Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаодну правильну
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  3. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  4. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  5. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  6. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  7. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  8. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  9. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
  10. Завдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.

Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технікуму

_________________Л.М. Посунько

«____» _________________ 2012 р.

Варіант 4

Завдання 1 – 40 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати

одну правильну

1 У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих на карто­схемі українських губерній у складі Російської імперії напередодні Першої світової війни?


А 1) Волинська; 2) Харківська; 3) Херсонська

Б 1) Подільська; 2) Харківська; 3) Катеринославська

В 1) Волинська; 2) Полтавська; 3) Катеринославська

Г 1) Подільська; 2) Харківська; 3) Херсонська

 

2 Який з документів стосується подій УЦP у листопаді 1917 p.?

 

 


3 В епоху неолітичної революції

А Загострюється криза мисливського господарства, на зміну багатолюдним мисливським колективам приходить парна сім’я

Б Людина перейшла від пасивного привласнювання дарів природи до активного перетворення навколишньої дійсності

В Відбулося відокремлення ремесла від землеробства, вироблені товари призначалися не тільки для обміну, а й для продажу

Г Різко скоротилися харчові запаси людини, що посилило міграційні процеси первісних людських спільнот

 

4 Велика княгиня київська Ольга (945-957 рр.) під час свого правління

А Створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки»

Б Відвідала Константинополь і уклала перший торгівельний договір Київської Русі з Візантійською імперією

В Поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснила низку військових походів

ГРеформувала законодавство, створивши новий писаний правовий кодекс держави відповідно до вимог часу

5 Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:

«Отець бо його…землю…хрещенням просвітив, а сей великий князь…засіяв книжними словами серця віруючих людей…»?

А Святослава Ігоревича

Б Володимира Великого

В Ярослава Мудрого

Г Володимира Мономаха

6 Перша літописна згадка назви «Україна» датується

А 1097 р.

Б1119 р.

В 1187 р.

Г 1240 р.

7 Видатним філософом другої половини ХVІІІ ст. був

А Г. Сковорода

Б Т. Шевченко

В Д. Бортнянський

Г І. Руцький

8 Включення в XIV ст. земель південно-західної Русі до складу Великого князівства Литовського було результатом боротьби з

А Золотою Ордою

БТевтонським орденом

В Польським королівством

ГВеликим князівством Московським

9 Дніпропетровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця, що були осередком козацьких промислів і символом вольності запорожців, мають назву

А Кам’яний Затон

БДніпровий Низ

В Великий ЛугГ Дике Поле

10 Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало

А Відновлення удільних князівств на українських землях

Б Збереження литовського сейму та руської мови в діловодстві

В Входження українських земель до складу Польського королівства

Г Скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства

11 Із яким кримським ханом у березні 1648 р. Б. Хмельницький уклав договір про воєнно- політичний союз?

А Хаджі-Ґіреєм

Б Девлет-Ґіреєм

В Шагін-Ґіреєм

Г Іслам-Ґіреєм

12 Як називались народні збори, на яких у Київській державі вирішувалися важливі громадські і державні справи

А Віче

Б Громада

В Дума

Г Сейм

13 Збройний виступ самостійників у Києві спричинено
А Проголошенням радянської влади в Україні

Б Оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу

В Висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді

Г Наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату

14 Українські державні університети в жовтні 1918 р. створено в містах

А Київ, Чернігів

Б Чернігів, Харків

В Харків, Кам'янець-Подільськ

Г Кам'янець-Подільськ, Київ

15 Урочисте проголошення Директорією акта про об'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу відбулося

А 7 листопада1917р.

Б 9 січня 1918 р.

В 13 листопада1918р.

Г 22 січня 1919 р.

16 Велика Вітчизняна війна розпочалася

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В18 грудня 1940 р.

Г 22червня 1941 р.

17 Коли в незалежній Україні відбулися дострокові президентські вибори?

А 1991 р.

Б 1994 р.

В2004 р.

Г 2010 р.

18 Місто Київ знову став столицею України

А1931 р.

Б1932 р.

В1933 р.

Г1934 р.

19 Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне

А Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою

Б Функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств

В Об'єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи

Г Розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад

20 Однією з причин падіння Української Центральної Ради (УЦР) була

А Відмова УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договоруБ Неспроможність УЦР налагодити дієву систему державного управління

В Відкрита підтримка УЦР селянських виступів і робітничих страйків

Г Проведена УЦР аграрна реформа та передання всієї землі селянам

21 Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж

А Жовтня 1917 р. - березня 1918 р.

Б Квітня - грудня 1918р.

В Травня 1918 р.- вересня 1919 р.

Г Січня - червня 1919 р.

22 Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії - це
А Український Національний союз

Б Всеукраїнські Установчі збори

В Трудовий конгрес України

Г Головна українська рада

 

 

23 «Лінія Керзона» - це

А Східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.

Б Межа просування німецьких і австро-угорських військ у травні 1918 р.

В «Нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р.

Г Межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.

24 Коли було скасовано шосту статтю Конституції УРСР про керівну роль Компартії України?

А Жовтні 1989 р.

Б Грудні 1989 р.

В Березні 1990 р.

ГСерпні 1991 р.

25 Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови
(1945 - початок 1950-х років) полягала в

А Переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

Б Уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР

В Репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви

Г Придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

26 У 1920-х рр. в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» - це
А Перші машинно-тракторні станції

Б Літературно-мистецькі об'єднання

В Перші революційні пролетарські театри

Г Молодіжні науково-дослідні центри

27 Позначте п'ятирічку, яка за високі темпи розвитку народного господарства отримала назву «золота»

АВосьма п'ятирічка

Б Дев'ята п'ятирічка

В Десята п'ятирічка

Г Одинадцята п'ятирічка

28 У якому році Українська PCP стала членом Організації Об'єднаних Націй?

А 1945 р.

Б 1947 р.

В 1949 р.

Г 1954 р.

29 Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953-1964 рр.)?

А Лібералізація політики держави щодо церкви, розширення мережі церковних громад

Б Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З'їзду народних депутатів

В Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій

Г ліквідація ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених осіб

30 Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко - діячі, яких об'єднує
А
Членство в Українській Гельсінській групі

Б Участь у масовій акції підтримки «Празької весни»

В Належність до «шістдесятників» в українській культурі

Г Перебування в ув'язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду»

31 Українська Гельсінська група головне завдання своєї діяльності вбачала в

АРеалізації Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Б Ліквідації монополії КПРС на владу та демократизації суспільного життя в Україні

В Ознайомленні світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні

Г Здійсненні структурної перебудови економіки України на ринкових засадах

32 Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) - утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва - присвячувалосяА Роковинам бою під Крутами

Б Проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР

В Проголошенню Української Народної Республіки

Г Проголошенню незалежності Української Народної Республіки

 

33 У якому році в СРСР і УРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі?

А 1980 р.

В 1988 р.

Б 1985 р.

Г 1990 р.

34 Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки

АСкасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві

Б Установчому з'їздові Народного руху України за перебудову

В Першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР

Г Відновленню діяльності Української Гельсінської спілки

35 Яка особливість економічного розвитку УРСР 1970 - початку 1980-х рр. підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40 % атомних енергоблоків, продукувалося близько 40 % усієї радянської сталі, 34 % вугілля, 51 % чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29 %, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50-60 % і більше».

АПосилення економічної самостійності

Б Деформованість структури економіки

В Зростання конкурентоспроможності продукції

ГЗниження матеріало- та енергомісткості виробництва

36 Яке питання було винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня

1991 p.?
А
«Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?»
Б «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»

В «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її власності?»

Г «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»

37 Створення Співдружності Незалежних Держав пов'язане з іменами

А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина

Б Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка

В М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаева

Г Л. Кравчука, H. Назарбаева, С. Шушкевича

38 У якому документі зафіксовано такі постулати:

«Людина, її життя і здоров я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають

зміст і спрямованість діяльності держави»?

А Конституція України

Б Акт проголошення незалежності України

В Закон України «Про громадянство України»

Г Декларація про державний суверенітет України

39 Хто очолив Український штаб партизанського руху?

А Сидір Ковпак
Б Тимофій Строкач

ВОлексій Федоров

ГМихайло Наумов

40 «Операція «Вісла» - це

А Воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни

Б Переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до

складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.

В Примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході

Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

Г Спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної

України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх

 

 

Завдання 41- 48 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати

три правильні

41 Укажіть особливості процесу післявоєнної відбудови народного господарства Української РСР (1945 - початок 1950-х рр.)

1 Спрямуванням основної частини капіталовкладень у сільське господарство та соціальну сферу

2 Використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»

3 Першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту та енергетики

4 Опора лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу

5 Пріоритетний розвиток сільського господарства як джерела фінансування промисловості

6Відсутність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили

42 Яким богам вірили стародавні слов'яни?

1Дажбог

2Брахма

3Палай

4Велес

5Гестия

6Сварог

43 Якими були результати індустріалізації, здійсненої в ході першої і другої п'ятирічок?

1Країна з аграрної перетворилася на індустріально-аграрну

2Обороноздатність країни різко зменшилася

3Відбулися структурні зміни в промисловості: перевага була віддана не легкій, а важкій про­мисловості

4Був ліквідований монополізм державної власності, створено умови для конкуренції товаро­виробників

5Була створена нова модель управління економікою — адміністративно-командна

6Зросло безробіття, але інфляція була остаточно ліквідована

44 Які положення розкривають основний зміст Четвертого Універсалу Української Центральної Ради?

1 Заклик до Раднаркому РСФРР про припинення наступу радянських військ і початок переговорів

2 Проголошення Української Народної Республіки

3 Продовження мирних переговорів з країнами Четверного союзу

4 Завершення українізації армії та створення Українського фронту проти радянської Росії

5 Проголошення незалежності Української Народної республіки

6 Декларування наміру розпустити постійну армію та організувати народну міліцію

45 Позначте твердження, які характеризують розвиток культури в Україні у

Рр.

1Шкільна реформа і запровадження 11- річне навчання

2 Факультативність вивчення української мови

3 «Ждановщина»

4 Діяльність «шістдесятників»

5Створення першого українського національного театру

6 Будівництво православних церков

46 Назвіть військові операції, які відбулись у 1943 р.

1Битва за Дніпро

2Львівсько-Сандомирська операція

3Курська битва

4Корсунь-Шевченківська операція

5Визволення Києва

6Битва за Крим

47 Ознакою процесу десталінізації стали такі зміни

1Збільшення управлінського апарату

2Припинення кампанії проти націоналізму

3Ліквідація раднаргоспів

4Розширення господарчих прав союзних республік

5Припинення дисидентського руху

6Часткова реабілітація жертв сталінських репресій

 

 

48 Яких позицій дотримувалось брежнєвське керівництво в політичній сфері?

1Ігнорування принципу розподілу влади

2Дотримання принципу розподілу влади

3Зміцнення політичного монополізму КПРС

4Стимулювання розвитку багатопартійної системи

5Гальмування розвитку громадянського суспільства

6Прискорення розвитку громадянського суспільства

 

В завданнях 49 – 54 установити відповідність, утворивши логічні пари

49 Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями

1 вертеп Авид мистецтва, у якому зображення є друкованим відбитком

2 драма малюнка вирізьбленого на спеціально підготовленій дошці

3 інтермедія Б невеличка п'єса, переважно комедійного характеру на

4 гравюра народну тематику

В промова, стаття церковно-теологічного спрямування,

Гмандрівний ляльковий театр, призначений для показу як

релігійних сцен, так і дотепних вистав із повсякденного життя

Д літературний твір, побудований у формі діалогу без

авторської мови, який проголошували зі сцени учні

братських шкіл, академій

50 Установіть відповідність між Універсалами Центральної Ради та датами їх прийняття

1І Універсал Центральної Ради А 7 листопада 1917 р.

2 ІІ Універсал Центральної Ради Б 10 червня 1917 р.

3 ІІІ Універсал Центральної Ради В 9 січня 1918 р.

4 ІV Універсал Центральної Ради Г3 липня 1917 р.

Д22 січня 1918 р.

51 Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості

1 Є. Мірошниченко, Г. Ціпола А музика

2 П. Майборода, А. Штогаренко Б література

3 А. Роговцева, К. Степанков В оперний спів

4 І. Драч, М. Вінграновський Г театр

Д живопис

52 Установіть відповідність між назвами періодів радянської історії України та їх

хронологічними межами

1 «Відбудова» А 1939- 1945 рр.

2 «Відлига» Б 1985- 1991 рр.

3 «Застій» В 1953-1964 рр.

4 «Перебудова» Г1945-1953 рр.

Д 1964-1985 рр.

53 Установіть відповідність між сферами суспільного життя і суттю перехідного періоду, який наступив в історії України після проголошення незалежності

1 Політика А перехід від командної до ринкової економіки

2 Економіка Б перехід від людини – гвинтика до творця власної долі

3 Соціальна сфера В перехід від класових до загальнолюдських цінностей

4 Гуманітарна сфера Г перехід від тоталітаризму до демократії

Д перехід від об’єкта до суб’єкта геополітики

54 Установіть відповідність між датами та подіями

1 16 липня 1990 р. А Прийняття Конституції України

2 24 серпня 1991 р. Б Схвалення Декларації про державний суверенітет України

4 28 листопада 2006 р. В Прийняття Закону України «Про Голодомор

3 28 червня 1996 р. 1932–1933 років в Україні»

Г Прийняття Акта проголошення державної

незалежності України.

ДПідписання Договору про дружбу, співробітництво і

партнерство між Україною та Російською Федерацією

Завдання 55 – 59 на встановлення правильної послідовності

55 Установіть хронологічну послідовність подій

ААкт злуки УНР та ЗУНР

БЗавершення колективізації в Україні

ВПрихід до влади П.Скоропадського

Г Утворення Української Центральної Ради

56 Установіть хронологічну послідовність подій

АЗавершення Великої Вітчизняної війни

БОперація «Вісла»

ВПерші альтернативні вибори до Верховної Ради України

ГВибори першого Президента незалежної України

57 Установіть хронологічну послідовність історичних періодів

А «Застій»

Б«Перебудова»

В «Відлига»

Г «Розпад СРСР»

58 Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1990-2011 рр.

А Вибори першого Президента незалежної України

БЖивий ланцюг на честь Дня Соборності України

В Позачергові вибори до Верховної Ради

Г Прийняття Конституції незалежної України

59 Установіть хронологічну послідовність подій

АПередача Криму від РРФСР до складу УРСР

БПочаток членства Української РСР в ООН

ВДоповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС “Про культ особи та його наслідки”

Г Проведення операції “Вісла”

 

 

· Для виконання роботи відводиться 120 хвилин

· Завдання виконуються в довільному порядку

· Перевіряються аркуші, що помічені як чистовик

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Завдання 1 – 40 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну – оцінюється в 1 бал за правильну відповідь

Завдання 41- 48 мають шість варіантів відповідей, серед яких треба вибрати три правильні - оцінюється в 3 бали за правильну відповідь

В завданнях 49 – 54 установити відповідність, утворивши логічні пари - оцінюється в 4 бали за правильну відповідь

Завдання 55 – 59 на встановлення правильної послідовності - оцінюється в 4 бали за правильну відповідь

 

Максимальна кількість балів за відповідь – 108

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії соціально – економічних

дисциплін та документознавства

Протокол № 10 від 5.04.2012

Голова циклової комісії Н.І. Лаврентьєва

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 146; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.07 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты