Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди банківських вкладів
Читайте также:
  1. Види банківських операцій які здійснюють банки України
  2. Види банківських операцій.
  3. ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
  4. Організація міжбанківських розрахунків
  5. Система гарантування вкладів в Україні
  6. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні
  7. Умови для здійснення філіями банків банківських та інших операцій

 

Відповідно до статті 1058 Цивільного Кодексу України за до­говором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову су­му (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладнико­ві таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умо­вах та в порядку, встановлених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним дого­вором.

До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесе­ний вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Згідно зі статтею 1059 Цивільного кодексу України договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківсь­кого вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншо­го документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, ін­шими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяль­ності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту. У разі недодержання письмової форми договору банківського вкла­ду цей договір є нікчемним.

Відповідно до статті 1061 Цивільного кодексу України банк ви­плачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановле­ному договором банківського вкладу. Якщо договором не встанов­лений розмір процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на ви­могу, якщо інше не встановлено договором. У разі зменшення бан­ком розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту від­повідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання ви­значених договором обставин, не може бути односторонньо змен­шений банком, якщо інше не встановлено законом. Проценти на ба­нківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором ба­нківського вкладу. У разі повернення вкладу виплачуються усі на­раховані до цього моменту проценти.Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти:

• у національній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті;

• у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до за­яви вкладника — в іншій іноземній чи в національній валюті;

• у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах, або на умовах та в порядку, пе­редбачених договором, відповідно до заяви вкладника — у наці­ональній валюті.Установлений банком відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) розмір процентів на вклад (депозит) на строк або на вклад (депозит), внесений на умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, не може бути од-носторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено зако­нодавством України.

Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкла­дникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у до­говорі банківського вкладу (депозиту).

Якщо відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищий процент.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкла­ду (депозиту) із закінченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), внесеного на інших умовах повернення, то після настання визна­чених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 1063 Цивільного кодексу України фізич­на або юридична особа може укласти договір банківського вкла­ду (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею ін­шим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої зроблений банківський вклад, прав вкла­дника ці права належать особі, яка зробила вклад. Визначення імені фізичної особи або найменування юридичної особи, на ко­ристь якої зроблений вклад, є істотною умовою договору банків­ського вкладу. Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, від­мовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім'я.

Згідно зі статтею 1064 Цивільного кодексу України укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються оща­дною книжкою. В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з ра­хунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк. Відомості про вклад, вка­зані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником. Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про пере­рахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки. Якщо ощадну книжку втрачено або приведено у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

Відповідно до статті 1065 ощадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. У разі дострокового пред'явлення ощад­ного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимо­гу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты