Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  4. Визначення основних параметрів видання
  5. Визначення понять “гувернер”, “гувернантка”, “гувернерство”. Причини, що спонукають батьків звернутися до послуг гувернера.
  6. Визначення понять «Захід» і «Схід» у світовій культурі
  7. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  8. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  9. Відтворення і зношування основних виробничих фондів
  10. Вселенські собори — етапи формування основних догматів християнства

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого та інформаційного фондів.

Державна реєстрація нормативно-правового акта – процедурно-процесуальні дії уповноважених суб’єктів (Міністерства юстиції України та його територіальних органів) щодо проведення правової експертизи на відповідність нормативно-правового акта Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийняття рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєння йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Навчальна дисципліна «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» – це система наукових знань у галузі проблем і методик вироблення і систематизації нормативно-правових актів, необхідних і достатніх для цілісного уявлення про теорію нормотворчості, правила, прийоми і засоби нормо-проектувальної техніки, а також для формування навиків з підготовки, прийняття і державної реєстрації різних видів нормативно-правових актів у процесі підготовки юристів, державних службовців, фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування.

Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ, який приймається (ухвалюється чи санкціонується) уповноваженим суб’єктом в межах його повноважень та визначених Конституцією і законами України порядку і формі, спрямований на встановлення, зміну, доповнення (перегляд) або скасування правових приписів, що стосуються широкого кола адресатів і розраховані на багаторазове застосування.

Нормативно-правовий договір – двостороння або багатостороння угода, внаслідок якої встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормо-проектувальна техніка – це система усталених теоретико-прикладних правил, вироблених практикою нормотворчості, якими окреслено засоби і методи розробки та написання досконалих за формою, структурою і змістом нормативно-правових актів.

Нормотворчість – врегульований законодавством вид цілеспрямованої юридичної діяльності суб’єктів, спеціально уповноважених приймати, змінювати чи скасовувати нормативно-правові акти, що здійснюється в межах компетенції у встановлених процедурно-процесуальних формах.

Нормотворчий процес – це сукупність дій і процедур щодо підготовки, прийняття, зміни (перегляду), набуття чинності та скасування нормативно-правових актів, що здійснюється уповноваженими суб’єктами.

Підзаконні нормативно-правові акти – це акти, що приймаються уповноваженими нормотворчими суб’єктами на основі і на виконання законів (розвивають чи деталізують окремі їх положення) і не повинні суперечити їм.Правовий акт — це письмовий акт, виданий державним органом, установою, організацією, в якому міститься припис, обов’язковість виконання якого забезпечує держава; висловлює владні веління та спрямований на регулювання суспільних відносин.

Правові аксіоми –загальновизнані істини, що не потребують доказування та прямо або опосередковано відображаються у праві.

Принципи права – керівні засади, що відображають зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин.

Систематизація законодавства – це діяльність із впорядкування законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи.

Судовий прецедент – це принцип, на основі якого ухвалене рішення (та його частина, що має назву ratio decicendi) у конкретній справі, що є обов’язковим для суду тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в майбутньому всіх аналогічних справ або виступає зразком тлумачення закону.

Юридична дефініція – визначення будь-якого поняття, що відображає суттєві (якісні) ознаки явища, предмету.

Юридична конструкція – це засіб нормотворчої техніки, який забезпечує логічність, стрункість та взаємозв’язок окремих елементів будови нормативно-правового матеріалу.

Юридична презумпція – це припущення про те, що ймовірний факт має місце в усіх випадках.

Юридична техніка –це сукупність вироблених в юриспруденції засобів і правил досконалого зовнішнього виразу в текстах правових актів певного правового змісту.

Юридична фікція – техніко-юридичний прийом, за допомогою якого неіснуюче становище визнається нормотворцем як реальне, існуюче і набуває загальнообов’язкового характеру внаслідок його закріплення в правовому приписі.

Юридичний документ—це письмовий акт, який складається згідно з правовими вимогами та містить правову інформацію (підтвердження прав, обов’язків або підтвердження юридичних фактів, подій чи дій, що тягнуть виникнення певних прав та обов’язків). Він є письмовим актом, який встановлює, розвиває, змінює чи припиняє певні правовідносини або фіксує юридично значущі факти й дії.

  

9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів»

 

1. Поняття, предмет і структура навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів».

2. Завдання і значення навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» для зміцнення законності і правопорядку, підвищення рівня правової і культури професійного юриста, формування правової держави в Україні.

3. Місце і значення навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» в системі професійної юридичної освіти і юридичній практиці.

4. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів».

5. Поняття і сутність нормотворчості.

6. Види нормотворчості та їх загальна характеристика. Референдум або народна нормотворчість. Законотворчість і підзаконна нормотворчість.

7. Основні принципи нормотворчості: законність, науковість, рівень юридичної техніки, гуманізм, демократизм, гласність.

8. Нормотворчий процес: поняття та сутність.

9. Етапи та стадії нормотворчого процесу.

10. Поняття і види нормотворчих відносин.

11. Суб’єкти і об’єкти нормотворчих відносин.

12. Нормотворча компетенція.

13. Правове регулювання нормотворчої діяльності в Україні.

14. Поняття і класифікація юридичних документів.

15. Поняття і види правових актів.

16. Нормативно-правові акти: поняття, юридичні властивості та види. Співвідношення нормативно-правових актів з іншими джерелами норм права.

17. Нормативні правові договори: поняття і види.

18. Нормативні судові рішення (судові прецеденти): поняття, особливості та види.

19. Міжнародне право і правова система України: їх взаємозв’язок і взаємодія.

20. Поняття та ознаки юридичної техніки як чинника ефективності правотворчої, правореалізаційної та правозастосовної діяльності.

21. Проблема визначення та співвідношення понять «юридична техніка», «правотворча техніка», «законодавча техніка», «нормо-проектувальна техніка» у нормативних та наукових джерелах.

22. Поняття та ознаки нормо-проектувальної техніки.

23. Елементи нормо-проектувальної техніки: засоби й правила нормотворчої техніки.

24. Поняття та загальна характеристика правил нормо-проектувальної техніки.

25. Поняття та загальна характеристика засобів нормо-проектувальної техніки.

26. Стан нормо-проектувальної техніки в Україні та перспективи її використання.

27. Правила формування змісту нормативно-правових актів: загальна характеристика.

28. Правила досягнення відповідності правових норм ціннісним установкам суспільства (соціальна адекватність).

29. Основні способи і прийоми формування змісту нормативно-правових актів.

30. Логічність викладення матеріалу в нормативно-правовому акті.

31. Поняття та ознаки юридичних конструкцій у нормо-проектувальній техніці.

32. Значення юридичних конструкцій у нормо-проектувальній техніці.

33. Принципи права та правила їх використання.

34. Юридичні дефініції: поняття та основні ознаки.

35. Види юридичних дефініцій та їх місце у тексті нормативно-правового акта.36. Значення юридичних дефініцій для формування змісту нормативно-правових актів.

37. Правові презумпції: поняття, ознаки та види.

38. Значення правових презумпцій для формування змісту нормативно-правових актів.

39. Поняття, види та значення фікцій.

40. Аксіоми: поняття та особливості їх використання.

41. Вимоги до внутрішньої форми нормативно-правового акту.

42. Структурні одиниці нормативно-правового акту.

43. Заголовок та преамбула як структурні одиниці нормативно-правового акту.

44. Структурні одиниці тексту нормативно-правового акта.

45. Заключні положення, примітки, додатки як правила щодо форми нормативно-правового акта.

46. Формальні (реквізитні) вимоги стосовно форми нормативно-правового акту.

47. Вид правового акта. Назва, дата його прийняття та реєстраційний номер.

48. Загальна характеристика юридичної мови.

49. Система лінгвістичних засобів нормативно-правового акту.

50. Лексичні та синтаксичні правила.

51. Юридична термінологія. Правила використання юридичної термінології у нормо-проектувальній діяльності.

52. Стиль нормативно-правових актів. Вимоги до стилю нормативно-правових актів.

53. Поняття і види помилок при застосуванні правил і засобів нормо-проектувальної техніки.

54. Основні змістовні помилки при застосуванні правил і засобів нормо-проектувальної техніки.

55. Основні формальні помилки при застосуванні правил і засобів нормо-проектувальної техніки.

56. Причини та основні напрямки попередження та усунення помилок при застосуванні правил і засобів нормо-проектувальної техніки.

57. Поняття і зміст експертизи проектів нормативно-правових актів.

58. Значення експертизи проектів нормативно-правових актів.

59. Види правової експертизи нормативно-правових актів та їх характеристика.

60. Правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Її зміст та роль у забезпеченні належної якості нормативно-правових актів.

61. Принципи і методи здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

62. Проблеми удосконалення правової експертизи проектів нормативно-правових актів в Україні.

63. Правове регулювання державної реєстрації нормативно-правових актів.

64. Органи, що здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів. Акти, що підлягають державній реєстрації.

65. Терміни подачі нормативно-правових актів та терміни їх реєстрації.

66. Реєстрація спільно виданих нормативно-правових актів або актів, положення яких поширюється на інші органи.

67. Вимоги до нормативно-правових актів, що подаються на державну реєстрацію.

68. Підстави та порядок відмови у державній реєстрації нормативно-правових актів. Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта.

69. Поняття та значення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Мета створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

70. Правові засади створення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

71. Міністерство юстиції України як держатель Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

72. Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

73. Значення опублікування нормативно-правових актів. Терміни опублікування нормативно-правових актів.

74. Види офіційних друкованих видань.

75. Значення набрання чинності нормативно-правовими актами. Способи набуття чинності нормативно-правовими актами.

76. Порядок набрання чинності актами, виданими різними суб’єктами нормотворчості.

77. Система законодавства, її ознаки та елементи. Взаємозв’язок між елементами системи законодавства.

78. Поняття та цілі систематизації законодавства.

79. Види систематизації та їх загальна характеристика. Результати систематизації.

80. Роль систематизації законодавства у процесі правового регулювання суспільних відносин.

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів»

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з курсу нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань (ПМЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю та індивідуальної роботи оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ з курсу «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» проводиться у формі іспиту. Загальна кількість балів за підсумковий іспит складає від 0 до 50 балів.

Конкретний перелік питань, що охоплюють зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білету включаються три теоретичні питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати (у балах) ПМК, індивідуальної роботи студентів і ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Нормо-проектувальна техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів» виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:

 

 

Оцінка за шкалою ECTS Визначення За національною системою За системою НЮАУ ім. Ярослава Мудрого
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 30; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты