Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 9B1 Яка електрорушійна сила індукції наводиться у замкнутому провіднику, якщо магнітний потік зростає з 2×10-4 Вб до 10-3 Вб за час 0,04 с?
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

9B1 Яка електрорушійна сила індукції наводиться у замкнутому провіднику, якщо магнітний потік зростає з 2×10-4 Вб до 10-3 Вб за час 0,04 с?

Д) 2×10-2 В.

 

 

9B2 Провідник при русі перетинає магнітний потік 5×10-4 Вб за 0,1 с. Яка різниця потенціалів виникне на кінцях провідника?

А) 0,5×10-4 В;

 

9B3 При наближенні постійного магніту до котушки магнітний потік зростає з 10-3 Вб до 2×10-2 Вб за час 0,02 с. Визначити електрорушійну силу індукції, яка виникає в котушці.

Б) 0,95 В;

 

9B4 Прямий провідник довжиною 40 см рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції (В=0,05 Тл). Яка електрорушійна сила індукції наводиться у провіднику, якщо він рухається із швидкістю 4 м/с?

В) 0,08 В;

 

 

9B5 З якою швидкістю рухається провідник довжиною l=1 м в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції В=0,1 Тл, якщо на кінцях його наводиться різниця потенціалів 0,2 В?

А) 2 м/с;

 

9B6 Визначити різницю потенціалів на кінцях прямого провідника довжиною 0,5 м, якщо він рухається із швидкістю

1 м/с в магнітному полі напруженістю Н=5 А/м, перпендикулярно до магнітних силових ліній.

Б) p×10-6 В;

 

9B7 При піднесенні магніту до контуру, приєднаного до гальванометра, індукція магнітного поля зросла від нуля до

0,5 Тл за 0,5 с. Площа контуру S=20 см2 Визначити е.р.с. індукції, яка індукувалась в контурі.

Г) 2×10-3 В;

 

9B8 При вмиканні електричного кола струм змінюється на 1 А за 1 секунду. Індуктивність в колі дорівнює 0,02 Гн. Визначити електрорушійну силу самоіндукції в момент вмикання кола.

В) 0,02 В

 

 

9B9 В електричному колі з котушкою індуктивності L=0,01 Гн при вмиканні кола виникає е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити величину струму в колі, якщо він зменшився до нуля за 1 секунду.

Д) 5 А.

 

 

9B10 Котушка індуктивності підключена до джерела живлення. При вмиканні котушки за 1 секунду струм зменшився з 2А до нуля і виникла е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити індуктивність котушки.

Б) 0,025 Гн;

 

 

9B11 Сила струму в котушці рівномірно збільшується за допомогою реостата з І1=0,5 А до І2=1,5 А за 0,5 секунди. Індуктивність котушки L=2 мГн. Визначити середнє значення е.р.с. самоіндукції.Г) 4×10-3 В;

 

 

9B12 В котушці індуктивності за 0,05 секунди сила струму змінюється на 1А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,5 Гн?

Г) 10 В;

 

 

9B13 Котушка індуктивності (L=0,05 Гн) має опір 20 Ом. За який час струм в котушці зменшиться в е=2,72 рази при вимиканні.

А) 2,5×10-3 с;

 

9B14 В котушці індуктивності (L=0,022 Гн) за час t=0,05 c струм зростає в 2 рази і досягає З А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції?

В) 0,6 В

 

 

9B15 Визначити індуктивність контуру, якщо при проходженні струму І=5 А створюється магнітний потік Ф=0,2 Вб.

Б) 0,04 Гн;

 

 

9B16 Визначити індуктивність соленоїда без осердя довжиною l=0,5 м, площею поперечного перерізу S=2 см2. Кількість витків в соленоїді 300.

Г) 45×10-6 Гн;

 

 

9B17 Який магнітний потік створює котушка індуктивністю 0,02 Гн при проходженні струму І=2,5 А?

В) 0,05 Вб

  

9B18 Визначити роботу по переміщенню провідника довжиною 20 см перпендикулярно магнітному полю на відстань

5 см. Індукція магнітного поля В=0,02 Тл. Струм в провіднику І=3 А.

А) 6×10-4Дж;

 

9B19 Рамку із струмом І=1,5 А вносять в магнітне поле. Магнітний потік, що проходить через рамку, перпендикулярний до її площини, дорівнює 4 Вб. Визначити роботу по переміщенню рамки.

Д) 6 Дж.

 

 

9B20 По провіднику, зігнутому у вигляді квадрата площею S=10-2 м2 тече струм І=20 А. Площина квадрату перпендикулярна магнітним силовим лініям поля. Індукція магнітного поля В=0,1 Тл. Визначити роботу, яку треба виконати, щоб винести провідник за межі поля.

Б) 0,02 Дж;

 

9B21 Виток площею S=10 см2, по якому тече струм І=20 А вільно встановився в однорідному магнітному полі індукцією В=0,5 Тл. Виток повернули відносно діаметра на кут 90°. Визначити виконану роботу.

В) 10-2 Дж;

 

 

9B22 Прямий провідник довжиною 20 см рухається із швидкістю 2 м/с перпендикулярно лініям магнітної індукції В=10-3 Тл. Яку роботу він виконує за 2 секунди, якщо струм в провіднику І=0,5 А?

В) 4×10-4 Дж;

 

 

9B23 Соленоїд індуктивністю L=0,3 Гн підключений до джерела струму (І=10 А). Визначити енергію магнітного поля соленоїда.

А) 2 Дж; Б) 8 Дж; В) 15 Дж; Г) 24 Дж; Д) 36 Дж.

 

 

9B24 По котушці індуктивності L=0,5 Гн тече струм 8 А. Яку енергію магнітного поля має ця котушка?

Г) 16 Дж;

 

 

9B25 Яка об'ємна густина енергії магнітного поля індукцією В=2,5 Тл у вакуумі? m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 2,5 МДж/м3

 

9B26 Яка напруженість магнітного поля в повітрі, якщо об'ємна густина енергії магнітного поля дорівнює 0,4pДж/м3? m0=4p×10-7 Гн/м.Д) 1,4×103 А/м.

 

 

9B27 Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля, якщо енергія магнітного поля соленоїда дорівнює W=0,2 Дж, а об'єм V=5×10-4 м3.

В) 400 Дж/м3;

 

 

9B28 Визначити намагніченість феромагнетика, якщо при напруженості магнітного пола Н=20 А/м магнітна сприйнятливість дорівнює c=150.

Г) 3000 А/м;

 

 

9B29 Визначити індукцію магнітного поля феромагнетика, якщо магнітна сприятливість c=200 при напруженості магнітного поля Н=30 А/м.

Г) 7,6 мТл;

 

 

9B30 Визначити індукцію магнітного поля парамагнетика при напруженості магнітного поля Н=25 А/м, якщо магнітна сприйнятливість c=0,0035.

Б) 31мкТл;

 

 

9B31 Визначити намагніченість феромагнетика при напруженості Н=40 А/м. Магнітна проникність дорівнює 2×103.

В) 80×103 А/м;

 

 

9B32 Визначити індукцію магнітного поля діамагнетика, якщо напруженість поля дорівнює Н=25 А/м, магнітна сприятливість діамагнетика c=-0,00062.

В) 31,4×10-6 А/м;

 

9B33 Визначити циркуляцію напруженості магнітного поля контуру, який охоплює три провідники із струмами І1=2 А, І2=-3 А, І3=-5 А.

В) 6 А

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 127; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты