Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛіцензування валютних операцій комерційних банків
Читайте также:
  1. Банк як фірма: порядок створення та реєстрації, ліцензування, регулювання діяльності та оргструктура.
  2. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
  3. Банківська система : сутність, процес становлення, функції.
  4. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  5. Банківська система України
  6. Банківська система. Становлення та розвиток банківської системи України
  7. БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  8. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  9. Вартісні показники операційної діяльності підприємства
  10. Види банківських вкладів

Для здійснення банківських валютних операцій комер­ційні банки повинні отримати ліцензію Національного бан­ку України.

НБУ видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійс­нення валютних операцій, які підпадають під режим ліцен­зування.

Національний банк також видає ліцензії на здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті в дер­жаві та за кордоном на підставі клопотання комерційного банку залежно від готовності банку до їх проведення.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам України на здійс­нення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що одержали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною ва­лютою, мають право відкривати на території України пунк­ти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агент­ських угод з іншими юридичними особами-резидентами.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерези­дентам на здійснення разової валютної операції.

Індивіду­альної ліцензії потребують такі операції:

1) вивезення, переказування і пересилання за межі Ук­раїни валютних цінностей, за винятком:

- вивезення, переказування і пересилання за межі Ук­раїни фізичними особами — резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;

- вивезення, переказування і пересилання за межі Ук­раїни фізичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну
на законних підставах;

- платежів у іноземній валюті, що здійснюються рези­дентами, за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг,
робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей;

- платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в ра­зі припинення інвестиційної діяльності;

2) ввезення, переказування, пересилання в Україну валю­ти України, за винятком випадків, коли мова йде про суми у валюті України, що були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон, які можуть бути вільно ввезені, переслані, переказані назад в Україну;3) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

4) використання іноземної валюти на території України
як засобу платежу або застави
;

розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкла­дах за межами України, за винятком:

 

- відкриття фізичними особами – резидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

- відкриття кореспондентських рахунків уповноважени­ми банками;

- відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами – дипломатичними, консульськими та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представницт­вами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

5) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину.Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одер­жання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі лі­цензій визначаються Національним банком України.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты