Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВласний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація
Читайте также:
  1. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  2. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  3. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  4. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  5. Валютне регулювання та контроль, їх сутність та інструменти.
  6. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  7. Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів
  8. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
  9. Визначення каналу радіозв’язку і його якостей. Класифікація радіостанцій
  10. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

Тема 2. Облік власного капіталу

Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація

Документування господарських операцій з обліку власного капіталу

Характеристика рахунків з обліку власного капіталу

Облік складових власного капіталу

Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах

Та розкриття інформації у фінансовій звітності

 

Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація

Власний капітал частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань (П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО № 2 "Баланс", П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати") Власний капітал складається з:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Статутний капітал – це зареєстрований у встановленому законом порядку та закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке повинно бути передане підприємству у власність у вигляді внесків для забезпечення його господарської діяльності та як сплата його учасниками отримуваних ними майнових прав.
Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і припиняється в день виключення підприємства з реєстру в результаті завершення діяльності (у випадку реорганізації, ліквідації). При цьому джерелами формування статутного капіталу можуть бути грошові та/або матеріальні внески.
Для обліку статутного капіталу використовують такі основні рахунки: 40 “Статутний капітал”, 45 “Вилучений капітал”, 46“Неоплачений капітал”. Так, рахунок40 призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства. За його кредитом відображають збільшення статутного капіталу, за дебетом — зменшення (вилучення). На рахунку 45 ведуть облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. За дебетом даного рахунку відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Цей рахунок має такі субрахунки:— 451 "Вилучені акції";— 452 "Вилучені вклади й паї"; — 453 "Інший вилучений капітал". Рахунок 46 призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За його дебетом відображають заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — її погашення .

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Акціонерні товаристваЗакон України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року N 514 – основний нормативний акт, що регламентує порядок формування статутного капіталу на акціонерному товаристві "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" змінила свою назву на "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"- цей орган контролює питання обігу акцій та формування статутного капіталу акціонерних товариств. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.З__________ по ____________ мінімальна зарплата становить________________Розмір статутного капіталу для новоствореного акціонерного товариства становить ________________________Статутний капітал акціонерного товариства ділиться на акціїНомінальна вартість акції – це початкова вартістьНомінальна вартість акції = статутний капітал : кількість випущених акційАкціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.Якщо підприємство реалізує акції за ціною вище номінальної, то утворюється емісійних дохідЕмісійний дохід = ціна продажу акції – номінальна вартість

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты