Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо практичних занять
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПРИ ПРОВЕДЕННI ЗАНЯТЬ, НАВЧАНЬ, СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ
  3. До виконання практичних робіт
  4. Методика проведення занять з фізичної культури у мішаних за віком групах
  5. Методика проведення теоретичних та практичних уроків
  6. Надо занять у Аллаха терпение. Как можно больше...
  7. Особливості проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах
  8. Підготовки до семінарських занять, написанню рефератів.
  9. При заступанні на чергування, при проведенні навчань, занять, на пожежі, після роботи на пожежі пожежних автомобілів

з навчальної дисципліни „Муніципальне право”

З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

“Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Муніципальне право” мають сприяти більш глибокому засвоєнню основних тем навчального курсу, формуванню практичних навичок роботи з першоджерелами, нормативним матеріалом, спеціальною юридичною літературою, самостійному проведенню юридичного аналізу пропонованих обставин, закріпленню вміння приймати аргументовані рішення по них.

Виконання завдання за будь-якою темою потребує попереднього опрацювання відповідних розділів підручника і рекомендованої літератури та засвоєння необхідних розділів і статей нормативно-правових актів. Рішення завдань здійснюється на основі аналізу фактичних обставин справи і відповідно до чинного законодавства. При цьому слід використовувати не тільки закони України, нормативні акти Президента та Кабінету Міністрів України, але й рішення Конституційного Суду України, зазначені в переліку рекомендованих правових актів.

Відповідь має бути конкретною і водночас обґрунтованою. Завдання виконуються письмово в окремому зошиті.

Тема 1. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

(колоквіум)

План

1.Місцеве самоврядування як категорія сучасного державознавства.

2.Державна політика у сфері місцевого самоврядування, основні напрямки її здійснення.

3.Поняття, предмет, методологія, система, джерела науки муніципального права.

4.Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів.

 

Список нормативних актів і літератури

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - №141.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. № 2850 – IV // Там же. – 2005. - № 51. – Ст. 548; 2009. - № 51. – Ст. 756.

Європейська хартія місцевого самоврядування // Офіційний переклад. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - №10: Місцеве самоврядування в Україні. – С.10-17.

Про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 21.02.2008 р.№ 149/2008 // Офіц. вісн. України. – 2008. – №15. – Ст.361.

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст.983.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2000. – 304 с.Коммунальное право Украины: учебное пособие/ В.Д.Волков, А.Г.Бобкова, Н.А.Захарченко и др. - Донецк: ДонГУ, 1999.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. Мюнхен, 1963. – 210 с

Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 34 – 44.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер. – 2000. – 304 с.

Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2003. – 672 с.

Муніципальне право України: Підручник. – В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ін.; за ред В.Ф. Погорілка, О.Ф.Фрицького. – К.: Юрінком Інтер. – 2001. – 352 с.

Серьогіна С.Г. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні та шляхи його вдосконалення // Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. 5 - томне видання АПрНУ. Т.2., Харків: Право. - 2008.

Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине: Монографія. – Одесса: Юрид. лит., 2003. – 248 с.

Тацій В.Я. Місцеве самоврядування в системі місцевої влади України // Актуальні проблеми державного управління. – Збірник Укр. акад. держ. управл. при Президентові України (Хар. філія). – 2001. – № 1. – С. 31-39.

Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові системи: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2005. – 144 с.

 

Тема 2. Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування

(колоквіум)

План1. Міжнародно-правове регулювання місцевого самоврядування.

2. Види муніципальних систем в зарубіжних країнах.

3. Особливості муніципальної системи України.

4. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування.

 

 

Список нормативних актів і літератури

 

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - №141.

Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. –1997. – №1-2. – С.95-97.

Європейська хартія місцевого самоврядування // Офіційний переклад. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - №10: Місцеве самоврядування в Україні. – С.10-17.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр. – Х.: Одіссей, 2006.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр. / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

Ткачук А., Агранофф Р., Тревор Браун. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. Посібник. - К.: Заповіт. – 1997. – 177 с.

Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Моногр. – Х.: Право, 2006.

Баймуратов М.А., Коссей В.С. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины:концептуальные основы, иновационная деятельность. – Одесса: АО БАХВА, 1998. – 77 с

Оффердал О. Политика и проблемы организационного дизайна в местном самоуправлении // Полис. – 1998. - № 1. – С. 155-167.

Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. – М., 2001.

Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.С. Прудников, Л.А. Ларина, М.В. Максютин и др,; под ред. А.С. Прудникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 271с.

Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 1998

Муниципальное право зарубежных стран (сравнительно-правовой анализ): Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 752с.

Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч./ [За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2006. – Ч. 1 – 148с.

Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду становлення і розвитку місцевого самоврядування у Франції і в Україні // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. праць. Х. – 1995. - №3. - С.73-81

Баймуратов М.А. Григорьев В.А. Роль международных стандартов местного самоуправления в формировании компетенции публичной самоуправленческой (муниципальной) власти. – Одесса: ФЕНІКС, 2003. – 160 с.

Баймуратов М. А. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине. - X.: Одиссей, 2000.

Лазор О.Д. Шелепницька І.П. Публічна самоврядна влада в республіці Італія та України: особливості організації та функціонування: Монографія. – К.: Дакор, 2008. – 172 с

 

Тема 3. Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально – правових відносин

План

 

1. Поняття та ознаки територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування в Україні.

2. Правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

3. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты