Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) Мономолекулярлы реакция
Читайте также:
  1. Биуретовая реакция
  2. Вители сложных белков. Какая реакция необходима для
  3. Выражение (3) означает, что реакция в системе протекает в сторону
  4. ГИПОЕРГИЧЕСКАЯ (анергическая) реакция на внедрение инфекции характеризуется ...
  5. Глава 16. Правительственная реакция 1880 -1890-х годов. Общественное и рабочее движение. Распространение марксизма в России
  6. ГЛАВА 2. РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ТРАВМУ
  7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК РЕАКЦИЯ ПЕРЕНОСА
  8. Как формируется стресс-реакция
  9. Классификация и характеристика иммуноцитов и их взаимодействие в реакциях гуморального и клеточного иммунитета.

В) Бимолекулярлы реакция

С) Полимолекулярлы

D) Үшмолекулярлы

Е) Тетрамолекулярлы

211.АВ=А+В газды реакцияның реттілігі?

А) Нөлдік реттілік

В) Бірінші реттілік

С) Екінші реттілік

D) Үшінші реттілік

Е) Бөлшектік реттілік

212.А+В=С газды реакцияның реттілігі?

А) Нөлдік реттілік

В) Бірінші реттілік

С) Екінші реттілік

D) Үшінші реттілік

Е) Бөлшектік реттілік

213.Басқа реакция қатысымен шартты түрде бір уақытта жүретін реакция - ол?

А) Конкурентті

В) Параллельді

С) Қабатттасқан

D) Кезектескен

Е) Тізбектік

214.Бір немесе бірнеше бастапқы заттары бар А мен В заты қосылып, үшінші бір С затымен қосылыс түзу реакциясы - ол?

А) Конкурентті

В) Параллельді

С) Қабатттасқан

D) Кезектескен

Е) Тізбектік

215.Бастапқы заттарынан алдымен аралық заттар алынып, кейін соңғы өнім алу реакциясы - ол?

А) Конкурентті

В) Параллельді

С) Қабатттасқан

D) Кезектескен

Е) Қайтымды

216.Ерітінділердің коллигативтік қасиеті неге байланысты?

А) Концентрацияға

В) Қысым

С) Еріткіштер табиғатына

D) Температура

Е) Массаға

217.Элемент қанға батырылған сутек электродынан қаныққан КC1 ерітіндісі бар хлоркүміс электродын (Е0хлоркүміс электроды = 0,201В) тұрады. (250С) ЭҚК 0,638в тең болғандағы қанның рН анықтаңыз?

А) 7,4

В) 7,2

С) 7,3

D) 7,0

Е) 6,5

218.1н цинк сулфаты ерітіндісіне батырылған цинк электродының электродтық потенциалы нешеге тең болады, егер Е 0 = -0,74В болса?

А) -0,74

В) -0,84

С) 0,64D) 0,74

Е) -0,54

219.Гальваникалық элемент 1н ZnSO4 ерітіндісіне батырылған цинк электродынан және 1н CuSO4 ерітіндісіне батырылған мыс электродынан тұрады(Е0Zn = -0,76В, E0Cu=0,34В). ЭҚК есептеңіз?

А) -0,74

В) -0,34

С) -0,64

D) 0,74

Е) 1,1

220. Хлоркүміс электродына құйылған КC1ерітіндісінің концентрациясы потенциалға қалай әсер етеді?

А) КC1 концентрациясы көбейген сайын, электродтық потенциал да артады

В) Концентрация жоғарылаған сайын, электродты потенциал кемиді

С) Потенциалдың КC1 концентрациясына қатысы жоқ

D) Қатысы жоқ

Е) Концентрация кеміген сайын, электродты потенциал жоғарылайды

221.Электролит ерітіндісінің рН мәні сутек электродының потенциялына тәуелділігінің шамасы?

А) 0,059 рН

В) –lg[СН+]

С) –0,059рН

D) 0,059 lg[Н+]

Е) –lg рОН

222.Тотығу дәрежесін өзгерте жүретін реакциялар?

А) ОрынбасуВ) Айрылу

С) Алмасу

D) Тотығу-тотықсыздану

Е) Бейтараптану

223.Гальваникалық элементтің оң электродында жүретін реакция?

А) Тотығу

В) Тотықсыздану

С) Тотығу және тотықсыздану реакциясы

D) Бастапқыда тотығу, кейіннен тотықсыздану реакциясы

Е) Бейтараптану

224.Ерітіндіде темір және мырыш электродының концентрациялары тең. Гальваникалық элементтің жұмысынан кейін қай салмағы ауырлайтын пластинканы көрсетіңіз (Е0(Fe/Fe2+)=-0,44в; (Е0(Zn/ Zn2+)=-0,76в?

А) Темір

В) Мырыш

С) Салмағы бойынша екеуі де

D) Салмағы бойынша екеуі де үлкейеді

Е) Өзгеріс болмайды

225.Хлоркүміс электродының потенциалына зерттелетін ерітіндідегі өзге иондардың қатысуы қалай әсер етеді?

А) Потенциялы жоғарылайды

В) Потенциялы азаяды

С) Әсер етпейді

D) Хлоркүміс электроды потенциялы жоқ

Е) Теңеседі

226.Қандай жағдайда сутек электродының стандартты электродтық потенциялы нөлге тең?

А) Газ тәрізді10 атм қысым мен 25 градус температурада

В) Газ тәрізді 1 атм қысымда, 25 градус температурада және 1 г-ион/л ерітіндідегі сутек ионында

С) Сутектің төменгі қысымында

D) Сутек ионының кез келген концентрациясында

Е) Сутектің жоғарғы қысымында

227.Стандартты электродты потенциал дегеніміз?

А) Суға салынған металл пластинкасының бетіндегі потенциалВ) Қалыпты жағдайда өз тұзының ерітіндісіне салынған металл ионының 1г-ион/л концентрациялы металл пластинкасының бетінегі потенциял

С) Өз тұзының ерітіндісіне салынған металл пластинкасының бетіндегі потенциал

D) Кез келген потенциал

Е) Хингидронды

228.Деңгейшелердің энергиясы анықталады?

А) Бас және қосымша квант сандарының қосындысымен

В) Бас және спин квант сандарының қосындысымен

С) Спин және қосымша квант сандарының қосындысымен

D) Бас және магнит квант сандарының қосындысымен

Е) Спин және магнит квант сандарының қосындысымен

229.Адсорбция дегеніміз?

А) Өзге зат бетінде бір заттың жинақталуы

В) Өзге зат көлемінде бір заттың жиналуы

С) Гомогенді жүйеде өтетін процесс

D) Фазаның бөліну беткейі болмаған жағдайда

Е) Бөлшектердің бір бірімен бірігіп ірірек агрегат түзіп ауырлап тұнбаға түсуі

230.Абсорбция дегеніміз?

А) Өзге зат бетінде бір заттың жинақталуы

В) Өзге зат көлемінде бір заттың жиналуы

С) Гомогенді жүйеде өтетін процесс

D) Фазаның бөліну беткейі болмаған жағдайда

Е) Бөлшектердің бір бірімен бірігіп ірірек агрегат түзіп ауырлап тұнбаға түсуі

231.Адсорбцияның ұзындығын есептеу үшін берілген Лэнгмюр формуласы?

А) К = С·α2

В) Е=Е0 + 2,3RT/nFlg[met+n]

С) Г = Г С/ (К+С)

D) Х = С2н / (Св+2Сн)

Е) π = СRT

232.Беткейлік активтік заттар – ол?

А) Беттік керілуді төмендетеді

В) Беттік керілуді жоғарылатады

С) Беттік керілуді өзгертпейді

D) Беттік керілуді төмендетеді және жоғарылатады

Е) Теріс адсорбцияланатын заттар

233.Беткейлік активтік емес заттар – ол?

А) Беттік керілуді төмендетеді

В) Беттік керілуді жоғарылатады

С) Беттік керілуді өзгертпейд

D) Беттік керілуді төмендетеді және жоғарылатады

Е) Қысымды төмендетеді

234.Беткейлік еркін энергия теңдеуі?

А) Q=σ Ѕ

В) Q=σ/ Ѕ

С) Q= Ѕ /σ

D) Q=σ Ѕ T

Е) Q= Ѕ/T

235.Араласпайтын сұйықтар мен хроматографияланушы заттардың түрліше таралуы бойынша заттарды бөлу хроматографиясын анықтаңыздар?

А) Газ-сұйықтық

В) Адсорбциялық

С) Бөлуші

D) Тұнбаға түсіруші

Е) Ион алмасу

236.Қатты заттар бетінде заттардың кристалдық торларын толтыратын иондар адсорбцияланады, бұл ереже?

А) Паннет –Фаянс

В) Смолуховский

С) Дюкло_– Траубе

D) Ле-Шателье

Е) Рауль

237.Жартылай өткізгіш мембрана арқылы өту процессі ол?

А) Диализ

В) Коагуляция

С) Коацервация

D) Денатурация

Е) Ерігіштік

238.Шын ерітінділер?

А) Оптикалық бос күйде

В) Толқындарын жояды

С) Опалесценирлейді

D) Тиндаль конусы байқалады

Е) Сәуле өткізгіштігі нашар

239.Жүйедегі шын ерітінділер?

А) Су

В) Қан

С) Суспензия

D) Цитоплазма

Е) Су және глина

240.Ауа жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

241.Тұман жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

242.Түтіндену жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

243.Эмульсия жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

244.Суспензия жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С)Сұйық / қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

245.Газдалған су жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

246.Балқымалар жүйесіндегі дисперстік орта және фаза?

А) Сұйықтық/газ

В) Газ/ сұйықтық

С) Газ/ қатты зат

D) Газ/газ

Е) Сұйықтық/ сұйықтық

247.Ірі бөлшекті дисперстік жүйелерден коллоидттық жүйелер алу әдісі?

А) Дисперстік

В) Конденсациялық

С) Тұндыру

D) Кристалдау

Е) Фильтрация

248.Шын ерітінділерден коллоидты жүйелер алу әдісі?

А) Дисперстік

В) Конденсациялық

С) Ультрадиализ

D) Кристалдау

Е) Лазер

249.Жүйедегі ірі бөлшекті ерітіндіні көрсетіңіз?

А) Су

В) Қан

С) Суспензия

D) Цитоплазма

Е) Дистилденген су

250.Жүйедегі коллоидты ерітіндіні көрсетіңіз?

А) Су

В) Эмульсия

С) Суспензия

D) Цитоплазма

Е) Газдалған су

251.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланың потенциал анықтаушы ионы?

А) Күміс ионы

В) Хлор ионы

С) Нитрат анионы

D) Калий ионы

Е) Иод ионы

252.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланың қарсы ионы?

А) Күміс ионы

В) Хлор ионы

С) Нитрат анионы

D) Калий ионы

Е) Иод ионы

253.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелла ядросы?

А) Күміс иодиді

В) Калий иодиді

С) Калий нитраты

D) Күміс нитраты

Е) Натрий иодиді

254.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланың диффузиялық қабатын көрсетіңіз?

А) Күміс ионы

В) Хлор ионы

С) Нитрат анионы

D) Калий ионы

Е) Иод ионы

255.Күміс нитраты және артық мөлшерде алынған калий иодиді ерітіндісінен түзілген мицелланы коагуляциялаушы ион?

А) Хлорид ионы

В) Бромид ионы

С) Сульфат ионы

D) Натрий ионы

Е) Иод ионы

256.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланың потенциаланықтаушы ионы?

А) Барий ионы

В) Хлорид ионы

С) Сульфат ионы

D) Натрий ионы

Е) Калий ионы

257.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланың қарсы ионы?

А) Барий ионы

В) Хлорид ионы

С) Сульфат ионы

D) Натрий ионы

Е) Калий ионы

258.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелла ядросы?

А) Натрий сульфаты

В) Барий хлориді

С) Натрий хлориді

D) Барий сульфаты

Е) Су

259.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланың диффузиялық қабаты?

А) Барий ионы

В) Хлор ионы

С) Сульфат ионы

D) Натрий ионы

Е) Су

260.Натрий сульфаты және артық мөлшерде алынған барий хлориді ерітіндісінен түзілген мицелланы коагуляциялаушы ион?

А) Кальций ионы

В) Бромид ионы

С) Калий ионы

D) Натрий ионы

Е) Иод ионы

261.НСl ерітіндісімен артық мөлшерде алынған AgNO3 ерітіндісінен түзілген мицелланың потенциал анықтаушы ионы?

А) Хлор ионы

В) Сутек ионы

С) Күміс ионы

D) Нитрат ионы

Е) Иод ионы

262.Жоғары дәрежелі марганец оксидінің формуласын жаза отырып элементтердің индексінің соммасын көрсетіңіз?

А) 3

В) 5

С) 7

D) 9

Е) 4

263.Жоғары дәрежелі хлор оксидінің формуласын жаза отырып элементтердің индексінің соммасын көрсетіңіз?

А) 2

В) 3

С) 5

D) 9

Е) 6

264.Гульдберг-Ваагенің массалар әсерлесу заңы бойынша берілген химиялық реакцияның А+3В = С жылдамдығын көрсетіңіз?

А) V=K[A]

В) V=K[B]

С) V=K[A] [B]3

D) V=K[A] [B]

Е) V=K[A] [B][C]

265.Реакция жылдамдығы 4 есе артуы үшін жүйедегі 2СО = СО2 + С көміртегі(ІІ) оксидінің концентрациясын неше есе арттыру керек?

А) 2

В) 3

С) 5

D) 9

Е) 6

266.Реакция жылдамдығы 27 есе артуы үшін жүйедегі N2+ 3H2 = 2NH3 сутегі концентрациясын неше есе арттыру керек?://

А) 2

В) 3

С) 5

D) 9

Е) 6

267.Реакция жылдамдығы 3 есе артуы үшін жүйедегі С+О2 = СО2 оттегі концентрациясын неше есе арттыру керек?

А) 2

В) 3

С) 5

D) 9

Е) 6

268.Химиялық реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 4 тең. Қоспаны 400С қыздырғандағы реакция жылдамдығының өзгерісі?

А) 200 есе артады

В) 264 есе артады

С) 258 есе артады

D) 256 есе артады

Е) 3 есе кемиді

269.Температуралық коэффициенті 3 тең болғандағы химиялық реакция жылдамдығы 81 есе артуы үшін жүйедегі температураны неше есе арттыру керек?

А) 400С

В) 500С

С) 700С

D) 300С

Е) 200С

270.Температураны 500С жоғарылатқанда химиялық реакция жылдамдығы 32 есе артты. Температуралық коэффициентті анықтаңыз?

А) 4

В) 5

С) 2

D) 3

Е) 1

271.Берілген теңдеудегі 2NO+O2 =NO2 реакция жылдамдығын 100 есе арттыру үшін жүйедегі NO концентрациясын неше есе арттыру керек?

А) 20

В) 10

С) 50

D) 9

Е) 60

272.Коагуляция дегеніміз?

А) Өзге зат бетінде бір заттың жинақталуы

В) Өзге зат көлемінде бір заттың жиналуы

С) Бөлшектердің бірігуінсіз бірнеше бөлшектердің сулы қабатының шағылысуы

D) Фазаның бөліну беткейі болмаған жағдайда

Е) Бөлшектердің бір бірімен бірігіп ірірек агрегат түзіп ауырлап тұнбаға түсуі

273.Оттегі атомының сыртқы электрон қабатын аяқтау үшін керекті электрон саны?

А) 5

В) 2

С) 1

D) 4

Е) 7

274.ЖМҚ ерітінділеріне тән қасиет?

А) Фазалардың бөліну қабаты болмайды

В) Тұтқырлығы жоғары

С) Жай диффузия

D) Ісіну икемділігі

Е) Оптикалық бос

275.Шала өткізгіш арқылы болатын бір жақты диффузия дегеніміз?

А) Осмос

В) Коацервация

С) Диализ

D) Еріткіштік

Е) Коагуляция

276.Жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділерінің тұрақтылығы байланысты?

А) Бөлшектер заряды мен сольватты қабатқа

В) Қос электрлі қабатқа

С) Бір фазалылығы және гомогенділігі

D) Аз диффузиялылығы

Е) Гомогенділігіне

277.Әлсіз электролиттерге жатады?

А) Тұз қышқылы және темір гидрооксиді

В) Күкірт қышқылы және натрий гидрооксиді

С) Күкірт қышқылы және азот қышқыл

D) Фосфор қышқылы және сірке қышқылы

Е) Сірке қышқылы және күкірт қышқылы

278.Күшті электролиттерге жатады?

А) Тұз қышқылы және сірке қышқылы

В) Күкірт қышқылы және натрий гидрооксиді

С) Күкіртті қышқыл және натрий гидрооксиді

D) Фосфор қышқылы және сірке қышқылы

Е) Сірке қышқылы және көміртегі қышқылы

279.250мл 0,2м KOH ерітіндісіндегі калий гидрооксидінің массасын анықтаңыз?

А) 5,5г

В) 3,25г

С) 2,8г

D)

Е)

280.Рауль заңын өрнектейтін теңдеу?

А) P=PºАNА

В) π=nRT

С) Pв=KвNв

D) PV= nRT

Е) P=PА+ PВ

281.Вант-Гофф заңына сәйкес теңдеу?

А) P=PºANA

В) π=СRT

С) Pв=KвNв

D) PV= nRT

Е) P=PA+ Pв

282.Қысым мен температура тұрақты болғандағы процестің бағытын анықтайтын функция?

А) Изохорлы-изотермиялық потенциал

В) Химиялық потенциал

С) Энтропия

D) Изобаралы-изотермиялық потенциал

Е) Тепе-теңдік константасы

283.Тотықтырғыш қасиеті қайсысында ең жоғары?

А) Фтор

В) Хлор

С) Бром

D) Иод

Е) Астат

284.Гульдберг-Ваагенің массалар әсерлесу заңы бойынша берілген химиялық реакцияның 2А+В = С жылдамдығын көрсетіңіз?

А) V=K[A]

В) V=K[B]

С) V=K[A]² [B]

D) V=K[A] [B]

Е) V=K[A] [B][C]

285.5s деңгейшесінен кейін қандай ұяшық толтырылады?

А) 5p

В) 4p

С) 4d

D) 4f

Е) 3d

286.Полисульфондар дегеніміз?

А) Құрамында күкірті бар гетеротізбекті қосылыстар

В) Қабысқан жүйедегі полимерлер байланысы

С) Карботізбекті полимерлер

D) Бейорганикалық полимерлер

Е) Біртекті полимерлер

287.Карботізбекті полимерлерге жатады?

A) Олиизобутилен

B) Полиэтиленоксид

C) Белоктар

D) Полисахаридтер

E) Моносахаридтер

288.Доннан теңдеуі?

А) Е = Е0 + 2,3RT/nF* lg[met+n]

В) Е = Е0 + 2,3RT/nF* lg [тот-ш] / [т/с-ш]

С) Г = Г∞ ∙ С/ (К+С)

D) К= С·α2/1- α

Е) Х = С2н / (Св+2Сн)

289.Коацервация – дегеніміз?

А) Бөлшектердің бірігуінсіз бірнеше бөлшектердің сулы қабығының шағылысуы

В) ЖМҚ молекулалары мен пішіндерінің бұзылуы

С) Тұздармен белоктардың шөгуі

D) Ірі агрегаттардағы бөлшектердің бірігу процессі

Е) Ұю процессі

290.Ерітіндінің немесе зольдің қоймалжың затқа айналуы?

А) Желатиндену

В) Коагуляциялану

С) Ісіну

D) Коацервациялану

Е) Кристалдану

291.Ағысын жоғалта отырып, салқындатқанда кристалданып үлгермейтін полимерлер қалай аталады?

А) Шынытәрізді полимерлер

В)Кристалды

С) Қоймалжыңды

D) Амфорлы

Е) Ісінген

292.Поликонденсация реакциясы арқылы алынады?

А) Полиэтилен, полипропилен

В) Белоктар және тетрафторэтилен

С) Нуклеин қышқылдары және полиэфирлер

D) Полисахаридтер және поливинилхлорид

Е) Полиэфирлер және тетрафторэтилен

293.Полимерлену реакциясы арқылы алуға болады?

А) Полиэтилен, полипропилен

В) Белоктар мен тетрафторэтилен

С) Нуклеин қышқылдары және полиэфирлер

D) Полисахаридтер және поливинилхлорид

294.«Жасанды бүйрек» аппаратының жұмысы негізделген?

А) Вивидиализге

В) Ультрафильтрацияға

С) Коагуляцияға

D) Коацервацияға

Е) Денатурацияға

295.Шын ерітінділердің жоғары молекулалық қосылыстардан айырмашылығы?

А) Ісіну

В) Желатиндену

С) Жоғары осмотық қысым

D) Денатурация

Е) Коагуляция

296.Жоғары молекулалық қосылыстардың спецификалық қасиеттері?

А) Ісіну

В) Диффузия

С) Төмен осмотық қысым

D) Баяу броун қозғалысы

Е) Коагуляция

297.Адам ағзасында зат алмасу мен қалқанша безінің (зоб) жұмысын жақсартатын элемент?

А) Кальций

В) Фтор

С) Фосфор

D) Темір

Е) Иод

298.Адам ағзасында жетіспеушілігінің арқасында гемоглобиннің синтезделуі төмендейтін (анемия), ал қалыпты жағдайынан жоғарылағанда бауыр мен жүрек ауруларын тудыратын элемент?

А) Кальций

В) Фтор

С) Фосфор

D) Темір

Е) Магний

299.Адам ағзасында жетіспеушілігінің арқасында тіс кариесін, ал қалыпты жағдайынан жоғарылағанда флюороз ауруын тудыратын элемент?

А) Кальций

В) Фтор

С) Фосфор

D) Темір

Е) Магний

300.Пептизация – дегеніміз?

А) Пептизаторлар арқылы гельді заттардың зольге айналу процессі (диспергирленуші заттар)

В) Ерітінділерде коллоидты бөлшектердің тұну процессі

С) Коллоидты бөлшектердің ірі агрегатты бөлшектерге айналу процессі

D) Заттардың өздігінен концентрацияларын теңестіру

Е) Еріткіштен ерітіндіге жартылай өткізгіш мембрана арқылы молекулалардың өтуі

301.Атомның электрондық құрылымы мына өрнекпен сипатталады: 3d64s2. Бұл қай элемент?

A) Mn

B) Cr

C) Co

D) Fe

E) Ni

302.4р – деңгейшесі алғашқы толатын элементтің реттік нөмірін көрсетіңіңз?

A) 29

B) 30

C) 31

D) 32

E) 28

303. Термодинамиканың бірінші заңын өрнектейтін негізгі теңдеуді келтіріңіз ?

A) Q==∆U + A

B) QT=A

C) Qv=∆U

D) Qp=∆H

E) Q=∆u – A

304 .Термодинамиканың бірінші заңы анықтайды ?

A) Жүйенің ішкі энергия өзгерісі арасындағы баламалы қатынасты

B) Жүйенің ішкі энергиясын

C) Процесс бағытын

D) Процестің жүру шектерін

E) Процестің жүру мүмкіндігін

305 .Термодинамиканың екінші заңы анықтайды ?

A) Жүйенің ішкі энергия өзгерісі арасындағы баламалы қатынасты

B) Жүйенің ішкі энергиясын

C) Өз еркімен жүретін процестің шегін, бағытын, мүмкіндігін

D) Химиялық реакция шығымын

E) Процестің жүру мүмкіндігін

Процестің жүру тереңдігін

306 .Тұйық жүйеде өз еркімен жүретін процесс (мұндай процестер әрқашан қайтымсыз) энтропиясы ?

A) Өседі

B) Азаяды

C) Тұрақты күйінде қалады

D) Азаяды, сонон соң өседі

E) Өседі, сонон соң азаяды

307.Энтальпия – бұл ?

A) Тұрақты қысымда жүйе ие болатын энергия

B) Қорғаған ортаға жүйеден берілетін энергия

C) Тұрақты көлемде жүйе ие болатын энергия

D) Жүйенің ішкі энергиясы

E) Жүйе көлемін өзгертуге жұмсалған энергия

308.3А + В =Д реакциясы үшін реакция жылдамдығын мына формуламен есептеуге болады ?

A) V=K•[A]

B) V=K•[B]

C) V=K•[A]3•[B]

D) V=K•[A]•[B]

E) V=K[A]•[B]•[D]

309 .Реакция жылдамдығының температуралық коэфиценті 3-ке тең. Температураны 20°С-тан 60° - с – қа өссе, реакция жылдамдығы неме есе өседі ?

A) 6 есе

B) 9 есе

C) 27 есе

D) 3 есе

E) 81 есе

310 .Химиялық реакция жылдамдығын баяулататын заттар қалай аталады?

A) Катализаторлар

B)Тотықтырғыштар

C)Тұндырғыштар

D) Ингибиторлар

E) Тотықсыздандырғыштар

311 .Иодты сутектің түзілу реакциясының молекулярлылығын анықтаңыз:Н2+J2 =2HJ ?

A) Мономолекулярлы

B) Бимолекулярлы

C) Нономолекулярлы

D) Үшмолекулярлы

E) Тетрамолекулярлы

312.Калий сульфатының барий хлоридының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген мицелла үшін коагуляциялаушы ион ?

A) Натрий ионы

B) Аммоний ионы

C) Иод ионы

D) Алюминий ионы

E) Калций ионы

313.Сулы коллоид ерітінділер қалай аталады?

A) Гидрозольдар

B) Алказольдар

C) Сулы зольдар

D) Этерозольдар

E) Аэрозольдар

314.Келтірілген заттардың қайсысы жоғары молекулалы қосылыстар ?

A) Желатин, крахмал, гемоглобин

B) Крахмал, хлорбензол

C) Гемоглобин, бромбензол, торт хлорлы көміртек

D) Бромбензол, желотин, стеорин қышқылы.

E) Майлар, карбон қышқылдары

315.Коллоидты жүйені қалай тазалауға болады ?

A) Экстракция

B) Вакуумды айдау

C) Мембрана арқылы сүзу

D) Электролиз

E) Диализ, электро- және ультрадиализ

316.Коагуляция – бұл ?

A) Еріткіш молекулаларының жақындасуы кезінде бөлшектердің іріленуі?

B) Коллоидты ерітінді бөлшектерінің жақындасу кезінде, бөлшектердің іріленуі

C) Коллоидты бөлшектер мөлшерінің кішірейуі

D) Коллоидты ерітінді еруі

E) Шын ерітінді түзілуі.

317.Пептизация не үшін қолданылады?

A) Золь алу

B) Эмульсия алу

C) Суспензия алу

D) Суйық суспензия алу

E) Золь мен эмульсия алу

18.Қай ерітінділер көбірек тұрақты, коллоидты ерітінділер ме немесе полимер ерітінділері ме?

A) Екеуі де тұрақсыз

B) Коллойдты ерітінділер

C) Бірдей тұрақты

D) Белгілі шартта екеуі де тұрақты

E) Полимер ерітінділері

319.Күрделі қоспаны анализдеу үшін қай әдіс қолданылады ?

A) Вискозиметрия

B) Хемосорбция

C) Физикалық-химиялық анализ

D) Хроматографиялық анализ

E) Химиялық анализ

320.Коллоидты ерітінділер қандай әдіспен алынады ?

A) Ірі бөлшектерді ұсақтау, атомды агрегациялау

B) Ұсақ бөлшектерді ұсақтау

C) Молекуланы агрегациялау

D) Ерітіндіні буландыру

E) Тұнық емес ерітіндіден ірі бөлшектерді тұндыру

321.Жоғары молекулалы қосылыстарды қандай жолмен алуға болады ?

A) Каталитикалық полимеризация

B) Төменгі молекулалы қосылыстарды қыздыру

C) Гидролиз

D) Мұнай өнімдері фракцияларын бөлу

E) Полимеризация, поликонденсация

322.Электрофорез - ?

A) Оң зарядталған бөлшектердің – катодқа, теріс зарядталған бөлшектердің-анодқа жылжуы,

B) Бөлшектердің катодқа жылжуы

C) Бөлшектердің анодқа жылжуы

D) Катиондар алмасуы

E) Аниондар алмасуы

323.Коллоидты ерітінділерде қай эфект байқалады?

A) Фарадей эффектісі

B) Тиндаль эффектісі

C) Гиббс – Гесс эффектісі

D) Фарадей Гесс эффектісі

E) Гельмгольц эффектісі

324.Мицелла құрамы: ?

A) Ядро, гранула

B) Ядро, адсорбциялық қабат, диффузиялық қабат

C) Ядро, адсорбциялық қабат, десорбциялық қабат

D) Иондар, гранула, адсорбциялық қабат

E) Адсорбциялық қабат, диффузиялық қабат

325.Ион валенттілігі, оның коагуляциялаушы қабілетіне қалай әсер етеді?

A) Валенттілігі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым коагуляциялаушы қабілеті төмен

B) Валенттілігі неғұрлым жоғары болса, коагуляциялаушы қабілеті соғұрлым жоғары болады

C) Валентілігі неғұрлым кіші болса, соғұрлым коагуляциялаушы қабілеті жоғары

D) Әсер етпейді

E) Бастапқыда өседі, кейін кемиді

326.Температура 10° - қа жоғарыласа, реакция жылдамдығы тұрақтылығы қалай өзгереді ?

A) Екі есе өседі

B) Үш есе өседі

C) Екі есе кемиді

D) 2-4 есе өседі

E) 5-6 есе өседі

327.Активтендіру энергиясына қандай фактор әсер етеді?

A) Температура

B) Давление

C) Әсерлесетін заттар табиғаты

D) Түзілетін заттар табиғаты

E) Концентрация

328.Мына реакция : 2NO+O2=2NO2 молекулярлылығын анықтаңыз?

A) Бірмолекулярлы

B) Үшмолекулярлы

C) Бимолекулярлы

D) Бір жарым молекулярлы

E) Төртмолекулярлы

329.Бірінші ретті реакция жылдамдығы қай өрнекпен көрсетіледі?

A)υ=Ko

B)υ=K•C1•C2

C)υ=K•C

D) υ=K•C1•C2•C3

E) υ=K•S(Co-C1)

330.Активті соғылысу тебриясы кімнен басталды?

A) Ле –Шателье

B) Вант – Гофф

C)Аррениус

D) Больцман

E) Фарадей

331.Zn0+Cu+2→Zn+2+Cu0 реакциясы қай элементте жүреді?

A) Каломелді – сутекті электрод

B) Даниэль – Якоби

C) Концентрациялық

D) Шынылы – коломельді

E) Хингидронды – каломельді

332.Қаныққан жоғарғы май қышқылы және спирт гомологы қатарының бір СН2 тізбегіне ұзарған сайын беттік активтілігі қалай өзгереді ?

A) 2-2,5 есе өседі

B) 3-3,5 есе өседі

C) 5 есе кемиді

D) 5 есе өседі

E) Өзгермейді

333.Атомы 1S22S22P63S1 – электронның құрылымға сәйкес элементті көрсетіңіз ?

A) Литий

B) Калий

C) Натрий

D) Кальций

E) Барий

334Келтірілген оксидтердің қайсысы амфотерлі ?

A) Cdo

B) Sro

C) Ag2O

D) ZnO

E) TeO3

335.Тотықтырғыш қасиеті басым ?

A) Фтор

B) Хлор

C) Бром

D) Иод

E) Астат

336.Сутек молекуласындағы химиялық байланыс түрін көрсетіңіз ?

A) Иондық

B) Ковалентті полярлы

C) Ковалентті полярсыз

D) Сутекті

E) Металдық

337.Донорлы – акцептрлік механизм бойынша байланыс түзген қосылыс ?

A) NH3

B) HNO3

C) N2O

D) NH4Cl

E) NO2

338Қай гидрооксид амфотерлі ?

A) Li OH

B) Ca(OH)2

C) Cr(OH)3

D) Mg(OH)2

E) Ba(OH)2

339.Бериллий атомы мына молекулада ВеН2 қандай гибрид түріне ие?

A) Sp

B) Sp2

C) Sp3

D) Spd2

E) Гибрид жоқ

340Келтірілген молекуланың қайсысының байланыс бұрышы 109°-қа тең ?

A) H2O

B) N2

C) BCl3

D) CH4

E) Cl2

341.Күшті электролитке жатады ?

A) Fe(OH)3

B) H2SiO3

C) H2SO4

D) NH4OH

E) H2S

342.Заттардың үш тобынан тек күшті электролиттер тобын таңдап алыңыз ?

A) NaCl, Cu(OH)2 HNO3

B) BaCl2, H2CO3, NaOH

C) K2SO4, HNO3, HCl

D) NaOH, H2S, H2O

E) KOH ,H3PO4, Fe(OH)2

343.Катодта өтетін процестер: ?

A) Тотығу

B) Тотықсыздану

C) Электролиттердің ионға диссоциациялануы

D) Су молекуласының ыдырауы

E) Газ бөлінуі

344.Анодта өтетін процестер ?

A) Тотығу

B) Тотықсыздану

C) Электролиттердің ионға диссоциациялануы

D) Су молекуласының ыдырауы

E) Газ бөлінуі

345.Газдың сұйықта еруіне қысымның жоғарылауы қалай әсер етееді ?

A) Әсер етпейді

B) Арттырады

C) Кемітеді

D) Кемітеді сонан соң арттырады

E) Арттырады сонан соң кемиді

346.Қосылыстың [Сu(NH3)4]SO4 координациялық саны?

A) 3

B) 6

C) 4

D) 2

E) 1

347.Аквакомплекске қай комплекс жатады?

A) [Cu(NH3)4]SO4

B) [Ag(NH3)2]Cl

C) K2[CuF4]

D) K[AuCl4]

E) [Cr(H2O)6]Br

348.[Сr+3(OH)6] комплекс ионының заряды

A) 6

B) 3

C) -3

D) 2

E) -6

349.Мына қосылыстағы Na3[Cr(CN)6] комплекс түзушінің заряды нешеге тең?

A) 6

B) -1

C) +3

D) -3

E) +2

350.Қосылыстың Na3[Cr(CN)6] кординациялық саны?

A) 6

B) -1

C) +3

D) -3

E) +2

 

ІІ Органикалық химия (351-700 сұрақ)

 

351. Органикалық қосылыстар теориясының негізін салушы ?

A) Д.И.Менделеев

B) Э. Фишер

C) В.В. Марковников

D) М.В.Ломоносов

E) А.М.Бутлеров

352. Электрофильді реагент дегеніміз - ?

A) Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар

B) Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер

C) Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер

D) Берілген химиялық реакцияға тікелей қатысатын атом немесе атомдар

тобы

E) Протон қосып алуға бейім иондар немесе бейтарап молекулалар

353. Радикалды реагент дегеніміз – ?

A) Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар

B) Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер

C) Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер

D) Берілген химиялық реакцияға тікелей қатысатын атом немесе атомдар тобы

E) Протон қосып алуға бейім иондар немесе бейтарап молекулалар

354. Нуклеофильді реагент дегеніміз – ?

A) Жұптаспаған электрон бөлшектері немесе бос атомдар

B) Электрон деңгейшесінде толық толмаған бөлшектер

C) Сыртқы энергетикалық деңгейде жұп электроны бар бөлшектер

D) Берілген химиялық реакцияға тікелей қатысатын атом немесе атомдар тобы

E) Протон қосып алуға бейім иондар немесе бейтарап молекулалар

355. Қандай жағдайда қышқылдығы күшті ?

A) Ка өлшемі көп болғанда

B) Ка өлшемі кем болғанда

C) Ка қышқылға әсер етпейді

D) Электртерістілігі жоғары болғанда

E) Электртерістілігі төмен болғанда

356. Бренстеду – Лоури теориясы бойынша қышқыл дегеніміз – ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері

357. Бренстеду – Лоури бойынша негіз дегеніміз – ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері

358. Льюис бойынша қышқыл дегеніміз - ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері

359. Льюис бойынша негіз дегеніміз - ?

A) Протон беруге бейім ион немесе бейтарап молекула

B) Протон қосып алуға бейім ион немесе бейтарап молекула

C) Жұп электрондар акцепторы

D) Жұп электрондар доноры

E) Тақ электрондар бөлшектері

360. ЖМКО принципі бойынша қандай қосылыспен диэтилсульфид тұрақты комплекс түзеді ?

A) СН3СООК

B) (СН3СОО)2Са

C) (СН3СОО)2Hg

D) (СН3СОО)2Mg

E) AlCl3

361. Күшті қышқыл ?

A) рК = 10,2

B) рК = 7,1

C) рК =4,8

D) pK=3,8

E) рК = 4,9

362. Алкан қатарындағы көмірсутектердің изомері ... басталады ?

A) Пентан

B) Этан

C) Бутан

D) Метан

E) Гексан

363. Радикалды орынбасу келесі сатыда жүреді.. ?

A) Тізбектің кескіні, тізбектің өсуі, иницирлену

B) Тізбектің өсуі, иницирлену

C) Тізбектің өсуі, тізбектің кескіні

D) σ – комплекс, π – комплекс

E) Иницирлену, тізбек жары

364. Алкадиендер келесі типке бөлінеді ?

A) Кумулирленген, оқшауланған

B) Кумулирленген, кернеуленген сопряженные

C) Қабытасқан, кумулирленген, оқшауланған

D) Сопряженные, оқшауланған

E) Сопряженные, циклды

365. Симметриялы емес алкендер де қосылу реакциясы .... ережесі бойынша жүреді?

A) Вюрц

B) Марковников

C) Кучеров

D) Ережеге қатысты емес

E) Бутлеров

366. Электрофильді орынбасу (SN) ... тән?

A) Алкендерге

B) Алкиндерге

C) Алкандарға

D) Арендерге

E) Альдегидтерге

367. Моноорынбасушы бензол туындылары үшін І орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды?

A) Орто- жағдайға

B) Пара – жағдайға

C) Орто- және мета – жағдайға

D) Мета – жағдайға

E) Орто- және пара жағдайға

368.Моноорынбасушы бензол туындылары үшін ІІ орынбасушылар негізгі топты ... бағыттайды?

A) Орто- жағдайға

B) Пара – жағдайға

C) Орто- және мета – жағдайға

D) Мета – жағдайға

E) Орто- және пара жағдайға

369. Иодоформды ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Белгілі бір орын аймағын уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотикалық зат

E) Инсектицид

370. Хлороформды ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Инголяциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Белгілі бір орын аймағын уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотиакалық зат

E) Инсектицид

371. Диэтил эфирі ... ретінде қолданылады?

A) Антисептикалық зат

B) Ингаляциялық нарқоз үшін қажет зат

C) Жергілікті аймақты уақытша жансыздандырушы зат

D) Наркотикалық зат

E) Инсектицид

372. Тиолдар құрамында ... функционалды тобы бар?

A) - OH

B) - SH

C) - COOH

D) - S -

E) -S – S –

373. Аминдер құрамында ... функционалды тобы бар?

A) - OH

B) - SH

C) - COOH

D) - NH2

E) -CN

374. Коламин СН2NH2- СН2ОН ?

A) 2-метилбутадиен -1,3

B) 2-аминоэтанол

C) 2-метилпропаналь

D) 3-метилбутадиен -1,3

E) 2-гидроксипропан қышқылы

375. Ауыр металл қосылыстарымен уланғанда уға қайтарушы ретінде ... қолданылады?

A) Пеницилламин

B) Ацетон

C) Этилов спирті

D) Тимин

E) Хлороформ

376. Біріншілік амин деніміз?

A) Трет – бутиламин

B) Метилэтиламин

C) Триметиламин

D) Тетраметиламмоний гидроксиді

E) N – метиланилин

377. Дезаминдену реакциясы нәтижесінде біріншілік аминдерден ... түзіледі?

A) Кетон

B) Альдегид

C) Спирт

D) Алкан

E) Алкен

378. Альдегидтер мен кетондар құрамында ... функционалды топ бар?

A) - ОН

B) - СООН

C) - Hal

D) - COH

E) - SH

379. Альдегидтер мен кетондарға тән реакциялар?

A) - SN

B) - SE

C) - AN

D) - AE

E) - SR

380. Құмырсқа альдегиді ?

A) СН3СООН

B) НСООН

C) С2Н5СОН

D) НСОН

E) СН3СОСН3

381. Альдегидпен спирт әрекеттескенде ... түзіледі?

A) Күрделі эфир

B) Альдоль

C) Ацеталь

D) Екі атомды спирт

E) Имин

382. Ш


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.568 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты