Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні матеріали
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Вміст теми: Термопластичні відтискні матеріали
  10. Загальні методичні вказівки

до навчальної дисципліни «Кримінальне право»

(Плани семінарських занять, методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять та самостійної роботи, завдання для самостійної підготовки, теми рефератів та перелік рекомендованої літератури)

Для курсантів 2-го курсу факультету підготовки

фахівців для підрозділів слідства

 

Укладач: професор кафедри

к.ю.н., доцент Плужнік О.І.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

Галузь знань: 0304 «Право»

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

Спеціалізація : слідчо-криміналістична

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри

кримінального права та кримінології

29 серпня 2014 р., протокол № 1.

 

 

Одеса 2014


Передмова

Притягнення до кримінальної відповідальності, призначення справедливого покарання щодо осіб, які вчинили злочин, відповідно до чинного кримінального законодавства - основна вимога законності у діяльності правоохоронних органів, діяльності усієї системи кримінального правосуддя. Закон про кримінальну відповідальність складає предмет вивчення курсу Кримінального права. Знання чинного кримінального законодавства є гарантією правильного, обґрунтованого вирішення питання кваліфікації злочинів, законного притягнення особи до кримінальної відповідальності, визначення справедливого обсягу кримінальної репресії, виду та терміну покарання.

Методичні рекомендайції підготовлені відповідно до тематичного плану, програми курсу "Кримінальне право " для курсантів другого курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів транспортної міліції. При підготовці цих матеріалів використовувалися чинне кримінальне, постанови Пленуму Верховного Суду України, спеціальна навчальна методична та наукова література, перелік якої надається.

Ці методичні рекомендації призначені для сприяння вивчення курсу дисципліни, закріплення знань стосовно основних положень, понять даного курсу, для контролю знань курсантів з усіх тем курсу, що передбачає самостійну підготовку (відповідно до наданих завдань), опрацювання питань, які розглядаються на лекції та підготовку до семінарських занять, згідно визначених питань.

Вивчення кримінального права України припускає не тільки глибоке вивчення чинного кримінального законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й набуття практичних навичок користування чинним кримінальним законодавством, іншими нормативними актами, постановами Пленуму Верховного Суду України під час вирішення конкретних кримінальних та інших життєвих ситуацій, які мають правове значення.Найбільшою мірою стан самостійного засвоєння матеріалу, науково-теоретичного дослідження окремих питань, які не були предметом розгляду під час занять, є підготовка реферату, згідно визначених тем.

Методичні рекомендації містять у собі тематичні плани дисципліни, програму курсу, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з визначення основних положень та понять, які обов’язково мають бути засвоєні під час вивчення окремих тем, теми рефератів, завдання для самостійної підготовки, надається перелік літератури, необхідної для самостійної роботи.

 


Тематичний план модуля

навчальної дисципліни «Кримінальне право»

  Назва теми Всього год Лек Сем
       
  Модуль 1. Загальна частина      
Семестр 3. Змістовний модуль 1.1.      
Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Принципи кримінального права.      
Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність
Тема № 3. Злочин та його ознаки. Кримінальна відповідальність та її підстави
Тема № 4. Склад злочину
Тема № 5. Об’єкт злочину.
Тема № 6. Об’єктивна сторона злочину
Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).
Тема №8. Суб’єктивна сторона злочину
Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину)
Тема № 10. Співучасть у вчиненні злочину
Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив злочинів (Множина злочинів)
       
Всього
       
Форма підсумкового контролю : залік      
Семестр 4. Змістовний модуль 1.2.      
Тема № 12.Обставини, що виключають злочинність діяння
Тема № 13. Звільнення від кримінальної відповідальності
Тема № 14. Поняття покарання та його мета. Система покарання
Тема № 15. Види покарань
Тема № 16. Призначення покарання
Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування
Тема № 18. Судимість.Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
Тема № 19. Примусові заходи медичного характеру, примусове лікування
Тема № 20.Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Кримінальне право зарубіжних країн.
Всього
       
Усього годин за Модулем 1
Форма підсумкового контролю екзамен      

  Модуль 2. Особлива частина     Всього   Лек   Сем
Семестр 5. Змістовний модуль 2.1.      
Тема № 21. Поняття Особливої частини кримінального права України,її система та значення. Поняття та значення кваліфікації злочинів.
Тема 22. Злочини проти основ національної безпеки України
Тема № 23. Злочини проти життя та здоров'я особи
Тема № 24. Злочини проти волі, честі та гідності особи.
Тема № 25. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Тема № 26. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Тема № 27. Злочини проти власності
Тема № 28. Злочини у сфері господарської діяльності
Тема № 29. Злочини проти довкілля
Тема № 30. Злочини проти громадської безпеки
Всього по змістовному модулю 2.1.
Форма підсумкового контролю : залік      
Семестр 6. Змістовний модуль 2.2.      
Тема № 31 Злочини проти безпеки виробництва
Тема № 32. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Тема № 33. Злочини проти громадського порядку та моральності
Тема № 34. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
Тема № 35. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
Тема № 36. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
Тема № 37. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку
Тема № 38. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
Тема № 39. Злочини проти правосуддя
Тема № 40. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини);
Тема № 41. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Всього по змістовному модулю 2.2.
Форма підсумкового контролю екзамен      
Усього годин за Модулем 2
Всього годин за Модулем 1 та Модулем 2
       

Загальні методичні рекомендації щодо самостійної роботи,


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты