Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВивчення однорідних членів речення
Читайте также:
  1. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
  2. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  3. Вивчення антонімів
  4. Вивчення кореня слова
  5. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  6. Вивчення морфологічних написань
  7. Вивчення основи слова і закінчення
  8. Вивчення префікса
  9. Вивчення прийменника

Однорідні члени речення вивчаються у 4 класі однак це неозначає, що з явищем однорідностіучні зустрічаються тут уперше. Цьому передують численні спостереження речень з однорідними членами, що назива­ють у 1—3 класах перелічуванням. При читанні окремих речень, текстів постійно звертається увага на інтонацію перелічування, на наявність коротких пауз між словами і позначення цих пауз на письмі, де це потрібно, комами.

На уроках, відведених на формування самого поняття «однорідні члени речення», учні повинні засвоїти, що:

1) од­норідні члени відповідають на одне і те саме запитання і зв'язані з одним і тим самим словом;

2) однорідними мо­жуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення;

3) при однорідних членах можуть бути залежні слова;

4) однорідні члени поєднуються за допомогою інтонації і сполучників і (й), а, але;

5) при відсутності сполучників між однорідними членами ставляться коми;

6) перед спо­лучниками а, але завжди ставляться коми.

Відповідно до вимог програми вивчаються однорідні члени лише з неповторюваним сполучником і (книжка і зошит), однак, коли в поле зору учнів потрапить речення з повторюваним, учитель не повинен залишити це поза увагою.

Для аналізу, як правило, пропонуються речення з од­ним рядом однорідних членів (типу На столі лежать чер­воні, сині, зелені олівці). Проте варто знайомити учнів і з реченнями, у яких є два або більше рядів однорідних чле­нів, щоб діти привчалися їх розпізнавати і групувати. Так, під час аналізу речення типу Хлопчики і дівчатка скопали, і заскородили грядки, посіяли чорнобривці і айстри мож­на запропонувати учням встановити групи однорідних чле­нів за питаннями: х т о? — хлопчики і дівчатка; що зро­били? — скопали і заскородили, посіяли; що? — чорнобривці і айстри. У практиці живого спілкування та й у пи­семному мовленні учні нерідко конструюють такі речення, тому аналіз подібних структур допоможе усвідомити будову їх і виробити в учнів пунктуаційні навички.

Учні мають засвоїти, що однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. Передусім треба зосе­редити увагу учнів на поширенні однорідних членів. Про­понується, наприклад, поширити речення за питаннями — Наша країна багата (якими?) лісами, (якими?) полями, (якими?) ріками. Спочатку називаються однорідні члени (лісами, полями, ріками) і слово, до якого вони від­носяться (багата). Потім добираються залежні слова до кожного з однорідних членів за питаннями: лісами (я к и м и?) зеленими, полями (якими?) безкраїми, ріками (якими?) повноводими. Учитель повинен пояснити ді­тям, що слова зеленими, повноводими, безкраїми, хоч і від­повідають на одне й те саме питання (якими?), не є од­норідними, бо кожне з цих слів є залежним від різних слів.Роботу над однорідними членами не слід завершувати уроками, присвяченими їх вивченню. Вона має тривати до кінця навчального року під час опрацювання інших тем граматики. У текстах вправ є чимало речень з однорідними членами, і вчитель повинен постійно сприяти принагід­ному повторенню теоретичних відомостей, закріпленню пунктуаційних умінь і навичок учнів. Крім того, треба за­охочувати учнів використовувати однорідні члени під час написання робіт творчого характеру. Цьому сприятиме на­самперед добір завдань, які вимагали б використання одно­рідних членів. Наприклад: напиши: 1) що ти бачив у лісі під час прогулянки; 2) що сталося з небом під час грози; 3) що змінилося в парку (в лісі, в полі, в степу) з настан­ням холодів; 4) яку працю дорослих доводилось тобі спос­терігати; 5) про свої домашні обов'язки; 6) що ти найбіль­ше цінуєш у своїх однокласників тощо. Учні повинні не тільки знати, що таке однорідні члени, а й самостійно їх вживати в усному й писемному мовленні.
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты