Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 8B1 В магнітному полі індукцією В=0,22 Тл знаходиться провідник довжиною 1,5 м
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

8B1 В магнітному полі індукцією В=0,22 Тл знаходиться провідник довжиною 1,5 м. Яка сила діє на провідник, якщо сила струму в провіднику 2А, а кут між вектором індукції магнітного поля і провідником 30°?

Б) 3×10-2 Н;

 

8B2 По провіднику довжиною 1м тече струм 0,1 А. Яка сила діє на провідник, розташований в напрямі від північного полюса до південного в магнітному полі індукцією В=5×10-3 Тл.

А) 5×10-4 Н;

 

8B3 Який струм тече провідником довжиною 0,2 м, вміщеним в магнітне поле індукцією В=0,02 Тл перпендикулярно до магнітних ліній, якщо на нього діє сила 2×10-3 Н?

Г) 0,5 А;

 

 

8B4 Між полюсами підковоподібного магніту створюється магнітне поле індукцією В=0,002 Тл. Визначити довжину провідника, по якому тече струм 5А, якщо при внесені його між полюси магніту на нього діє сила 10-3 Н.

Б) 0,1 м;

 

8B5 Визначити індукцію магнітного поля, в якому на провідник довжиною 0,5 м діє сила 5×10-3 Н, при проходженні струму 10 А. Напрям силових ліній перпендикулярний до провідника.

А) 10-3 Тл;

 

8B6 В магнітне поле індукцією В=0,001 Тл помістили провідник довжиною 0,05 м під кутом 45° до напрямку магнітних силових ліній. Визначити струм у провіднику, якщо на нього діє сила Ампера FA=7,1×10-4 Н.

Г) 20 А;

 

8B7 На лінію передачі довжиною 50 м в магнітному полі Землі індукцією В=10-5 Тл діє сила Ампера FA=0,1 Н. Індукція магнітного поля перпендикулярна до проводів. Визначити силу струму в проводах.

Д) 200 А.

 

8B8 Визначити силу Ампера, що діє на провід лінії електропередач довжиною 50 м, якщо по ньому тече струм 100 А. Індукція магнітного поля Землі дорівнює В=10-3 Тл. Кут між напрямком магнітних силових ліній і напрямом струму a=60°.

Г) 4,33 Н;

 

8B9 Визначити силу, що діє на прямий провідник довжиною 2м в магнітному полі індукцією В=0,01Тл, якщо провідник із струмом І=20 А становить кут 30° з вектором магнітної індукції.

А) 0,2 Н;

 

8B10 Визначити силу Ампера, що діє на провідник довжиною 0,2 м, розташований в напрямі магнітних силових ліній, якщо струм дорівнює І=5А, а індукція магнітного поля В=0,05 Тл.

В) 0 Н;

 

8B11 Напруженість магнітного поля Н=100А/м. Обчислити магнітну індукцію В цього поля у вакуумі.Б) 1,26×10-4 Тл;

 

8B12 Визначити напруженість магнітного поля, якщо в парамагнетику магнітна проникність m=1,1, а індукція магнітного поля В=0,005 Тл.

В) 3,6×103 ;

 

8B13 Кільце радіусом R=10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,318 Тл. Площина витка під кутом 30° до ліній індукції. Обчислити магнітний потік, що пронизує кільце.

Г) 5 мВб;

 

8B14 Квадратна рамка зі стороною а=5 см розташована перпендикулярно до силових ліній однорідного магнітного поля індукцією В=0,08 Тл. Визначити магнітний потік через площину рамки.

А) 2×10-4 Вб;

 

8B15 Який максимальний обертовий момент діє на рамку площею 10 см2 в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл? Струм в рамці І=2 А.

А) 4×10-4 Н×м;

 

8B16 Який магнітний момент має рамка площею S=20 см2, по якій тече струм І=5 А?

А) 10-2 А×м2;

 

8B17 Коротка котушка у вигляді квадрата зі стороною а=5 см має 10 витків тонкого дроту. Знайти магнітний момент котушки при силі струму І=2 А.

Г) 5×10-2 А×м2; 

8B18 Який магнітний момент має рамка площею S=20 см2, по якій тече струм І=5 А.

А) 10-2 А×м2;

 

8B19 Магнітний момент кругового витка дорівнює рм=0,2 А×м2. Визначити силу струму у витку, якщо площа витка дорівнює 10 см2.

Б) 200 А;

 

8B20 Квадратну рамку зі стороною а=4 см пронизує магнітний потік Ф=0,02 Вб. Визначити індукцію магнітного поля, перпендикулярного до площини рамки.

А) 12,5 Тл;

 

8B21 Яка сила діє на електрони в перпендикулярному магнітному полі індукцією В=0,1 Тл при швидкості руху електронів v = 5×104 м/с? Заряд електрона е=1,6×10-19 Кл.

В) 8×10-16 Н

 

8B22 Яка сила діє на заряджену частинку q=5×10-5 Кл , що рухається із швидкістю V=400 м/с в перпендикулярному полі індукцією В=0,05Тл?

Д) 10-3Н.

 

8B23 3 якою швидкістю рухається іон в магнітному полі з індукцією В=0,05 Тл, якщо на нього діє сила Лоренца

F=8×10-15H. Заряд іона q=3,2×10-19 Кл.

А) 5×105 м/с;

 

8B24 Заряджена частинка рухається із швидкістю 400 м/с в магнітному полі індукцією В=0,15 Тл під кутом 30° до магнітних силових ліній. На неї діє сила Лоренца F=3Н. Визначити заряд частинки.

А) 0,1 Кл;

 

8B25 Протон рухається по колу радіусом 1 см в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл. З якою швидкістю рухається протон? Заряд протока q=l,6×10-19 Кл, маса протона m=1,67×10-27 кг.

Д) 1,9×105 м/с.

 

8B26 Визначити заряд іона, що рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V=106 м/с. Індукція магнітного поля В=0,05 Тл, сила що діє на іон F=8×10-15 H.

Б) 1,6×10-19 Кл; . 

8B27 Під яким кутом до швидкості руху частинки напрямлене магнітне поле В=0,05 Тл, якщо заряд частинки q=1 Кл і вона рухається зі швидкістю V=400 м/с. На неї діє сила Лоренца 20 Н.

Д) 90°

 

8B28 Визначити індукцію магнітного поля, в якому електрон (q=l,6×10-19 Кл) рухається із швидкістю 5×106 м/с і на нього діє сила Лоренца 5×10-13 Н.

Д) 0,62 Тл.

 

8B29 Визначити радіус кола, по якому буде рухатися заряд q=0,01 Кл в перпендикулярному до швидкості магнітному полі (В=0,02 Тл). Швидкість руху заряду V=103 м/с, маса m=10-2 г.

Г) 0,5×10-2 м;

 

8B30 Визначити напруженість магнітного поля на відстані 5 см від нескінченого прямолінійного провідника, яким тече струм 628 А.

Г) 20 А/м; .

 

8B31 Визначити індукцію магнітного поля, створеного прямолінійним нескінченним провідником на відстані 20 см від нього, якщо провідником тече струм 5 А.

А) 5×10-6 Тл;

 

8B32 Визначити напруженість магнітного поля колового струму 2А в центрі витка, якщо діаметр витка дорівнює 0,2 м.

Г) 10 А/м;

 

8B33 Визначити напруженість магнітного поля котушки в її центрі. Котушка містить 20 витків, струм 2А. Довжина котушки 2 см.

Г) 2000 А/м;

 

8B34 Визначити індукцію магнітного поля в центрі витка радіусом 0,5 м. Витком тече струм 1 А.

Д) 4p×10-7 Тл.

 

8B35 Визначити індукцію магнітного поля котушки зі струмом І=2А. Кількість витків 50, довжина котушки 5 см.

Б) 2,5×10-3 Тл;

 

8B36 Визначити напруженість всередині соленоїда довжиною 20 см, якщо ним тече струм 2А. Соленоїд містить

40 витків.

Б) 400 А/м;

 

8B37 Визначити індукцію магнітного поля всередині соленоїда довжиною 50 см, якщо ним тече струм 2А. Соленоїд містить 50 витків.

Г) 2,5×10-4 Тл

 

8B38 Напруженість всередині соленоїда 200 А/м. Соленоїд містить 50 витків. Струм в соленоїді 2 А. Визначити довжину соленоїда.

Г) 0,5 м;

 

8B39 Який струм тече витком радіусом 20 см, якщо напруженість магнітного поля в центрі витка дорівнює 3 А/м?

Г) 1,2 А;

 

8B40 Два паралельні прямі нескінченно довгі провідники знаходяться на відстані 2 см. Провідниками течуть струми І1=I2=5 А в одному напрямі. З якою силою притягується кожний метр одного провідника до другого?

Г) 25×10-5 Н;

 

 

8B41 На якій відстані знаходяться два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть струми І1=2 А і І2=3 А, якщо сила взаємодії між ними дорівнює 1,2×10-5 Н на кожний метр довжини?

В) 0,1 м;

 

 

8B42 Два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть однакові струми, притягуються один до одного із силою 2×10-4 Н на кожний метр довжини. Визначити величину струму, що тече кожним провідником, якщо відстань між ним дорівнює 40 см.

Д) 20 А.

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 206; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты