Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття продуктивності та ефективності праці

Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Аналіз руху працівників на підприємстві
  4. Б) інтелектуалізація праці
  5. Багатозначність поняття топології
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. Безпека праці під час експлуатаціїелектронно-обчислювальних машин
  8. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  9. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  10. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами

В умовах переходу до ринкових відносин зміна змісту (а нерідко – і сутності) колишніх понять і економічних категорій, поява нових показників відбувається швидше, ніж розвиток економіки в цілому. Це повною мірою відноситься і до продуктивності праці.

Відповідно до рекомендацій Міжнародної Організації Праці необхідно розрізняти поняття «продуктивність» і «продуктивність праці».

Під продуктивністю розуміють ефективність використання різних ресурсів – праці, капіталу, земли, матеріалів, енергії, інформації, що використовуються у процесі виробництва будь-якихтоварів і надання послуг. Ця економічна категорія відображає взаємозв'язок між кількістю і якістю виготовлених товарів або послуг і ресурсами, які витрачають на їх виробництво.

Продуктивність дає можливість порівнювати обсяги випуску продукції і наданих послуг на різних рівнях економічної системи (окремий працівник, первинний трудовий колектив, цех, підприємство або організація, галузь, держава) з ресурсами, що були використані, у відповідних ланках суспільного виробництва. В процесі такого порівняння та оцінки слід враховувати дію на продуктивність і чисто ринкових чинників: зростання вартості енергії, ресурсів; збільшення витрат, пов'язаних з безробіттям; вплив форс-мажорних обставин (повінь, засуха, корумпованість влади тощо).

Більш висока продуктивність означає збільшення обсягів продукції при тих самих (незмінних) витратах. При цьому необхідно враховувати потребу в тій або іншій продукції на ринку товарів або в суспільстві в цілому. Слід також зауважити, що на підприємствах країн з розвиненою ринковою економікою приймається до розрахунку продуктивності та продукція, яка вже реалізована, а не просто виготовлена.

Таким чином, продуктивність можна розглядати як загальний показник, який характеризує ефективність використання різних ресурсів на виробництво продукції. Але, сучасна економічна теорія доводить, що абсолютно точно роль і питому вагу витрат тих або інших ресурсів, які було використано на виробництво продукції, визначити достатньо важко. Наприклад, майже неможливо 100%-е використання того або іншого виду ресурсу (особливо, це стосується ресурсу праці); неоднакова ефективність використання різних ресурсів або одних і тих же ресурсів, але в різний час. Тому для визначення ефективності виробництва найчастіше за все використовується показник продуктивності праці (q); хоча це і не означає, що праця є єдиним джерелом продуктивності. Розраховуються і застосовуються такі показники, як: продуктивність матеріалів (коефіцієнт обіговості оборотних засобів), капіталу (рентабельність капіталу, фондовіддача), землі (врожайність), інформації.Ефект – це результат, який характеризується певною кількісною величиною, тобто абсолютною.

В якості ефекту живої праці:

Ø в галузях виробничої сфери можуть виступати: обсяг продукції (робіт, послуг) в натуральному та вартісному вираженні або в трудовитратах [обсяг продукції у порівняних цінах (валова продукція); обсяг продукції у фактично діючих цінах (товарна продукція)]; валовий дохід; чистий прибуток;

Ø в галузях невиробничої сфери можуть виступати: обсяг діяльності (виконаних робіт, наданих послуг) у вартісному вираженні.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 11; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розв’язок. 1. Загальний рівень санітарно-гігієнічних умов працірозраховують за формулою середньою геометричною з часткових коефіцієнтів умов праці: | Ефективність – це якісна (відносна) узагальнююча характеристика результату діяльності, яка визначається відношенням ефекту до витрат на досягнення результату.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты