Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".
Читайте также:
  1. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  3. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  4. Вплив на довкілля мартенівського виробництва сталі.
  5. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  6. Ефективність виробництва – це комплексне відображення кінцевих результатів використання робочої сили (працівників) і засобів виробництва за певний проміжок часу.
  7. Завдання щодо реалізації Основних напрямів ринку землі
  8. Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва.
  9. Загальна характеристика ливарного виробництва.

Объем 8 п.л. Формат 60х841/16

Тираж 300 экз. Заказ № ____

______________________________

 

Отпечатано в БАГСУ

450057, г. Уфа, ул. Цюрупы, 6

І. Загальні вказівки

 

Курс "Статистика" складається з двох частин: "Загальна теорія статистики" та "Економічна статистика".

Основною метою вивчення другої частини дисципліни "Статистика" є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісної та якісної оцінки економічних явищ і процесів, що мають місце у діяльності підприємств.

Важливою умовою ефективної роботи фахівців з економіки є вміння збирати, систематизувати й використовувати інформаційно-аналітичний та статистичний матеріал, застосовувати на практиці статистичні методи аналізу, будувати систему показників і робити на їх основі узагальнення та висновки щодо стану й перспектив розвитку підприємств.

Для проведення такого статистичного аналізу слід використовивувати знання та навички, які були отримані при вивчанні курсів "Теорія імовірностей", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Економіка підприємств".

В опануванні статистичними методами дослідження значну роль відіграє розв'язування задач, оскільки це вимагає певних теоретичних знань і вміння застосовувати їх для обробки та аналізу конкретних даних. Повне розв'язування потребує обчислення показників, вимірювання статистичних закономірностей розподілу, зв'язку, динаміки, оцінки впливу окремих факторів та резервів економічного розвитку.

Самостійне вивчення курсу та виконання індивідуального завдання рекомендується вести у такій послідовності:

- вивчити відповідну тему конспекту лекцій;

- поглибленно розглянути у рекомендованій літературі найбільш важливі теоретичні положення та розрахункові формули;

- ознайомитися із завданням, продумати методику його виконання;

- розглянути розв'язування типових задач, наведені у цьому навчальному посібнику;

- провести необхідні розрахунки, використовуючи обчислювальну техніку;

- проаналізувати результати розрахунків, зробити необхідні пояснення, висновки та пропозиції.

Робота повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Вона пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований або комп'ютерний її варіант. В кінці роботи вміщується список використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата виконання.
Іі. розв'язування типових задач

До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".

Задача 1

 

За даними таблиці рохрахувати загальний індекс динаміки фізичного обсягу продукції та розмір зміни вартісного обсягу за рахунок цього:

Вид виробу Вартість випуску продукції у фактичних цінах за період, тис.грн. Зміна цін у звітному періоді порівняно з базовим, %
базовий звітний  
А +8
Б +2,5
В -2

 

Розв'язування.

Індекс динаміки фізичного обсягу продукції розраховують за формулами:

або ,

де – індивідуальні індекси цін;

 

= ,

тобто фізичний обсяг збільшився на 8,8%, внаслідок чого було додатково вироблено продукції на 50,24 тис.грн.:

тис.грн. 

 

Задача 2

 

За даними таблиці обчислите загальний обсяг видобутку в перерахунку на умовне паливо (7000 Дж).

Вид палива Видобуток, тис.т Енергетична цінність,Дж
Нафта 7,5
Вугілля 197,1
Торф 1,6

 

Розв'язування.

Обчислимо коефіцієнти перерахунку по кожному виду палива:

нафта ,

вугілля ,

торф .

 

Загальний обсяг видобутку в перерахунку на умовне паливо становитиме:

 

+ тис.грн.

 

Задача 3

 

Діяльність підприємства у звітному періоді характеризувалася такими даними, тис.грн.:

- товарна продукція – 400,0;

- вироблено напівфабрикатів – 130,0;

з них використано в основному виробництві – 120,0;

- реалізовано напівфабрикатів – 30,0;

- залишки незавершеного виробництва:

на початок періоду – 4,0;

на кінець періоду - 2,5;

- вартість несплаченої сировини замовника – 1,2;

- залишки невідвантаженої товарної продукції збільшились на 0,6;

- надійшли платежі за продукцію, що відвантажена у попередньому періоді,

на 0,3.

Визначити валовий та внутрішньозаводський оборот, валову і реалізовану продукцію.

 

Розв'язування

Для того, щоб обчислити валову продукцію, треба до товарної додати так звані внутрішньозаводські елементи валової продукції, а саме: зміну вартості залишків напівфабрикатів власного виробництва на складі, зміну вартості продукції допоміжних цехів на складі, зміну вартості незавершеного виробництва, вартість неоплаченої сировини замовника.

Зміна залишків напівфабрикатів становитиме тис.грн;зміна залишків незавершеного виробництва тис.грн.

Валова продукція ( ) дорівнює: тис.грн.

Внутрішньозаводський оборот – це вартість продукції власного виробництва, що було використано на виробничі потреби: = 120 тис.грн.

Валовий оборот ( ) можна визначити як суму валової продукції та внутрішньозаводського обороту, тобто тис.грн.

 

Реалізовану продукцію можна обчислити на основі товарної продукції. Для цього від слід відняти різницю залишків невідвантаженої та неоплаченої продукції і додати суму платежів, що надійшли за продукцію, відвантажену у попередньому періоді:

= 400 – 0,6 + 0,3 = 399,7 тис.грн.

Задача 4

 

Використовуючи дані таблиці, розрахувати коефіцієнт ритмічності випуску продукції.

 

Декада місяця Вартість випуску продукції, тис.грн.
за планом фактично
I 22,6 23,1
II 22,6 22,9
III 22,8 22,4

 

Розв'язування

Коефіцієнт ритмічності випуску продукції розраховують за формулою :

 
 

,

 

де = при < або

= при

тобто у розмірі фактичного випуску, якщо це не перевищує плану

 

Задача 5

 

За даними таблиці (тис.грн.) визначити коефіцієнт комплектності, якщо план з комплектності виконано на 95%

 

Вид продукції План випуску Некомплектна частина фактичного випуску
А Б В

 


 

Розв'язування

Коефіцієнт комплектності розраховують за формулою

де - комплектна частина фактичного випуску.

Вона становитиме: тис.грн;

весь фактичний випуск тис.грн.

Коефіцієнт комплектності дорівнює

Задача 6

Визначити результат, спричинений порушенням планового співвідношення сортів:

 

Сорт Випуск, шт Ціна, тис.грн.
за планом фактично  
1-й 2-й 3,2 2,8

Розв'язування.

Середньозважені ціни за структурою плану

тис.грн./шт.

 

тис.грн./шт.

Фактичні збитки підприємства становили: тис.грн. на кожному виробі, й тис.грн. на загальному випуску.

 

До теми "Статистика якості продукції"

Задача 7

Собівартість остаточно забракованих виробів – 9,1 тис.грн.; витрати на виправлення браку – 2,8 тис.грн.; вартість остаточного браку за ціною використання – 0,7 тис.грн.; стягнено з постачальників неякісної сировини – 4,3 тис.грн.; утримано з винуватців браку – 0,6 тис.грн. Собівартість планової продукції – 712,0 тис.грн.

Визначити абсолютні та відносні показники розміру браку та витрат від браку.

Розв'язування

Абсолютний розмір браку – це сума витрат, які пов'язані з виробництвом остаточного браку та виправленням бракованих виробів: тис.грн.

Втрати від браку меньш абсолютного розміру браку на суми, що утримано з винуватців браку та одержано за використання бракованих виробів:

тис. грн.

Відносні показники розраховують як відношення абсолютних показників до суми витрат на виробництво продукції.

Отже, відносні показники розміру браку та витрат від браку дорівнюють: та

 

Задача 8

 

За даними про випуск шин для вантажних автомобілів визначити загальні індекси динаміки якості продукції, фізичного обсягу та обсягу з урахуванням якості.

 

Завод Випуск за період, тис.грн Оптова ціна, грн./шт Прохідність у періоді, тис.км.
базовий звітний базовому звітному
412,5

Розв'язування

Загальний індекс динаміки якості продукції розраховують за формулою:

,

де -індивідуальні індекси якості

Прохідність шин – це головний показник їх якості, отже індивідуальні індекси якості по обох заводах дорівнюють:

;

,

тобто якість шин збільшилась на 31,5%

Загальний індекс динаміки фізичного обсягу розраховують за формулою

,

тобто фізичний обсяг скоротився на 4,6%.


 

Загальний індекс динаміки фізичного обсягу з урахуванням якості розраховують за формулою:

,

тобто фізичний обсяг з урахуванням якості збільшився на 25,5%.

До теми "Статистика основних виробничих фондів і виробничого устаткування"

Задача 9

Повна первісна вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року становила 2210 тис.грн., а за відрахуванням зносу – 1420 тис.грн. Протягом року було введено в дію нових основних фондів на 82 тис.грн та надійшли від інших підприємств основні фонди вартістю 140 тис.грн (їх залишкова вартість 115 тис.грн). Середньорічна норма амортизації –10%.

Визначити: наявність основних фондів на кінець року за повною первісною та залишковою вартістю; коефіцієнт зносу основних фондів на початок і кінець року; коефіцієнт відновлення основних фондів.

 

Розв'язування

Повна первісна вартість основних фондів на кінець року:

тис.грн.

Середньорічна вартість основних фондів: тис.грн.

Сума амортизаційних відрахувань: тис.грн.

Залишкова вартість основних фондів на кінець року:

тис.грн.

Коефіцієнт зносу основних фондів становитиме:

на початок року

на кінець року

Коефіціент відновлення основних фондів:

 

Задача 10

Обсяг продукції підприємства в порівняних цінах збільшився за звітний період з 12 до 14,6 млн.грн, а виробничі основні фонди – на 11%

Визначити абсолютний приріст продукції за рахунок зміни обсягу основних фондів і фондовіддачі.

 

Розв'язування

Абсолютний приріст продукції за рахунок ціх чинників розраховують за формулами:

млн. грн.

млн. грн.

Отже абсолютний приріст продукції у розмірі 2,6 млн.грн. був зумовлен на
1,32 млн.грн. – зростанням фондовіддачі:

Задача 11

 

У березні (22 робочих дні) 7 машин при двозмінному режимі роботи відпрацювали 135 машино-днів (216 машино-змін). На ремонт і переміщення техніки витрачено 124 машино-год, простої становили 702 машино-год.

Обчислити коефіцієнти використання календарного, режимного й планового фондів, а також коефіцієнти змінності і використання змінного режиму.

 

Розв'язування.

Календарний фонд часу визначають як добуток кількості машин, календарних днів і годин за добу: маш-год.

Режимний фонд – це добуток кількості машин і робочих днів, змін по режиму і тривалості зміни: маш-год.

Плановий фонд дістають, якщо від режимного фонду часу відняти час, витрачений на ремонт і переміщення техніки: маш-год.

Для визначення коефіцієнтів використання фондів треба знайти фактично відпрацьований час: маш-год.

Усі коефіцієнти використання фондів часу – це відношення фактично відпрацьованого часу до відповідного фонду.

Коефіцієнти використання визначають так:

календарного фонду: ;

режимного фонду: ;

планового фонду: .

Коефіцієнт змінності можна обчислити діленням відпрацьованих машино-змін на кількість машино-днів: , тобто машини працювали в середньому в 1,6 зміни.

Оскільки за режимом машини мали працювати в дві зміни, коефіцієнт використання змінного режиму становить: .

 

Задача 12

Скільки годин використовувався двигун у квітні, якщо його середня фактична потужність за цей місяць становила 250 кВт, максимально довготривала ефективна потужність – 280 кВт, а коефіцієнт інтегрального навантаження – 0,6?

 

Розв'язування.

Показники використання двигунів розраховують за формулами:

- коефіцієнт екстенсивного навантаження (використання у часі):

,

де и – фактичний та максимально можливий час роботи устаткування;

 

- коефіцієнт інтенсивного навантаження :

,

де и . – середня фактична та максимально довготривала ефективна потужність;

 

- коефіцієнт повного навантаження (інтегральний):

,

де . и – фактична та максимально можлива кількість виробленої енергії.

За даними задачі

, .

Максимально можливий час роботи двигуна у квітні год.

Отже, фактично двигун використовувався год.


 

Задача 13

Екскаватори перебували в розпоряжденні організації 850 маш-днів, фактично відпрацьовано з початку року 6000 маш-год. Виконаний обсяг земляних робіт –426 тис.м3. Плановий обсяг земляних робіт – 446,25 тис.м3. Відношення планового робочого часу екскаваторів до режимного –0,75. Планова тривалість роботи екскаваторів –10 год. Норма виробітку екскаватора на 1м3 місткості ковша – 70м3/год

Визначити коефіцієнти використання екскаваторів у часі і потужності та інтегральний коефіцієнт використання, а також вплив використання в часі і потужності на виконання плану по обсягу земляних робіт.

Розв'язування.

Режимний фонд часу дорівнює маш-год.

Плановий фонд часу дорівнюе маш-год.

Коефіцієнт використання екскаваторів у часі розраховують як відношення фактично відпрацьованого часу до планового:

Фактичний виробіток екскаватора дорівнює: м3/год.

Коефіцієнт використання екскаваторів у потужності розраховують як відношення фактичного виробітку до планового:

;

Інтегральний коефіцієнт використання становитиме:

Виконання плану по обсягу земляних робіт дорівнює ,

отже план недовиконано на 4,5%, або 20,25 тис.м3, у тому числі:

- за рахунок недовикористання у часі: м3;

- за рахунок перевищення фактичного виробітку над нормою обсяг збільшився на

м3.

Загальний вплив обох чинників дорівнює: тис.м3, що підтверджує попередні розрахунки.


 

До теми "Статистика сировини, матеріалів і палива"

Задача 14

 

Питомі витрати матеріалу на виробництво товару А скоротились на 15%, а на виробництво товару Б –на 20%. У звітному періоді загальні витрати матеріалу на виробництво обох товарів склали 640 т, у тому числі на товар А- 400 т.

Визначити загальний індекс питомих витрат матеріалу

Розв'язування

Загальний індекс питомих витрат матеріалу на виробництво декількох товарів розраховують за формулою:

,

 

де та – питомі витрати матеріалу у базисному та звітному періодах;

– фізичний обсяг у звітному періоді

,

де - індивідуальні індекси питомих витрат матеріалу

.

Отже, у середньому по двох товарів питомі витрати скоротились на 17%.

 

Задача 15

 

Розрахувати, як зміниться обсяг реалізованої продукції за рік, якщо середні залишки оборотних коштів збільшаться на 8%, а тривалість одного обороту – на 4%

 

Розв'язування

Тривалість одного обороту оборотних коштів розраховують за формулою

,

де – кількість днів у періоді,

-середні залишки оборотних коштів за період;

- вартість реалізованої продукції

 

Використовуючи взаємозалежність індексів , визначаємо:

тобто обсяг реалізованої продукції збільшиться на 3,8%.

 

 

Задача 16

 

Викристовуючи дані про запаси і заплановані витрати матеріалів у першому кварталі, визначити встановлену норму запасу матеріалів у тонах і надлишок або недостачу запасів по кожному виду матеріалов.

 

Види матеріалів Заплановані витрати на І квартал, т Норма запасу, днів Фактичні запаси на 1,01., т
Сталь - 45
Сталь - 20
Сталь - Ст. 3

 

Розв'язування

Середньодобові витрати матеріалів розраховують як відношення загальних витрат матеріалів за період до кількості робочих (або календарних) днів у періоді.

Норма запасу матеріалів в одиницях їх физичного виміру розраховують як добуток середньодобових витрат і норми запасу в днях.

Показник забезпечення на дату обчислюють як відношення залишка матеріалів на дату до запланованих середньодобових витрат.

Результати розрахунків наведені у таблиці.

 

Види матеріалів Середньодобові витрати за планом, т Норма запасу, т Фактичні забезпечення, днів Відхилення від норми
т днів
Сталь - 45 +18 +1
Сталь - 20 +72 +3
Сталь - Ст. 3 -28 -4

 

Таким чином, підприємство має надлишок запасів сталі-45 і сталі-20, але не забезпечено сталлю - ст. 3 на 28 т (або ).

До теми "Статистика робочої сили і робочого часу"

Задача 17

 

Середня встановлена тривалість робочого кварталу для підприємства – 62 дня. Середньоспискова чисельність робітників –250 чол. Середня встановлена тривалість робочого дня –8 год. Фактично у звітному періоді робітниками відпрацьовано 15000 люд-днів, або 117000 люд-год.

Визначити коефіцієнти використання робочого дня, робочого кварталу та інтегральний коефіцієнт використання робочого часу.

Розв'язування.

Коефіцієнт використання робочого дня розраховують як відношення середньої тривалості робочого дня до середньої встановленої тривалості:

Коефіцієнт використання робочого кварталу розраховують аналогічно:

Інтегральнмй коефіцієнт використання робочого часу

Втрати робочого часу за рахунок неповного використання робочого дня

люд.-год

Втрати робочого часу за рахунок неповного використання робочого періоду:

люд-год.

Загальні втрати робочого часу люд-год

 

Задача 18

 

За даними таблиці розрахувати показники використання змінного режиму та робочих місць по кожному цеху та підприємству в цілому

 

Цех Кількість робочих місць Кількість робітників за змінами
I II III
Разом

 

Розв'язування.

Для розрахунку коефіцієнтів змінності по цехах слід загальну кількість робітників поділити на кількість їх у найбільш заповненій зміні. Отже

По підприємству в цілому:

Таким чином, кожне місце у середньому використовувалася 2,25 рази.

Коефіцієнт використання змінного режиму розраховують як відношення фактичних коефіцієнтів змінності до числа змін за режимом роботи цеху або підприємства.

По підприємства в цілому

тобто підприємство використовувало змінний режим на 75%

Коефіцієнт безперервності завантаження робочих місць розраховують як відношення числа робітників у найбільш заповненій зміні до числа робочих місць. Отже,

Інтегральний коефіцієнт використання робочих місць по підприємству

,

тобто загальне недовикористання робочих місць становитиме 31,4%.

 

Задача 19

 

Чисельність робітників на 1 березня становила 702 чол. Протягом місяця вона змінювалася так (див.табл.). Крім того, відомо, що з числа звільнених 2 чол було звільнено за прогули, 3 –за інші порушення трудової дисципліни, 16 - за власним бажанням. Втрати робочого часу в зв'язку з плинністю в розрахунку на одного робітника становили 3 дні, а планова середня денна продуктивність праці - 350 грн.

Визначити середньоспискову чисельність робітників за березень, рівень плинності робочої сили та можливий приріст продукції за рахунок ліквідації плинності.

 

 

Дата Прийнято Звільнено
6.03 8.03 10.03 12.03 17.03 22.03 30.03 - - -

 

Розв'язування.

 

Середньоспискову чисельність можна обчислити як відношення суми спискових чисел за кожний день періоду до кількості календарних днів. Отже середньоспискова чисельність у березні становила:

чол

Коефіцієнт плинності робочої сили розраховують як відношення кількості звільнених за власним бажанням і порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності:

Можливий приріст продукції за рахунок ліквідації плинності дорівнює грн.

 

 

Задача 20

 

В першому півріччі (181 календарний день, у тому числі 55 вихідних та святкових) робітниками було відпрацьовано 1176,12 тис.люд-год із середньою фактичною тривалістю робочого дня 8,1 год. Цілоденні простої становили 300 люд-днів, а всі неявки -71700, у тому числі чергові відпустки - 5250 люд-днів. Визначити календарний, табельний та максимально можливий фонди робочого часу, а також коефіцієнти використання їх.

 

Розв'язування.

Календарний фонд розраховують як суму фактично відпрацьованих людино-днів, цілоденних простоїв та неявок на роботу з різних причин. Отже, він становить люд-днів

Табельний фонд відрізняється від календарного на планову кількість неявок на роботу у зв'язку з наявністю святкових та вихідних днів.

Середньоспискова чисельність за перше півріччя складає 217200: 181 =1200 чол.

Табельний фонд становитиме: люд-дн.


Максимально можливий фонд відрізняється від табельного на кількість днів чергових відпусток: люд-дн.

Коефіцієнти використання розраховують як співвідношення загальної кількості фактично відпрацьованих людино-днів з відповідними розмірами фондів, тобто календарний фонд був використаний на

табельний - на ;

максимально можливий - на

До теми "Статистика продуктивності праці"

Задача 21

Визначити, як змінилися загальні витрати праці на виробництво продукції за рахунок зміни кількості випущеної продукції та зниження її трудомісткості, якщо у звітному періоді порівняно з базовим випуск виробів збільшився на 5%, а продуктивність праці зросла на 2,5%. Загальні витрати праці на виробництво у звітному періоді становлять 12 тис. людино-годин.

 

Розв'язування.

Трудомісткість ( ) – це витрати часу на виробництво одиниці продукції. Цей показник розраховують за формулою:

,

де – виробіток;

– загальні витрати часу;

– обсяг продукції.

Зміну загальних витрат часу можна розрахувати використовуючи взаємозв'язок індексів

Загальні витрати часу у базовому періоді становили тис.людино-год. Тобто їх приріст дорівнює тис. людино-год.


 

Ця зміна відбулась за рахунок двох факторів:

- за рахунок зміни кількості випущеної продукції

тис.люд-год

- за рахунок зниження трудомісткості продукції:

тис.людино-год.

Це означає, що загальний приріст витрат праці дорівнює сумі приростів за рахунок окремих факторів.

 

Задача 22

 

Визначити індекси продуктивності праці змінного, фіксованого складу й структурних зрушень за такими даними:

Підприємство Випуск продукції, тис.т. Середньоспискова чисельність працюючих, чол
у базисному періоді у звітному періоді у базисному періоді у звітному періоді

 

Розв'язування.

Індекси продуктивності праці змінного, фіксованого складу й структурних зрушень розраховують за формулами:

; ;

де та – виробіток у базисному та звітному періодах;

та - питома вага чисельності працюючих у загальній чисельності у базисному та звітному періодах.


 

Результати додаткових розрахунків зведені у таблицю:

 

Підприємство Виробіток, тис.т./чол Питома вага чисельності
у базисному періоді у звітному періоді у базисному періоді у звітному періоді
0,2 0,357 0,225 0,408 0,741 0,259 0,815 0,185

 

,

тобто середня продуктивність праці зросла на 7,5%

 

тобто середня продуктивність праці за рахунок її зміни на кожному підприємстві зросла на 13,1%

,

тобто середня продуктивність праці за рахунок її несприятливих структурних зрушень знизилась на 5%.

Між цими індексами існує взаємозв'язок:

, або

що підтверджує попередні розрахунки.

 

Задача 23

Продукція підприємства у листопаді становила 600 тис.грн. Фактично за місяць працівниками відпрацьовано 5000 люд-днів, неявки – 2500 люд-днів. Середня фактична тривалість робочого дня – 7,5 годин.

Визначити середню місячну,денну та годинну продуктивність праці.

 

Розв'язування.

Середню місячну, денну та годинну продуктивність праці розраховують за формулами:

, ,

де та - відпрацьовані за місяць людино-години та людино-дні;

- середньоспискова чисельність працівників.

За місяць відпрацьовано людино-годин. Середньоспискова чисельність працівників за місяць становила чол.

грн./год

грн./день;

грн./міс.

Задача 24

 

За даними таблиці обчислити абсолютний приріст продуктивності праці робітника за квартал, у тому числі за рахунок зміни середньогодинного виробітку, тривалості робочого дня та тривалості робочого періоду.

Показник Квартал
базовий звітний
Випуск продукції у фіксованих цінах, млн.грн. Відпрацьовано робітниками тис.людино-годин тис.людино-днів Середньоспискова чисельність робітників, чол.            

Розв'язування.

Розрахуємо недостатні показники:

Показник Квартал
базовий звітний
Середньогодинний виробіток, тис.грн./год 0,1 0,12
Тривалість робочого дня, год. 7,5
Тривалість робочого періоду, дн.
Продуктивність праці робітника за квартал, тис.грн./люд. 57,6

Зміна продуктивності праці робітника за квартал становила: тис.грн./люд.,

у тому числі за рахунок окремих факторів:

- зміни середньогодинного виробітку

тис.грн./люд.

- зміни тривалості робочого дня

тис.грн./люд.

- зміни тривалості робочого періоду

тис.грн./люд

До теми "Статистика оплати праці"

Задача 25

Загальна чисельність постійних і тимчасових робітників заводу скоротилась у звітному періоді проти базавого на 10% при зростанні фонду оплати праці на 11%. Середня заробітна плата за рахунок збільшення частки робітників з більш високим рівнем оплати (постійні) зросла на 1%.

Визначити, як змінився рівень середньої заробітної плати за рахунок її зміни по кожній категорії робітників.

Розв'язування.

Зміну середньої заробітної плати можна розрахувати використовуючи взаємозв'язок індексів:

,

де - індекс загального фонда оплати праці,

- індекс середньоспискової чисельності робітників

.

Зміну рівня середньої заробітної плати за рахунок її зміни по кожній категорії робітників визначає індекс середньої заробітної плати фіксованого складу:

Зміна середньої заробітної плати за рахунок збільшення частки робітників з більш високим рівнем оплати визначається за допомогою індекса структурних зрушень:

за умовами задачі він дорівнює 1,01.

На основі взаємозв'язку індексів за формулою: обчисляємо індекс середньої заробітної плати фіксованого складу:

тобто рівень середньої заробітної плати за рахунок її зміни по кожній категорії робітників зріс на 22,1%.

 

Задача 26

 

Випуск продукції у фіксованих цінах у звітному році збільшився порівняно з базовим на 8%, сума коштів, спрямованих на споживання,- 15%, а частка їх на оплату праці в загальному фонді споживання збільшилась на 2%. Середньоспискова чисельність працівників підприємства в звітному та базовому роках становила відповідно 1015 і 1000 чол.

Розрахувати індекси середньої заробітної плати, середнього рівня доходів одного працівника та продуктивності праці, а також коефіцієнт еластичності заробітної плати і рівня доходів залежно від продуктивності праці.

 

Розв'язування

Індекси визначають на основі взаємозв'язку показників, тобто

 

,

де - , , , – індекси фонду оплати праці, фонду споживання, чисельності працівників і частки коштів на оплату праці в загальному фонді споживання.

,

тобто середня заробітна плата зросла на 15,6%

Індекс рівня доходів обчислюють за формулою:

,

тобто рівень доходів одного працюючого зріс на 13,3%

Індекс продуктивності праці обчислюють за формулою

,

тобто продуктивність праці зросла на 6,4%.

Коефіцієнти еластичності визначають діленням приросту середньої заробітної плати і рівня доходів на приріст продуктивності праці, тобто

; .

Отже, із збільшенням продуктивності праці на 1% середня заробітна плата і рівень доходів збільшуються відповідно на 2,44 і 2,08%

 

 

Задача 27

У квітні середньоспискова чисельність працівників підприємства становила 500 чол. Відпрацьовано 79639 людино-годин, або 12250 людино-днів. Годинний фонд оплати праці – 105840 грн.; доплати до денного фонду- 8085 грн.;

доплати до місячного фонду – 19575 грн.

Визначити рівень середньої погодинної, середньої денної та середньої місячної заробітної плати.


Розв'язування.

Ці показники визначають за формулами:

; ;

 

де , , – годинний, денний та місячний фонди оплати праці.

Отже, середня погодинна заробітна плата грн/год.

середня денна заробітна плата грн/день

середня місячна заробітна плата грн/міс

До теми "Статистика витрат і результатів виробництва"

Задача 28

 

Визначити індекс собівартості виробництва всієї продукції, а також суму економії від її зниження за такими даними:

 

Вид продукції Витрати на виробництво, тис.грн. Індекс собівартості
у базисному періоді у звітному періоді
А Б 50,0 40,0 57,5 52,0 0,95 1,05

Розв'язування.

Ці показники визначають за формулою:

 

,

де и – собівартість виробництва у базисному та звітному періоді.

тобто у середньому по двох видах продукциї собівартість зменьшилась на 0,5%. Загальна сума економії від зниження дорівнює тис.грн.

До теми "Система національних рахунків"

Задача 29

Валова продукція галузі в базовому періоді становила 18 млн.грн, а матеріальні витрати на її виробництво - 9 млн.грн. У звітному періоді порівняно з базовим чисельність працюючих зменшилась на 3,5%, продуктивність праці збільшилась в 1,2 рази, а частка матеріальних витрат зменшилась на 2 відсоткових пункти.

Обчислити приріст чистої продукції галузі за рахунок окремих факторів.

 

Розв'язування.

Валова продукція у звітному періоді становитиме

млн.грн.

Чиста продукція у базовому періоді становитиме

млн.грн.

 

Частка чистої продукції у валовій продукції:

у базовому періоді

у звітному періоді

Чиста продукція у звітному періоді становитиме млн.грн

Загальний приріст чистої продукції

млн.грн.

у тому числі за рахунок

а) зміни чисельності працюючих:

млн. грн.

б) зміни продуктивності праці:

 

млн.грн.

в) зміни частки чистої продукції у валовій:

млн.грн.

Загальний приріст чистої продукції дорівнює сумі приростів за рахунок окремих факторів:

 

 

Задача 30

За даними таблиці визначити чистий національний продукт (ЧНП), чисті капіталовкладення, урядові закупки у поточних та порівняних цінах, індекси цін ВНП, ЧНП, ВВНВ.

Показник Рівень показника, млн.грн.
у поточних цінах у порівняних цінах
Валовий національний продукт (ВНП)
Сальдо експорту та імпорту
Особливі витрати населення
Валові вітчизняні капіталовкладення (ВВКВ)
Амортизація -

 

Розв'язування

Чистий національний продукт у поточних цінах 1000-100 =900 млн.грн.

Для того, щоб розрахувати ЧНП у порівняних цінах, треба визначити обсяг амортизації у порявняних цінах. Умовно приймемо, що індекс цін на амортизацію дорівнює індексу цін ВВКВ.

Індекс цін ВВКВ становитиме

Тоді амортизація в порівняних цінах становитиме: млн.грн.

ЧНП у порівняних цінах млн.грн.

Чисті капіталовкладення у поточних цінах млн.грн,

у порівняних цінах млн.грн.

Урядові закупки у поточних цінах млн.грн.,

у порівняних цінах млн.грн.

Індекси цін обчислимо так:

індекс цін ВНП

індекс цін ЧНП


Литература

 

1. Закон Украiни "Про державну статистику". -К., 1992.

2. Державна програма переходу на мiжнародну систему облiку i статистики. - К.: М-во статистики Украiни, 1992.

3. Концепцiя побудови нацiональноi статистики Украiни. - К.: М-во статистики Украiни, 1992.

4. Статистика: Пiдручник/ А.В.Головач, А.М. Єрiна, О.В.Козирєв та iн. - К.: Вища шк., 1993.

5. Экономическая статистика: Учебник/ Под ред. Ю.Н.Иванова. - М.: ИНФРА-М, 1999.

6. Экономика и статистика фирм: Учебник/ В. Е. Адамов, С. Д. Ильенкова, Т. П. Сиротина и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой, - М.: Финансы и статистика, 1996.

7. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник/И. К. Беляевский, Т. Д. Кулагина, А.В. Коротков и др.; Под. ред. И.К.Беляевского.- М.: Финансы и статистика. 1995.

8. Статистика промышленности: Учебник/ Под ред. Г.И.Бакланова. - М.: Статистика, 1976.

9. Курс статистики промышленности/ Под ред. И.Г.Малого и В.И.Сиськова.-М.: Статистика, 1978.

10. Статистика. Збiрник задач; Навч. посiбник/ За ред. А.В.Головача та iн. - К.: Вища шк., 1994.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 424; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.257 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты