Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



АҚ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫН ЖОБАЛАУ НОРМАЛАРЫ




Азаматтық қорғаныс шараларын кешенді жөне саралай өткізу мақсатында, халықты қорғау деңгейін қажетсіз мемлекеттік шығындарды жүмысамау мақсатында халықты қорғау деңгейін төмендетпей, аумақ пен үйымның маңызы-лық деңгейін ескере отыра, қалаларды, топтарға, сондай-ақ Азаматтық қорғаныс категория бойынша аумақ пен ұйымдардын маңыздылық деңгейі ескере отырып жүргізіледі.

Қалаларды, топтарды, үйымдарды Азаматтық қорғаныс бойынша категорияларға жатқызу тәртібін Қазақстан Рес-публикасының үкіметі анықтайды.

^ Категорияланеан нысан — бүл үлкен экономикалық, стратегиялық және қорғаныстық маңызы бар қалалар. Ка-тегорияланған қалалар маңызы бойынша төрт топқа бөлінеді: аса маңызды, бірінші, екінші және үшінші топтар.

^ Категорияланган обьектілер — үлкен экономикалық және қорғаныстық маңызы бар өнеркәсіп орындары мен өзгеде үйымдар. Үш категорияға белінеді: аса маңызды, бірінші және екінші категориялар.

"Категорияланбаған объекгілер" — барлық қалған үйым-дар (нысандар).

Түрақтылық мәселелерін реттейтін қүжаттар Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық шараларын жобалау (ИТЖ) нормалары болып табылады. Олар қүрылыс норма-лары мен ережелер кешенін (ҚНжЕ), мемлекеттік стандар-тты (ГОСТ) Азаматтық қороғаныстың инженерлік-техникалық қамсыздандырудың барлық түрі бойынша нұсқаулық пен басшылықты қамтиды. Осы қүжаттар негізінде орталық атқарушы органдар салалық стандартты, АҚ ИТЖ нормаларын қолдану бойынша басшылық нүсқаулықты әзірлейді.

Шаруашылық нысандары мен салаларында АҚ ИТЖ және орталық атқарушы оргавдар, республикалық мекеме-лер Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі Агенттігінің келісімі бойынша жоспарлау 2.01.51-90 ҚНжЕ талаптарына сөйкес жүргізеді.

1.2-4-98 ҚНжЕ сәйкес 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасында сейсмобелсенді жобалау мен қүрылыс жүмыстары жүргізіледі.

АҚ ИТЖ жобалау нормалары өз мақсатымен мынаны жүргізеді:

· халықты қорғау және жаудың осы заманғы зақымдау және әдеттегі қүралдарды қолдану жағдайында ықтимал залал мен қирауды төмендету;

· соғыс уақытында шаруашылық нысандары жұмысының тұрақтылығын көтеру;

· « зақымдану ошағында, зілзала аумағында және ірі өндірістік авария мен апатты жою кезінде ҚНжЕ жүргізу үшін қажетті жағдай.

ИТЖ нормалары мынаны ескереді: « аудандық жоспарлаудың жобасы мен схемасын, жаңа категорияланған қалалар мен нысандардағы бүрыннан бар және салынып жатқан түрғын үй және өнеркәсіп ауданда-ры. Аудандарында түргын үймен өзге нысандарды егжей-тегжейді жоспарлау кезіндегі әртурлі жәйттарды;

» ықтимал қираулар аумағында орналасқан жүмыс істеп жатқан өнеркәсіп орындарын кеңейту жөне жобалау, энерге-тика, көлік және байланыс кәсіпорындарын, сондай-ақ со-ғыс уақытында категорияланған қалалардың тірішілік аума-ғында орналасқан түрғын үй жөне өнеркәсіп аудавдарды;

» бұрыннан салынған көсіпорындарды қалпына келтіру жөне кеңейту кезінде.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 63; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты