Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачи к экзамену по математике
Внесок російської бухгалтерської школи в розвиток категорії

„баланс”
Автор Внесок у розвиток категорії „баланс”

Є.Є. Зазначав, що баланс є наслідком записів по рахунках. Баланс не

Сіверс залежить від інвентарю.

А.М. Протиставляв рахунок балансу. Баланс трактував як наслідок

Вольф ведення рахунків.

П.І. Трактував баланс як рахунок, що закриває інші синтетичні

Рейнбот рахунки. Стверджував, що заповнення балансу повинно передувати складанню інвентарю.

М.О. Був прихильником вчення „від рахунку до балансу”.

Блатов Стверджував, що баланс є наслідком подвійного запису. Поділяв

баланс на дві частини: першу частину називав „обліковим аналізом або балансоведенням у вузькому розумінні слова”, а другу частину – „економічним аналізом або балансоведенням у широкому розумінні слова”. Здійснив класифікацію балансів за шістьма ознаками: 1) за джерелами складання (інвентарний, книжковий, генеральний); 2) за строками складання (початковий, операційний, ліквідаційний); 3) за обсягом (простий, зведений, складний); 4) за повнотою оцінки (брутто, нетто); 5) за змістом (оборотний, сальдовий); 6) за формою (двосторонній, односторонній, шаховий). Основні ідеї, щодо балансових теорій, викладені в працях: „Балансоведение” (1930), „Баланс промышленного предприятия и его анализ” (1940).

М.С. Розвивав балансову теорію. Написав працю „Баланс как метод

Помазков учета” (1934).

В.Д. Бєлов Проводив межу між інвентарем та балансом. Зазначав, що баланс - це висновок із книг, а інвентар – опис із натури, за допомогою якого можна уточнити баланс. Баланс представляє всю історію руху коштів, інвентар – це статистична робота, яка констатує наявність натуральних залишків. Стверджував, що рахунок „Баланс” переважає над всіма іншими рахунками і зводить їх до однієї структурної системи. Баланс є метою бухгалтерської роботи.

І.Р. Відмічав, що вимоги „точного” балансу (відображення в балансі

Ніколаєв всього того, що має або повинно мати місце в житті) є утопічними. Розвивав реалістичний напрям бухгалтерського обліку. Зазначав, що весь актив і всі сальдо рахунків, які відображені в ньому, є не що інше як раніше здійснені витрати, які для підприємства повинні виступати як витрати майбутніх періодів. Написав працю „Проблема реальности баланса” (1926), „Балансоведение” (1930).


134 Продовж. додатка З

Автор Внесок у розвиток категорії „баланс”

М.С. Запропонував балансову теорію. Розумів баланс як групування

Лунський одних і тих самих засобів за двома ознаками: за складом і за
джерелами. Ввів у теорію обліку „суттєве„ і „належне”.
Категорії „суттєве” відповідає інвентар, „належне” – баланс.
Зводив інвентар до балансу і будував його на інвентарі,
перетворюючи належне в суттєве. Був прихильником
статичного балансу. Вважав, що баланс, за винятком статей каси
і поточного рахунку, акумулює витрати і доходи підприємства.
Стверджував, що закон подвійності є наслідком закону балансу.
Баланс розумів не як кінцевий етап бухгалтерії, а як точку
відправлення. Розширив поняття „пасив” і розповсюдив його і
на власні засоби. Для розкриття змісту пасиву запропонував
слово „джерело”. В 1928 р. видав статтю „Балансовая теория
двойного учета”.
Р.Я. Був прихильником балансової теорії подвійного запису. Розумів

Вейцман баланс як синтетичний обліковий показник. Рекомендував всі
частини активу розбити на дві групи: „средства в фазе
производства” і „средства в фазе обращения”. Розробив
наступне групування: для активу - 1) основні засоби, 2) засоби в
обігу, 3) засоби поза обігом (відвернені засоби); для пасиву - 1)
фонди, 2) кредити, 3) регулюючі статті, 4) результати.
Н.Р. Дослідив структуру та оцінку балансів радянських

Вейцман соціалістичних підприємств в книзі „Курс балансоведения”
(1927). Вивчав баланси підприємств США та інших держав з
розвинутою ринковою економікою. Досліджував питання
аналізу балансу промислового підприємства. Написав праці:
„Балансы капиталистических предприятий” (1947), „Балансы
капиталистических предприятий и их анализ” (1956), „Как
анализировать баланс промышленного предприятия” (1961).
В.І. Стоць- Трактував баланс за Р.Я. Вейцманом, виходячи з основних
кий передумов балансової теорії. Говорив, що баланс є синтетичним

показником фінансового стану, складу засобів і результатів роботи підприємства, який відображений в грошовому вираженні на певний момент часу, але поділяв погляди Є.Є. Сіверса і М.О. Блатова і вважав, що баланс випливає з рахунків і, відповідно, містить у собі всю систему бухгалтерських рахунків. Вважав, що актив випливає з пасиву, тому розпочинав аналіз групування балансових статей справа наліво. Проводив два паралельних розчленування і пасиву, і активу за функціональною ознакою (формування засобів) та за цільовим призначенням. Написав працю „Баланс промышленного предприятия и его анализ” (1941).


135 Продовж. додатка З

Автор Внесок у розвиток категорії „баланс”

М.А. Розвивав і відстоював статичну школу балансу. Використовував

Кіпарісов досвід німецької бухгалтерської школи. Вважав, що рахунки

випливають із балансу. Написав праці: „Основы

балансоведения” (1928), „Элементарный курс балансового

учета” (1933), „Теория балансового учета” (1937), „Балансовый

учет в советской кооперативной торгове” (1938), „Построение

бухгалтерського баланса”(1940).

Г. А. Розвивав ідею балансової теорії обліку. Зазначав, що баланс –

Бахчиса- рахункове зображення підприємства у вигляді однієї таблиці й

райцев у вигляді збірника рахунків. Стверджував, що всі методи

прикладної бухгалтерії повинні випливати з поняття про баланс

та базуватися на ньому, тому що баланс - це початок та кінець

рахівництва. Написав наукові праці, присвячені балансу: „Как

нужно изучать бухгалтерию? Мысли о законе двойной записи и

о балансе” (1908), „Первые уроки бухгалтерии в началах моей

балансовой теории” (1926).

О.М. Стверджував, що об’єктом рахунковедення є баланс

Галаган конкретного одиничного господарства. Зазначав, що

спостереження в бухгалтерському обліку має дві мети: 1)

виявлення загального стану господарства на певний момент часу

існування (статика господарства) і 2) аналіз поточної роботи

господарства.

М.А. Запропонував власний варіант розмежовування балансу,

Леонтьєв новизною якого було виділення в окремий розділ

перерозподілених засобів в активі і зобов’язань по розподіленню

в пасиві. Написав працю „Теория бухгалтерського учета

(учебный матеріал)” (1951).

О.П. Виділяв дві аксіоми в моделі бухгатерського балансу: Л. Пачолі

Руданов- – про рівновеликість дебету і кредиту та Е. Пізані – про

ський рівновеликість сальдо динамічних і статичних рахунків.

Досліджував питання статики і динаміки балансу. Виводив

балансоведення з математики. Проголошував баланс символом

юридичних, економічних і фінансових відносин. Досліджував

проблему горизонтального поділу балансу, що призвело до його

розкладу на аналітичні баланси, а саме: постачання,

виробництва, збуту. Написав праці: „Основания теории учета

баланса в условиях падающей валюты» (1923), „Анализ

баланса”(1925), „Построение баланса” (1926), „Построение

государственного баланса” (1928), „Теория балансового учета.

Введение в теорию балансового учета. Баланс как объект учета”

(1928).


136 Продовж. додатка З

Автор Внесок у розвиток категорії „баланс”

А.Я. Був видатним державним балансознавцем. Під його

Локшин керівництвом і редакцією були видані перші зведені баланси
соціалістичної промисловості. Доповнив існуючу класифікацію
балансів (за джерелами складання, за терміном складання, за
обсягом, за змістом, за формою) новою класифікацією – за
часовою орієнтацією – провізорний (включає орієнтовані дані за
останні дні звітного періоду); перспективний (розраховується на
наступний звітний період, включаючи дані, що очікуються);
директивний (включає значення директивно заданих
показників). Написав працю „Баланс промышленного
предприятия и его анализ” (1913).
Я.М. Розробив теорію бухгалтерського балансу. Розглядав баланс як

Гальперін подвійне групування господарських засобів, вважаючи подвійний запис тільки технічним прийомом, який випливає з необхідності безперервного обліку засобів господарства та джерел їх утворення. Пов’язував розділи балансу зі стадіями процесу відтворення. Поділив актив на засоби в трьох сферах: виробництва, обігу та споживання (економічне трактування активу), а пасив - на власні та залучені ресурси. Написав наступні праці: „Основы балансоведения» (1924), „Основы балансоведения» (1925), „Учебник балансоведения (методы учета на основе баланса)» (1926), «Очерки теории баланса» (1929), «Очерки теории баланса, по лекциям, читанным в Тифлисском счетном институте» (1930), «Курс балансового учета» (1934).


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Білуха, М. Т. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / М. Т. Білуха. – К., 2000. – 692 с. – ISBN 966-7376-41-9.

2. Большой бухгалтерский словарь [Текст] / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

3. Бутинець, Т. А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютерізація [Текст] / Т. А. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 412 с. – ISBN 966-7570-19-3.

4. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого [Текст] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – 100 с. – ISBN 966-683-006-X.

5. Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. : у 2-х ч. – 2-е вид., доп. і перероб. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – Ч. 1. – 512 с. – ISBN 966-683-012-4.

6. Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб.: у 2-х ч. – 2-е вид., доп. і перероб. – 2-е вид., доп. і перероб. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – Ч. 2. – 512 с. – ISBN 966-683-012-4.

7. Бутинець, Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 640 с. – ISBN 966-7570-41-Х.

8. Бухгалтерский учет в афоризмах [Текст]. – М. : Современная экономика и право, 2000. – 72 с. – ISBN 5-472-00528-0.

9. Бухгалтерський словник [Текст] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7570-85-1.

10. Валдайцев, С. В. Оценка бизнеса и инновации [Текст] / С. В. Валдайцев. – М. : Филинь, 1997. – 336 с. – ISBN 5-900855-74-0.

11. Велика Історія України [Текст].– К. : Глобус, 1993. – Т. 1. – С. 19.

12. Виговська, Н. Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи [Текст] / Н. Г. Виговська. – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 340 с. – ISBN 966-7440-15-3.

13. Галузина, С. М. Международный учет и аудит [Текст] / С. М. Галузина, Т.

Ф Пупшис. – СПб. : Питер, 2006. – 272 с. – ISBN 5-469-01051-1.

14. Гальперин, Я. М. Курс истории бухгалтерського учета [Текст] / Я. М. Гальперин, Н. А. Кипарисов, Н. А. Леонтьев. – М. : Госпланиздат, 1945. – 225 с.

15. Гольцова, С. М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2007. – 254 с. – ISBN 966-680-360-6.

16. Горелов, И. Д. Развитие бухгалтерского учета и потребительской кооперации дореволюционной России [Текст] / И. Д. Горелов. – М. : Экономика, 1960. – 59 с.

17. Грабова, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Грабова; під ред. М. В. Кужельного. – 5-те вид., доп і перероб. – К.: А.С.К., 1998. – 223 с. – ISBN 966-539-107-0.

18. Григорьев, В. В. Оценка предприятия: теория и практика [Текст] / В. В. Григорьев, М. А. Федотова. – М. : ИНФРА-М, 1997.– 320 с. – ISBN 5-86225-289-4.

19. Давня Історія України [Текст] : у 2-х кн. – К. : Либідь, 1995. – Кн. 2. – С. 26.

20. Історія української та зарубіжної культури [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань [та ін.] ; за ред. С. М. Клапчука. – 6-те вид., випр. і доп. – К. : Знання - Прес, 2007. – 358 с. – ISBN 966-311-056-2.

21. Ковалев, А. П. Оценка стоимости активной части основных фондов [Текст] : учебно-методическое пособие / А. П. Ковалев. – М. : Финстатинформ, 1997. – 175с. – ISBN 5-7866-0015-7.

22. Козырев, А. Н. Оценка интеллектуальной собственности [Текст] / А. Н. Козырев. – М. : Экспертное бюро. – М., 1997. – 289 с. – ISBN 5-86065-018-3.

23. Коршунов, В. І. Організація бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах : монографія / В. І. Коршунов. – Х. : Основа, 1999. – 226 с.

24. Кужельний, М. В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / М.

В. Кужельний., В. Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с. – ISBN 966-574-000-8.

25. Лановик, Б. Д. Економічна історія Світу та України [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – 479 с. – ISBN 5-11-004629-8.

26. Лишиленко, О. В. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О. В. Лишиленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с. – ISBN 966- 8568-50-8.

27. Лучко, М. Р. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки [Текст] / М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – Тернопіль : Зорепад, 1998. – 151 с.

28. Маздоров, В. А. История развития бухгалтерського учета в СССР / В. А. Маздоров. – М. : Финансы, 1975.

29. Макаров, В. Теория бухгалтерського учета [Текст] / В. Макаров, М. Белоусов. – М. : Госфиниздат, 1955.

30. Малий словник історії України [Текст] / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода [та ін.]. – К. : Либідь, 1997. – 464 с. – ISBN 5-325-00781-5.

31. Малькова, Т. Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? [Текст] / Т. Н. Малькова. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 304 с. –– ISBN 5-279-00763-3.

32. Малюга, Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Малюга ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2003. – 476 с. – ISBN 966-683-016-7.

33. Малюга, Н. М. Оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи [Текст] / Н. М. Малюга. – Житомир : ЖІТІ, 1998. – 384 с. – ISBN 5-7763-4592-8.

34. Миддлтон, Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений [Текст] : пер.c англ. / Д. Миддлтон ; под ред. И. И. Елисеевой. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 408 с. – ISBN 5-85177-001-5.

35. Митюшкин, Т. С. Бухгалтерский учет в МТС [Текст] / Т. С. Митюшкин. – М. : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1952.

36. Мних, Є. В. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти) [Текст] / Є. В. Мних, В. Є.Швець, І. Й. Яремко. – Львів : Каменяр, 2000. – 208 с.

37. Остап’юк, М. Я. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти) [Текст] : монографія / М. Я. Остап’юк., Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко. – Ужгород : Ужгородський держуніверсистет, 1998. – 148 с.

38. Палий, В. Ф. Финансовый учет [Текст] : учеб. пособ. : в 2 ч. / В. Ф. Палий, В.В. Палий. – М. : ФБК-ПРЕСС, 1998. – Ч. 1 – 304 с.

39. Палий, В. Ф. Введение в теорию бухгалтерского учета [Текст] / В. Ф.Палий, Я. В. Соколов. – М. : Финансы, 1979. – 304 с.

40. Панков, Д. А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах [Текст] : учеб. пособ. / Д. А. Панков. – Минск : Экоперспектива, 1998. – 238 с. – ISBN 985-6102-19-7.

41. Пачоли, Л. Трактат XI: О счетах и записях [Текст] / Л. Пачоли. – К. : Эксперт- Про, 2000. – 80 с. – ISBN 966-95765-3-9.

42. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях [Текст] / Л. Пачоли. – М. : Статистика, 1974. – 160 с.

43. Помазков, Н. С. Счетные теории. Принцип двойственности и метод двойной записи [Текст] / Н. С. Помазков. – Л. : Экономическое образование, 1929. – 242 с.

44. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 223 с. – ISBN 966-7952-22-3.

45. Пушкар, М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, Карт-бланш, 1999. – 422с. – ISBN 966-7411-37-0.

46. Реформа бухгалтерского учета. Российские и международные стандарты.

Практика применения [Текст] / Я. В. Соколов, В. Ф. Палий [и др.]. – М. : Книжный мир, 1998. – 208 с.

47. Рувер, Р. Как возникла двойная бухгалтерия [Текст] / Р. Рувер ; пер. с англ. А. Ф. Мухина. – М. : Госфиниздат, 1958.

48. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Я. В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. – ISBN 5-85177-017-1.

49. Соколов, Я. В. История развития бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

50. Соколов, Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 400 с.

51. Cоловьева, О. В. Международная практика учета и отчетности [Текст] : учебник / О. В. Cоловьева. – М. : ИНФРА-М, 2005.– 332 с. – ISBN 5-16-001948-0.

52. Сопко, В. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сопко. – К. : КНЕУ, 1998. – 448 с. – ISBN 996-574-145-4.

53. Субтельний, О. Історія України [Текст] / О. Субтельний. – К. : Либідь, 1992. – С.18. – ISBN 5-325-00451-4.

54. Ткач, В. И. Международная система учета и отчетности [Текст] / В. И. Ткач, М. В. Ткач. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 160 с. – ISBN 5-279-00948-2.

55. Хендриксен, Э. С. Теория бухгалтерского учета [Текст] : пер. с англ. / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бред ; под ред. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с. – ISBN 5-279-01669-1.

56. Чембер, Н. Е. Бухгалтерский учет [Текст] / Н. Е. Чембер, Н. Н. Сухова. – М. : Финансы , 1976.

57. Чижевська, Л. В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики [Текст] / Л. В. Чижевська. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 408 с. – ISBN – 966­7570-41-Х.

58. Чумаченко, М. Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні та

міжнародні стандарти обліку [Текст] / М. Г. Чумаченко. – К. : Інститут фінансових і банківських досліджень академії економічних наук України, 1997. – 300 с.

59. Шепітко, Г. Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. / Г. Ф. Шепітко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 269 с. – ISBN 966-7942-38-4.

60. Ярошенко, Ф. О. Історія податків та оподаткування в Україні [Текст] : навч. посіб. / Ф. О. Ярошенко, В. Л. Павленко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 240 с.

Задачи к экзамену по математике


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты