Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття валюти, валютних цінностей, валютних операцій
Читайте также:
  1. Oсновнi термiни i поняття
  2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  3. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом
  4. Вартісні показники операційної діяльності підприємства
  5. Введення поняття функції
  6. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  7. Види банківських операцій які здійснюють банки України
  8. Види банківських операцій.
  9. Види біржових угод і операцій.
  10. Види валютних криз

Валюта(іт. valuta, букв. — ціна, вартість) — грошова одиниця; грошові знаки іноземних держав та кредитні кош­ти обігу і платежу, які виражені в іноземних грошових оди­ницях (векселі, чеки тощо) і використовуються в міжнарод­них розрахунках.

Розрізняють такі види валют:

конвертована валюта;

частково конвертована валюта;

неконвертована валюта;

валюта платежу;

валюта операції;

валюта ціни.

Конвертована (оборотна) валюта обмінюється на будь-яку іноземну валюту.

Оборотність частково конвертованої валюти обмежена тими чи іншими власниками або тими чи іншими валют­ними операціями.

Неконвертована (замкнута) валюта функціонує в ме­жах однієї країни.

Валюта платежу валюта, в якій відбувається фак­тична оплата товару в зовнішньоторговельній операції або погашення міжнародного кредиту.

Валюта операції валюта, в якій установлюється ціна товару у зовнішньоторговельному контракті або виражаєть­ся сума наданого міжнародного кредиту.

Валюта ціни грошова одиниця, в якій виражена ціна товару у зовнішньоторговельному контракті.

Режим здійснення валютних операцій на території Украї­ни, загальні принципи валютного регулювання, повнова­ження державних органів і функції банків та інших фінан­сово-кредитних установ у регулюванні валютних операцій, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин встановлені:

- Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»,

- Законом Украї­ни «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валю­ті»,

- а також іншими нормативними актами валютного зако­нодавства, серед яких велика кількість належить Націо­нальному банку України.

Зокрема, ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» визначає, що:

валюта Українице грошові знаки у вигляді банк­нотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на
території України, а також вилучені з обігу або такі, що ви­лучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові зна­ки, які перебувають в обігу; кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансово-кредитних установах на території України; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі, боргові роз­писки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сер­тифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські до­кументи), виражені у валюті України;іноземна валюта — це іноземні грошові знаки у ви­гляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебува­ють в обігу та є законним платіжним засобом на території
відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти у грошових
одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансово-кредитних
установ за межами України; платіжні документи та інші
цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі, бор­гові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозит­ні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), ви­ражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Монетарні метали золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком юве­лірних, промислових і побутових виробів з цих металів і брухту цих металів.Валютні операції діяльність підприємств, банків­ських та інших фінансово-кредитних установ, юридичних та фізичних осіб, пов'язана з купівлею-продажем, розрахун­ками та наданням в кредит іноземної валюти.

Згідно з ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему ва­лютного регулювання і валютного контролю» суб'єкти валютних правовідносин поділяються на резидентів та нерезидентів.

Такий по­діл обумовлений різним обсягом наданих їм прав і обов'язків щодо здійснення валютних операцій.

Резиденти — це фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприєм­ницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території Украї­ни, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні пред­ставництва України за кордоном, які мають імунітет і диплома­тичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприєм­ницької діяльності.

Нерезиденти — це фізичні особи, які мають постійне міс­це проживання за межами України, в тому числі ті, що тимча­сово перебувають на території України; юридичні особи, су­б'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юри­дичної особи (філії, представництва тощо), з місцем знахо­дження за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи й інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридич­них осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності Украї­ни; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, між­народні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломати­чні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі зако­нів України.

До об'єктів валютних правовідносин відносяться:

а) валюта України;

б) цінні папери, виражені у валюті України;

в) іноземна валюта;

г) цінні папери, виражені в іноземній валюті;

д) банківські метали.

Законодавством України передбачено визначення понять «ва­лютні операції» та «валютні цінності».

До валютних операцій відносяться:

· операції, пов'язані з переходом права власності на ва­лютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

· операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаван­ням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

· операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пе­ресиланням на територію України та вивезенням, перека­зуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

До валютних цінностей належать:

- власна валюта Украї­ни;

- платіжні документи та інші цінні папе­ри;

- іноземна валюта;

- банківські метали (золото, срібло, пла­тина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб згідно світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.)

Законодавством чітко визначено, що валютні операції можуть здійснювати тільки уповноважені банки.

Поряд з цим слід зазначити, що на сьогодні валюта Ук­раїни є єдиним законним засобом платежу на території на­шої держави, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань,якщо інше не передбачено нормативними актами валютного законодавства України.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 57; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты