Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності його комерційної роботи

Читайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  3. I група (загальна характеристика отрут
  4. I. Общая характеристика
  5. I. Общая характеристика возрастного развития
  6. I. Общая характеристика образовательного учреждения
  7. I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.
  8. II. Краткая характеристика основных групп (отделов) водорослей и их отдельных представителей.
  9. II. СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПК
  10. II. Экономическая характеристика ЗАО «Манино» Калачеевского района Воронежской области

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Монро», скорочене найменування ТОВ «Монро».

Предметом діяльності фірми є роздрібна торгівля взуттям і супутніми товарами. Товариство має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Товариство вважається створеним як юридична особа з моменту його державної реєстрації від 10 квітня 1998 року. ТОВ «Монро» має свій фірмовий стиль, товарний знак, круглий друк, що містить його повне фірмове найменування російською мовою. [1]

Товариство здійснює свою діяльність, керуючись Статутом, Конституцією України, господарчим кодексом України та іншими нормативними документами. Генеральна мета підприємства - забезпечення оптимального функціонування торгової системи або виживання організації в складних умовах, досягнення приросту головних економічних показників. Головна мета досягається по засобах досягнення подцелей: комерційних, економічних, соціальних, господарських. Кожен підрозділ організації забезпечує досягнення системи приватних цілей. Головний офіс ТОВ «Монро» знаходиться в м. Дніпропетровськ вул. Кірова, 16.

Режим роботи даного підприємства щодня з 10.00 до 20.00 без перерви на обід. Дамо коротку економічну характеристику діяльності торгового підприємства в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Аналіз основних показників торговий-господарської діяльності ТОВ «Монро» за аналізуємий період

Показники 2005 р. 2006р. Відхилення Темп зміни, %
А
Виручка від продажу товарів -13932 35,65
Середньорічна вартість товарних запасів -188 7,39
Швидкість звернення товарів 106,66 514,60 407,94 482,49
Середньосписочна чисельність працівників, всього -1 93,75
Зокрема ТОП -1 91,67
Питома вага ТОП в середньоспісочної чисельності працівників 75,00 73,33 -1,67 х
Продуктивність праці 1 працівника 1804,25 701,73 -1102,52 38,89
Продуктивність праці 1 ТОП 1804,25 701,73 -1102,52 38,89
Торгова площа 400,2 400,2 100,00
Середньорічне навантаження на 1 кв.м торгової площі 54,10 19,29 -34,81 35,65
Середньорічна вартість основних засобів -209 79,04
Фондовіддача 21,72 9,80 -11,92 45,11
Витрати на оплату праці 2299,65 2233,4 -66,25 97,12
Середня заробітна плата 1 працівника 143,73 148,89 5,17 103,59
Комплексний показник ефективності господарювання Х Х Х 150,54

 За даними табл. 2.1 можна зробити вивід, що за аналізований період фірма веде успішну економічну діяльність. У звітному періоді об'єм товарообігу знизився на 13932 тис.грн. або 64,35% і склав 7719 тис.грн. Торгова площа підприємства залишилася незмінною і складає 400,2 м2.

За звітний час на підприємство було прийнято 2 людини, в торговому - оперативний персонал - 2 людини, що скоротило продуктивність праці ТОП на 0,48%.

В цілому можна сказати, що підприємство за 2006 рік в порівнянні з 2004 роком підвищило ефективність своєї діяльності. Комплексний показник ефективності господарювання вище темпу зростання виручки від продажу товарів (150,54% і 35,65% відповідно). За всіма останніми приватними показниками, що впливають на величину комплексного показника ефективності, даний показник також вище за їх значення.Спостерігається зростання коефіцієнтів ефективності використання основних фондів, що позитивно для фірми.

Результати господарської діяльності роблять безпосередньо вплив на фінансові показники підприємства, загальний аналіз яких проведемо в табл. 2.2.

 

Таблиця 2.2 Аналіз основних показників фінансової діяльності по ТОВ «Монро» за 2005-2006 рр.

Показники 2005 р. 2006р. Відхилення Темп зміни, %
А
Товарообіг без ПДВ -13932 35,65
Валовий прибуток        
-сума -1403 15,99
-рівень 7,71 3,46 -4,25 Х
Витрати звернення        
-сума -1403 15,99
-рівень 7,71 3,46 -4,25 Х
Прибуток (збиток) від продажів 204,76
-сума 308,33
-рівень -14 12,50
Відсотки до отримання -341 44,01
Операційні доходи -67 -1129 -6,31
Операційні витрати      
Позареалізационні доходи      
Позареалізационні витрати 164,00
Прибуток (збиток) до оподаткування -108 -1145 -10,41
-сума 4,79 -1,40 -6,19 Х
-у % к товарообігу -13932 35,65
Чистий прибуток (збиток) звітного року 0,00 0,00 0,00 Х
-сума -1403 15,99
-у % к товарообігу 7,71 3,46 -4,25 Х

 

Аналізуючи формування прибутку торгового підприємства ТОВ «Монро» за звітний і минулий періоди можна зробити наступні виводи: товарообіг звітного року по відношенню до минулому року знизився на 13932 тис.грн, спад склав 64,35%, у свою чергу зниження валового прибутку склало 84,01%, це пов'язано з низькою собівартістю товару, що купується. Прибуток від продажу товарів зменшився на 84,01%. Спостерігається зниження прибутку до оподаткування в звітному періоді сумі (1129 тис.грн.). Якщо відхилення прибутку від продажу товарів (робіт, послуг) склало -1403 тис.грн, то прибуток до оподаткування знизився на 1129 тис.грн. Зниження прибутку до оподаткування відбулося в результаті зростання суми позареалізационних витрат (341 тис.грн.) і зниження суми позареалізационних доходів (14 тис.грн.). Зрештою чистий прибуток звітного року залишився у розпорядженні підприємства склав 267 тис.грн., що на 1403 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазині | Оцінка товарного асортимента магазина
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты