Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУпражнение 1
Читайте также:
  1. Генераторы псевдослучайных чисел: упражнение
  2. Грамматическое упражнение
  3. Дополнительное упражнение
  4. Максимальная оценка за упражнение- 40 баллов.
  5. Определение длины звеньев тела спортсмена выполняющего анализируемое упражнение.
  6. Почему это упражнение важно для лечения желудочно-кишечного тракта
  7. Проводник подает собаке команду на прекращение хватки и подзыв. Упражнение завершается взятием собаки за ошейник.
  8. Тема 10. УПРАЖНЕНИЕ В РАВНОВЕСИЯХ.
  9. Упражнение

The tourists will have seen all the sights by tomorrow.

Туристи вже ознайомляться з усіма визначними пам’ятками до завтра.

 

 


All the sights will have been seen by tomorrow.

До завтра з усіма визначними пам’ятками вже ознайомляться


Модальні дієслова та їх еквіваленти

must/ have to/ should

must – повинний, мусиш, маєш (обов’язково)

have – маєш, мусиш (за обставинами)

should – треба, мусиш (порада)

 

Present   You must do there at once. Тобі треба (обов’язково) піти туди відразу. Must I do there? You must not (needn’t) do there.   I have to get up early there days. – Я примушенний вставати рано вранці останнім часом. Do you have to get up early there days? I don’t have to get up early there days.     Kate is ill. You should visit her and help. – Кейт захворіла. Тобі треба(було б добре) відвідати її.   Past     I had to get up early yesterday. – Я мав встати рано вронці вчора.   Did you have to get up early yesterday? I didn’t have to get up early yesterday Future     I will have to get up earlier than usual tomorrow. – Завтра мені доведеться встати раніш, ніж завжди. Will you have you get up earlier than usual tomorrow? I won`t have to get up earlier than usual tomorrow.  

 


Can/ could/ be able to

Canможу, вмію.

Be able toвміти, мати можливість.

 

 

Present He can speak English well.- Він добре вміє розмовляти англійською. Can he speak English? He can not (can`t) speak English.   These people are able to help you. – Ці люди можуть (мають можливість) допомогти тобі. Are these people able to help me? These people aren’t able to help you.   Past They could do it week. – Вони могли зробити це минулого тижня. Could they do it last week? They couldn’t do it last week.   These people were able to help you. – Ці люди могли допомогти тобі .     Were these people able to help you? These people weren’t able to help you.   Future     These people will be able to help. – Ці люди зможуть допомогти тобі.     Will these people be able to help you? These people wont be able to help you

  


Ступіні порівняння прикметників

I. Big bigger (the) biggest

Великий більший самий великий

Easy easier (the) easiest

Легкий легший найлегший

 

II. Interesting more interesting (the) most interesting

Цікавий більш цікавий найцікавіший

 

III. Good better (the) best

Хороший кращий найкращий

Bad worse (the) worst

Поганий більш поганий самий поганий

Much more (the) most

Many

Багато більше більш усього

Little less (the)least

Мало менш менш усього

Порівняльні сполучники

As… as… - такий же … як …

He is as smart as his father.

Він такий же кмітливий як його батько.

Not as … as…

Not so … as… не такий… як …

This film is not as interesting as that one.

Ця стрічка не така цікава як та.

The … the… - чим…, тим…

The earlier you begin the more you can do.

Чим раніше ти почнеш, тим більше

зможеш зробити.

Than – чим, ніж.

She is prettier than her sister.

Вона симпатичніша ніж її сестра.

 

Some, any, no

 

You can take some books. – Ти можеш взяти декілька книжок.Can I take any books? – Можна взяти якісь книжки?

You can not take any books.(You can take no books.) – Ти не

можеш брати (ніяких) книжок.

You can take any book you like. – Ти можеш взяти будь-яку книжку.

 

There is some milk in the bottle.

Is there any milk in the bottle?

There isn’t any milk in the bottle.(There is no milk in the bottl


some   something somebody someone somewhere   any   anything anybody anyone anywhere     no   nothing nobody no one (none) nowhere  

We could see something in the dark. – Ми щось побачили у темряві.

Could you see anything in the dark? – Чи бачили ви щось у темряві?

We couldn’t see anything in the dark.(We could see nothing in the dark). – Ми нічого не бачили у темрявіСполучники: both… and…

either… or…

neither… nor…

 

both … and… - і … і…; як… так і…

Both old people and children defended the city during the war. – Під час війни як старі так і діти захищали місто.

 

Either… or… - чи … чи…; або… або…

You can come either on Monday or on Tuesday. – Ви можете прийти або у понеділок або у вівторок.

 

Neither … nor … - ні… ні …

The boy could neither read nor cont. – Хлопчик не вмів а ні читати а ні рахувати.


Зразок лексико-граматичного тесту.

Оберіть правильний варіант.

1. Danford is a very modern city. _____many old buildings.

a) there isn’t c) there wasn’t

b) there aren’t d) there won’t be

2. Please don’t make so much noise. I _____.

a) am working c) work

b) was working d) worked

3. Is it a good film? – Yes, it’s the best film I _____.a) ever saw c) have ever seen

b) will ever see d) had ever seen

4. Have heard from George _____?

a) last week c) two weeks ago

b) next week d) this week

5. Rome is _____ old _____ Athens.

a) not as … as … c) like … as …

b) as … as … d) as … like …

6. I don’t want anyone to know. You _____ tell anyone what I said.

a) don’t have to c) doesn’t have to

b) mustn’t d) didn’t have to

7. All The documents in the office _____ in perfect order.

a) keep c) is kept

b) keeps d) are kept

8. He _____ head of the delegation recently.

a) is being appointed c) has been appointed

b) is appointed d) has appointed

9. Did _____ doubt the significance of his discovery?

a) nobody c) anybody

b) somebody d) none

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»

(англійська мова)

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Загальною метою програми викладання іноземної мови професійного спрямування (ІМПС) є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Програма АМПС реалізується шляхом досягнення таких цілей:

практична: формувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції для забезпечення їхнього ефективного спілкування в професійному середовищі;

освітня: сприяти формуванню у студентів здатності до самоосвіти, що надасть їм змогу продовжувати вивчати мови і після закінчення вузу;

пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також позитивне ставлення до вивчення мови;

соціокультурна: досягти розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Мовленнєві вміння.

Після закінченні курсу cтуденти зможуть:

аудіювання:

- розуміти головні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію під час обговорень, дебатів, офіційних перемовин, лекцій, бесід із загальних питань менеджменту;

- розуміти суть і більшість деталей в автентичних радіо- і телепередачах із питань менеджменту;

- розуміти намір мовця, визначати його позицію і точку зору;

говоріння:

- реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов'язані з загальними питаннями менеджменту;

- чітко аргументувати свої позиції щодо актуальних тем менеджменту;

- поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

- висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- та телепрограм, які стосуються сфери менеджменту;

- виконувати низку мовленнєвих функцій, гнучко користуючись .загальновживаними фразами;

- виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола професійних тем;

читання:

- розуміти автентичні тексти, пов'язані з професійними темами з підручників, газет, журналів та Інтернет-джерел;

- розуміти зміст статутних документів, контрактів, договорів тощо;

- розуміти намір автора письмового тексту професійної тематики;

- письмо:

- писати деталізовані завдання та звіти, пов'язані з навчанням та спеціальністю;

- писати резюме економічних текстів із високим ступенем граматичної коректності;

- користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

-готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію.

Уміння вчитись.

Після закінчення курсу студенти здатні:

- знаходити конкретну інформацію, пов'язану з професійними питаннями, користуючись бібліотечним каталогом, довідниками, словниками та інтернетом;

- викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї;

- виділяти головну ідею та розвивати її;

- стисло викладати зміст тексту;

- організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та підзаголовками;

- робити адекватні та придатні для користування конспекти з різноманітних інформаційних джерел;

- вести навчальні аналітичні щоденники (мовний портфель);

- вести облік прочитаного матеріалу;

- розуміти вимоги щодо оцінювання, критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

- належним чином здійснювати самооцінювання.

Мовні вміння.

Після закінчення курсу студенти будуть мати робочі знання:

- граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів професійного спрямування;

- правил англійського синтаксису, щоб дасть можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів;

- мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення;

- мати широкий словниковий запас (у т.ч. технічної термінології), необхідний в академічній і професійній сферах.

Практичні заняття І семестр

Тема 1(пр.)

1. Розмовна тема «Студентське життя».Вивчення фонетичного, лексичного та граматичного мінімуму. Формування навичок читання, перекладу та усного мовлення.

2. Вивчення граматичних структур з дієсловами tо bе, tо hаvе, tо do, ознайомлення з правилами їх утворення та вживання. Повторення правил вживання Simple Теnsеs (Асtіvе)

Тема 2(пр.)

1. Розмовна тема " Наш університет"

Вивчення лексичних одиниць та розмовних зразків за темою, ситуативних особливостей їх вживання та перекладу на рідну мову. Розвиток навичок читання та перекладу текстів загальноосвітнього характеру.

2. Переклад речень, що містять структури з дієсловами tо bе, tо hаvе, tо do з англійської мови на українську та навпаки, складання тексту.

3. Практика використання Simple Теnsеs (Асtіvе) в реченнях англійської мови.

Тема 3(сам.р.)

1. Лексична тема «Сім'я».

Вивчення фонетичних норм англійської мови за темою, лексичних одиниць. Розвиток навичок монологічного мовлення.

2. Читання та переклад тексту “Мій робочий день”.

Вивчення лексичних одиниць. Вивчення мовних моделей повсякденного спілкування. Вивчення мовних моделей звертання, ввічливості, вибачення та погодження.. Ознайомлення з особливостями ситуативного спілкування в усній та письмовій формі.

3. Граматика «Continuous Tenses». Види питань. Ознайомлення з типами питальних речень та їх структурами. Складання питань 5 типів та використання їх в усному діалогічному мовленні. Займенники some, any, no. Використання займенників some, any, no в реченні.

Тема 4 (сам.р.)

1. Читання та переклад тексту “Квартира”

2. Вивчення лексичних одиниць вивчення граматичного матеріалу за темами: «Оборот There + to be», використання much, many, few, little.

3. Виконання лексико-граматичних вправ, спрямованих на розпізнавання та використання вивчених структур у усному та письмовому мовленні

Тема 5 (сам.р.)

1. Читання та переклад тексту “Пори року та погода”.

2. Вивчення граматичного матеріалу за темами «Безособові речення», «Словотворення».

Ознайомлення з особливостями їх утворення та використання. Виконання тренувальних вправ.

Тема 6 (сам.р.)

Читання та переклад додаткових текстів та текстів в іншомовних джерелах, оволодіння лінгвістичними методами аналітичного опрацювання іншомовних джерел.

Самостійне опрацювання, повторення та закріплення граматичного матеріалу за темами «Ступені порівняння прикметників та прислівників»; «Модальні дієслова».

Тема 7 (сам.р.)

Читання та переклад додаткових текстів та текстів в іншомовних джерелах, оволодіння лінгвістичними методами аналітичного опрацювання іншомовних джерел.

Самостійне опрацювання, повторення та закріплення граматичного матеріалу за темами «Складне речення», «Часи групи Perfect», «Часи групи Perfect у пасивному стані (Passive Voice)».

Ознайомлення з особливостями їх утворення та використання. Виконання тренувальних вправ.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Березина О.А., Шпилюк Е.М. Английский язык для студентов университетов. Упражнения по грамматике. – Спб.: Издательство «Союз», 2001. – 256с. – (Изучаем иностранные языки)

2. Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. Английский шаг за шагом: Курс для начинающих. В 2 т. Т. 1. – М.: ООО «Росмэн-Издат». – 2000. – 558с.

3. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для начинающих. В 2 т. Т. 2. – М.: ООО «Росмэн-Издат». – 2001. – 380с.

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений, - 5-е изд., - СПб: КАРО, 2005. – 544с.

5. Голицынский Ю.Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи. – СПб.: КАРО, 2004. – 416 с.

6. Дудорова Э.С. Практический курс разговорного английского языка./ Э.С. Дудорова. – СПб.: Издательство Союз, 2001. – 341 с.

7. Коганов А.Б. Граматика англійської мови в таблицях: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2005. – 112с.

8. Коганов А.Б. Грамматика английского языка с упражнениями и ключами к ним: - К.: Издательство А. С. К., 2003 – 488 с.

9. Меркулова Е.М., Филимонова О.Е. и др. Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная и устная практика. – СПб.: Издательство Союз, 2000. – 384с.

10. English Topics: Найкращі 1000 усних тем з паралельним перекладом. Ч. 1 / Укл. О.П. Фіщенко, Г.В. Ярцева та ін.. – Х.: Веста: Вид-во «ранок», 2006 – 640с.

11. English learner’s digest. Дайджест для изучающих английский язык.

 

Упражнение 1

Укажите единичные, общие и пустые понятия; определите, какие общие понятия являются регистрирующими, а какие – нерегистрирующими.

 

Государство(Общее/нерегистрирующее). Трактор(Общее/негистрирующее) . Римская империя (Единичное). Шапка-невидимка(Пустое). Меланхолик(Общее/нерегистрирующее). Монах(Общее/нерегистрирующее). Главный член предложения(Общее/регистриующее). Круглый квадрат(Пустое). Зевс(Пустое). Океан(Общее/Нерегистриующее). Днепр (Единичное). Гомер (Единичное). Звезда(Общее/Нерегистрирующее). Кремль(Общее/нерегистрирующее). Вселенная(Общее/нерегистрирующее). Москворецкий мост(Единичное). Реплика(Общее/нерегистриующее). Депутат(Общее/нерегистриующее). Организация Объединенных Наций(Единичное). Атомная подводная лодка(Общее/нерегистрирующее). Суффикс(Общее/регистрирующее). Президент США(Общее/Регистрирующее).

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.05 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты