: К.: “Преса України”.

12. “Фінанси України”, науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України, К.: ВПЦ “Літопис – ХХ”.

13. “Баланс-бюджет”. Всеукраїнське видання для бюджетних організацій тов. “Баланс-клуб”.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты