Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ауылшаруашылығын химияландырудың мәнін түсіндіріңіз
Блок.

1. Химияландыру проблемаларын сипаттаңыз (ғылыми, өндірістік, қаражаттық)

Химияның табиғатты, тірі дүниені зерттеуде және халық шаруашылығын дамытудағы маңызы зор. Химияның негізгі міндеттеріне халық шаруашылығына қажетті сапалы өнімдер алу, өндіріс қарқынын арттыру, қалдықсыз заттар өндіру тағы басқа жатады. Табиғатта халық шаруашылығына қажетті заттар кездесе бермейді. Сондықтан химиялық әдістерді және химияның жетістіктерін пайдаланып алуан түрлі өнімдер өндіреді.

Қазіргі кезде химиялық синтез әдісін пайдаланып табиғи табиғи қазбалармен бірге кездесетін қосалқы газдардан органикалық химия өнімдерін өндіреді. Әсіресе химия өнеркәсібінде технологиялық процестері жақсарту және жаңа технологиялық әдістерді іске қосу өнімдердің шығымынғ сапасын арттырумен бірге қоршаған ортаны қорғауға да зор пайдасын тигізіп отыр. Қазіргі кезде химиялық әдістерді пайдаланып өнеркәсіпке қажетті аса таза заттар алу өндірістік мөлшерде жүзеге асырылуда.

Халық шаруашылығына қажетті қара және түсті металдарды олардың қосылыстарынан тотықсыздандырып алу тек химиялық өнімдер: күкірт қышқылы, азот қышқылы, тұз қышқылы, сілтілер, сода, сабын, резеңкелер, пластмассалар, каучуктер, жасанды талшықтар, мұнай өнімдерін өндіру, сонымен бірге ауыл шаруашылығына қажетті калий, азот фосфор тыңайтқыштарын және микротыңайтқыштарын, гербицидтер тағы басқа өндіру іске асырылады.

Химиялық реакцияларды пайдаланып, дәрі-дәрмектер, тау-кен жұмысына қажетті қопарғыш заттар өндіреді. Бір ғана мұнайдың өзінен 20 мыңнан астам, ал таскөмірден одан да көп органикалық және минералдық заттар алынады. Химия жетістіктерін пайдаланып қазіргі химия өнеркәсібі 50 мыңнан астам халық тұтынатын өнімдер өндіреді.

Соңғы кезде зор көңіл бөлініп отырған қоршаған ортаны қорғау мәселесінде химияның алатын орны ерекше. Өндірістік суларды тазарту ауа және су тазалығын сақтау және бақылау, қалдақсыз жұмыс істейтін өндірісті жүзеге асыруда химия ғылымы мен өнеркәсібінің маңызы зор.

Химизация — процесс производства и применения химичес­ких продуктов в народном хозяйстве и быту, внедрение хи­мических методов, процессов и материалов в народное хо­зяйство.

Химизация как процесс развивается по двум направле­ниям: применение при производстве различной продукции прогрессивных химических технологий; производство и ши­рокое применение химических материалов в народном хозяйстве и быту.

В общем планехимизация позволяет:

• резко интенсифицировать технологические процессы и тем самым увеличить выпуск продукции в единицу времени;

• снизить материалоемкость общественного и промышлен­ного производства. Так, 1 т пластмассы заменит 5 т металла;

• снизить трудоемкость продукции за счет внедрения робо­тотехники;

• существенно расширить номенклатуру, ассортимент и качество выпускаемой продукции и тем самым в большей мере удовлетворить потребности производства и населения в това­рах народного потребления;

• ускорить темпы НТП. Например, создание космических аппаратов вряд ли было возможным без применения легких, прочных и жаростойких искусственных материалов с заранее заданными свойствами.

Из всего этого следует, что химизация самым существен­ным и непосредственным образом влияет на эффективность производства. Причем это влияние разноплановое.

Имеется и негативная сторона химизации — химические производства, как правило, это вредные производства, и что­бы обезвредить их, необходимо затрачивать дополнительные средства.

Основой для химизации общественного производства явля­ется развитие химической промышленности в Российской Фе­дерации.

Основные показатели уровня химизации подразделяются на частные и общие.

Химизация сельского хозяйства включает применение минеральных удобрений, химических средств защиты растений и животных (см. Пестициды) от вредителей, болезней, а также средств борьбы с сорняками (см. Гербициды), использование химических продуктов в животноводстве, полимерных и др. химических материалов в мелиорации.

Ауылшаруашылығын химияландырудың мәнін түсіндіріңіз

Ауыл шаруашылығы — материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына балық аулау, аңшылық және омарта шаруашылығы да кіреді.

Ауыл шаруашылығында механикалық және автоматтандырылмаған комплексті ауылшаруашылық жұмыстарын іске асыру, топырақты арнайы агротехникалық өңдеуден өткізу және ауылшаруашылық жануарларын ұстау және қараудың ғылыми әдістері, рационалды және жан-жақты химиялауға көп мөлшерде көңіл бөлу керек. Ауылшаруашылығын химияландыру-негізі тұрғындардың азық түліктерін және өндірістік- ауылшаруашылық өнімдерін қанағаттандыру, мал және ауылшаруашылық өнімдерін жақсарту үшін қолданылатын әдістің бірі болып табылады. Мысалға, химиялық заттар арам шөптерден және өнімдерді әр түрлі аурудан және зиянкестерден қорғап, ауылшаруашылық дақылдарының өсуіне ықпал жасайды. Қазіргі уақытта орташа өнімді жоғалту 15-20% құрайды.Осыған қоса мал шаруашылық азық түліктердің өнімділігін және биологиялық құндылығын жоғарылату мақсатында жүргізіледі. Жоғарыдағы айтылғандар түсінікті болу үшін мысал келтірейік-экзопаразиттер және жануарлардың түрлі аурулуры ауыл шаруашылығына үлкен экономикалық зиян тигізеді.

Сондықтан өсімдіктер мен жануарларды зиянкестерден және аурудан қорғайтын химиялық заттардың ашылуы бүкіл әлемдегі атақты жағдайы болып табылады. Осы химиялық заттардың көлемі арқылы(улы химикаттар немесе пестицидтер) өсімдіктер мен жануарларға әсер ететін және паразитарлы тиф, малярия және басқада ауру туғызатын көптеген жәндіктермен күресуге мүмкіндік туды.

Пестицидтер немесе агрохимикаттар - ауылшаруашылығында зиянкестерімен және ауылшаруашылық дақылдарын әртүрлі ауруларымен, арам шөптермен, жануарлардың экзопаразиттерімен күресу үшін және де дәнді-дақылдардың,тұқымдардың дамуы мен өсуін ылталандыру мақсатында қолданылатын әртүрлі улы деңгейдегі химиялық және синтетикалық заттар.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 277; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты