Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозв’язування кросвордів
Читайте также:
  1. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  2. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  3. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  4. Системи та сукупності нерівностей з однією змінною та способи їх розв’язування. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними, графічний спосіб їх розв’язування.
  5. Системи та сукупності рівнянь з двома змінними та способи (алгебраїчні та графічні) їх розв’язування.

По горизонталі: По вертикалі:

1 Процес, що спонукає членів організації до спільних погод- 1. Процес підвищення технічного рівня діючого устаткування шляхом вне-
жених дій, які забезпечують досягнення загальної мети сення до його конструкцій часткових змін

2 Фірма або окремі фізичні особи, котрі допомагають проду- 3. Істотне перепрофілювання частини виробничого потенціалу підприємства
центам в реалізації їх товарів на відповідних ринках на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового се-

4. Форма організації виробництва в умовах розвиненої ринко- редовища

вої економіки і гострої конкуренції продуцентів на ринку 7. Найпростіша форма договірного об'єднання підприємств з метою постій-

5. Впровадження новин у господарську практику ної координації господарської діяльності

6. Закінчена частина виробничого процесу, яка виконується 8. Тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для
на одному робочому місці, над одним і тим же предметом досягнення загальної мети

праці без переналагодження устаткування 9. Показник обсягу продукції та прибутку

10.Середовище прямого впливу на підприємство 10.Середовище, яке охоплює матеріально-технічні та економічні умови, сус-

12.Дозвіл використовувати технічне досягнення або інший пільні відносини та інститути і інші чинники, що впливають на підприємства

нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумов- 11 .Здатність оперативно перетворювати активи у платіжні засоби для оплати

лену винагороду короткострокових зобов'язань

13 Форма статутних об'єднань підприємств (фірм), що харак- 14.Виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлен-

теризується єдністю власності і контролю ня і задоволення потреб в його продукції (послугах) за допомогою обміну з

15.Матеріальний результат праці у більшості випадків висту- метою одержання прибутку

пає у формі конкретного продукта 16.Обчислення собівартості окремих виробів

18.Суспільне історична організація, яка володіє територією, 17.Процес вимірювання досягнутих за певний період результатів

суверинететом, правами і обов'язками, апаратом управління

і примусу

19 Сукупність постійних працівників, що отримали необхідну
професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності20 Процес визначення мети діяльності, передбачення майбут­
нього розвитку та поєднання індивідуальних завдань членів
організації для досягнення загального результату

21 Перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких
передбачається планом виробництва продукції 


 


По горизонталі:

5. Сукупність складових частин якого-небудь об'єкту, які ма­ють підпорядкований допоміжний характер та забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкту в цілому 13.Грошова форма витрат на підготовку виробництва продук­ції, виготовлення І збут

Н.ДобровІльне об'єднання громадян з метою спільного ве­дення господарської або іншої діяльності 17.Різновид оренди, при якому орендодавець купує устатку­вання у підприємств-виготовлювачів і передає їх у оренду на певних умовах

19.Документ. який надає право його власнику одержати заз­начену в ньому суму в установлений термін 20.Економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення 21.Цінний папір, який є зобов'язанням емітента виплачувати власникові фіксований щорічний доход І в зазначений термін повернути вартість боргу22.Як показник фінансових результатів - це виручка від під­приємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і лрирівнених до них витрат

23.Виданий державним органом документ, який дає особі або організації виключне право використовувати зазначене в ньому технічне вирішення

24.Доход, який одержує власник акцій у разі ефективної роботи акціонерного підприємства


і По вертикалі:

1. Частина балансу, яка показує напрямки розміщення коштів

2. Процес, що спонукає членів організації до спільних погоджений дій, які забезпе-

чують досягнення загальної мети

3. Процес перенесення авансової раніше вартості усіх видів засобів праці на вартість

виготовленої продукції з метою її повного відшкодування

4. Договірне об'єднання господарюючих суб'єктів на основі інтеграції їх науково-тех-

нічних, виробничих та комерційних інтересів

5. Довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання

і певного доходу

6. Відносний показник ефективності роботи підприємства

7. Визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у

певній галузі

18. Економічні відносини, які виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання між людьми

9. Платне надання грошей або інших ціностей в борг на певний час 10.Вольові правомірні дії, які спрямовані на виникнення, зміну або припинення ци­вільних прав і обов'язків

11 .Сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються відпо­відними техніко-економічними показниками12.Сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь під­готовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності 15.Частина баданса, що характеризує джерела розміщення коштів 16.Цінний папір, який надає право власності на частку майна і прибутку акціонерного товариства

18.Засноване на договорі строкове володіння і користування майном 19. Позначене істотною новизною вирішення технічного завдання в будь-якій галузі народного господарства, яке дає позитивний ефект

 

Рекомендована література

№ п/п Автор Назва, видання
  Основна  
Г.В. Осовська, О.А. Осовський Основи менеджменту, - К: Кондор, 2010
Г.В. Осовська, І.В. Копитов Основи менеджменту, практикум, - К: Кондор, 2010
А.В. Шегда Менеджмент, - К: Знання, 2001
Ф.І. Хміль Менеджмент, - К: Вища школа, 2008
Допоміжна  
Мескон М.Х. та інш Основи менеджменту – М: 2000
О.В. Рудінська та інш Менеджмент, - К: Ніка-Центр, 2002
О.П. Подсолонко Менеджмент: теорія і практика, - К: ИЧЛ, 2003
О.М. Гірняк, П.П. Лазановський Менеджмент, - Л: Новий світ, 2002

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты