Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШиеленістердің алдын алу мәселесі және шешужолдары.
Читайте также:
  1. B) цемент, асбест және су
  2. VIII.-тарау. ҚР «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы
  3. Ақпарат жүйелерін жобалау әдістері және технологиясы.
  4. Ақпарат тарату және зат пен энершия айналымы заңдылықтары
  5. А) құжатқа көрсетілген жолдар және бағандар санымен кесте қойылады
  6. А) - функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері
  7. Адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде жер беті және жер асты сулардың ластануы.
  8. Аз метражды (А) және толық метражды (В) пәтерлер ауданының жоғарғы шегі
  9. Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  10. Азақстанда санитарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру және оның соғысқа дейінгі кезеңде дамуы.

Кез келген ұйымның, мекеменің, кәсіпорынның дұрыс, тиімді қызмет етуі және қабылданған шешімді ойдағыдай жүзеге асыруы үшін қайшылықты, шиеленісті жағдайларды алдын-ала болжайбілуі қажет. Мұндағы басты мақсат – шиеленістердің алдын алу, егер бастала қалса, оларды шешудің жолдары мен әдістерін білу. Шиеленістердің алдын алу дегеніміз, оларды туғызатын басты себептерді анықтау және оларды жою. Бұл істе кәсіпорын немесе мекемедегі психологиялық қызметтің маңызы зор. Мәселен, Батыс елдерінде соңғы жылдары әр мекемедегі адам ресурстарын басқару бөлімінің шеңберінде арнайы құрылым қызметатқарады. Мұндай құрылым еңбекұжымы шеңберінде қақтығысты жағдайлардың алдын алу, ұжым мен әкімшілік арасында келіссөздер жүргізу сияқты істермен шұғылданады. Бұл істе ұжым мұшелерін психологиялық біліммен қаруландырудың да маңызы үлкен.

Қазіргі кезде Ресейдің көптеген фирмалары мен мекемелерінде әлеуметтік-психологиялық пікір алысу (тренинг),психологиялық қызметі пайдалану жақсы нәтижелер беруде. Коллективтің табысқа қол жеткізуінің басты шарты – онда қолайлы моральдық – психологиялық жағдайдың болуы. Адамның басқалармен өзара түсіністікте, келісімде өмір сүріп, қызмет ете білуі – тұтас алғанда қоғамның да тұрақтылығына, тұтастығына ықпал ететіндігін естен шығармауымыз қажет.

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер

1.Абай Құнанбаев. Екі томдық шығармалары. – Алматы, 1986

2.Арон Раймон. Этапы развития социологической мысли. – М., 1986

3.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфилоктология: теория, история, библиография.-М., 19864Бергер П.Л. Приглашение в социологию –М; Аспект пресс.1996

5.Бородкин Ф.М. Коряк Н.М. Внимание конфликт! Новосибирск 1983

6.Валиханов Ч. Записки о судебной реформе. Соч. т. 1 Алма-ата, 1961

7.Вебер Макс. Избранныепроизведения и статьи. М 1980

8.Гидденс Э.Стратификация и классовая структура // Социологические исследование 1992 №11

9.Гумилев Л:Н Этногенезис и биосфера землиЛ.1989

10 ДарендорфР.Элементы теории социального конфликта // Социологические исследование 1994№5

11. ДюркгеймЭ.О разделенииобщественного труда. Методы социологииМ, 1990

12. Дорин А.В Экономическая социология – Минск 1997

13. Икенов А.И. Социолого-правовые взгляды Абая Кунанбаева. Издательство КАзГЮИ, Алматы, 1996

14. Ионин Л.Г. Понимающая социология.Историки – критеческий анализ. М.1978

15. Здравосмыслов А.Г. Социология кофликта – М 1996

16. Здравосмыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М,. 1997

17 Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. М,.2000

18. Конфликтология / Под. Ред. А.С.Кармина. СПб, 1999

19. Парсонс Т. Современное состояние и перспективы систематической теории анализ современной социологии. В кн; Структурно-функциональный анализ современной социологии М. 196820. Сорокин П.А Человек. Цивилизация. Общество М:1992

21. Социология /Под.ред.роф. В.Н Лавриенко М.1998

22. Социологичкский словарь. Минск, 1991

23. Социологичкский энциклопедический словарь / Под.ред.Г.В.Осипова. М, 1998

24. Социология наукаоб обществе; Уч.пос.-Харьков, 1996

25. Тощенко Ж.Т. Социология –М.1998

26. Фролов С.С Основы социологии – М,.1997


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты