Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ. 1. Згідно з розпорядженням голови районної ради з метою оцінки ділових та професійних якостей співробітників та депутатів місцевих рад
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. Згідно з розпорядженням голови районної ради з метою оцінки ділових та професійних якостей співробітників та депутатів місцевих рад, розташованих на території району, була утворена атестаційна комісія й затверджено положення про проведення атестації. Головою комісії був призначений юрисконсульт районної ради. В положенні зазначалося, що в разі відмови від проходження атестації муніципальні службовці будуть звільнені з займаних посад, а депутати позбавлені права голосу на сесіях рад. На сесії районної ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень голови районної ради. Голова районної ради не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.

Чи правомірні прийняті акти голови районної ради?Який порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування?

 

2.Директор департаменту міської ради був звільнений рішенням виконавчого комітету міської ради у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі. Директор департаменту звернувся до міського голови з проханням перевести його на посаду консультанта, однак голова відмовив, пояснивши, що така посада не передбачена штатним розписом. Директор департаменту оскаржив у суді рішення про звільнення з посади, наголосивши, що було порушено його конституційне право на рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування.

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь.

3.За систематичну неявку на пленарні засідання обласної ради, відмову від проведення звітів і зустрічей депутата обласної ради з виборцями, невиконання їх доручень, голова обласної ради порушив перед Головою Верховної Ради України питання про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради.

Зробіть юридичний аналіз ситуації й дайте відповідь на питання - які заходи юридичної відповідальності можуть бути застосовані до депутатів місцевих рад. Зазначте підстави дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад.

4.Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про призначення позачергових виборів міського голови. У поданні було зазначено, що міський голова відмовляється підписувати й оприлюднювати рішення, прийняті більшістю голосів на пленарних засіданнях міської ради, а також розглядати запити й звернення депутатів міської ради.Чи відповідають дії голови районної державної адміністрації та міського голови вимогам законодавства?Який порядок та підстави дострокового припинення повноважень міського голови?

5. На сесії сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск у зв’язку з неможливістю проведення сесій ради й прийняття консолідованих рішень. Сільський голова прийняв розпорядження про одноособове здійснення ним функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

Список нормативних актів і літератури

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. – Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. - № 48. – Ст. 483; 2005. - № 49. – Ст. 519; 2006. - № 2-3. – Ст.35; 2006. - № 12. – Ст. 104; 2006. - № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. - № 16. – Ст. 133.Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001р., № 2493-III // Вiдом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07. 2002 р., № 93-IV // Вiдом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – N 35-36, 37. – Ст.446.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред.. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009.

Князев С.Д. Конституционная ответственность в муниципальном праве: вопросы теории и практики. – Журн. рос. права. – 2005. – № 6. – С. 81-88.

Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Харків: Право, 2005. – С. 304 с.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект.- Х.: Факт, 1998.- 160 с.

Любченко П.М. Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1(52). – С. 89-97

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія / За редакцією Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 392с.Алексеев И.А. Муниципально-правовая ответственность как комплексный институт юридической ответственности // Государство и право. - 2006. – №7.

Бальций Ю.Ю. Правовой статус городского головы // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Вип.. 6-7. – Одеса, 1999. – С. 109-113.

Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т громадянського суспільства, 2001. – 40с.

Лазор О.Д., Лазор О.Я.Служба в органах місцевого самоврядування: Науково-практичний коментар. Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2005. – 212с.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735с.

Серьогін С., Петренко О Визначення принципів та сутності інтегрованого інституту публічної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 3. – С. 25-35.

 

Тема 6.Загальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

План

1. Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування.

3. Особливості реалізації повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты