Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хххххххххххх
теңдеуін шешіңіз:

теңдеулер жүйесін шешіңіз(1,5;0,5;-0,5)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (2;3)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (0;0;0)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (2;-2)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (-1;2)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (5;-2;2)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (0;0;0)

шартын қанағаттандыратын векторына коллинеар болатын векторын табыңыз (1;1\2;-1\2)

түзуі мен жазықтығының арасындағы бұрышты қайсы формуламен есептейді sinα=Am+Bn+Cp\√A2+B2+C2√m2+n2+p2

түзуі мен жазықтығының параллельдік белгісін көрсет Al+Bm+Cn=0

 

түзуі мен жазықтығының перпендикулярлық белгісін көрсет A\l=B\m=C\n

түзудің теңдеуін жалпы түрде жазыңыз: 5x+4y-20=0

және түзулері -ның қандай мәнінде параллель? λ=6

түзуінің бағыттаушы векторын табыңыз (3;6;4)

теңдеуі жазықтықта қандай қисықты анықтайды? шеңбер

шеңберінің центрінің координатасын табыңыз (1;0)

және түзулерінің арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз -4\9

шеңберінің радиусын анықтаңыз 3

және түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыздар π\4

параболасының р параметрін табыңыз 3

түзуінің бағыттаушы векторын көрсетіңіз (2,4,1)

түзуінің бағыттаушы векторын көрсетіңіз (7,3,5)

эллипсінің жарты өстерін табыңыз a=4, b=3

шеңберінің центрінің координаттары мен радиусын табыңыз C(0,2), R=2

да шексіз аз болса, онда эквиваленттік шамаларды көрсетіңіз.

нүктесi функциясының минимум нүктесi деп аталады, егер нүктесiнiң маңайында қандай теңсiздiк орындалатын болса f(x)>f(x1)

нүктесі функциясының максимум нүктесі деп аталады, егер нүктесінің маңайында қандай теңсіздік орындалады? f(x)<f(x0)

1+2x\2 x+x2

, сызығымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

, сызығымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

, сызығымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

, қисығының доғасының ұзындығын есептеу керек 6..

қисығының доғасының ұзындығын есептеу керек 8

, қисығының доғасының ұзындығын есептеу керек 8..

- элементінің миноры: осы анық. aij эль. бар i жолы j бағаны элем. сызыл.кейініг реті 1-ге тең.анықтау.

элементінің алгебралық толықтауышы төменгі теңдікпен анықталады Aij=(-1)i+jMij

векторының модулін табыңыз 25

векторлары берілген. векторының ұзындығын есептеңіз 62

және векторлары мен -ның қандай мәндерінде коллинеар болады? α=-1, β=4

векторының бағыттаушы косинустарын табыңыз cosα=12\25, cosβ=-3\5, cosλ=-16\25

векторының базистік векторларымен жасайтын бұрыштарының косинустарын табыңдар cosα=1\3, cosβ=-2,3, cosλ=2\3

және векторлары берілген. Осы векторлардың қосындысының модулін табыңдар 6

және векторларының арасындағы бұрышы -ге, ал олардың ұзындығы , тең. Осы векторлардың скаляр көбейтіндісі тең:

векторының бірінші координатасы 6-ға, ал -ке тең. Осы вектордың екінші координатасын табыңдар a1=(6;4), a2=(6;-4)

; ; берілген. неге тең? -28

, векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз 3

және векторларынан құрылған бұрыштың косинусын табыңыз 0

, векторлары берілген. Осы векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз 22

және векторлары -нің қандай мәнінде өзара перпендикуляр болатынын анықтаңыз 6

және векторларына салынған параллелограмның ауданын табу керек. 3

және векторлары берілген. Осы векторлардың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз 4\9

, және үш вектор берілген, - табу керек 98

және векторларына салынған параллелограмның диагоналдарының арасындағы бұрышты табыңыз 900

, , берілген. -ны табыңыз 10

және векторлары берілген. пр табыңыз 4√2\3

 

және векторларының векторлық көбейтіндісін табыңыз -i+j+k

және векторлары арасындағы бұрыштың синусын табыңыз 5√17\21

және векторларына салынған параллелограмның ауданын табыңыз 3

векторының модулін есептеу керек √10

және векторларына салынған параллелограмның ауданын есептеңіз √6

, , векторларының аралас көбейтіндісін табыңыз 0

, , үш вектор берілген көбейтіндісін табыңыз. -7

және векторлары коллинеар болады, егер x\x,=y\y,=z\z,

және векторларының векторлық көбейтіндісі тең

және векторларының скаляр көбейтіндісі деп мына санды айтады |a||b|cos(a,b)

векторының модулі тең |a|=√x2+y2+z2

және векторларының скаляр көбейтіндісі тең x1x2+y1y2

және векторларының скаляр көбейтіндісі тең x1x2+y1y2+z1z2

және векторлары ортогонал болады, егер ab=0

, , . векторларының аралас көбейтіндісі тең

және векторларының векторлық көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады ab=-(ba)

 

векторларының компланар болуы үшін қажетті және жеткілікті шартын көрсет abc=0

векторларының аралас көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады abc=-bac

және векторларының векторлық көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады a(b+c)=ab+ac

және векторлары -нің қандай мәнінде ортогонал болады -8

және векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз 0

векторларының векторлық көбейтіндісін табыңыз i-k

және коллинеар векторлардың векторлық көбейтіндісін табыңыз 0

векторына салынған параллелепипедтің көлемін табыңыз (1)

және -ның қандай мәндерінде және коллинеарлы α=4,β=-6

векторының векторына проекциясы неге тең? a*b\|b|

, және векторларының компланар болуының қажетті және жеткілікті шартын көрсет abc=0

және векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз 0

және векторлары -нің қандай мәнінде өзара перпендикуляр болды? 4

және векторлары -нің қандай мәнінде ортогонал болды? 1

векторларының аралас көбейтіндісін табыңыз 4

жарты өсімен және фокусымен берілген эллипстің теңдеуін жазыңыз x2\64+y2\28=1

шексіз аз болғанда эквиваленттік шаманы көрсетіңіз:

кесіндісіндегі функциясының анықталған интегралы

|a|=3, |b|=4 (a,b)=π\6 болса...паралеограмнын ауд 6

, және үш вектор берілген, - табу керек 98

және векторлары берілген. Егер шарты орындалса, онда координатасын табыңыз -4

векторының бірлік векторын табыңыз

(3\13;4\13;-12\13)

векторының бірлік векторын табыңыз a=-6\7i+2\7j-3\7k


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты