Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРяди динаміки та їх види.
Читайте также:
  1. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
  2. Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.
  3. ІV. Поняття покарання, його мета, ознаки, види.
  4. Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію
  5. Основні показники рядів динаміки та їх аналіз.
  6. Перший закон термодинаміки
  7. Перший закон термодинаміки
  8. Поняття пізнання та його види.
  9. Поняття тренінгу. Значення тренінгу для підвищення якості групової динаміки.
  10. ПОНЯТТЯ ТРЕНІНГУ. ЗНАЧЕННЯ ТРЕНІНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ.

В судах, в органах прокуратури, внутрішніх справ, митній службі, нотаріаті та в інших юридичних установах ведеться багаторічний безперервний облік злочинності, судимості, адміністративних правопорушень, цивільно-правових спорів, народжуваності, шлюбів, смертей та інших юридично значущих явищ. Це дає можливість за накопиченими десятками років даними виявляти та відслідковувати зміни, які відбуваються у суспільних явищах.

Щоденний, щомісячний та щорічний збір великої кількості статистичного матеріалу був би невиправданим, якщо б він всебічно не аналізувався по «вертикалі» (структура, стан, зв’язки) та по «горизонталі» (тенденція, динаміка, сезонність), «назад» (ретроспектива, інтерполяція) та «вперед» (екстраполяція, прогноз).

Аналіз динаміки юридично значущих явищ за довгий період часу дає можливість зрозуміти їх розвиток в минулому, теперішньому і можливому майбутньому, оцінити ефективність діяльності юридичних установ і спланувати її на перспективу.

Ряд динамікиявляє собою цифрове вираження певного статистичного показника в часі або просторі, побудованого у хронологічній послідовності.

Кожен ряд динаміки складається з двох елементів:

• ряду числових значень даного показника, що називаються рівнями ряду (у);

• ряду періодів або моментів часу, до яких належать рівні ряду динаміки (t).

Довжина динамічного ряду обирається, виходячи з завдань та мети дослідження чи аналізу розвитку соціального явища.

Залежно від виду наведених показників існують ряди динаміки:

• абсолютних величин;

• відносних величин;

• середніх величин.

Ряди динаміки абсолютних величин є первинними, тому що в їх основі лежать абсолютні показники, отримані безпосередньо при підрахунку результатів статистичного спостереження. Ряди динаміки відносних і середніх величин називаються похідними, тому що вони утворюються шляхом перетворення рядів динаміки абсолютних величин.

Види динамічних рядів:

- За охопленням (повнотою часу) динамічні ряди поділяються на

• повні – в яких дати (періоди) ідуть послідовно, один за одним;

• неповні, що характеризуються нерівними часовими інтервалами.

- За кількістю показників, які представляють рівні ряду динаміки

• одновимірні, в яких змінюється в часі один показник;• багатовимірні, коли змінюється в часі два або більше показників.

- Залежно від того, як характеризується елемент часу, до якого належать рівні ряду динаміки, розрізняють два їх види:

• моментний;

• інтервальний.

Моментний ряд динамікихарактеризує чисельність або величину якогось явища за станом на які-небудь моменти часу (на початок або кінець місяця, кварталу, року; кількість судців, прокурорів, слідчих, адвокатів, юридичних консультацій, ув'язнених у колоніях, в'язницях, слідчих ізоляторах, узяті на якусь дату за декілька років).

Рік
Розподіл населення за віком на початок року, тис.осіб 48240,9 47823,1 47442,1 47100,5 46749,2

В основі моментного ряду лежить той факт, що в результаті статистичного спостереження і зведення одержують абсолютні величини двох видів.

Один із них характеризує стан явищ і процесів на той або інший момент часу (чисельність населення на початок року, кількість підприємств, запаси сировини, товарів на кінець місяця тощо). Величину цих показників можна визначити тільки за станом на якийсь момент часу.

Особливістю моментного ряду є те, що його показники не можуть сумуватися чи укрупнюватися, тому що одержимо багатократний повторний рахунок.В нашому прикладі, якщо чисельність населення станом на 01.01.2002, 01.01.2003, 01.01.2004, 01.01.2005, 01.01.2006 додати, то не одержимо кількості населення за 5 років, тому що це можуть бути ті самі особи, пораховані 5 разів.

Інтервальний рад динамікихарактеризує чисельність, обсяги, розміри якогось явища за які-небудь періоди часу (за тиждень, місяць, квартал, рік, десятиліття та ін.; кількість зареєстрованих злочинів за місяць, рік, розслідуваних, розкритих кримінальних справ, потерпілих тощо).

 

Рік Всього зареєстровано злочинів

 

Рівні інтервальних рядів динаміки абсолютних величин можна додавати, збільшуючи інтервали. Результати такого підсумку мають реальне значення. Місячні дані можна сумувати за кварталами, квартальні – за роками, річні – за п’ятирічки тощо.

 

На основі рядів динаміки абсолютних величин можуть бути отримані ряди динаміки відносних і середніх величин, що дає можливість набагато збільшити аналітичні можливості динамічних рядів.

 

Побудова рядів динаміки – перший етап вивчення динаміки явища. Ряди динаміки дають матеріал для аналізу розвитку явища в часі. Для того щоб розкрити й охарактеризувати закономірності, тенденції, особливості, що проявляються на різних етапах розвитку суспільних явищ, потрібно обчислити показники рядів динаміки.

 

Часто ряди динаміки зображуються графічно, або у вигляді таблиці. Графічне зображення дозволяє наочно уявити розвиток явища в часі, виявляти закономірність його розвитку. Найбільш поширеними є лінійні графіки, які будується у прямокутній системі координат: на вісі абсцис – шкала часу, на вісі ординат – шкала рівнів ряду. 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты