Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі другого рівня складності. 8C1 На сторону а=2 см рамки в магнітному полі діє сила F=0,02 Н
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Б) существует форма ТКИН,обусловленная дефицитом другого фермента пуринового метаболизма – пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ).
  3. Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». М. Амстердам
  4. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  5. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  6. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  7. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  8. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  10. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

 

8C1 На сторону а=2 см рамки в магнітному полі діє сила F=0,02 Н. Струм у рамці І=2 А. Площина рамки становить

кут 90° з напрямком індукції вектора В. Визначити величину індукції магнітного поля.

Б) 0,5 Тл;

 

8C2 Провід довжиною 20 см знаходиться на терезах в рівновазі. Якщо під¢єднати провід до джерела струму (І=2А) і піднести підковоподібний магніт так, щоб силові лінії були перпендикулярні до проводу, то для зрівноважування треба додати 50 г на другу шальку. Визначити індукцію магнітного поля магніту (g=10 м/с2).

Б) 1,25 Тл;

 

8C3 Провідник довжиною 1 м рухається з прискоренням а=0,1 м/с2 перпендикулярно індукції магнітного поля В=0,05 Тл. Визначити струм в провіднику, якщо його маса дорівнює 100 г.

Д) 0,2 А.

 

8C4 Визначити силу Ампера, що діє на сторону квадратної рамки площею 4 см2, вміщеної в магнітне поле індукцією В=0,02 Тл перпендикулярно до силових ліній. Струм в рамці 1 А.

А) 4×10-4 Н;

 

8C5 В магнітному полі провідник довжиною 20 см, підвішений на двох довгих (1 м) проводах, відхилився від положення рівноваги на 10 см при проходженні струму I=2A. Маса провідника m=0,1кг. Визначити індукцію магнітного поля В, напрямленого вертикально.

Д) 0,25 Тл.

 

8C6 3 дроту довжиною l=30 см зроблені контури у вигляді кола і трикутника і розміщені в магнітному полі індукцією В=0,05 Тл під кутом 30° до площини контуру. Визначити крутний момент, що діє відносно центра на кожний контур, якщо контурами тече струм І=4 А.

А) 12×10-4 та 10×10-4 Н×м;

 

8C7 Стержень довжиною l=0,5 м обертається відносно його кінця з частотою 20 об/с перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля В=0,02 Тл. Визначити магнітний потік, який перетинається стержнем за 5 с.

Б) 1,57 Вб;

 

8C8 Квадратна рамка з стороною а=4 см обертається в однорідному магнітному полі напруженістю Н=5×104 А/м з частотою v=5 (1/с). Вісь рамки перпендикулярна магнітним силовим лініям. Знайти залежність магнітного потоку, що пронизує рамку, від часу в повітрі. m0=4p×10-7 Гн/м.

В) 32×p×10-6×соs10pt;

 

8C9 Знайти магнітний момент соленоїда довжиною l=0,4 м і радіусом витка r=5 мм, якщо його пронизує магнітний потік Ф=5×10-4 Вб. m0=4p×10-7 Гн/м.В) 5,0×102 А×м2;

 

8C10 Визначити напруженість магнітного поля (А/м), що пронизує рамку площею S=5×10-2 м2, якщо залежність магнітного потоку, що пронизує рамку, від часу Ф=2×10p×соs400pt . m0=4p×10-7 Гн/м.

В) 106;

 

8C11 Яка сила діє на протони, що мають кінетичну енергію 3,3×10-27 Дж в перпендикулярному магнітному полі індукцією В=0,2Тл? Маса протона m=1,67×10-27 кг. заряд q=1,6×10-19 Кл.

Б) 6,4×10-20 Н;

 

8C12 Протон і електрон, прискорені однаковою різницею потенціалів, влітають в однорідне магнітне поле. У скільки разів радіус кривизни траєкторії протона R1, більший радіуса кривизни траєкторії електрона R2?

mnpотона=l,67×10-27 кг, mелектрона =9,1×10-31 кг.

Б) 43 рази;

 

8C13 Заряджена частинка з енергією W=2 кеВ рухається в однорідному магнітному полі по колу радіусом 0,5 мм. Визначити силу, що діє на частинку в магнітному полі. 1еВ=1,6×10-19×Дж.

Г) 1,28×10-15

 

8C14 Протон, прискорений різницею потенціалів 0,5 кВ, рухається по колу в магнітному полі індукцією В=0,1Тл. Визначити радіус цього кола. Заряд протона q=1,6×10-19 Кл, m=1,67×10-27 кг.Г) 3,2×10-2 м;

 

8C15 Визначити при якій швидкості пучок заряджених частинок в перпендикулярних однорідних електричних

(Е=10 кВ/м) і магнітних (В=0,2 Тл) полях не відхиляється.

В) 5×104 м/с;

 

8C16 Визначити кінетичну енергію електрона, який у магнітному полі В=0,2 Тл рухається по колу радіусом R=2×10-3 м. Заряд електрона q=1,6×10-19 Кл, маса електрона m=9×10-31 кг.

Д) 2,25×10-15 Дж.

 

8C17 По двох схрещених під кутом 90° провідниках течуть струми I1=50 А і І2=30 А. Визначити напруженість посередині відрізка довжиною 20 см, перпендикулярного до обох провідників.

Г) 291 А/м;

 

8C18 По двох паралельних провідниках течуть струми І1=20 А і І2=40 А в одному напрямі. Визначити індукції магнітного поля посередині між провідниками, якщо відстань між ними 10 см.

Г) 8×10-5 Тл;

 

8C19 Два кругових витки радіусом 4 см кожний розташовані в паралельних площинах на відстані 0,1 м одна від одного. Витками течуть струми І12=5 А в одному напрямі. Визначити напруженість магнітного поля на вісі витків на відстані 6 см від одного витка і 8 см від другого.

Б) 50

 

8C20 Визначити індукцію магнітного поля на вісі витка на відстані 5 см від площини витка. Радіус витка 10 см, величина струму І=5 А.

Б) 2,4×10-6 Тл;

 

8C21 Двома нескінченно довгими паралельними провідниками течуть струми І1=30 А і І2=20 А в одному напрямі. Відстань між провідниками 10 см. Визначити індукцію магнітного поля в точці, яка знаходиться на відстані 6 см від першого провідника і на відстані 8 см від другого провідника.А) 1,1×10-4 Тл;

8C22 Яку роботу треба виконати, щоб наблизити провідник із струмом 15 А до другого паралельного провідника із струмом 25 А на відстань 10 см. Початкова відстань між провідниками 0,272 м. Довжини провідників 1 м. Струми течуть в одному напрямі.

В) 1,5×10-4 Дж;


РОЗДІЛ 9. Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля.


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 63; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты