Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття ризику та невизначеності
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Багатозначність поняття топології
  4. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  5. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  6. Відношення між поняттями
  7. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
  8. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
  9. Господарська діяльність: поняття і види
  10. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення

В ринкових умовах господарювання ефективність діяльності підприємства визначається трьома основними параметрами: рентабельністю, ліквідністю та ризикованістю. Підприємницька діяльність завжди пов'язана з невизначеністю економічної кон'юнктури, яка обумовлена: коливанням попиту та пропозиції на товари; факторами виробництва; багатоваріантністю сфер пропозиції капіталів; обмеженістю інформації тощо. Оптимальними умовами ефективної фінансово-господарської діяльності є максимізація рентабельності за стабільної платоспроможності при мінімальних ризиках. Такий оптимум досягається вмілим, адекватним управлінням підприємницькими ризиками.

Під ризиком у проектному аналізі розуміють ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат при реалізації проекту. Ризик - категорія імовірнісна, тому його вимірюють як ймовірність певного рівня втрат. У всіх випадках ризик так чи інакше пов'язаний з інформаційним забезпеченням рішення, що приймається.

Всі рішення, що приймаються, можна віднести до одного з наступних варіантів.

1. Рішення приймаються в умовах визначеності, коли точно відомий результат кожного з альтернативних варіантів рішення.

2. Рішення приймаються в умовах ризику з відомою ймовірністю одержання кожного з результатів. Ймовірність визначається як ступінь можливості настання даної події і змінюється від 0 до 1. Сума ймовірностей всіх альтернатив повинна бути рівною 1.

3. Рішення приймаються в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити ймовірність потенційних результатів. Це ситуація, коли фактори, що потребують врахування, є новими, або складними, тому що відсутня достатня інформація про них або одержання такої інформації дуже дорого коштує. В підсумку ймовірність того або іншого результату неможливо передбачити з достатнім ступенем достовірності.

Наявність зовнішніх факторів, що завжди супроводжують будь-яку діяльність, формує об'єктивну сторону ризиків. Таким чином, об'єктивність підприємницьких ризиків пов'язана з наявністю факторів, існування яких не залежить від діяльності підприємства. Проте, в ризику є й суб'єктивна сторона, до якої слід віднести наявність засобів досягнення мети, знань, вмінь, досвіду діяльності: саме підприємець оцінює ризикову ситуацію, формує сукупність можливих результатів і здійснює вибір серед множини альтернатив. Крім того, сприйняття ризику залежить від кожної конкретної людини: її характеру, складу розуму, психологічних особливостей, рівня знань і досвіду в сфері здійснюваної діяльності.Концепція проектного аналізу виходить з необхідності комплексного підходу до оцінки інвестиційних ризиків, які обов’язково присутні при проектуванні будь-якої діяльності на перспективу. Ідентифікацію ризикових подій, які можуть спричинити появу ризику, здійснюють протягом всього життєвого циклу проекту (табл..) та за функціональними аспектами аналізу проекту (табл. ).

Таблиця

Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу проекту

Фаза життєвого циклу проекту Види ризиків
Передінвестиційна - помилковість у розробці концепції проекту; - неправильне визначення розташування проекту; - негативне ставлення до проекту місцевої влади; - прийняття рішення про доцільність інвестування.
Інвестиційна - платоспроможність замовника; - непередбачені витрати на будівельні роботи; - перевищення строків будівництва, вартості обладнання; - несвоєчасність постачання обладнання інших матеріалів, сировини; - невиконання контрактних зобов'язань підрядниками; - несвоєчасна підготовка персоналу.
Експлуатаційна - поява альтернативного продукту; - неплатоспроможність споживачів; - неправильно визначені обсяг і сегмент ринку, на якому реалізується продукт проекту; - зміна цін на сировину і матеріали, перевезення, заробітної плати; - зміна вартості капіталу і рівня інфляції; - загроза екологічній безпеці; - зміна ставлення населення проекту до його реалізації.

 Таблиця 1

Причини виникнення та наслідки різних функціональних ризиків

Причини виникнення Наслідки
Технічні ризики
§ помилки в проектуванні; § неправильний вибір технології і обладнання, їх недосконалість; § неточне визначення масштабу виробництва, місця розташування проекту; § коливання цін на окремі "складові" інвестиційного проекту при його будівництві — заробітну плату, обладнання, ділянку землі, що відводиться під проект, тощо, а також ресурси, які є необхідними для забезпечення його подальшої експлуатації; § не налагодженість системи постачань ресурсів для забезпечення реалізації і експлуатації інвестиційного проекту, зриви встановлених за контрактами термінів поставок, що часто зумовлюються нестійким фінансовим положенням постачальників, підрядників (субпідрядників). - затримки в реалізації (будівництві) - невихід на потужність, що запланована - перевищення кошторису витрат - неможливість досягнення необхідної якості продукції, що виробляється - відносно високі змінні або/і постійні витрати в умовах експлуатації тощо.
Маркетингові ризики
§ коливання цін на продукти (послуги), що пропонує інвестиційний проект, на ресурси — сировину, матеріали, деталі, вузли, комплектуючі, що застосовуються у проекті - продукція або послуги інвестиційного проекту не знайдуть збуту в необхідному обсязі та в визначені терміни, - необхідно буде понести додаткові витрати, пов'язані з покращенням їх якості, зміною конструкції або дизайну
Інституційні ризики
§ зміна політики в керівництві, пріоритетів в роботі, § нестабільний контрольний пакет акцій § ризик, пов'язаний з діяльністю державних і недержавних інституцій, підприємств, які задіяні в інвестиційному проекті § виявлення неспроможності в організаційних можливостях суб'єктів господарювання, які будуть відповідальними за реалізацію чи експлуатацію інвестиційного проекту, щодо виконання необхідних функцій - зазначені суб'єкти господарювання виявляться не в змозі реалізувати відповідні функції
Екологічні ризики
§ ризик, безпосередньо пов'язаний з правовими (діюче законодавство) і технічними (обрані обладнання і технології) умовами реалізації інвестиційного проекту, § зміни законодавства в частині вимог до охорони навколишнього середовища під час втілення інвестиційного проекту § зміна відношення до інвестиційного проекту населення і влади через його потенційну екологічну небезпеку § невідповідність заходів, які передбачаються інвестиційним проектом щодо пом'якшення впливу на навколишнє середовище, обсягу і характеру цього впливу - тимчасове призупинення або відмова від реалізації чи подальшої експлуата-ції інвестиційного проекту з екологічних міркувань; - аварія на об'єкті
Соціальні ризики
§ негативне відношення до інвестиційного проекту місцевої влади, населення, певних громадських інституцій, а також самих працівників, що в ньому задіяні § недооцінка певних соціальних факторів, ігнорування превентивних заходів, зокрема упереджувально-роз'яснювальної роботи з місцевою владою, групами населення, що підпадають під вплив інвестиційного проекту - відмова від реалізації проекту або подальшої експлуатації з соціальних міркувань або тимчасове призупинення
Фінансові ризики
§ нестабільне фінансове становище підприємства, що реалізує або/і експлуатує інвестиційний проект § коливання облікової ставки § зміни обмінного курсу валют § інфляція § економічна криза - припинейня фінансування реалізації інвестиційного проекту - відсутність коштів для погашення основної суми боргу і виплати процентів - неможливість розрахуватися з постачальниками
Економічні ризики
§ зміни в економічній вартості продуктів (послуг), що виробляє інвестиційний проект, ресурсів, які передбачається в ньому задіяти § монополізм провідного виробника § конкурентна боротьба через зниження цін - заподіяння фінансових збитків інвесторам та іншим учасникам проекту

 Наведений поділ ризикових подій за відповідними аспектами аналізу інвестиційних проектів, є дещо умовним. За певних обставин буває важко однозначно тлумачити ті чи інші ризикові події і чинники ризику як приналежні до певних видів аналізу інвестиційного проекту. При цьому окремо виділяють форс-мажорні обставини – надзвичайні і такі, що не можна відвернути за даних умов, події: повені, зсуви, урагани та інші стихійні лиха, аварії та катастрофи.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты