Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛексичні особливості дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю мовлення.
Читайте также:
  1. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  2. Види листів та їхні особливості
  3. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням
  4. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  5. Власності та їх особливості
  6. Г) особливості пізнання суспільства, соціальне гноселогія.
  7. Деякі проблеми та особливості етногенезу українського народу
  8. Економічна інформація та її особливості
  9. Економічний лібералізм: особливості й підходи
  10. Етикетні мовні формули в документах дипломатичного листування.


Специфічною рисою, притаманною дипломатичним текстам, є наси­ченість спеціальними термінами іншомовного походження. Це явище зумовлене, перш за все, сферою функціонування дипломатичних доку­ментів, завжди призначених для іноземного читача, отже, розрахованих на абсолютно точне розуміння. Це також пов'язано зі змістом диплома­тичних текстів, присвячених міжнародним проблемам і питанням міжна­родного права.

Деякі терміни використовуються в дипломатичних текстах з іншим лексичним значенням, ніж взагалі в українській літературній мові: про­токол, класи, сторона, імунітет, поглиблення і розширення ЄС, опори ЄС, комплімент.

Частина дипломатичних термінів потрапила в українську мову з інших мов шляхом калькування (запозичення): вірчі грамоти, повірений у справах, пам'ятна записка, розширення ЄС, наднаціональність, спільна політика ЄС, спільна позиція ЄС тощо.

Таким чином, у сфері дипломатичної термінології іншомовні запози­чення посідають значне місце. Як правило, це прямі лексичні запозичен­ня, що зберегли своє вихідне значення. Спеціальна термінологія висту­пає одним із стилістичних маркерів україномовних дипломатичних текс­тів. Вживання спеціальних термінів іншомовного походження є одним із засобів реалізації в україномовних дипломатичних текстах інформатив­ної функції, яка детермінує такі стильові риси дипломатичного мовлення, як ясність, стереотипність, точність, що означає, перш за все, однознач­ність змісту, тобто неприпустимість двозначного тлумачення окремих слів або фраз документу.

Висока, книжна лексика використовується в дипломатичних докумен­тах з ціллю підкреслення важливості подій міжнародного життя, підкрес­лення їх урочистості й значущості. Висока, книжна лексика використову­ється, по-перше, в міжнародних договорах, деклараціях; по-друге, в офі­ційних повідомленнях: високий гість, прибув з візитом, резиденція, йо­го супроводжували, перебування, укладення договорів, Високі Договірні Сторони, вручення вірчих грамот тощо.

Особливу роль у складанні дипломатичних документів відіграє етике­тна, компліментарна лексика (маю честь, високоповажність, вельми­шановний).

Також особливу увагу необхідно звертати на правильне використання абревіатур у дипломатичних текстах. Існують такі правила:Чим вищий ступінь офіційності, урочистості дипломатичного тексту, тим менша ймовірність використання абревіатур. В таких докумен­тах як статути, конвенції, ноти, угоди, абревіатури майже не викори­стовуються.

В усних заявах, виступах, пам'ятних записках, посланнях, підгото­вчих матеріалах, інструкціях абревіатури вживаються значно час­тіше, але їх форма регламентується реєстровими списками дип­ломатичних установ. Наприклад, ПРООН, ЄС, Євратом, МОП, СОТ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО;

У дипломатичних текстах нижчого рівня офіційності (інтерв'ю дип­ломатів, листи напівофіційного характеру, протоколи й звіти зу­стрічей) відбувається ніби переклад форм безпосередньої усної комунікації у писемно-текстову форму. В таких документах кіль­кість абревіатур збільшується;

Ще нижчим рівнем офіційності відзначаються тексти, які являють собою перероблений для інших цілей дипломатичний текст, на­приклад для ЗМІ: повідомлення, анонси, огляди, нариси, статті. У таких тестах широко вживаються абревіатури.

Таким чином, дипломатична мова - це специфічна, професійна мова. Дипломат повинен опанувати цю мову та навчитися нею користуватися. В ній фрази мають часто стриманий та обережний характер. Різкі речі говоряться у делікатному та ввічливому тоні,


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 106; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты