Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОпис предмета курсу
Читайте также:
  1. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  2. В – Індивідуальні розділи курсу
  3. Введение к курсу
  4. Вспомните теорию эволюции Ч. Дарвина, известную вам из предмета "Общая биология", и интерпретируйте ее основную сущность.
  5. Глава 1. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
  6. Глосарий по курсу Правоохранительные органы
  7. Го курсу денного відділення 1 страница
  8. Го курсу денного відділення 2 страница
  9. Го курсу денного відділення 3 страница
  10. Го курсу денного відділення 4 страница
Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ECTS: 2,0     Модулів: 3   Змістовних модулів: 3     Загальна кількість годин: 74     Тижневих годин: 6       6.06.01 "Право"     7.06001 "Спеціаліст"   Обов’язкова     Модуль І Лекції: 26   Практичні заняття: 16   Модуль ІІ Індивідуальна робота: 8   Модуль ІІІ Самостійна робота: 22     Вид контролю. Поточний модульний контроль. Іспит

Курс "Муніципальне право" складається з 3 змістовних модулів:

ЗМ 1 – Загальна частина навчального курсу "Муніципальне право":

тема 1 – " Муніципальне право як категорія державознавства, наука і навчальна дисципліна";

тема 2 – " Світовий та європейський досвід організації місцевого самоврядування";

тема 3 – " Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні".

ЗМ 2 – " Правове регулювання статусу суб’єктів муніципально – правових відносин":

тема 4 – " Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально – правових відносин";

тема 5 – " Організаційно – правові моделі муніципального управління ";

тема 6 – " Правове регулювання статусу муніципальних службовців";

тема 7 – " Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування ";

тема 8 – " Муніципально - правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.";

 

ЗМ 3 – " Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування ":

тема 9 – ". Загальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування";

тема 10 – " Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю";

тема 11 – " Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно – фінансовій сфері";тема 12 – " Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян";

 

Організація поточного модульного контролю

 

Оцінювання знань студентів з курсу «Муніципальне право» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з навчальної дисципліни «Муніципальне право», засвоювання якої відповідно перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістовного модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студенті з муніципального права є успішність студентів на практичних заняттях та виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістовного модулю.

Критеріями оцінювання ПМК є:

а) систематичність, активність та успішність роботи студента на практичних заняттях – від 0 до 6 балів;б) оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) – від 0 до 6 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестування.

Конкретний перелік тестів, їх критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК складає 36 балів. Кожен модуль оцінюється у 12 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності і враховуються при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає деканат та кафедра.

8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА –

індивідуальне навчально-дослідне завдання

 

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців індивідуальна робота студентів з курсу муніципального права може включати в себе:

1) участь у роботі студентського наукового гуртка, студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах;

2) написання ессе (рефератів) та їх презентацію на практичному занятті;

3) анотацію прочитаної додаткової літератури, бібліографічний опис літератури;

4) конспектування монографічної літератури за змістовним модулем;

5) підготовку й опублікування наукової статті, тез наукової доповіді на конференції. 

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи здійснює викладач. За індивідуальну роботу студент максимально може отримати 14 балів.

 

9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО»

1. Місце муніципального права в системі національ­ного права України.

2. Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст).

3. Муніципально-правові норми та му­ніципально-правові інститути.

4. Поняття, предмет, система науки муніципального права.

5. Методологічні основи і джерела науки муніципального права.

6. Зв’язок науки муніципального права з галузями права та іншими науками.

7. Функції науки муніципального права.

8. Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів.

9. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

10. Міжнародно-правове регулювання та основні тенденції розвитку місцевого самоврядування.

11. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування.

12. Відтворення в Конституції та законодавстві України основних принципів Європейської хартії місце­вого самоврядування.

13. Види муніципальних систем в зарубіжних країнах.

14. Англосаксонська, континентальна модель місцевого самоврядування, інші моделі організації публічної влади на місцях.

15. Особливості муніципальної системи України.

16. Правове регулювання та особливості функціонування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

17. Місцеве самоврядування як категорія сучасного державознавства.

18. Правова природа сучасних теорій місцевого самоврядування.

19. Правова політика у сфері місцевого самоврядування

20. Децентралізація влади і субсидіарність, як принципи організації влади в Україні.

21. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.

22. Правові, соціальні, політичні, інституційні, функціональні аспекти реформування місцевого самоврядування в Україні.

23. Завдання і значення консультативно-дорадчих структур органів державної влади з питань місцевого самоврядування.

24. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Членство в територіальній громаді.

25. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні.

26. Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи.

27. Правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

28. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

29. Місцеві ініціативи та громадські слухання: процедурні аспекти реалізації.

30. Правове регулювання місцевих виборів.

31. Особливості функціонування органів самоорганізації населення.

32. Організаційно – правові моделі муніципального управління.

33. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні.

34. Критерії побудови оптимальної структури органів місцевого самоврядування.

35. Місцеві ради – представницькі органи місцевого самоврядування в Україні.

36. Специфіка правового статусу та порядку функціонування районних і обласних рад.

37. Особливості взаємовідносин сільського, селищного, міського голови з представницькими і виконавчими органами місцевого самоврядування.

38. Організація управління районами в місті.

39. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Києві.

40. Правове регулювання взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

41. Аналіз практики функціонування органів та посадових осібмісцевого самоврядування України в аспекті оцінки ефективності організаційно-правових моделей муніципального управління.

42. Добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування.

43. Депутат місцевої ради - повноважний представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу.

44. Поняття, види, юридичні властивості актів суб’єктів місцевого самоврядування.

45. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування.

46. Індивідуальні і колегіальні форми прийняття муніципальних рішень.

47. Правова експертиза проектів актів місцевого самоврядування.

48. Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі.

49. Статут територіальної громади, регламент місцевої ради: порядок підготовки, прийняття.

50. Реалізація актів суб’єктів місцевого самоврядування.

51. Контроль у сфері нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.

52. Муніципальна служба і її правове регулювання.

53. Право на службу в органах місцевого самоврядування в Україні.

54. Муніципальні службовці: статус, порядок проходження служби, права та обов’язки.

55. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

56. Порядок проведення атестації муніципальних службовців.

57. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

58. Особливості правового статусу виборних осіб місцевого самоврядування.

59. Відповідальність за порушення законодавства про муніципальну службу.

60. Кадрова політика щодо муніципальної служби.

61. Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

62. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами.

63. Підстави муніципально-правової відповідальності та муніципально-правові санкції.

64. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

65. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень місцевої ради.

66. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови. Тимчасове виконання повноважень сільського, селищного, міського голови.

67. Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

68. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування.

69. Власні, делеговані, виключні повноваження органів місцевого самоврядування та особливості їх реалізації.

70. Основні засади делегування повноважень у сфері місцевого самоврядування. Контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері місцевого самоврядування

71. Повноваження у сфері організації і визначення порядку діяльності органів місцевого самоврядування.

72. Особливості реалізації повноважень сільського, селищного, міського голови, секретаря ради. Додаткові повноваження Київського міського голови.

73. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради та їх заступників.

74. Співвідношення повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.

75. Повноваження органів самоорганізації населення та забезпечення їх реалізації.

76. Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності.

77. Управління об’єктами комунальної власності на місцевому та регіональному рівні.

78. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами та організаціями.

79. Місцеві фінанси: поняття, структура, порядок формування та використання.

80. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Особливості бюджету міста Києва.

81. Місцеві податки і збори.

82. Участь органів місцевого самоврядування в кредитно-фінансових відносинах.

83. Участь держави у бюджетному забезпеченні місцевого самоврядування.

84. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування.

85. Засоби забезпечення законності, правопорядку органами місцевого самоврядування.

86. Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян на місцевому та регіональному рівні.

87. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері інформаційного забезпечення.

88. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо утворення та забезпечення діяльності місцевої міліції.

89. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України.

90. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО»

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з курсу муніципального права здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань (ПМЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю та індивідуальної роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, - від 0 до 50 балів.

ПКЗ з курсу «Муніципальне право» проводиться у формі іспиту. Загальна кількість балів за підсумковий іспит складає від 0 до 50 балів.

Конкретний перелік питань, що охоплюють зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білету включаються три теоретичні питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати (у балах) ПМК, індивідуальної роботи студентів і ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Муніципальне право» виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:

 

 

Оцінка за шкалою ECTS Визначення За національною системою За системою НЮАУ ім. Ярослава Мудрого
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты