Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистема валютного контролю та відповідальність за порушення валютного законодавства
Читайте также:
  1. C. получения систематической информации о ходе производства
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I. Місцеві фінанси як система.
  4. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  5. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  6. II. Тарифная система
  7. III) система статично невизначена.
  8. III. Система гражданского права.
  9. Quot;Основная" система
  10. SCADA-система. ОРС. Организация взаимодействия с контроллерами.

Національний банк України, поряд з такими органами валютного контролю, як Державна податкова адміністрація, Міністерство зв'язку України, Державний митний комітет України, є головним органом валютного контролю, що визначеноДекретом Кабінету Міністрів України «Про систе­му валютного регулювання і валютного контролю».

НБУ здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх пи­тань, не віднесених до компетенції інших державних орга­нів, а також забезпечує виконання уповноваженими банка­ми функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з нормативними актами валютного законодавства України.

Уповноважені банки зі свого боку здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки.

Декретом «Про систему валютного регулювання і валют­ного контролю» визначено,що незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як за­собу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відповідно до цього Дек­рету та інших актів валютного законодавства наявність та­кого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою ад­міністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Положення НБУ «Про валютний контроль», затвердже­не постановою Правління НБУ від 8 лютого 2000 р. № 49 визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головного органу валютного конт­ролю.

Цим нормативним актом передбачена відповідальність за порушення валютного законодавства, а саме:

1) Здійснення банками або іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку операцій з валютними цінностями, що передбачені пунктом 2 статті 5 Декрету, без одержання генеральної ліцензії Національного банку тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з Державного
реєстру банків.

2) Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку тягне за
собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких
операцій, за винятком:- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком;

- вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

- платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами замежі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя; - платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій; - вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності; - платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12 лютого
1981 року, та інших міжнародних договорів; - відкриття фізичними особами-резидентами рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном; - відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками за межами України. 3) Торгівля іноземною валютою банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку без одержання ліцензії Національного банку та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі(вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких операцій, з виключенням або без виключення банку з
Державного реєстру банків. 4) Невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів, які випливають з абзаців четвертого, п'ятого, шостого підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету, тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента. Позбавлення ліцензії здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку щодо застосування до банків та фінансових установ заходів впливу за порушення банківського законодавства. Штраф сплачується у валюті України за офіційним курсом гривні
до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства. 5) Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25 % від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці установи з порушенням законодавства. Розмір штрафу визначається з різниці між сумою проведеної валютної операції та сумою, що є нормативно визначеною, якщо згідно із законодавством дозволено проводити окремі валютні операції у встановлених сумах. Штраф сплачується у валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, у разі використання в розрахунках іноземної валюти. Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині інформування у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою таку відповідальність:· порушення порядку інформування - накладення штрафу в розмірі
120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;· порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, -
накладення штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за кожний день порушення;· порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30
днів, - накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;· порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів,
- накладення штрафу в розмірі 3 відсотків від суми (вартості)
валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі
встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідний
державний орган, але не менше 60 і не більше 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі притягнення уповноваженого банку до відповідальності
за порушення вимог пункту 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" розмір одного штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу. 6) Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку тягне за собою
накладення штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі
валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України - на суму таких розрахунків). Якщо нерезиденти мають на території України представництва,
яким відкрито рахунки типу "Н" або типу "П" у валюті України, то
здійснення розрахунків у валюті України через ці рахунки між
резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту не
потребує індивідуальної ліцензії Національного банку. Використання
іноземної валюти у зазначених розрахунках за участю таких
представництв є використанням іноземної валюти як засобу платежу
на території України і потребує індивідуальної ліцензії Національного банку. 7) Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність: - порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період; - порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України. Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій. 8) Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 9) Одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті
від нерезидентів без реєстрації в Національному банку договорів,
які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами, позиками в іноземній валюті, за винятком тих випадків, за яких законодавство України дозволяє здійснення таких операцій без реєстрації договорів, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній
1 % від суми одержаного кредиту чи позики в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначених договорів. Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення.

Підставою для застосування НБУ і його територіальни­ми управліннями санкцій можуть бути:

- матеріали перевірок, що здійснюються уповноважени­ми працівниками центрального апарату та територіальних управлінь НБУ;

- матеріали перевірок, що здійснюються уповноважени­ми працівниками державних органів валютного контролю;

- матеріали перевірок, що здійснюються уповноважени­ми працівниками державних контрольних і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю;

- інші матеріали, які свідчать про факти порушення банками,
іншими фінансовими установами або національним оператором
поштового зв'язку валютного законодавства і щодо яких здійснюється
перевірка цих фактів.

У разі виявлення контролюючими і правоохоронними органами порушення валютного законодавства резидента­ми і нерезидентами складається акт чи довідка про перевірку, які разом з копіями документів, що підтверджують факт порушення, надсилаються до територіальних управлінь НБУ за місцем проведення зазначених перевірок.

Уповно­важені працівники регіональних управлінь НБУ здійсню­ють аналіз отриманих матеріалів (у разі необхідності може проводитися повторна перевірка на місці), і якщо факт по­рушення валютного законодавства підтверджений, склада­ється протокол за встановленою формою та вручається ке­рівникові (посадовій особі, яка виконує його обов'язки) пе­ревіреної установи. У разі прийняття рішення про застосування санкцій виноситься постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства. Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про застосування санкцій:

· до 10 тис. дол. США — начальники територіальних уп­равлінь НБУ;

· до 50 тис. дол. США — директор Департаменту валют­ного контролю та ліцензування НБУ;

· до 100 тис. дол. США — Голова НБУ та уповноважена ним посадова особа НБУ.

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Державного Реєстру банків, застосування суми штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. дол. США, перераховану у валюту України за офіційним курсом НБУ на день виявлення порушення, застосовуються ви­ключно на підставі постанови Правління Національного банку України.

Постанова про притягнення до відповідальності може бу­ти оскаржена у судовому порядку.

Адміністративна відповідальність за порушення правил про валютні операції передбачена ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої не­законні скуповування, продаж, обмін, використання валют­них цінностей як засобу платежу або як застави, якщо вар­тість предмета незаконної операції не перевищує вісімнад­цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тяг­нуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

Кримінальна відповідальність за порушення валютного законодавства передбачена статтями 207 і 208 Криміналь­ного кодексу України.

Стаття 207 («Ухилення від повернення виручки в інозем­ній валюті») визначає, що умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або осіб, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи, від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг), або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а та­кож умисне приховування будь-яким способом такої вируч­ки, товарів або інших матеріальних цінностей,— карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також умисне ухилення від повернення ви­ручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне прихо­вування будь-яким способом такої виручки, товарів або ін­ших матеріальних цінностей у великих розмірах, —

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї стат­ті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах —караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Стаття 208 («Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків») визначає, що незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, від­криття або використання за межами України валютних ра­хунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних ра­хунків юридичних осіб, що діють на території України, вчи­нене службовою особою підприємства, установи чи органі­зації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяль­ність без створення юридичної особи, — караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян або виправними робота­ми на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією валютних цін­ностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, — караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи зай­матися певною діяльністю на строк до трьох років та з кон­фіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

 

 

             
   
 
   
 
   
 
 

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты