Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація небезпечних вантажів
Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  3. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  4. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  5. Відбитки, їх класифікація
  6. Державні позики, їх класифікація
  7. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  8. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація
  9. Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств
  10. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків

1. Класифікація небезпечних вантажів (належність до класу, підкласу категорії та групи) здійснюється залежно від виду та ступеня їх небезпеки згідно з ГОСТ 19433-88.

2. Небезпечні вантажі стандартом поділені на дев'ять класів:

Клас 1 - вибухові матеріали. До цього класу належать речовини, пристрої або засоби вибуху, вогневого або піротехнічного ефекту та такі речовини, що за своїми властивостями можуть бути віднесені до вибухових. Зазначені вибухові матеріали поділяються на підкласи.

 

Знаки, якими позначають небезпечність вибуху вантажу, що перевозять (мають оранжевий фон).

 
 

         

 

Підклас 1.1. Вибухові та піротехнічні речовини і вироби, що здатні вибухати масою.

Підклас 1.2. Вибухові та піротехнічні речовини і вироби, що не вибухають масою, але мають при вибуху небезпеку розкидання та істотного пошкодження навколишніх предметів.

Підклас 1.3. Вибухові та піротехнічні речовини і вироби, що виділяють при горінні велику кількість тепла або що спалахують один за другим з незначним ефектом вибуху чи розкидання (або і одного й другого).

Підклас 1.4. Вибухові та піротехнічні речовини і вироби, які становлять

незначну небезпеку вибуху під час транспортування лише у випадку займання або ініціювання. Дія вибуху обмежується упаковкою. Зовнішнє джерело ініціювання не повинно викликати вибуху вмісту упаковки.

Підклас 1.5. Вибухові речовини із небезпекою вибуху масою, котрі настільки нечутливі, що при транспортуванні неможливе виникнення ініціювання або перехід від горіння до детонації, а також вироби, що містять у собі лише надто нечутливі детонуючі речовини, які не викликають випадкового ініціювання

______________

*Знаки безпеки та сигнальні кольори для всіх галузей господарювання визначені в ГОСТ 12.4.026-76*

 

Клас 2 - гази стиснені, скраплені та розчинені під тиском. До цього класу належать речовини, які за звичайних умов знаходяться в газоподібному стані й перевозяться під тиском у спеціальних ємкостях, розрахованих на тиск не менший як 300 кПа (3 кг/см2) при температурі 500С. Зазначені гази поділяються на підкласи.

 
     Знаки, якими позначають негорю-чий нетоксичний газ (чорний або білий балон на зеленому фоні).

 

 

Підклас 2.1. Гази, що є несамозаймистими і неотруйними.

Підклас 2.2. Отруйні, негорючі гази, середньосмертельна (летальна) концентрація яких (ЛК50) не перевищує 5000 см33 і які не утворюють займисті суміші з повітрям.

Підклас 2.3. Неотруйні гази, що утворюють займисті суміші з повітрям.

Підклас 2.4. Отруйні гази, ЛК50 яких не перевищує 5000 см33 і які утворюють займисті суміші з повітрям.

 

Клас 3 - легкозаймисті рідини. До цього класу належать рідини або суміші рідин, що містять тверді речовини у розчині та суспензії (тобто фарби, палітури, лаки), за винятком речовин, що належать за своїми небезпечними властивостями до інших класів, які виділяють легкозаймисті пари з температурою спалаху плюс 610С та нижче у відкритій посудині. Зазначені рідини поділяються на підкласи.

 
 

    Знаки, якими позначають вогненебез-печні легкозаймисті рідини (чорне або біле полум'я на червоному фоні).

 

 

Підклас 3.1. Легкозаймисті рідини з температурою спалаху мінус 180С у закритому тиглі.Підклас 3.2. Легкозаймисті рідини з температурою спалаху не менше, як мінус 180С, але менше 230С у закритому тиглі.

Підклас 3.3. Легкозаймисті рідини з температурою спалаху не менше, як 230С, але не більше 610С у закритому тиглі.

Клас 4 - легкозаймисті тверді речовини. До цього класу належать будь-які матеріали (крім класифікованих як вибухові), що здатні під час перевезення загорітися в результаті тертя, поглинання вологи, мимовільних хімічних перетворень, а також у результаті нагрівання від зовнішніх джерел тепла або можуть легко займатися й сильно горіти. Зазначені тверді речовини поділяються на підкласи.

 

 

 
 

 

 

Знак, яким позначають легкозаймисті тверді речовини (чорне полум'я на фоні, утвореному червоними і білими смугами, що рівномірно чергуються).

 

    Знак, яким позначають пірофорні речовини, здатні до займання на повітрі (чорне полум'я на білому фоні, нижній трикутник знака - червоного кольору).

    Знаки, якими позначають речовини що при взаємодії з водою у нормальних умовах виділяють горючі гази (чорне або біле полум'я на блакитному фоні).

 

Підклас 4.1. Легкозаймисті тверді речовини та матеріали, здатні займатися від короткочасної (до 30 с) дії джерела запалювання з низькою енергією (полум'я сірника, іскра, тліюча цигарка тощо); речовини, що самі розкладаються, тобто ті, що схильні до екзотермічного розкладу без доступу повітря, температура розкладу яких не більша як плюс 650С; тверді речовини й вироби, що займаються від тертя.

 

Підклас 4.2. Пірофорні речовини, швидкозаймисті на повітрі; інші речовини та матеріали, здатні мимовільно нагріватися до займання. Ступінь небезпеки вантажів підкласу 4.2 встановлюється: для пірофорних - високий, а для інших самозаймистих-середній та низькій.

 

Підклас 4.3. Речовини, що при температурі плюс 20±50С при взаємодії з водою виділяють горючі гази з інтенсивністю не менш як 1 дм3/кг г.

 

Клас 5 - окислювальні речовини й органічні пероксиди. До цього класу належать речовини, які легко виділяють кисень, в результаті чого вони сприяють горінню та збільшують інтенсивність пожежі або горіння іншої речовини. Більша кількість речовин класу 5 за відповідних умов або в суміші з іншими речовинами (органічними й неорганічними) може викликати самозаймання та вибух. Зазначені речовини поділяються на підкласи.

 

 
 

 

    Знак, яким позначають окислювальну речовину (чорне полум'я над чорним колом на жовтому фоні).

 

        Знак, яким позначають органічний пожежонебезпечний окис (чорне полум'я над чорним колом на жовтому фоні).

 

        Знак, яким позначають небезпеку розповсюдження пожежі (жовтий фон).

 

Підклас 5.1. Окислювальні речовини, які підтримують горіння, викликають та (або) сприяють займанню інших речовин.

Підклас 5.2. Органічні пероксиди, тобто речовини, що містять функціональну групу R-O-O-R, котрі можуть розглядатися як похідні перекису водню, в яких один або два атоми водню замінені на органічні радикали. Органічні пероксиди є термічно нестійкими речовинами, які підлягають самоприскореному екзотермічному розпаду з можливістю вибуху. Чутливі до удару або тертя.

 

Клас 6 - отруйні речовини, що мають збудників інфекційних захворювань. До цього класу належать речовини, які в умовах перевезення або при необережному поводженні з ними можуть стати причиною отруєння (зараження) людей або тварин. Зазначені речовини поділяються на підкласи.

 

Знак, яким позначають токсичну речовину. В транспортних засобах, у місцях вантажно-розвантажувальних робіт ізолювати від харчових продуктів та інших предметів споживання (білий фон).

 

  Знак, яким позначають речовини, що містять збудники інфекційних захворювань. У транспортних засобах, місцях вантажно-розвантажувальних робіт ізолювати від харчових продуктів та інших предметів споживання і кормів для тварин (білий фон).

 

Підклас 6.1. Отруйні речовини, здатні викликати отруєння при вдиханні або потрапили в організм людини інгаляційним шляхом та при контакті зі шкірою. Ступінь небезпеки вантажів підкласу 6.1 визначається показниками табл. 1.

Підклас 6.2. Речовини, що містять хвороботворні мікроорганізми, небезпечні для людей та (або) тварин.

Таблиця 1

 

Показники та критерії небезпеки вантажів підкласу 6.1.

 

Назва Критерій ступеня небезпеки
показника високий -1 середній -2 низький 3
Середньосмертельна (летальна) доза при введенні в шлунок (ЛД50 вн.), мг/кг: рідини; твердих речовин     < 5,0     >5 - 50     50-500,0 50-200,0
Середньосмертельна (летальна) доза при нанесенні на шкіру (ЛД50 дерм.), мг/кг   < 40,0   > 40-200   200-1000,0
Середньосмертельна (летальна) концентрація при вдиханні (ЛК50) пилу, газу, аерозолів, мг/м3     < 0,5     > 0,5-2     2-10,0
Коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння (КМІО), не менше як   10,0     0,2

Клас 7 - радіоактивні матеріали. До цього класу належать радіоактивні речовини з питомою активністю більше 70 кБк/кг (2нКи/г), а також будь-які вироби, що містять такі речовини.

Знаки, якими позначають радіоактивну речовину в упаковці, мають жовто-білий фон. Тримати упаковку на встановленій відстані від упаковок з написом "ФОТО". У випадках пошкодження упаковки і при витоку речовина шкідлива для здоров'я в результаті ії вживання всередину організму, вдихання і контакту з нею, а також існує небезпека зовнішнього опромінення на відстані (на знаках 7В, 7С, 7D, верхня частина має жовтий фон).

 

 
 

       

 


Радіоактивні матеріали на підкласи не поділені. Транспортна категорія радіаційної упаковки визначається залежно від максимального рівня випромінення на поверхні упаковки та на відстані 1 м від неї, а також від умов ядерної критичності, характеризується показниками табл.2.

 

Таблиця 2

Транспортна категорія упаковки радіаційних вантажів

 

Транспортна категорія упаковки радіаційних вантажів Транспортний індекс Максимальне випромінювання на поверхні упаковки Рівень мВв/ч (мб/ч) на відстані 1м від поверхні упаковки
I 0,005 (0,5) 0,0005 (0,05)
II < 1 0,50 (50) 0,01 (1,0)
III < 10 2,00 (200,0) 0,10 (10,0)
III - та, що транспортується за умов "винятково" користування   > 10   10,0 (1000,0)   > 10 (10,0)

 

Клас 8 - Їдкі та (або) корозійні речовини. До цього класу належать речовини, що можуть викликати корозію транспортних засобів, споруд і вантажів.

Пари, гази та пил багатьох їдких і корозійних речовин мають також отруйні властивості й при попаданні в дихальні шляхи або при випадковому потраплянні всередину можуть викликати отруєння. Зазначені речовини поділяються на підкласи.

 

 
 

 

    Знак, яким позначають корозійні речовини (нижня частина знака має чорний фон).

 

Підклас 8.1. Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають кислотні властивості і проявляють некротизуючу дію на живу тканину й (або) корозійну дію на метали.

Підклас 8.2. Їдкі та (або) корозійні речовини, які мають властивості основ, що проявляють некротизуючу дію на живу тканину та (або) корозійну дію на метали.

Підклас 8.3. Речовини, що не віднесені до підкласів 8.1 та 8.2, але проявляють некротизуючу дію на живу тканину та (або) корозійну дію на метали.

 

Клас 9 - інші небезпечні речовини з відносно низьким ступенем небезпеки. До цього класу належать речовини, які не належать до жодного з перерахованих вище класів, але які вимагають застосування певних правил перевезення та зберігання. Зазначені речовини поділяються на підкласи.

 

Знак, яким позначають різні речовини і предмети, які під час перевезення створюють небезпеку, не передбачену в інших класах (білий фон з сімома чорними вертикальними смугами у верхній частині).

 

 


 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 185; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты