Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вивчення антонімів
Серед різноманітних видів вправ під час вивчення лексики важливе місце посідають вправи з антонімами, мета яких — зба­гатити словниковий запас учнів, виробити в них уміння яскраво і образно висловлювати свої думки. Крім того, виконуючи вправи з антонімами, школярі користуються такими логічними операціями, як порівняння, зіставлення, протиставлення, які сприяють розвиткові розумових здіб­ностей дітей.

За програмою 1—4 класів учні повинні навчитися зі­ставляти слова, протилежні за значенням, і розуміти їх, здійснювати спостереження за роллю антонімів у реченні, використовувати антоніми у своєму мовленні. Отже, про­грама передбачає практичне ознайомлення учнів з антоні­мами.

Для того щоб навчити дітей розрізняти антоніми і пра­вильно користуватися ними у своєму-мовленні, потрібні спеціальні вправи, які залежно від поставленої мети можуть проводитися на окремих словах, словосполучен­нях, реченнях і зв'язних текстах.

У роботі з антонімами використовуються такі види вправ:

— виділення з речення чи тексту слів з протилежним значенням (антонімів) і групування антонімів парами;

— добір антонімів до поданих слів;

— заміна в тексті виділених слів антонімами;

— дописування речень словами, які мають антоніміч­ний смисл;

— складання речень з антонімами.
Ознайомлення дітей зі словами протилежного значення починається з організації спостереження за вжитими в ре­ченні антонімами. Вчитель пропонує знайти слова з про­тилежним значенням у прислів'ях: Від маленької іскри може загорітися великий ліс. Для щастя свого народу не страшно у вогонь і в воду. Спостереження за вживанням антонімів у прислів'ях можна організувати на уроках читання.

Вправи на спостереження за вживанням антонімів мо­жуть виконуватися учнями під час вивчення граматичного матеріалу, зокрема іменника, прикметника, дієслова, при­слівника.

Важливо показати дітям, що антонімами можуть бути тільки ті слова, які належать до однієї і тієї ж частини мо­ви. З цією метою вчитель пропонує дітям дописати з довід­ки антоніми до поданих слів: високий, шум, низько, смі­ятися, плач. (Довідка: тиша, високо, низький, сміх, пла­кати).

Звичайно, робота над антонімами не обмежується тіль­ки виділенням чи добором їх із готового матеріалу. Важ­ливо виробити в учнів уміння вживати антоніми у своєму мовленні. З цією метою вчитель використовує різні варіан­ти вправ, серед них:

а) дібрати до поданих слів антоніми, записати їх: зима ..., старий —..., чорний —...; б) у словосполученнях чи реченнях замінити виді­лені слова антонімами: радісна подія, зимовіканікули, ле­дачийхлопчик або Почався урок. У класах і в коридорах тиша. Замовкшкільний радіовузол, стихла музика. Школярі працюють;

в) до поданих словосполучень дібрати антонімічні сло­восполучення: темна ніч —... .,., хвалять за працю —... ..., весняний ранок — … … ;

г) продовжити почате речення антонімами: Як є поча­ток, то й ... буде. Де багато слів, там ... діла;

д) складання невеличких зв'язних текстів із викори­станням у них антонімів (наприклад, про спортивні змаган­ня, роботу на пришкільній ділянці тощо).

Як і під час роботи над синонімами, при вивченні анто­німів учитель зобов'язаний показати дітям, що вибір ан­тонімів часто визначається контекстом. Це зумовлено тим, що багатозначні слова можуть утворювати кілька антоні­мічних пар. Так, наприклад, до слова солодкий можна ді­брати кілька антонімів: солодкий гіркий (перець), солод­кий кислий (виноград), солодкий солоний (огірок).

Працюючи з антонімами, учитель разом з тим повторює синоніми. Для цього найкраще використовувати комбіно­вані вправи: учні спочатку добирають до поданих слів си­ноніми, а потім антоніми, як-то: сумний, зажурений, по­хмурий — веселий; цікавий, захоплюючий нудний. Як видно з наведених прикладів, до кількох синонімів можна дібрати один антонім. Однак з допомогою антонімів можна показати дітям різницю в значенні синонімів. Наприклад, різницю в значенні синонімів плакати й ридати можна по­казати за допомогою антонімів сміятися й реготати.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты