Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники фінансової стійкості страховика, методика їх розрахунку та характеристика.
Фінансова стійкість страховика — це його спроможність забезпе­чити фінансову діяльність за рахунок власних коштів, не допускаю­чи невиправданої кредиторської заборгованості, та своєчасно розра­ховуватись за своїми зобов'язаннями.

Фактори що впливають на фін стійкість підприємства:

*стан підприємства на товарному ринку;

*виробництво якісної продукції;

*становище підприємства в діловому співробітництві;

*залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

*наявність неплатоспроможних дебіторів;

*ефективність господарських і фінансових операцій.

Типи фінансової стійкості підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість— коли власні оборотні кошти забезпечують запаси і витрати; умови: ±Ев>0, ± Евд > 0, ± Е∑ > 0,

де Ев — наявність власних оборотних коштів; Евд — наявність власних оборотних і довгострокових позикових коштів; Е∑ — загальна сума джерел коштів для формування запасів і ви­трат. Тримірний показник ситуації: S = (1,1,1);

2)нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси і витра­ти забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго­строковими позиковими джерелами;

± Ев < 0,±Ев.д>0,Е∑ > 0, S= (0,1,1);

3) нестійкий фінансовий стан — коли запаси і витрати забез­печуються за рахунок власних оборотних коштів і довгостроко­вих позикових джерел та короткострокових кредитів та позик, ± Ев < 0,± Ев.д < 0,± Е∑ >= 0, S = (0.0.1);

4) кризовий фінансовий стан — коли запаси і витрати не за­безпечуються джерелами їх формування і підприємство перебу­ває на межі банкрутства;

±Ев<0,± Евд < 0,± Е∑ < 0, S= (0,0,0).

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.

Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансово­го стану підприємства від залучених джерел. Він показує част­ку власних коштів у загальній сумі джерел. Ка=власні кошти\загальна сума джерел=власні кошти\валюта балансу. Мін значення Ка > 0,6.

Коефіцієнт фінансової стійкості — це співвідношення власних і позичених коштів. Кс=власні кошти\(кредит заборгов+позичені кошти). Перевищення власних коштів над позиченими означає, що підприємство має достатній запас фінансової стійкості та віднос­ної незалежності від зовнішніх фінансових джерел.

Ко­ефіцієнт маневреності= власни оборотни кошти/ до суми джерел власних і довгострокових позикових коштів. Він показує, яка частка влас­них коштів підприємства перебуває в мобільній формі, що дає змогу вільніше маневрувати цими коштами.

Коефіцієнтом співвідношення мобільних та іммобілізова­них засобів= мобільні (оборотні) активи/ основні засоби й інші необоротні активи=( запаси і витрати+ дебіторська заборгованість+ грошові кошти і цінні папери)/ основні засоби й інші необоротні активи.

Коефіцієнти мобільності всіх засобів і оборотних коштів= мобільні (оборотні) активи/ вартість усього майна=( запаси і витрати+ дебіторська заборгованість+ грошові кошти і цінні папери)/ вартість усього майна. Коефіцієнт характеризує частку коштів для погашення боргів. Чим вище коеф, тим більше у підпр мож­лив забезпеч безпер роботу, розрах з кредиторами.

Коефіцієнт мобільності оборотних коштів= грошові кошти і цінні папери \ (запаси і витрати+ дебіторська заборгованість+ грошові кошти і цінні папери)= грошові кошти і цінні папери \ мобільні (оборотні) активи. Коеф показ частку абсолютно готових до платежу коштів у загал сумі коштів, які направл на погаш боргів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат влас­ними джерелами їх формування= суми власних оборотних і довгострокових позикових коштів / вартості запасів і витрат підприємства. Нормальна межа цього показника становить: К3> 0,6 -0,8.

Коефіцієнт майна виробничого призначення= суми основ засобів, капітал вкладень, устаткув, виробнич запасів і незавер вироб / вартості всього майна підпр. Кв.п.= (основні засоби й інші необоротні активи+ запаси і витрати)/ вартість усього майна. Нормальне значення Кв.п>=0.5

Показники що характеризують частку основних засобів і матеріальних оборотних коштів у вартості майна (показники характеризують структуру майна)

Коофіцієнт основних засобів=Кf=вартість оз/валюта балансу

Коефіцієнт матеріальних оборотних коштів=Кz=вартість запасів і витрат\валюта балансу


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 145; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты