Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідготовки до семінарських занять, написанню рефератів.
Читайте также:
  1. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦI ПРИ ПРОВЕДЕННI ЗАНЯТЬ, НАВЧАНЬ, СПОРТИВНИХ ЗАХОДIВ
  3. Методика підготовки стерильного столу
  4. Методичні вказівки по підбору матеріалу, написанню та захисту контрольних робіт
  5. Начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції
  6. Перелік ІНСТРУКТИВНО-МСТОДИЧНИХ ТА ІнШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
  7. Пожежні полігони, вогневі смуги психологічної підготовки та 100-метрові смуги з перешкодами
  8. При заступанні на чергування, при проведенні навчань, занять, на пожежі, після роботи на пожежі пожежних автомобілів
  9. Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Курс «Кримінальне право» вивчається протягом двох семестрів. Тематичним планом передбачено проведення семінарських занять з усіх тем курсу.

Метою проведення семінарських занять з курсу "Кримінальне право України» є:

- засвоєння основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, які ґрунтуються на Конституції України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права;

- активізувати пізнавальну діяльність курсантів щодо правового забезпечення реалізації кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин;

- сприяти розвиткові абстрактного та логічного мислення щодо з’ясування сутності та змісту розглядуваних понять; вміння співвідносити теоретичні знання із практикою їх правозастосування;

- виховувати належне поважне ставлення до кримінального закону, усвідомлення особливої функції кримінального права та законодавства - охороняти особистість, її права та свободи, інтереси суспільства та держави;

- формувати усвідомлення того, що ефективність застосування кримінального законодавства - як одного з юридичних засобів боротьби із злочинністю, передусім пов’язана із тим, наскільки ґрунтовно вивчається це законодавство, наскільки добре засвоюються заходи практичної дії кримінальної норми; наскільки якісним є рівень підготовленості фахівців - юристів, робота усіх правоохоронних органів, суду, наявністю їхнього авторитету серед населення;

- сформувати розуміння того, що кримінальне право, кримінальний закон вимагають конкретних знань, умінь, бо навіть невелика помилка у правозастосуванні може потягнути надто тяжкі наслідки, бо кримінальний закон передбачає найбільш суворі примусові заходи щодо особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину.

Завданням проведення семінарських занять є:

- закріплення теоретичних знань з питань, розглянутих на лекції, підготовлених під час самостійної роботи, виконання домашнього завдання;

- перевірка знань основних положень, сутності та змісту понять та термінів, які вивчаються;

- формування вміння аналізу чинного кримінального закону; співставлення норм Конституційного та Кримінального права, з точки зору відповідності останніх Основному закону; практичних навичок застосування отриманих знань під час вирішення практичних завдань, тестів, вирішення складних життєвих ситуацій, які мають кримінально-правове значення.На семінари виносяться питання, які розглядалися на лекції, підготовлені під час самостійної підготовки. Семінари проводяться під керівництвом викладача з використанням різних форм і методів контролю знань: просте опитування, вільна дискусія, обговорення реферативних повідомлень. При підготовці до семінарів курсанти мають надавати перевагу підручникам, які відтворюють чинне кримінальне законодавство; вміти самостійно вивчати та аналізувати необхідні нормативно-правові документи, спеціальну наукову літературу, перелік якої надається до плану кожного семінарського та практичного заняття. При висвітленні питань теми дозволяється користуватися особистим конспектом для цитування окремих положень законодавчих актів, наукових джерел.

Основними формами та методами проведення практичних занять є вирішення задач, тестів, практичних ситуацій, які мають кримінально-правове значення.

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття, який має передбачати:

ознайомлення із змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;

звернення до конспекту лекцій;

звернення до методичних вказівок лектора щодо особливостей вивчення даної теми;

опрацювати основні положення кримінального законодавства, які стосуються теми, рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми; використовуючи підручники, необхідно добре засвоїти поняття, які є основними (опорними) для цієї теми і які, до того ж, визначені у методичних рекомендації до кожної теми, виділені в плані семінару;

зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на семінар; продумати кожне питання, яке виноситься на обговорення, план відповіді, що надасть можливість зробити її більш чіткою та аргументованою;

ознайомитися із переліком запропонованих тем рефератів, обрати найбільш бажану тему та розкрити її, використовуючи нормативно-правові документи, наукову літературу, які надаються у цьому посібнику.

Однією із важливих форм навчального процесу є самостійна робота курсантів з окремих питань курсу Кримінального права. Самостійна робота спільно із лекціями, семінарськими заняттями покликана забезпечити виконання навчальних програм і навчального плану, глибоке та творче вивчення і засвоєння програмного матеріалу. Завдання для самостійної роботи визначаються викладачем, доводяться до відома курсантів під час навчального процесу, перевіряються на семінарських заняттях.

Важливою формою більш глибокого вивчення теми є написання реферату. Ця форма навчання дає можливість детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на семінарі, він має бути переданий викладачу.

Завершується вивчення курсу "Кримінальне право" складанням іспиту, до якого допускаються курсанти, які відпрацювали теми всіх семінарських занять. Пропущені, незалежно від причин, заняття чи незадовільна оцінка відпрацьовуються студентами у встановлені дні та години.

 

Плани семінарських занять, завдання для самостійної підготовки,

теми рефератів та перелік рекомендованої літератури

МОДУЛЬ № 1.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты