Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектрониканазва підприємства) за ________________ р.
Читайте также:
  1. A - Общие и связь для координации поиска и спасения
  2. A Complete the expressions from the text to make up collocations.
  3. A GOOD CLIMATE FOR FISHING IN THE NORTH
  4. A how long dolphins live D what dolphins are B how dolphins communicate E where dolphins live C how deep dolphins dive F how they stay warm
  5. A MULTILINGUAL INTERNET?
  6. A subject An adverbial modifier of purpose
  7. A Work with a partner. Pay attention to the words and their definitions.
  8. A WORLD GROWING RICHER
  9. A XVIII 1 страница
  10. A XVIII 2 страница

за кредитом рахунків:

16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”, 17 “Відстрочені податкові активи”, 34 “Короткострокові векселі одержані”, 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 38 “Резерв сумнівних боргів”, 51 “Довгострокові векселі видані”, 52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями”, 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди” 54 “Відстрочені податкові активи”, 55 “Інші довгострокові зобов’язання”, 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”, 62 “Короткострокові векселі видані”, 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, 64 “Розрахунки за податками і платежами”, 67 “Розрахунки з учасниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями”, 69 “Доходи майбутніх періодів”.

І. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків

№ з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№ 16 № 34 № 36 № 37 № 38 № 51 № 62 № 63 № 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 “Капітальні інвестиції” х х х   х х х      
20 “Виробничі запаси” х х х   х х х      
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” х х х   х х х      
23 “Виробництво” х х х   х х х      
28 “Товари” х х х   х х х      
30 “Каса”         х х х      
31 “Рахунки в банках”         х х х      
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” х       х          
64 “Розрахунки за податками й платежами” х       х          
68 “Розрахунки за іншими операціями” х       х          
80 “Матеріальні затрати” х х х   х х х      
84 “Інші операційні витрати”                    
85 “Інші затрати”         х х х      
91 “Загальновиробничі витрати” х х х   х х х      
93 “Витрати на збут” х х       х х      
94 “Інші витрати операційної діяльності” х                  
10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 76, 92, 95, 97, 99                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Усього                    
Відмітки                    

 
ІІ. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 61, 64, 67 в дебет рахунків

№ з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№ 17 № 52 № 53 № 54 № 55 № 61 № 64 № 67 № 69
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
15“Капітальні інвестиції”                    
17 “Відстрочені податкові активи”                    
20 “Виробничі запаси”                    
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”                    
23 “Виробництво”                    
30 “Каса”                    
31 “Рахунки в банках”                    
44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”                    
50 “Довгострокові позики”                    
54 “Відстрочені податкові зобов’язання”                    
64 “Розрахунки за податками й платежами”                    
84 “Інші операційні витрати”                    
85 “Інші затрати”                    
91 “Загальновиробничі витрати”                    
92“Адміністративні витрати”                    
93 “Витрати на збут”                    
94 “Інші витрати операційної діяльності”                    
10, 11, 12, 16, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 82, 95, 98, 99                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Усього                    
Відмітки                    

 

Журнал закінчено “____” ___________ р. Виконавець _________________________________

(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено Головний бухгалтер ____________________

“____” ________________ р. (підпис)


Баланс

(фрагмент)

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
     
III. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом IІI    
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання    
Усього за розділом IV    

Постачальник ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Рахунок №___ від "__" ______ 201__р
Покупець  
Найменування Од. вим К-сть Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ  
 
 
             

Всього відпущено __________________ найменувань

на суму ___________________________________________________________ грн. ______ коп.

в т.ч. ПДВ = __________________ грн.

Директор __________ Бухгалтер_________


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты