Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ
У процесі життєвої діяльності населення та господарської діяльності підприємств виникає потреба в забезпеченні їх необхідними житлово-комунальними послугами. Комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках, спорудах та задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною, гарячою водою, водовідведенням та електропостачанням, опаленням, а також вивезенням побутових відходів у порядку встановленому законодавством. Для забезпечення населення, організацій, установ та підприємств зазначеними послугами органами виконавчої влади створено відповідні підприємства житлово-комунальної галузі. Одним із таких підприємств є підприємства житлового господарства.

Основна діяльність житлового господарства полягає в утриманні будинків і прибудинкових територій. Така господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Державна політика комплексного розвитку житлового господарства, спрямована на підвищення рівня забезпеченості населення і господарського комплексу житлово-комунальними послугами та поліпшенням їх якості.

Бухгалтерський облік житлово-комунальних підприємств полягає у реєстрації фінансових операцій, обробці та узагальненні фінансових даних з метою забезпечення обліковою інформацією процесу управління та звітування перед власниками та кредиторами підприємства. Основна мета галузевого бухгалтерського обліку і фінансової звітності – надання повної, правдивої, прозорої і неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності житлово-комунальних підприємств їх власникам, інвесторам та кредиторам.

В даній темі розглянемо питання ведення бухгалтерського обліку в об'єднаннях співвласників і житлово-будівельних кооперативів відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і новим Планом рахунків.

Облік у зазначених організаціях має ряд специфічних особливостей, що потребує деяких істотних змін у порівнянні з попереднім роком. Тому розглянуті ці особливості, запропонований План рахунків, достатній для ведення обліку в ОСББ, приведений журнал обліку господарських операцій ОСББ із проводками за новим Планом рахунків. Порядок ведення регістрів синтетичного обліку запропонований трохи інший, чим у попередніх статтях, тому що представляється більш простим і наочним.

Спочатку розглянемо, чим має таке підприємство з погляду бухгалтерського обліку. Такими об'єктами відповідно до НСБУ є активи підприємства (основні засоби, гроші, запаси, дебіторська заборгованість), його капітал (ОСББ і ЖБК як неприбуткові організації капіталу не мають) і зобов'язання (заборгованість перед постачальниками, бюджетом, органами соціального страхування й ін.). У таблиці 1.1 наочно показане угруповання цих об'єктів, як вони відображається в балансі підприємства. Для кожного з об'єктів бухгалтерського обліку відкривається окремий рахунок.

Рахунки згруповано відповідно до приведеного вище об'єктами бухобліку:

— активи — 1—3 класи;

— капітал — 4 клас;

— короткострокові зобов'язання — 6 клас.

— 7 клас — доходи;

— 8 клас — витрати по елементах;

— 9 клас — витрати діяльності (ОСББ і ЖБК цей клас рахунків можуть не використовувати).

Таблиця 1.1 - Об'єкти бухгалтерського обліку ОСББ і ЖБК

Активи Пасиви
Необоротні активи Капітал (відсутній)
Основні засоби (10) Статутний капітал
  Прибуток
Оборотні активи  
Виробничі запаси (20) Зобов'язання
МБП (22) Кредиторська заборгованість:
Каса (30) постачальникам (63)
Поточний рахунок (311) бюджету (64)
Дебіторська заборгованість: органам соціального страхування (65)
членів об'єднання (4В) по заробітній платі (56)
бюджету (субсидії, пільги) (48) іншим кредиторам (685)
орендарів (379)  
підзвітних осіб (372)  
інших дебіторів (377)  

У таблиці 1.2 приведений достатній для ведення обліку в ОСББ і ЖБК План рахунків.

Основні особливості у веденні бухгалтерського обліку в ОСББ стосуються трьох ділянок обліку:

— облік витрат;

— облік доходів;

— облік розрахунків із членами об'єднання.

Розглянемо кожний з них.

 

Таблиця 1.2 - Пропонований скорочений План рахунків для ОСББ і ЖБК

№ рахунку Найменування рахунку Характеристика стосовно балансу
Основні засоби А
Знос основних засобів П
112, 22 Малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) А
Знос інших необоротних матеріальних активів П
Капітальні інвестиції  
Виробничі запаси А
  Обслуговуючі виробництва і господарства А-П
Каса А
Поточні рахунки в національній валюті А
Інші рахунки в банку в національній валюті А
Розрахунки з підзвітними особами А-П
Розрахунки з іншими дебіторами А-П
Розрахунки з орендарями А-П
Витрати майбутніх періодів А
Додатковий капітал П
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) А-П
Цільове фінансування і цільові надходження П
48.1 Цільові внески членів об'єднання  
48.2 Субсидії  
48.3 Відшкодування пільг  
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками П-А
Розрахунки за податками і платежами П-А
Розрахунки за податками  
Розрахунки по страхуванню П-А
По пенсійному забезпеченню  
По соціальному страхуванню  
По страхуванню на випадок безробіття  
Розрахунки по оплаті праці П-А
Розрахунки з іншими кредиторами П-А
Доходи майбутніх періодів П
Доход від операційної оренди активів П
Інші доходи від операційної діяльності П
Фінансові результати А-П
Матеріальні витрати П
Витрати на оплату праці П
Відрахування на соціальні заходи А
Амортизація А
Інші операційні витрати А

 

Відповідно до Інструкції до плану рахунків (розділ 1, абзац 8) «...організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати по елементах»...» Така методика обліку дуже зручна для ОСББ і ЖБК як некомерційних організацій, що не мають виробництва і реалізації. Витрати на рахунках класу 8 групуються по елементах витрат:

— матеріали — рахунок 80;

— заробітна плата — рахунок 81;

— відрахування на соціальні заходи — рахунок 82;

— амортизація основних засобів (крім житлового будинку) рахунок 83;

— інші витрати — рахунок 84.

До інших витрат в ОСББ відносяться:

— платежі комунальним підприємствам за тепло-, газо-, водопостачання, освітлення й опалення місць загального користування, вивіз сміття і т.д.;

— податки;

— плата банку за обслуговування;

— оплата послуг обчислювального центра і т.п. Відображення відповідних витрат в обліку здійснюється в такий спосіб:

нараховано заробітну плату
Дт81 Кт66
витрачено матеріали
Дт80 Кт 20 і т.д.

Наприкінці звітного періоду витрати списуються з кредиту рахунків класу 8 у дебет рахунку 79 «Фінансові результати» проводкою:

Дт79 Кт80, 81, 82, 83, 84

Далі на схемі буде показаний порядок обліку витрат і доходів та формування фінансового результату ОСББ. Але відразу ж слід домовитися про те, що ті об'єднання, які не хочуть відступати від традиційної схеми ведення обліку, можуть не користатися рахунками класу 8, а вести облік витрат по дебету рахунка 23 «Виробництво». Проводки наступні:

нараховано заробітну плату
Дт23 Кт65
нараховано амортизацію основних засобів
Дт23 Кт 131 і т.д.
списано витрати на рахунок фінансових результатів
Дт79 Кт23

Використання рахунків класу 8 представляється більш доцільним:

— по-перше, в ОСББ і ЖБК немає виробництва,

— по-друге, при використанні рахунків класу 8 видно не тільки загальну суму витрат, але і їхню структуру. До доходів ОСББ і ЖБК відносяться:

1) цільові внески членів об'єднання (кооперативу) на утримання житлового будинку і прибудинкової території в розмірах, встановлених на загальних зборах, виходячи з кошторису витрат ОСББ чи ЖБК;

2) субсидії і відшкодування пільг окремим категоріям громадян, що надходять з бюджету ;

3) бюджетні дотації (у випадку їхнього одержання);

4) орендна плата при здачі в оренду приміщень ОСББ чи ЖБК; інші види комерційних послуг з боку розглянутих організацій у нашій країні в даний час, як правило, не надаються;

5) надходження від комунальних підприємств за обслуговування внутрібудинкових мереж.

З усіх доходів ОСББ доходом від комерційної діяльності є орендна плата. З цих доходів платяться податок на прибуток і ПДВ у випадку, якщо доход від оренди за які-небудь 12 місяців перевищить 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Що стосується податку на прибуток, то він платиться з різниці між доходом від оренди і сумою експлуатаційних витрат на утримання приміщень, що здаються в оренду.

У договорі оренди сума експлуатаційних витрат повинна вказуватися окремим пунктом; вона розраховується виходячи з вартості 1м2 площі даного жилого будинку.

Розрахунки з орендарями можна вести на рахунку 377 «Розрахунок з іншими дебіторами» або на пропонованому для житлового господарства рахунку 379 «Розрахунок з орендарями». Проводки будуть розглянуті далі.

Всі інші доходи ОСББ і ЖБК не є доходами, від реалізації, тому оподатковуванню не підлягають. Облік розрахунків з бюджетом ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (рахунок 96 за старим Планом рахунків). На тім же рахунку (субрахунки подані в таблиці 1.2) пропонується враховувати і розрахунок із членами об'єднання (кооперативу), оскільки це їхні цільові внески на утримання будинку й оплату послуг комунальних підприємств. У цьому випадку, по-перше, легше спілкуватися з податковими органами, а по-друге, більш вірогідно можна показувати доходи ОСББ.

Відповідно до Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 15 «Доход» (п.16) цільове фінансування може визнаватися доходом тільки при наявності впевненості в його одержанні.

Тому до одержання цільових внесків членів об'єднання і цільового фінансування з бюджету їх можна не показувати в складі доходів ОСББ, а враховувати в аналітичному обліку або на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

Перш ніж розглядати проводки по обліку доходів ОСББ і ЖБК, визначимося, на яких рахунках класу 7 ці доходи враховувати. Відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку всі доходи підприємств від звичайної діяльності підрозділяються на доходи:

1) від операційної діяльності, включаючи доходи від реалізації (рахунок 70) та інші операційні доходи (рахунок 71);

2) від фінансової діяльності (рахунки 72, 73);

3) від інвестиційної іншої діяльності (рахунок 74); на цьому рахунку в ОСББ можуть враховуватися доходи від реалізації і ліквідації основних засобів.

Оскільки ОСББ і ЖБК не здійснюють ніякої реалізації, їхні доходи враховуються не на рахунку 70, а на рахунку 71 «Інший операційний доход». При цьому доход від оренди враховується на рахунку 713 «Доход від операційної оренди активів», а всі інші доходи — на рахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Розглянемо проводки по обліку доходів.

Нараховано орендну плату
Дт 379 (377) Кт 713 500 грн.
Отримано орендну плату
Дт 311 Кт 379 500 грн.
Нараховано цільові внески членів об'єднання
Дт 48.1 Кт 69 9000 грн.
Нараховано заборгованість бюджету
Дт 48.2, 48.3 Кт 69 3000 грн.
Надійшли засобу від членів об'єднання і з бюджету
Дт 311 Кт 48 8000 грн.
Визнано доход у розмірі засобів, що надійшли
Дт 69 Кт 719 8000 грн.

Таким чином, у звітному періоді в доходи об'єднання будуть включені 500 грн. орендної плати і 8000 грн. цільових платежів. Інші 4000 грн. цільових платежів будуть відбиті в обліку як заборгованість мешканців і бюджету (Дт 48) і очікувані в майбутньому доходи (Кт 69). З огляду на значні борги як населення, так і бюджету по оплаті житлово-комунальних послуг, це приведе до відображення в обліку більш реальних даних про положення ОСББ (ЖБК).

Наприкінці звітного періоду доходи списуються на рахунок фінансових результатів:

Дт 713 Кт 79 500 грн.
Дт 719 Кт 79 8000 грн.

Тепер розглянемо порядок відображення господарських операцій ОСББ (ЖБК) на рахунках бухгалтерського обліку на реальному прикладі. У таблиці 1.3 приведений журнал обліку господарських операцій ОСББ за місяць із указівкою проводок по старому і новому Планах рахунків. У проводках 1 і 10 надходження плати від мешканців показано без одночасного визнання доходів (як у проводках 24 і 34), як це може мати місце в період переходу до ведення обліку по-новому. У проводці 44 показане списання нерозподіленого прибутку; таке списання може робитися 1 раз у квартал. За підсумками року нерозподілений прибуток буде перекритий непокритими збитками.

Таблиця 1.3 - Журнал обліку господарських операцій ОСББ

№ п/п Найменування операції Сума За планом рахунків
Дт Кт
Надійшла плата від мешканців 500,0 48.1
Отримані в касу гроші на виплату заробітної плати 359,5
  Перераховано платежі:      
— прибутковий податок 57,5
— у Пенсійний фонд 142,1
— у Фонд соціального страхування 17,0
— у Фонд зайнятості 8,5
Виплачено заробітну плату за попередній місяць 359,5
Закуплено матеріали 25,0
Оплачено рахунки постачальників за матеріали 25,0
Надійшла плата від мешканців 530,0 48.1
Передані в експлуатацію матеріали 20,0
Відбито заборгованість бюджету по субсидіях 300,0 48.2 69(719)
  Постачальниками виставлені рахунки за спожиті об'єднанням послуги      
— за холодне водопостачання і водовідвід 420,0
— за гаряче водопостачання 360,0
— інші платежі (за телеантену, радіоточку й ін.) 200,0
Надійшли з бюджету субсидії 40,0 311 69 48.2 719
  Перераховано платежі постачальникам:      
— за опалення (борг) 850,0
— за холодне водопостачання і водовідвід 420,0
— за гаряче водопостачання 360,0
— інші платежі (за телеантену, радіоточку й ін.) 200,0
Отримано від комунальних підприємств за обслуговування внутрібудинкових мереж 180,0
Нараховано заборгованість мешканцям за поточний місяць 3100,0 48.1 (719)69
Нараховано відшкодування пільг 280,0 48.3 (719)69
Надійшли платежі від мешканців 560,0 311 69 48.1 719
Надійшло відшкодування пільг 60,0 311 69 48.3 719
Нараховано за обслуговування ліфтів 170,0
Нараховано за санітарне очищення 120,0
Перераховано за обслуговування ліфтів 170,0
Перераховано за санітарне очищення 120,0
Нараховано за освітлення місць загального користування 25,0
Перераховано за освітлення місць загального користування 25,0
Сплачено за обслуговування Ощадбанку 20,0
Сплачено обслуговуючому банку за банківське і касове обслуговування 5,5
Надійшли платежі від мешканців 510,0 311 69 48.1 719
Нараховано заробітну плату за поточний місяць 363,0
Утримано прибутковий податок 45,0
Утримано 1 — 2% у Пенсійний фонд 4,4
Утримано 0,5% на страхування на випадок безробіття (Фонд зайнятості) 1,8
  Нараховано платежі у фонди:      
— Пенсійний 116,2
— соціального страхування 14,5
— Фонд зайнятості 5,4
Списано витрати на рахунок фінансових результатів 1839,6 80, 81, 82, 84
Списано доходи на рахунок фінансових результатів 2380,0
Списано нерозподілений прибуток 550,4

Останні проводки (42-44) робляться наприкінці звітного періоду після визначення загальної суми витрат і доходу за період. Витрати такі ж, як і раніше, а доход значно менше, оскільки доходом визнаються тільки кошти, що фактично надійшли. Тому і нерозподілений прибуток (проводка 44) значно менше, що відповідає реальному фінансовому стану ОСББ.

У попередній статті розглянутий порядок ведення синтетичного бухгалтерського обліку в ОСББ із використанням журналів-ордерів. Там же було відзначено, що ОСББ може обмежитися складанням журналу господарських операцій (таблиця 1.3), шахової й оборотної відомості (при необхідності).

У додатку приведена шахова відомість по розглянутому прикладі. У рядках відбиті дебетові, а в стовпцях — кредитові обороти за відповідними рахунками. Сума по кожній операції з таблиці 1.3 відображається в шаховій відомості один раз на перетинанні дебітуючого і кредитуючого рахунків. Підсумки по дебету збігаються з підсумками по кредиту всіх рахунків, про що свідчить підсумкова сума в правому нижньому осередку відомості. Цей збіг свідчить про правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій ОСББ за минулий період. Сума дебетових оборотів за рахунками 80-84 складає загальну суму витрат ОСББ. Доходи відбиті по Кт 719; вони складаються з цільових внесків мешканців, що надійшли, і цільового фінансування з бюджету, а також інших доходів, зокрема, надходження від комунальних підприємств за обслуговування внутрібудинкових мереж.

У таблиці 1.4 приведена оборотна відомість за синтетичними рахунками, визначені залишки по рахунках на кінець звітного періоду.

Таблиця 1.4 - Оборотна відомість за синтетичними рахунками

№ рахунку Сальдо початкове Обороти Сальдо кінцеве
  Дт Кт Дт Кт Дт Кт
40,6   45,6  
  359,5 359,5  
  2780,1 199,9  
  540,4 1559,6  
48.1    
48.2    
48.3    
   
  57,5 57,5  
  142,1 142,1 120,6   120,6
  14,5   14,5
  8,5 8,5 7,2   7,2
  359,5 410,7   311,8
   
     
     
     
     
    116,2 116,2  
    14.5 14,5  
    5,4 5,4  
    1320,5 1320,5  
Разом 5850,6 5850,6 18049,9 18049,9 6395,1 6395,1
                 

Описана форма ведення бухобліку в ОСББ і ЖБК є досить простою і досить наочною. Звичайно, за деякими рахунками необхідне ведення аналітичного обліку («Цільові внески членів об'єднання», «Розрахунки з постачальниками» і ін.), а за деякими досить шахової відомості з мінімальною аналітикою («Розрахунки по страхуванню»).

Бухгалтери, що звикли до інших форм обліку, можуть вести Головну книгу й інші регістри при бажанні, тобто використовувати іншу форму обліку.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 548; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты